Sörmlands hälsoprogram

Region Sörmland erbjuder alla som fyller 40, 50 eller 60 år att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram. Som deltagare får man en uppfattning om sin hälsa och kan få hjälp att behålla eller förbättra den om det behövs. Målet med hälsoprogrammet är att stärka folkhälsan och förebygga hjärt-/kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Hälsoprogrammet startade 2014 och är en viktig del i arbetet för att bli Sveriges friskaste län 2025.

Detta ingår i Sörmlands hälsoprogram:

Provtagning

I provtagningen ingår blodsocker- och blodfettsprov, mätning av blodtryck, längd, vikt och midjemått.  Provsvaren ligger tillsammans med svaren från hälsoenkäten till grund för en personlig hälsoprofil.

Hälsoenkät

I programmet ingår en enkät med frågor inom områden som har betydelse för hälsan. Frågorna handlar om motions-, mat-, tobaks- och alkoholvanor, sömn, stress och livssituation.

Hälsosamtal där deltagaren får veta sin hälsoprofil

Vid provtagningen får deltagaren en ny tid för personligt samtal om sin hälsa utifrån sin hälsoprofil. Vid samtalet går man igenom prov- och enkätsvaren och deras samband med deltagarens levnadsvanor och hälsa. Det viktigaste med hälsosamtalet är att öka deltagarens förutsättningar för en god hälsa.

Vid behov får deltagaren hjälp vidare till kompletterande provtagning och uppföljning eller kontroll.

Publicerad:
2013-10-28