Habilitering i Jönköpings län

Samhällsstöd vid funktionsnedsättning

Innehållet gäller Jönköpings län

Samhällsstöd till familjer där det finns barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Fördjupad information om olika stödinsatser och rättigheter får du av respektive myndighet och hemkommun i form av faktablad, webbplatser eller personlig rådgivning.

Två personer i samtal vid ett bord där den ena antecknar.

Aktivitetsersättning – vid förlängd skolgång

Ungdomar med funktionsnedsättning som innebär att de måste förlänga sin skolgång inom grundskola eller gymnasiet, kan få aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång gäller från och med juli det år man fyller 19 år. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Aktivitetsersättning – vid nedsatt arbetsförmåga

Du som är mellan 19 och 29 år kan få aktivitetsersättning, om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst 1 år. Nedsättning av arbetsförmågan ska gälla alla arbeten på arbetsmarknaden. Aktivitetsersättning är till exempel aktuell vid sysselsättning inom daglig verksamhet. Vid ansökan, som görs till Försäkringskassan, ska ett läkarintyg bifogas. Du kan få hel, ¾, ½ eller ¼ aktivitetsersättning - beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt och din möjligheter att försörja dig genom arbete.

Assistansersättning

För att kunna få assistansersättning måste du tillhöra någon av de grupper som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den statliga assistansersättningen ansöker du om hos Försäkringskassan. Barn och vuxna som har en stor funktionsnedsättning och behöver personlig hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till assistansersättning. Det är ett personligt utformat stöd som man kan få i olika situationer av ett begränsat antal personer. Du måste ha ett omfattande omvårdnadsbehov som går utöver föräldraansvaret. Det krävs att du behöver hjälp med de grundläggande behoven, exempelvis personlig hygien, måltider, att klä av och på dig och/eller att meddela dig med andra personer.

Om behovet av personlig assistans är mindre än 20 tim/vecka är kommunen ansvarig. Läs mer om Lagen om särskilt stöd och service, LSS:

Bilstöd

Du som förälder kan i vissa fall ha rätt till bilstöd om du behöver bilen för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet.

Även ungdomar, som på grund av en varaktig funktionsnedsättning har stora svårigheter med att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer, kan ha rätt till bilstöd. Bidrag inom bilstöd:

 • grundbidrag, ej inkomstprövat
 • anskaffningsbidrag, inkomstprövat och ges vid låg inkomst
 • anpassningsbidrag, för kostnader som beror på specialutrustning i bil
 • bidrag till körkortsutbildning under vissa förutsättningar

Du ansöker om bilstöd hos Försäkringskassan. Läkarutlåtande ska bifogas ansökan.

Du kan inte få ekonomiskt bidrag i form av grund- och anskaffningsbidrag för fordon som du har köpt innan Försäkringskassan fattat beslut i ärendet.

Blöjor

Har du ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning finns det möjlighet att få kostnadsfria blöjor från sjukvården. Behovet ska vara styrkt och gäller från att barnet är cirka 4 år.

Vissa barn har extra stor förbrukning av blöjor redan från födseln. I sådana fall kan du som förälder ta upp det som merkostnad i din vårdbidragsansökan.

Om du vill veta mer kan du kontakta distriktssköterskan på din vårdcentral som är ansvarig för inkontinenshjälpmedel.

Bostadsanpassningsbidrag

Om du behöver anpassa bostaden på grund av ditt barns funktionshinder kan du söka bostadsanpassningsbidrag i din hemkommun. Bidraget innebär att kommunen bekostar förändringar i bostaden som är nödvändiga för att barnet och familjen ska kunna fungera i sin hemmiljö. Exempelvis kan du få hjälp med en ramp vid entrén, borttagning av trösklar eller breddning av dörrar. Om du ska byta bostad kontaktar du arbetsterapeuten på barn- och ungdomshabiliteringen för rådgivning.

Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning

Om du har aktivitets- eller sjukersättning kan du få bostadstillägg. Hur mycket du kan få beror på hur stora inkomster du har och hur stora dina boendekostnader är. Du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Fritidsaktiviteter

För att få mer information om fritidsaktiviteter kan du vända dig till din hemkommun eller olika brukarorganisationer.

Färdtjänst

Om du på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan du få färdtjänst. Region Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings Länstrafik ansvarar för färdtjänsten i Jönköpings län. All färdtjänsthandläggning sker hos Länstrafiken.

Du som använder färdtjänst brukar få betala vad det kostar att åka med allmänna kommunikationer. Färdtjänsten kan användas till exempel vid fritids-, studie- och arbetsresor eller besök till vården/tandvården.

För att ansöka om färdtjänst i Jönköpings län måste du vara folkbokförd i länet. 

Färdtjänst får inte användas:

 • för resor i tjänsten eller till och från grundskola eller anpassad grundskola (anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola).Skolan anordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och anpassad grundskola.
 • för resor som ersätts av Region Jönköpings län, det vill säga för resor till och från läkare, tandläkare, sjukgymnast, distriktssköterska eller vid utprovning eller hämtning av hjälpmedel med mera.

För resor inom Sverige, men utanför länsgräns, gäller riksfärdtjänstlagen. 

Läs mer om färdtjänst och riksfärdtjänst:

Förlängt barnbidrag

För ungdomar med funktionsnedsättning som går kvar i grundskolan eller i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola (anpassad gymnasieskola hette tidigare gymnasiesärskola) eller förlängd gymnasieutbildning betalar Försäkringskassan ut förlängt barnbidrag från och med kvartalet efter 16-årsdagen. Du behöver inte ansöka om förlängt barnbidrag. Skolan är skyldig att lämna uppgifter om eleven direkt till Försäkringskassan. Beloppet motsvarar studiebidraget, men betalas ut 12 månader per år.

God man/förvaltare

Man blir myndig när man fyller 18 år och har då rätt att bestämma själv. I Föräldrabalken står det: ”om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten om det behövs, förordna god man för honom eller henne”.

Anmälan om behov av god man kan göras av den enskilde, anhöriga eller till exempel kurator på barn- och ungdomshabiliteringen till överförmyndaren i kommunen. Till ansökan ska läkarintyg, personbevis och i vissa fall socialt yttrande bifogas.

En god man kan inte bestämma mot den enskildes vilja. Om den enskilde fattar beslut som skadar henne eller honom, eller blir utnyttjad av andra, kan man behöva en förvaltare i stället. Har man en förvaltare bestämmer förvaltaren. Förvaltare får inte tillsättas om det är tillräckligt med god man.

Tingsrätten fattar beslut om god man/förvaltare.

Merkostnadsersättning för barn

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning.

Du kan få merkostnadsersättning om ditt barn har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller till exempel bero på en sjukdom eller en skada.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att du inte behöver betala mer än en viss summa för läkemedel inom samma tolvmånadersperiod. De flesta receptbelagda läkemedel ingår i högkostnadsskyddet. Alla barn i samma familj räknas in i ett och samma högkostnadsskydd.

Apoteken svarar på frågor om högkostnadsskydd för läkemedel.

Kontaktdagar

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har rätt till 10 kontaktdagar om året, från barnets födelse tills barnet fyller 16 år. Ersättning kan betalas ut till båda föräldrarna för samma barn och tid. Dagarna kan inte sparas från ett år till ett annat. Kontaktdagar kan till exempel användas vid besök på barnets förskola, skola eller inom skolbarnsomsorgen.

För ett förhandsbeslut krävs läkarutlåtande som styrker att barnet omfattas av LSS. Kontaktdagar ingår i föräldraförsäkringen och man ansöker hos Försäkringskassan. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, styr vad man har rätt till om man vid funktionshinder har behov. Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Läs mer om LSS och vilka stöd och insatser som lagen omfattar och hur du ansöker:

Omvårdnadsbidrag

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

När man bedömer rätten till parkeringstillstånd är det gångförmågan, alltså en persons fysiska svårigheter, som avgör. Du ska ha utpräglade gångsvårigheter och ha mycket svårt att förflytta dig till och från fordonet inom rimligt gångavstånd. 

Ansökan om parkeringstillstånd gör du till kommunen och läkarintyg ska bifogas ansökan.

Sjukresor

För en del resor kan du få viss ersättning, men du betalar alltid en viss avgift själv (egenavgift) oavsett färdsätt.

Sex och samlevnad

Ungdomsmottagningar finns för tjejer och killar från 13 år och fram till att du fyller 22 år. Ungdomsmottagningen kan du kontakta för att exempelvis få prata med någon om samlevnadsfrågor och få råd och information om preventivmedel. Du betalar ingenting för ett besök och personalen på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Tandvårdsstöd

Nödvändig tandvård

Det finns ett tandvårdsstöd, som bland annat innebär att du i vissa fall kan få nödvändig tandvård till samma avgifter som för öppna hälso- och sjukvården.

Du kan få en munhälsobedömning och nödvändig tandvård om du har ett omfattande behov av daglig service, personlig omvårdnad och bor:

 • i särskilt boende
 • i gruppboende
 • i det egna hemmet och är i behov av omvårdnad större delen av dygnet.

Du som har en funktionsnedsättning, och som tillhör personkretsen enligt LSS §1, punkterna 1-3, har också möjlighet att få den här tandvårdshjälpen. Tillhörighet till personkrets ska styrkas med intyg från läkare. Förutom personkretstillhörighet krävs även ett beslut om beviljad LSS-insats.

Utfärdat intyg har samma giltighetstid som LSS-beslutet.

Särskilt tandvårdsstöd

Det här stödet är till för personer med vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar, bland annat cerebral pares samt vissa ovanliga diagnoser, till exempel Duchennes muskeldystrofi, dystrofia myotonika och SMA.

För att kunna ansöka om stödet behöver du ett speciellt läkarintyg där läkaren beskriver sjukdomen och ofta också funktionsnedsättningen. Det är läkaren du behandlas av som har mer information om vad som krävs.

Tillfällig föräldrapenning

Som förälder till barn under 12 år kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt eller bär smitta och vid besök i samhällets förebyggande barnhälsovård (BVC, skolhälsovård, BUP, tandläkare).

Har du barn under 12 år som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning så har du utökade rättigheter och kan, om du avstår från förvärvsarbete, dessutom få tillfällig föräldrapenning vid

 • besök på en institution som t.ex. barn- och ungdomshabiliteringen för medverkan i behandling av barnet
 • deltagande i utbildning anordnad av barn- och ungdomshabiliteringen
 • läkarbesök som är en del av behandlingen av barnet
 • deltagande i en behandling som är ordinerad av läkare.

Du kan ta ut ersättning vid besök på habiliteringen, oavsett om barnet är med eller inte, och båda föräldrarna kan vid behov ta ut ersättning för samma period.

Som förälder kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som är 12-16 år ifall barnet har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som kräver extra tillsyn och omvårdnad.

Försäkringskassan kräver ett särskilt läkarutlåtande om barnets tillstånd för att besluta om förlängning/utökad rätt till ersättning, som vanligen medges 2 år i taget.

Föräldrar kan ansöka om tillfällig föräldrapenning även för ett barn som är 16-21 år (23 år) om barnet omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det gäller om du som förälder måste avstå från förvärvsarbete på grund av sjukdom hos barnet. Du kan däremot inte få ersättning vid besök på barn- och ungdomshabiliteringen eller om du följer med barnet/ungdomen vid besök hos läkare.

Till toppen av sidan