Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du också bli mer delaktig i din vård och behandling.

All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården måste skriva ner sina bedömningar, råd, åtgärder och liknande i en så kallad patientjournal. Det finns även personal utan legitimation som måste föra journal.

Vad ska journalen innehålla?

Det är patientdatalagen som reglerar hur journaler ska hanteras. Lagen styr bland annat hur journalerna ska skrivas och hur uppgifterna i journalen ska skyddas.

Enligt lagen ska en patientjournal alltid innehålla följande information:

 • Den ska innehålla uppgifter om din identitet, oftast namn och personnummer. Enda undantaget är om du gör ett hiv-test. Då har du rätt att vara anonym. En journal med personuppgifter skapas om testet visar att du har smittats av hiv.
 • Den ska innehålla uppgifter om varför du får vård.
 • Den ska innehålla uppgifter om din diagnos och om de undersökningar som har gjorts och de behandlingar som du har fått.
 • Det ska finnas uppgifter om vilken information du har fått och vilka beslut som har tagits om dina behandlingsalternativ.
 • Det ska finns information om du har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.
 • Det ska finnas information om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

I journalen ska det också stå om du har lämnat samtycke till att prover från dig sparas i så kallade biobanker. Det ska även finnas uppgifter om dina läkemedel.

Det skapas en journal även om du är medvetslös och vårdpersonalen inte vet vem du är. Din identitet får då fastställas efteråt.

Journalanteckningarna ska vara tydliga

Anteckningarna i patientjournalen ska vara skrivna på svenska. De ska vara tydliga och så långt som möjligt gå att förstå även för dig som inte är medicinskt kunnig.

Ibland kan det ändå vara svårt att förstå de begrepp och uttryck som används. Be läkaren eller den som har skrivit anteckningarna att förklara om du inte förstår.

Anteckningarna ska signeras

En journalanteckning ska som regel vara underskriven av den som ansvarar för uppgifterna i anteckningen. Det kallas för att anteckningen är signerad.

Ingen får ändra i journalen

Det är förbjudet att radera eller göra text oläslig i en journal. Den som antecknar i journalen får bara rätta felaktigheter genom att markera det som är felaktigt och skriva in nya anteckningar.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan besluta att en journal eller delar av en journal får förstöras. Du kan läsa mer om det senare i texten.

Om du tycker att det står fel i journalen

Det ska antecknas i journalen om du som patient tycker att en uppgift i journalen inte stämmer. Däremot har du inte rätt att själv skriva i din journal eller bestämma vad som ska stå i den.

Tillfällen när journalen kan användas

Journalen används främst för din vård och behandling. Den kan också användas vid andra tillfällen:

 • Det ska göras en utredning kring den vård som du har fått.
 • Journalen behövs för uppföljning och utveckling av vårdverksamheten.
 • Den behövs för att avgöra försäkringsärenden eller andra ansvarsfrågor.
 • Journaler kan också användas i forskning eller vid utredningar om ärftliga sjukdomar.

Att läsa sin journal

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.

Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal. Ibland finns det en särskild enhet eller instans i regionen som du ska kontakta. 

Har du haft ett samtal med 1177 på telefon ska du kontakta den region du befann dig i när du hade samtalet.

Vanligtvis har du rätt att få en kopia av din journal utan att det kostar något.

Vårdpersonalen gör alltid först en bedömning av om en journal kan lämnas ut. Efter det har du i princip alltid rätt att läsa din egen journal.

Ibland lämnas journalen inte ut

Det finns tillfällen då du kan du bli nekad att läsa din journal. Det kan till exempel vara om den ansvarige läkaren bedömer att det finns starka medicinska skäl till det. Det händer väldigt sällan.

Ibland sekretessbeläggs delar i journalen. Det är ofta när det finns uppgifter i journalen som kommer från någon annan person som kan påverkas negativt om uppgifterna lämnas ut.

Att läsa barns journaler

Som vårdnadshavare får du som regel ta del av ditt barns journal, men när barnet blir äldre krävs oftast att barnet först godkänner det. Det brukar vara när barnet är i tonåren.

Journalen lämnas inte ut till en vårdnadshavare om personalen inom sjukvården misstänker att barnet far illa hos vårdnadshavaren.

Du kan överklaga om du inte får läsa din journal

Du kan överklaga om du inte får läsa hela eller delar av din journal. Begär att få beslutet skriftligt så kan du sedan överklaga det. Du överklagar till kammarrätten om journalen finns inom regionen eller kommunen.

Vårdpersonal inom den privata hälso- och sjukvården som säger nej till att lämna ut hela eller delar av journalen måste meddela det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO gör då en egen bedömning av om journalen kan lämnas ut. Om även IVO beslutar att journalen eller delar av den inte ska lämnas ut kan du överklaga till kammarrätten.  

Gävleborg

Vill du ta del av din journal?

Du som vill ta del av din patientjournal kan beställa journalkopia genom att logga in på 1177.se.

Du som inte kan logga in på 1177.se kan kontakta journalutlämningen. Läs mer om vad journalutlämningen kan hjälpa till med och hur du skickar in önskemål om att få ut din journal på journalutlämningens kontaktkort.

Journalkopior som du inte kan få ut från journalutlämningen kan du istället få ut från den mottagning eller avdelning där du behandlats. Kontakta i så fall den mottagningen eller avdelningen direkt.

Vill du ta del av din födelsejournal?

Du vända dig till det sjukhus där du föddes om du vill ta del av din födelsejournal. Förlossningsjournalen är moderns. För att få ut den krävs

 • fullmakt från modern
 • utdrag från folkbokföringen som styrker att du som begär ut journalen är närmsta närstående släkting.

Om du söker uppgifter ur förlossningsjournalen som endast rör dig själv behövs inte moderns samtycke eller utdrag ur folkbokföringen. Det kan exempelvis gälla din födelsetid, längd eller vikt.

Vill du ta del av närståendes journal?

Du kan skicka in ett önskemål om att ta del av uppgifter i en närståendes journal. Läs mer om närståendes journal på journalutlämningens kontaktkort.

Avliden närstående

En avliden persons journaluppgifter är skyddade av sekretess på samma sätt som din egen patientjournal. Du som är närstående kan under vissa förutsättningar få ta del av uppgifter i en närståendes journal.

Kontakt

Journalutlämning
Journalutlämning Gävle

Regionarkivet 
026-15 40 00 
regionarkivet@regiongavleborg.se

Läs mer om regionarkivet

Patientnämnden
026-15 65 53

Patientjournalen skyddas av sekretess

Det som står i patientjournalen skyddas av sekretess. Det innebär att alla uppgifter ska skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem och kan sprida dem.

Det är bara den personal som deltar i vården av dig eller som av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården som har rätt att läsa journalen. Det är till exempel inte tillåtet för vårdpersonal att läsa din journal bara för att du råkar vara en vän eller ni är släkt.

Vissa myndigheter kan ha rätt att ta del av uppgifter i journalen. Till exempel kan din vårdgivare vara skyldig att lämna ut uppgifter i journalen till IVO utan att du har gett samtycke till det. IVO kan behöva dessa uppgifter för att kontrollera att de bestämmelser som styr hälso- och sjukvården följs. Även Försäkringskassan och socialtjänsten kan ha rätt att ta del av uppgifter i journalen utan ditt samtycke.

Alla besök i journalen registreras

Varje gång vårdpersonal tittar i en journal ska det dokumenteras av vårdgivaren. Det görs oftast elektroniskt i journalen.

Vårdgivaren ska regelbundet kontrollera vem som har tagit del av uppgifterna i journalerna och att personen hade rätt behörighet för att göra det.

Journaler sparas i minst tio år

Journaler måste sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen. I vård som drivs av en region sparas en stor del av journaluppgifterna för all framtid. Även privata vårdgivare är skyldiga att behålla journalerna i tio år, därefter får de förstöras. 

Elektroniska journaler sparas inte på internet, utan i lokala journalsystem.

Du har rätt att veta vem som läst din journal

Du kan alltid få veta om någon har tittat i din journal genom ett så kallat loggutdrag. I loggutdraget kan du se när och från vilken enhet personer har läst i din journal.

Kontakta den enhet eller mottagning där du behandlades för att få ett loggutdrag. Ibland finns det istället en särskild enhet eller instans i regionen som du ska kontakta. I vissa regioner kan du se det direkt i din journal via nätet. 

Loggutdraget ska anpassas så att du lätt kan se vilken vårdenhet som har tagit del av journalen och när det skedde. Loggutdraget ska vara tydligt och begripligt.

Läs mer om personuppgifter i vården.

Att spärra uppgifter eller få journalen förstörd

Som patient kan du begära att journaluppgifter inte ska visas för andra vårdgivare eller för andra mottagningar hos en och samma vårdgivare. Det kallas för att spärra uppgifter i journalen. Det står i journalen om det finns spärrade uppgifter, men det går inte att se själva innehållet.

Om du spärrar uppgifter i din journal måste du själv berätta för vårdpersonalen om sådant de kan behöva veta för att kunna ge dig en bra vård.

Kontakta det ställe där du har fått eller får din vård om du vill spärra uppgifter.

Du kan när som helst kontakta din vårdgivare för att få spärren borttagen. Du kan också be att få spärren borttagen under en viss tid.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. Barn under 18 år kan få spärra sina journaler, om de bedöms vara tillräckligt mogna för det.

Nödöppning av spärrade journaler

Spärrade journaluppgifter kan nödöppnas i allvarliga situationer där du snabbt behöver få vård. Då får vårdpersonalen tillgång till de uppgifter som bedöms som nödvändiga.

En nödöppning kan göras direkt av vårdpersonalen om de spärrade uppgifterna finns hos samma vårdgivare som där du vårdas.

I avsnittet om sammanhållen journalföring kan du läsa om hur det fungerar med nödöppning om de spärrade uppgifterna finns hos en annan vårdgivare.

Om du vill få din journal förstörd

Kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om du vill att din patientjournal helt eller delvis ska förstöras. Det krävs att du har goda skäl för det och det ska vara uppenbart att journalen inte behövs för framtida vård. När en journal förstörs innebär det att också alla kopior förstörs.

Du kan överklaga hos förvaltningsrätten om IVO avslår din ansökan om förstöring.

Gävleborg

Patientinformation om spärr av journal

Du som patient har möjlighet att spärra hela eller delar av din journal enligt 4 kap 4§ Patientdatalagen (2008:355). Det finns två typer av spärr, inre och yttre spärr. Via ditt samtycke eller om nödläge skulle uppstå har behörig personal rätt att tillfälligt häva spärren och läsa dina uppgifter.

All personal inom hälso- och sjukvården omfattas av sekretess och har tystnadsplikt. Personalen har tillgång till journaler enligt tilldelad behörighet. Det är bara personal som deltar i vården av dig, eller som av annat skäl behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete, som har rätt att ta del av din journal.

Du kan bli tillfrågad av vårdpersonalen om de får läsa spärrad information. Svarar du nej så har vårdpersonalen inte rätt att läsa. Du behöver inte motivera ditt beslut.

Inre spärr

Inre spärr innebär att du som patient kan spärra elektroniska journaluppgifter inom ett verksamhetsområde hos vårdgivaren Region Gävleborg. Om du spärrar din journal med en inre spärr innebär det att personal på övriga enheter inte kan läsa din journal, de kan dock fortfarande se att din journal finns. Du kan bara spärra journalinformation som finns vid de enheter som du besökt.

Information om läkemedel kan inte spärras eftersom det är viktigt att veta vilka läkemedel du tar vid medicinska bedömningar. Det är även viktig information för att vårdgivaren ska ha tillgång till de läkemedel du behöver.

Du kan inte spärra en specifik avdelning eller mottagning eftersom spärrar registreras inom ett verksamhetsområde. Du kan inte heller spärra en viss person eller personer.

Yttre spärr

Olika vårdgivare, regioner, kommuner eller privata vårdgivare har möjlighet att läsa varandras journaler. Det kallas sammanhållen journal. Tanken är att personalen ska få en bättre bild över din patienthistorik, till exempel vilka mediciner du har fått tidigare. Förhoppningen är att det ska gynna dig som patient så att du snabbt får en trygg och säker vård.

För att ta del av din journal i ett system för sammanhållen journal behöver du ge ditt samtycke. Genom att begära en yttre spärr kan du hindra andra vårdgivare från att ta del av din journal.

Undantag

Vid akuta situationer kan spärrade journaler öppnas, så kallad nödöppning. Detta gäller inte för yttre spärr. För nödöppning av yttre spärr måste respektive vårdgivare kontakta enheten där spärren är satt.

Definition

Spärr gäller bara för den information som vårdpersonalen kan ta del av via datorn, det vill säga elektroniska journaler. Samma information kan begäras ut i pappersform. I vissa fall är Region Gävleborg skyldig att lämna ut uppgifter till andra myndigheter som till exempel Försäkringskassan eller Socialtjänsten.

Läs mer om personuppgifter i vården

Medicinska konsekvenser

Om du väljer att spärra din journal är det viktigt att du har fått information om vad det innebär. Det är viktigt att tänka på att det kan innebära att vårdpersonal inte kan göra en fullständig bedömning av ditt hälsotillstånd. Det är särskilt viktigt för dig med svåra allergier eller om du har andra allvarliga sjukdomstillstånd. Om du spärrar din journal ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver veta.

Loggutdrag

Du har rätt att begära loggutdrag där du kan se vilka som har varit inne och tittat på din journal. För att få loggutdrag kan du använda blanketten Loggkontroll – blankett för patient (Word). Ifylld blankett skickas till:

Region Gävleborg
801 88 Gävle

Har du frågor om loggkontroller kan du kontakta dataskyddsombudet på Region Gävleborg på dataskyddsombud@regiongavleborg.se.

Vad gäller för minderåriga vid spärr av journal?

Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra uppgifter om ditt barn. Barn som bedöms som tillräckligt mogna har själva rätt att begära spärr av sin journal. Det är hälso- och sjukvårdens personal som bedömer om barnet har uppnått mognad för att göra den bedömningen.

Hur gör man?

Om du vill spärra din journal får du en blankett av den verksamhet där du söker vård. När du fyllt i blanketten gör personalen på vårdenheten en identitetskontroll av dig innan de skickar blanketten vidare för spärr. Du får ett brev hem när spärren är satt. Du kan när som helst be att spärren hävs.

Kontakt och frågor 

Om du har frågor vänder du dig till din vårdpersonal.

Sammanhållen journalföring

Journalanteckningar som har gjorts hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan. Men genom så kallad sammanhållen journalföring kan din vårdgivare göra så att journaluppgifterna går att ses av andra vårdgivare, till exempel i en annan region.

På det sättet kan de som vårdar dig just då få tillgång till journalinformation från andra vårdgivare. Informationen ska vara viktig för din diagnos och din vård. Det kan till exempel vara tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du då inte berätta hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

Spärra uppgifter 

Du har alltid möjlighet att säga nej till sammanhållen journalföring genom att begära att dina uppgifter spärras. Andra vårdgivare har däremot alltid möjlighet att se om det finns spärrade uppgifter om dig genom sammanhållen journalföring, men de kan inte se vad de innehåller.

Du ska samtycka till att information hämtas    

Vårdpersonalen som du träffar hos en ny vårdgivare får läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal om uppgifterna inte är spärrade och du ger ditt samtycke.

Det kan finnas undantag från kravet på samtycke om det är en allvarlig situation och du snabbt behöver få vård. 

Det är bara den vårdgivare som du får vård hos som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. Det är till exempel där du har bokat ett besök, dit du har blivit skickad med remiss eller där du är inlagd på en avdelning.

Nödöppning vid sammanhållen journalföring

I allvarliga situationer där du snabbt behöver vård kan journaler nödöppnas. Det ger en möjlighet för vårdpersonalen att ta del av uppgifterna i en sammanhållen journal om det finns fara för liv och hälsa och du är alltför sjuk för att ge ditt samtycke.  

Vårdpersonalen kan se vilka vårdgivare som har information om dig i den sammanhållna journalen. De uppgifter som är ospärrade och som bedöms kunna ha betydelse för din vård kan personalen få tillgång till. Det kallas för nödöppning.

Vårdpersonalen kan med nödöppning också få tillgång till spärrade uppgifter, om det bedöms vara viktigt för din vård.

Om det finns spärrade uppgifter hos en annan vårdgivare måste vårdpersonalen där du vårdas kontakta den andra vårdgivaren. Den vårdgivaren får i så fall tillfälligt ta bort spärren så att uppgifterna kan läsas. Ibland kan detta ta lång tid, till exempel om det är på natten eller på helgen när den andra vårdgivaren inte är tillgänglig.

Gävleborg

Sammanhållen journalföring i Gävleborg

När du söker och får vård förs en patientjournal. I journalen antecknas bland annat den vård och behandling som ges till dig som patient, vilka läkemedel du fått, hur ofta de ska tas. Journalen ska fyllas i vid varje vårdtillfälle och blir därför en viktig dokumentation över din vårdhistorik. En noga ifylld patientjournal är därför ett bra beslutsunderlag för att kunna säkerställa kvalitativ och säker vård.

Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare i olika län delar med sig av patienters journaluppgifter till varandra. Detta möjliggörs genom det nationella- och landstingsgemensamma IT-verktyget, NPÖ. IT-verktyget ska förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och samarbetet mellan vårdgivare och möjliggöra säkrare bedömningar av patienter samt minska onödig dubbeldokumentation av patientuppgifter.

Om en vårdgivare vill hämta journaluppgifter om dig som patient från en annan vårdgivare måste du ge ditt samtycke till det. Som patient kan du välja att spärra journaluppgifter som du inte vill ska tillgängliggöras eller välja att stå helt utanför sammanhållen journalföring. Du kan även begära ut loggar om du misstänker att någon obehörig varit inne och tittat i din journal. 

Behöver du mer information kontaktar du vårdvägvisaren

Frågor och svar om sammanhållen journalföring

Vem kan se mina uppgifter?  

Säkert identifierad vårdpersonal som behöver uppgifterna för att ge dig god och säker vård kan ta del av den sammanhållna journalen. Vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke.  

Hur kontrolleras att min integritet skyddas?

Det går att spåra vem som tagit del av journalen i efterhand via loggar. Varje vårdgivare gör en systematisk uppföljning av loggar och som patient har du rätt att ta del av dem som rör din journal. 

Kan jag spärra mina uppgifter?  

Ja, du avgör själv om dina journaluppgifter helt eller delvis ska spärras för sammanhållen journalföring. Du bestämmer också om och när en spärr ska tas bort.  

Vad händer om jag spärrar?  

Det framgår i sammanhållen journalföring att spärrade uppgifter finns. Du avgör själv om du vill tillåta vårdpersonalen att se de spärrade uppgifterna.

Vad händer om jag blir medvetslös?  

Blir du medvetslös kan vårdpersonalen begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av dina uppgifter. Detta gäller dock inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare. Nödöppning följs regelbundet upp av vårdgivaren.  

Jag inte vill vara med i sammanhållen journalföring. Vad gör jag?  

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring . När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av dina uppgifter.  

Finns min journal på nätet?  

Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.  

En patient - en journal?  

Nej, sammanhållen journalföring innebär att flera vårdgivare kan få tillgång till varandras uppgifter om du som patient ger ditt samtycke.  

Varför införs sammanhållen journalföring?  

Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik – och kan snabbare ge dig god och säker vård och behandling.

Hur är det med IT-säkerheten?

I patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet ansvarar för att dessa följs.  

Kan jag spärra mitt barns uppgifter?  

Nej, du kan inte spärra uppgifter om dina barn. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra sina uppgifter.  

Kan någon annan ge samtycke till att få se mina journaluppgifter i stället för mig?  

Nej, bara du som patient kan ge ditt samtycke.  

Gäller reglerna om sammanhållen journalföring om jag är utomlands?  

Nej, sammanhållen journalföring gäller bara i Sverige.  

Innehåller min journal uppgifter om läkemedel?  

Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring. 

Om du är missnöjd

Börja med att kontakta den mottagning eller den enhet där journalanteckningarna gjordes om du är missnöjd med något rörande dina uppgifter i journalen. Berätta vad det är du är missnöjd med.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Kontakta dataskyddsombudet

Alla vårdgivare inom den offentliga vården ska ha ett så kallad dataskyddsombud. Det gäller också för privata vårdgivare som hanterar många känsliga personuppgifter. Du kan kontakta dataskyddsombudet om du tycker att hanteringen av dina personuppgifter har varit felaktig. 

Dataskyddsombudet ska se till att verksamheten hanterar personuppgifterna rätt utifrån dataskyddsförordningen. Kontakta din region för att få kontaktuppgifter.

Klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Du kan skicka in tips eller klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att någon bryter mot reglerna för hur personuppgifter får hanteras. 

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur du gör om vill klaga eller skicka in ett tips.

Mer på 1177.se

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

Personuppgifter i vården

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att du ska få en bra och säker vård.

Till toppen av sidan