Skelning hos barn

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Allmänt

Om man skelar innebär det att man har svårt att rikta båda ögonen åt samma håll. Det är vanligt att nyfödda barn skelar då och då eftersom synen inte är färdigutvecklad när barnet föds. Vid tre till fyra månaders ålder börjar barnet kunna rikta ögonen åt samma håll.

Skelning kan bero på ett brytningsfel, till exempel översynthet. Det kan också vara ärftligt. Ibland, men det är ovanligt, kan skelningen vara ett symtom på till exempel en infektion eller en tumör. Oftast finns det ingen tydlig orsak.

Ibland kan skelning leda till att synen försämras. Skelning kan också göra att barnet ser dubbelt.

Behandling

Hur skelningen behandlas beror på vad som orsakar den. Om den till exempel beror på översynthet kan det räcka med ett par glasögon. Ibland kan barnet behöva opereras för att bli av med skelningen.

Om barnet skelar på samma öga hela tiden kan synen försämras på det ögat. Genom att träna med en lapp över det friska ögat kan synen på det skelande ögat förbättras. Men träningen förbättrar inte själva skelningen.

När ska man söka vård?

Kontakta en barnavårdcentral om ditt barn 

  • är äldre än tre månader och skelar hela tiden
  • är äldre än sex månader och skelar ibland.

Om ett barn som inte har skelat tidigare plötsligt börjar skela ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Visa mer

Vad beror det på?

Vad beror det på?

Vad är skelning?

Skelning är när man inte kan rikta ögonen åt samma håll. Det ena ögat är riktat åt ett annat håll i förhållande till det andra. Oftast är orsaken okänd, men ibland kan skelningen vara ärftlig eller höra ihop med brytningsfel, som till exempel översynthet.

Vanligt att nyfödda skelar då och då

Det är vanligt att nyfödda skelar då och då. Det beror på att synen inte är färdigutvecklad när barnet föds. Först efter ungefär tre till fyra månader samarbetar ögonen så pass bra att barnet kan rikta dem åt samma håll hela tiden.

Synen utvecklas från födseln upp i tioårsåldern genom att ögat hela tiden får stimulans. Om ögat skickar bilder av bra kvalitet till syncentrum i hjärnan lär sig hjärnan gradvis att tolka allt mindre detaljer, och synskärpan blir allt bättre.

Så går det till när man ser

När man ser på ett föremål skapas en bild på ögats näthinna. Bilden ger upphov till elektriska signaler som leds vidare genom synnerven från varje öga. De två synnerverna möts och korsar varandra på hjärnans undersida i synnervskorsningen. Där flätas trådarna från de två nerverna delvis ihop. När de sedan fortsätter i form av de två synbanorna innehåller varje bana information från båda ögonen. Synbanorna fortsätter till syncentrum i hjärnans nacklob. Här tolkas signalerna och omvandlas till en medveten bild.

När man ser hamnar bilden normalt på samma plats på näthinnan i båda ögonen. Bilden från de två ögonen kan då smälta samman till en bild i syncentrum i hjärnan. Det är viktigt för djupseendet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skelning kan göra att man ser dubbelt

När man skelar tittar ögonen lite "bredvid varandra" och resultatet blir att samma bild hamnar på olika ställen på näthinnan i de båda ögonen. Då ser hjärnan två bilder och man ser dubbelt. Dessutom försvinner djupseendet. Små barns hjärnor kan bortse från den ena bilden för att slippa se dubbelt.

Risk för försämrad syn på det skelande ögat

Om samma öga skelar hela tiden, och barnet inte använder båda ögonen, leder skelningen så småningom till försämrad syn på det skelande ögat. Synnedsättningen beror på att barnets hjärna "struntar i" bilden från det skelande ögat för att slippa se dubbelt. Därmed utvecklas och tränas inte det skelande ögat. Hjärnan koncentrerar sig i stället på bilden från det ögat som inte skelar. Det gör att det bara är synskärpan på det ögat som utvecklas.

Läkare eller ortoptist kan hitta dold skelning

När man skelar hela tiden kallas det manifest skelning. Men skelning kan också vara dold. Då syns inte någon skelning, utan ögonen riktas åt samma håll, men med viss ansträngning.

En läkare eller en ortoptist, en ögonsjuksköterska som är specialutbildad i barn och skelning, kan hitta skelningen genom att omväxlande täcka för ögonen. På så sätt bryts samsynen, det vill säga ögonens förmåga att samarbeta så att det blir en tredimensionell bild i hjärnan.

Dold skelning kan ge besvär som trötthet i ögonen, huvudvärk och dubbelseende. Det beror på att man ständigt måste anstränga hjärnan för att hålla ögonen riktade åt samma håll. Det är lätt att samarbetet mellan ögonen bryts så att skelningen framträder, till exempel om man är trött. Då vill ögonen gärna glida isär och då kan man också se dubbelt. Skelningen kan också framträda i samband med sjukdom.

Dold skelning kan ge mycket besvär, men är egentligen inte farlig eftersom den inte leder till synnedsättning.

Vad beror skelning på?

Det vanligaste är att det inte går att hitta orsaken till att barnet skelar. Ibland kan skelningen vara ärftlig. Ibland kan barn som har vanliga brytningsfel, som till exempel översynthet eller närsynthet, skela eftersom de måste spänna ögonen för att se så tydligt som möjligt.

Någon enstaka gång kan skelning vara en följd av en sjukdom eller skada. Till exempel kan ett ärr i ena ögats näthinna ge en synnedsättning som gör att man skelar, eftersom man inte fixerar så bra med ett öga som har dålig syn. Man kan också skela i samband med att man till exempel har hög feber.

Efter hjärnblödningar eller vid hjärntumörer kan ögonen skela på grund av att nerverna till ögonmusklerna är påverkade. Ibland, men det är ovanligt kan skelningen vara ett tecken på någon bakomliggande sjukdom. Det finns sjukdomar som påverkar hela kroppen och som har skelning som ett av flera symtom, till exempel muskelsjukdomar som myastenia gravis och infektionssjukdomar som borrelia.

Fäll ihop

Diagnos och vård

Diagnos och vård

När bör man söka vård?

Man bör söka vård om man har ett barn som är äldre än tre månader och som skelar hela tiden. Barn som är äldre än sex månader och som skelar ibland bör också undersökas. Det är viktigt eftersom barn som skelar riskerar att få nedsatt syn på det skelande ögat.

Man behöver snabbt komma till ögonläkare om barn som inte har skelat tidigare plötsligt börjar skela, eftersom det kan bero på en sjukdom.

Vart ska man vända sig?

I första hand vänder man sig till barnavårdscentralen, BVC. Där kan man bli hänvisad vidare till en ortoptist eller en ögonläkare.

BVC gör också synkontroller för att hitta barn med synnedsättning. Ögonen kollas specifikt vid utskrivning från BB, 8-månaderskontrollen och 4-årskontrollen.

Undersökningar

Ortoptisten kontrollerar synen på varje öga för sig, undersöker om ögonen har normal rörlighet och om det ena eller andra ögat skelar och i så fall hur mycket. Ortoptisten kontrollerar också samsynen. Om det inte finns en ortoptist på det sjukhus man vänder sig till kan vanligtvis ögonläkaren göra dessa undersökningar.

Ögonläkaren undersöker ögonen och ser om de är friska. Först får barnet ögondroppar som förstorar pupillerna och sedan mäter läkaren om det finns något brytningsfel. På så sätt undersöks om barnet behöver glasögon. Genom den förstorade pupillen kan läkaren undersöka ögats inre delar samtidigt, till exempel lins, glaskropp, synnerv och näthinna.

Skelningen kan försvinna med glasögon

Brytningsfel som översynthet eller närsynthet rättas till med glasögon. Om skelningen har uppstått på grund av ett brytningsfel kan det räcka med glasögon för att skelningen ska försvinna.

Glasögonbidrag
Från 1 mars 2016 får barn och unga vuxna ett bidrag till glasögon för den synnedsättning de har, ett så kallat glasögonbidrag. Bidraget gäller från 0 år till och med det år man fyller 19 år. Till den dag då barnet fyller 8 år bestämmer varje landsting och region själv bidragets storlek. Därefter är det på minst 800 kronor och gäller även för linser. Om glasögonen eller linserna kostar mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden.

Synen tränas genom att ena ögat täcks över

Om samma öga skelar hela tiden och synen på det ögat har försämrats, tränas synen genom att det andra ögat täcks för under en längre tid. På så sätt tvingas hjärnan att träna upp synen på det skelande ögat. Vanligen täcker man för det öga som inte skelar med ett speciellt plåster som finns att köpa på apotek. Hur länge ögat ska täckas för bestäms av en ögonläkare eller en ortoptist. Så fort synen är lika på båda ögonen kan man sluta med övertäckningen. Ibland kan man efter ett tag gå över till att ha matt tejp på glasögonen eller speciella filter som klistras på glaset.

Övertäckningen av ögat gör synen bättre på det öga som skelar, men inte själva skelningen.

Operation kan behövas

För att förbättra själva skelningen behövs ofta en operation. Om barnet skelar mycket kan ögonen opereras så att de riktas åt samma håll. Resultatet av skelningsoperationen blir bäst om synen på båda ögonen är så bra som möjligt. Före operationen kan synen förbättras hos en del barn genom att de har en lapp för ena ögat. Om barnet bär glasögon är det viktigt att dessa också används ordentligt före operationen.

Under operationen förstärks eller försvagas ögonmusklernas fästen på ena eller båda ögonen så att båda ögonen står rakt.

Hos barn med glasögon opereras bara den del av skelningen som syns när glasögonen är på. Detta innebär att skelning kan vara kvar även efter operationen när barnet tar av sig glasögonen.

Ögongymnastik kan hjälpa vid dold skelning

Om barnet har dold skelning går det ibland att träna samarbetet mellan ögonen. Ortoptisten kan ge råd om ögongymnastik, till exempel att träna på att titta på riktigt nära håll.

Grundsjukdomen kan behöva behandlas först

Om skelningen beror på någon bakomliggande sjukdom, som till exempel infektion eller tumör, behandlas den sjukdomen i första hand.

Vad kan man göra själv?

Man kan inte behandla skelning på egen hand. Men om man har barn som skelar bör man se till att barnet använder glasögon, täcker över ena ögat eller gör ögongymnastik enligt de råd och anvisningar som läkaren eller ortoptisten har gett.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-04-15
Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla Kugelberg, ögonläkare, Kliniken för barnögonsjukdomar och skelning, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm