Undersökningar och prover - ምርመራታት/ቅምሶታት

ዕላል ጥዕና ንዓኻ ንወዲ 40 ዓመት - ብዛዕባ ጥዕናኻ ተዛረብ

Hälsosamtal Gävleborg - tigrinskaThe content concerns Gävleborg

ንስኻ ወዲ 40 ዓመት ትመልእ ዘለኻ፣ ኣብ ማእከል ጥዕናኻ ብነጻ ምድውዋል ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብኡ ምስ ሓደ ሰራሕተኛ ኣለይቲ ሕሙማት ብዛዕባ ጥዕናኻን መዓልታዊ ልምድታትካን ክትዛረብ ትኽእል። እቲ ዕላል ጥዕናኻ ብኸመይ ከተመሓይሽን ኣብ መጻኢ ናይ ምሕማም ሓደጋ ከተጉድልን ከም እትኽእል ዝምልከት እዩ። እቲ ደወል ኣስታት ሓደ ሰዓት ይወስድ።

ኣብ እዋን ዕላል፣ ብዛዕባ ጥዕናን ሕማማትን ዝምልከት ምኽርታትን ምኽርን ክትረክብ ኢኻ። ልሙዳት ሕማማት ከም ልቢ ድኻም፣ ስትሮክ፣ ሕማም ሽኮርን መንሽሮን ከይተዓዘብካ ንነዊሕ ዓመታት ክምዕብሉ ይኽእሉ እዮም። ዝያዳ ጥዑይ ህይወት ብምንባር፣ ንሓደጋ ሕማም ክትጸልዎን ክትቅንሶን ትኽእል ኢኻ።

ኣብ እዋን ዕላል ጥዕና እውን እዞም ዝስዕቡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፦

  • ጸቕጢ ደምካ ምፍታሽ
  • ደረጃ ሽኮር ኣብ ደምካ ምፍታሽ
  • ቁመትካ ምዕቃን፣ ክብደትካን ሕቝፍኻን ዓቐን ምውሳድ።

ጻውዒት ዕድመ መጺኡካ ድዩ?

ንስኻትኩም ናብቲ ዕላል ዕድመ ዝረኸብኩ፣ ነቲ ምስቲ ደብዳበ ዝተላእኸ ሕቶታት ክትምልሱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ምብጻሕኩም መልስኹም ሒዝኩም ምጹ።

ተርጓሚ እንተድኣ ኣድልዩካ ቅድሚ ዕላል ምጅማርካ ንማእከል ጥዕና ኣፍልጥ።

ጻውዒት ዕድመ ኣይመጽኣካን ድዩ? ንማእከል ጥዕናኻ ተወከስ።

To the top of the page