Problem att få provsvar covid-19.Det här meddelandet avser Gävleborg

Just nu är det problem att få sitt provsvar, felsökning pågår. Eftersom det är många som ringer är det också lång kö till supportnumret 026-15 03 00.

Båajhtoeh damtedh

Asve – gïerve stråarkan domtesh

Ångest - andra språk - sydsamiskaThe content concerns Gävleborg

Asve lea stråarkan jallh asvedimmie mah kråahpesne damth. Dïhte lea nåake men ij leah vaahreles asvesne. Gååvnesieh gellie darjomh mah jïjtje maahtah darjodh guktie buerebe domtedh. Gååvnese aaj båehtjierdimmie viehkine.

Läs texten på svenska här.

Dennie tjaalegisnie maahtah lohkedh guktie lea asvem utnedh. Åadtjoeh aaj raerieh maam jïjtje maahtah darjodh jis datne asvem åtnah. Datne åadtjoeh daejredh gusnie edtjh hoksem ohtsedidh.

To the top of the page