امتحانات/سمپل ها

معاینھ مری و معده با گاستروسکوپی

Gastroskopi-andra språk - dariThe content concerns Västerbotten

شما یک معاینه gastroskopi، گاستروسکوپی، خواهید داشت. در این معاینه قسمت بالایی معده بررسی میشود. یک لوله نرم از طریق دهن به معده داخل میشود. مهم است که پیشاپیش خود را برای انجام این معاینه آماده کنید.

اگر هر یک از موارد ذیل راجع به شما صادق است، باید به زودترین فرصت با ما به تماس شوید:

شما از یک یا چند مورد از ادویه زیر استفاده میکنید:

 • waran
 • pradaxa
 • xarelto
 • eliquis
 • lixiana.

 

سپس باید با antikoagulationsmottagningen به تماس شوید. میتوانید با نمبر ‎0907859366 با ما به تماس شوید.

اگر یکی از موارد زیر راجع به شما صادق است:

 •  شما یک پیس‌میکر دارید
 • شما در حال مصرف plavix/Clopidogrel استید
 • در حال مصرف efient استید
 • در حال مصرف brilique استید
 • شما حامله استید یا فکر میکنید حامله استی

آیا باید با endoskopienheten به تماس شوید. میتوانید با نمبر ‎0907859303 با ما به تماس شوید.

آمادگی برای معاینه شما

آمادگی کاری است که باید قبل از معاینه در خانه انجام دهید

 • 5 روز قبل از معاینه، نباید از قرص های مسکن نوع NSAID استفاده کنید. این دواها بشمول voltaren، ipren، treo و diklofenak میشود.
 • مهم است که معده کاملا خالی باشد. تا 6 ساعت قبل از معاینه جواز خوردن و آشامیدن دارید. پس از آن، به هیچ وجه نباید چیزی بخورید یا بنوشید.

این چیزی است که در معاینه رخ میدهد

 •  قبل از شروع معاینه، دوایی برای کاهش میزان گاز معده به شما داده میشود.
 •  برای حفاظت از دندان ها و لوله، یک حلقه محافظ در دهن تان قرار داده میشود.
 •  معده پر از هوا میشود. این کار ممکن است باعث آروغ زدن در حین و بعد از معاینه شود.
 •  در صورت ضرورت، داکتر در طول معاینه سمپل میگیرد.

اگر ترجیح میدهید قبل از معاینه از ادویه جات آرام بخش استفاده کنید، لطفا با ما در endoskopienheten به تماس شوید. میتوانید با نمبر ‎0907859303 با ما به تماس شوید.
یادتان باشد که تا 24 ساعت پس از دریافت ادویه جات آرام بخش مجاز به رانندگی نیستید.

To the top of the page