امتحانات/سمپل ها

معاینه کولون با سیگموئیدوسکوپی

Sigmoideoskopi-andra språk - dariThe content concerns Västerbotten

شما در شرف انجام معاینه sigmoidoscopy، سیگموئیدوسکوپی، استید. در این معاینه قسمت تحتانی کولون شما بررسی میشود. این معاینه با یک لوله نرم که از طریق دهانه رکتوم داخل میشود صورت میگیرد. مهم است که پیشاپیش خود را برای انجام این معاینه آماده کنید.

اگر هر یک از موارد ذیل راجع به شما صادق است، باید چند روز قبل از معاینه با ما به تماس شوید:

شما از یک یا چند مورد از ادویه زیر استفاده میکنید:

 • waran
 • pradaxa
 • xarelto
 • eliquis
 • lixiana.

سپس باید با antikoagulationsmottagningen به تماس شوید. میتوانید با نمبر ‎0907859366 با ما به تماس شوید.

اگر یکی از موارد زیر راجع به شما صادق است:

 •  شما یک پیس‌میکر دارید
 •  شما در حال مصرف plavix/Clopidogrel استید
 •   در حال مصرف efient استید
 •   در حال مصرف brilique استید
 •  شما حامله استید یا فکر میکنید حامله استید.

آیا باید با endoskopienheten به تماس شوید. میتوانید با نمبر ‎0907859303 با ما به تماس شوید.

آمادگی برای معاینه شما

آمادگی کاری است که باید قبل از معاینه در خانه انجام دهید

شما میتوانید طبق معمول غذا بخورید و بنوشید و ادویه جات خود را به استثنای چند مورد مصرف کنید.

 • 5 روز قبل از معاینه، نباید از قرص های مسکن نوع NSAID استفاده کنید. این دواها بشمول voltaren، ipren، treo و diklofenak میشود.
 • 5 روز قبل از معاینه، نباید قرص های آهن مصرف کنید.
 • قبل از معاینه، روده شما باید پاک شود. این کار را میتوانید با مصرف مسهل، klyx lavemang  240 میلی لیتر، در شب قبل از معاینه انجام میدهید. میتوانید آن را در دواخانه خریداری کنید.
 • 2 ساعت قبل از معاینه، شما یک klyx lavemang دیگر را مصرف میکنید. اگر راجع به تنقیه کدام سؤالی دارید، لطفاً

 با endoskopienheten به تماس شوید.

میتوانید با نمبر ‎0907859303 با ما به تماس شوید.

To the top of the page