بهداشت و درمان کودکان در وسترایوتالند

بهداشت و درمان کودکان در وسترایوتالند

Om barnhälsovården i Västra Götaland - persiskaThe content concerns Västra Götaland

همه کودکان از حق دریافت بهداشت و درمان برخوردار بوده و برای مراجعه به درمانگاه کودکان (BVC) خوش آمد هستند. BVC مخفف Barnavårdscentral و بخشی از درمانگاه است. درمانگاه کودکان از وقتی که کودک به دنیا می آید تا آغاز رفتن به مدرسه حال، رُشدونمو و پیشرفت کودک را پیگیری می کند. در همه ملاقات ها در درمانگاه کودکان خیروصلاح کودک در درجۀ نخست قرار داده می شود. والدین از فرصت حرف زدن در بارۀ کودک و نقش والدینی خود برخوردارند. درمانگاه کودکان هم در خانه و هم در محل درمانگاه ملاقات برگزار می کند. این ملاقات ها با نیازهای کودکان و والدین هماهنگ می شوند. به همه کودکان واکسیناسیون ارائه می شود. ملاقات ها و مراجعات رایگان هستند. اگر نیاز داشته باشید از حق داشتن مترجم برخوردارید.

همه کارکنان درمانگاه کودکان دارای وظیفۀ رازداری هستند. یعنی هیچکس اجازه ندارد در مورد کودک یا شما که والدین او هستید بدون موافقت شما اطلاعات در اختیار سایرین بگذارد.

در این وبسایت می توانید در بارۀ ملاقات و مراجعه به درمانگاه کودکان مطالب بیشتری بخوانید

To the top of the page