قوانین و حق و حقوق

پرونده پزشکی

Patientjournalen - persiskaThe content concerns Västerbotten

Läs texten på svenska här

هنگامی که شما خدمات درمانی دریافت می‌کنید در پرونده پزشکی شما ثبت می‌شود. منظور اصلی از پرونده پزشکی آنست که روند درمان شما توسط درمانگران ثبت شود. پرونده پزشکی یک منبع اطلاعاتی است که بیمار را همراهی می‌کند، برای نمونه هنگامی که بیمار تحت درمان است. افزون بر این پرونده پزشکی می تواند به مشارکت بیشتر شما در درمان تان کمک کند. پرونده پزشکی در موارد زیر نیز مهم است

  • شما نسبت به خدمات درمانی نقطه نظرهایی دارید و قرار است یک بررسی انجام شود
  • پرونده پزشکی برای پیگیری و توسعه خدمات درمانی لازم است
  • پرونده پزشکی تحت شرایط معینی در پژوهش علمی استفاده می شود.

همه کارکنان دارای پروانه در خدمات بهداشتی و درمانی بایستی تشخیص ها، اقدامات و موارد مشابه را در پرونده پزشکی بنویسند. حتی گروههای شغلی فاقد پروانه نیز بایستی موارد را در پرونده پزشکی درج کنند. مثلاً برخی از مددکاران و کارکنانی که کارکنان دارای پروانه را دستیاری می کنند، در این گروه قرار می گیرند. 

To the top of the page