Olika vårdformer

Äldreomsorg

Om du vill ha äldreomsorg kan du eller en närstående ta kontakt med en biståndshandläggare på kommunens socialtjänst. Ni bokar en tid och handläggaren kommer hem till dig för att se hur din livssituation ser ut. Handläggaren kan också besöka dig på sjukhuset innan du skrivs ut.

Du får berätta om din hälsa och dina behov. Dina önskemål är en viktig del av bedömningen. Du kan få hjälp av handläggaren att skriva din ansökan.

Om du får vård på en vårdcentral eller ett sjukhus kan personalen hjälpa dig att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Kommunens ansvar

Kommunen har bland annat följande ansvar för äldreomsorg:

 • Du ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och bli bemött med respekt.
 • Du ska få den vård och omsorg du behöver och att kommunen ska lyssna på dina önskemål.
 • Du ska ha möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra.
 • Du ska få tillräcklig information så att du vet vilka insatser du kan begära.
 • Dina närstående som vårdar dig ska kunna få stöd.
 • Din bostad ska anpassas efter dina behov och förutsättningar.
 • De beslut som rör dig ska skrivas så att de är tydliga och lätta att förstå.
 • Du ska ha en vårdplan som omprövas när det behövs.
 • Alla beslut om insatser ska följas upp och dokumenteras.

God man kan bevaka dina rättigheter

Kommunen ska se till att du får en god man om du behöver det. God man kallas den person som tar hand om och ser till att du får hjälp med det du behöver, till exempel vård, omsorg eller att sköta din ekonomi. Det kan till exempel vara en närstående som ansöker om och blir utsedd till god man för någon som är äldre, dement eller behöver hjälp.

Olika former av äldreomsorg

Det finns flera alternativ för äldreomsorg:

Hemtjänsten – hjälp som kommer hem till dig

Hemtjänsten ger stöd och hjälp för att du ska kunna bo kvar i din bostad, även om du behöver hjälp med vardagssysslorna eller med personlig omvårdnad. Om du behöver tillsyn och omvårdnad dygnet runt kan personal från hemtjänsten komma även på natten. Hemtjänsten kan avlasta och hjälpa till om du får hjälp av närstående. 

Hemsjukvård – vård hemma

Du kan få vård i hemmet, om du vill bo kvar hemma och har medicinska behov. En sköterska kan komma hem till dig för att till exempel byta en kateter. Hemtjänsten kan sköta enklare vård, som att hjälpa dig att ta mediciner. I vissa delar av landet har kommunen ansvaret för hemsjukvården, i andra är det regionen som sköter detta, oftast via vårdcentralen.

Särskilda boenden för äldre

Särskilda boenden är namnet för flera boendeformer, som är anpassade för äldre med stort behov av omsorg. Om du vill bo i ett särskilt boende ska du ansöka till kommunens biståndshandläggare. Du kan få flytta dit om hemtjänstens stöd inte är tillräckligt. Personal finns dygnet runt om de boende har behov av det. Du kan ha dina egna möbler och det finns ofta samlingslokaler att umgås i med besökare och andra boende. Särskilda boenden ser olika ut i olika kommuner. 

Seniorboenden

Det finns bostadsrätter och hyresrätter för dig som är mellan 55 och 75 år när du flyttar in. Bostäderna är anpassade, till exempel vara utan trösklar eller ha extra bred hiss. Det krävs inget biståndsbeslut.

Annat stöd

Här är exempel på hjälp du kan få från kommunen:

 • Kompletterande rehabilitering och anpassning av bostaden.
 • Trygghetslarm eller ibland också telefonservice där du varje dag blir uppringd av personal från hemtjänsten.
 • Dagverksamhet där du kan umgås med andra äldre.
 • Hjälp av en hörselkonsulent om hörseln är nedsatt.
 • Hjälp med att byta gardiner eller annat som kan medföra en risk för att falla.
 • Hjälp att söka färdtjänst.

Kommunen har ansvaret för äldreomsorgen, men kan överlåta driften av viss verksamhet till privata eller kooperativa entreprenörer. På vissa orter finns ideella organisationer som också erbjuder stöd. Det kan vara ledsagning till läkarbesök, frisör, konserter eller andra evenemang. Du kan även få besök i hemmet, ett samtal över en kopp kaffe eller en promenad.

Vad kostar äldreomsorg?

Varje kommun bestämmer vad stöd till äldre ska kosta. Det finns ett högkostnadsskydd i socialtjänstlagen, en så kallas maxtaxa, så du behöver aldrig betala mer än ett visst belopp i månaden.

Avgifterna får inte vara högre än att du har tillräckligt med pengar kvar för dina personliga behov, boendekostnader och andra vanliga levnadsomkostnader. Den summan kallas förbehållsbelopp och räknas ut efter regler i socialtjänstlagen.

Om du lever tillsammans med någon tar kommunen hänsyn till er gemensamma situation för att beräkna avgiften. Om du till exempel behöver mycket hjälp men lever med någon som inte behöver det, ska ni kunna bo kvar tillsammans med en ekonomi som ni kan klara er på.

Om din ansökan fått avslag

Om du inte är nöjd med myndighetens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Du måste skicka in överklagandet inom viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig.

Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.

Om du inte är nöjd med äldreomsorgen

Om du inte är nöjd med äldreomsorgen finns det olika sätt att klaga:

 • Om du vill framföra klagomål, synpunkter eller har frågor som gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna eller folktandvården, kan du vända dig till patientnämnden i kommunen eller regionen. På vissa sjukhus finns en patientombudsman som du kan kontakta om du eller någon närstående känt sig illa bemött eller är missnöjd med vården. Om du behöver prata med någon oberoende sakkunnig kan du i vissa kommuner vända dig till en äldreombudsman.
 • När du har frågor, synpunkter eller klagomål på den vård eller omsorg som du själv eller en närstående får, bör du i första hand vända dig till socialnämnden i din kommun, eftersom det är den som har ansvaret för din äldreomsorg. Du kan också vända dig direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
 • I varje kommuns äldreomsorg finns det en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS, som ska övervaka patienternas säkerhet. Du kan vända dig till den som är MAS om du har synpunkter på hälso- och sjukvården som ges inom äldreomsorgen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är oftast ansvarig för att anmäla händelser och risksituationer enligt Lex Maria till IVO.

Läs mer på 1177.se

Anhörigstöd – stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

Du som vårdar en närstående kan få stöd och hjälp för egen del.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Anmälan om vårdskada – lex Maria

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan