Lagar och bestämmelser

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vad är missförhållanden?

Enligt lagen ska missförhållanden rapporteras. Missförhållanden kan vara av olika slag.

Det kan handla om olika typer av övergrepp:

 • Fysiska övergrepp, till exempel slag, nypningar, skakningar eller att personalen är hårdhänt.
 • Psykiska övergrepp, till exempel bestraffningar, hot, trakasserier eller kränkningar.
 • Sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier, till exempel antydningar av sexuellt slag.
 • Ekonomiska övergrepp, till exempel stöld, förskingring eller utpressning.

Övergreppen kan begås av någon i personalen. De kan också begås av någon annan, som till exempel en medboende på ett äldreboende eller i en gruppbostad. 

Andra brister och missförhållanden

Bristerna kan också röra andra saker. Det kan vara till exempel att en person inte får tillräckligt att äta och dricka eller inte får tillräcklig hjälp att borsta tänderna, tvätta sig och hålla sig ren. Det kan också handla om att hen till exempel får för lite tillsyn.

Även respektlöst bemötande ska rapporteras enligt lex Sarah. Det är när personalen inte bemöter personen med respekt för självbestämmande, trygghet och värdighet.

Ibland kan ett antal dåliga arbetsrutiner sammantaget vara tillräckligt för att rapporteras. Det kan till exempel handla om brister i planeringen av arbetstider, så att det inte finns tillräckligt med personal på en avdelning hela dygnet.

Personalen måste rapportera

Skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah gäller för personalen inom följande områden:

 • Personal som arbetar med vård och omsorg inom socialtjänsten. Det är till exempel på äldreboenden, inom hemtjänsten, på HVB-hem eller inom vården av personer med missbruk.
 • Personal som ger stöd och service till vissa funktionshindrade enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är till exempel på gruppboenden och vid personlig assistans, om det inte är den som tar emot stödet som är arbetsgivare.
 • Personal som vårdar barn, ungdomar och vuxna i verksamheter som Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för.
 • Tjänstemän som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen.

All personal i verksamheterna är skyldig att rapportera missförhållanden. Det gäller oavsett hur och av vem de är anställda. Det gäller även för personer som gör praktik. Även frivilligarbetare kan rapportera missförhållanden, men de är inte skyldiga att göra det.

Lex Sarah gäller oavsett om personalen arbetar inom offentlig verksamhet, på privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av en kommun.

Personalen ska regelbundet få information om skyldigheten att anmäla missförhållanden och risker för missförhållanden. De ska också få information om hur de ska göra för att anmäla.

Misstanke om brister räcker för att rapportera

Det räcker med att någon bland personalen misstänker att det finns allvarliga brister eller att det sker övergrepp för att det ska rapporteras.

Vad kan jag göra om jag inte är anställd?

Bestämmelserna i lex Sarah gäller bara för anställda. Om du som privatperson har kännedom om brister eller missförhållanden inom någon verksamhet kan du läsa mer om hur du klagar på vården. Du kan också läsa mer på IVO:s webbplats.

Du som är ung och har kontakt med socialtjänsten eller sjukvården kan läsa mer på IVO:s webbplats om hur du kan göra om du har synpunkter på verksamheten. Där finns också information om vad som gäller om du bor på exempelvis ett elevhem, hvb-hem eller i ett familjehem.

Rutiner för rapportering

Verksamheterna ska ha skriftliga rutiner för hur en rapportering enligt lex Sarah ska göras.

I kommunala verksamheter ska rapporteringen göras direkt till berörd nämnd. I privata verksamheter ska rapporteringen göras till verksamhetens ledning. Ledningen ska i sin tur rapportera vidare till ansvarig nämnd. För verksamheter som bedrivs av SiS ska rapporteringen göras till SiS ledning.

Rapporten kan vara muntlig eller skriftlig.

Missförhållanden ska dokumenteras och utredas

När ett missförhållande eller övergrepp har rapporterats ska det så fort som möjligt utredas och dokumenteras. Verksamheten ska ha instruktioner som visar vem som ansvarar för att utreda missförhållandena.

Sedan ska missförhållandet snabbt rättas till eller tas bort. Det är den som ansvarar för verksamheten som är skyldig att så fort som möjligt rätta till eller undanröja det.

Allvarliga missförhållanden ska anmälas till IVO

Det ska göras en anmälan till IVO om utredningen visar på ett allvarligt missförhållande eller att risken är stor för att det kan uppstå. Skyldigheten att anmäla gäller även om missförhållandet eller risken redan har tagits bort.

Anmälan till IVO kan göras av någon av följande:

 • ansvarig nämnd
 • den som bedriver verksamheten i privat regi
 • ledningen för Statens institutionsstyrelse.

Socialnämnden ska informeras om en anmälan görs från en verksamhet i privat regi.

Läs mer på 1177.se

Ersättning vid patientskada

Du kan få ersättning av ett försäkringsbolag om du har blivit skadad av din vård, tandvård eller ditt läkemedel. Du kan överklaga och begära en ny prövning om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Anmälan om vårdskada – lex Maria

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Till toppen av sidan