ATT FÅ ETT HJÄLPMEDEL

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även teknik som appar och programvaror. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.

Landstingen, regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det vad du kan få, vad det kostar och vem du ska kontakta för att få ett hjälpmedel. Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i till exempel habilitering och rehabilitering. 

Olika typer av hjälpmedel

Ofta delas hjälpmedel upp i grupper utifrån olika funktionsnedsättningar:

De flesta hjälpmedel är medicintekniska produkter. De är framtagna för att vara just hjälpmedel.

Ansvar för olika grupper av hjälpmedel

Hjälpmedel som du behöver för att klara det dagliga livet ska landstingen, regionerna och kommunerna erbjuda. Med det menas hjälpmedel som du behöver för att till exempel äta, klä dig och sköta din hygien. Men även sådant du behöver för att förflytta dig, kunna kommunicera och sköta hemmet. Landstingen, regionerna och kommunerna ska även erbjuda de hjälpmedel som du behöver för vård och behandling.

Andra typer av hjälpmedel ska erbjudas av andra i samhället:

  • Arbetshjälpmedel är hjälpmedel som gör att du kan arbeta. De är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ansvar. 
  • Skolhjälpmedel är ett delat ansvar mellan varje skola och hälso- och sjukvården. 
  • Fritidshjälpmedel kan du ibland hyra, låna eller få bidrag för.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

För att få ett hjälpmedel från landstinget, regionen eller kommunen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Personen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får. En sådan person kallas förskrivare.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

  • arbetsterapeut
  • fysioterapeut
  • logoped
  • audionom
  • synpedagog
  • sjuksköterska.

Ofta börjar du med att ta kontakt med en vårdcentral eller motsvarande vårdmottagning. Där får du sedan mer information om vem du ska kontakta för att få träffa en förskrivare.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du vill ha.

Ibland behöver du först få en remiss. Då kan en läkare på vårdcentralen hjälpa dig med det.

Västmanland

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Hörselhjälpmedel

Om du har nedsatt hörsel ska du i första hand kontakta din vårdcentral. De i sin tur skickar vid behov en remiss till Hörselenheten som kallar dig för hörseldiagnostik och hörselrehabilitering.

Synhjälpmedel

Om du har svår synnedsättning ska du i första hand kontakta din vårdcentral. De i sin tur skickar vid behov en remiss till Synenheten som kallar dig till besök.

Hjälpmedel för rörelse, vård och behandling, kognition och kommunikation samt hjälpmedel i hemmet

I Region Västmanland behövs ingen remiss för att få komma till en förskrivare. Förskrivare finns på vårdcentraler, mottagningar och enheter inom Region Västmanland, länets kommuner och på Habiliteringscentrum.

Ortopediska hjälpmedel

Om du behöver ortopediska hjälpmedel kan du kontakta din vårdcentral eller den specialistmottagning där du är patient.

Inkontinenshjälpmedel

Om du har inkontinensbesvär ska du i första hand kontakta din vårdcentral för diagnos och behandling. De i sin tur skickar vid behov remiss till uroterapeut, kvinnoklinik eller urolog. Du kan också prata med kommunens sjuksköterska om du bor på servicehus eller har hemsjukvård.

Innan du kan få ett hjälpmedel måste ditt behov av hjälpmedel bedömas. Det görs av en förskrivare. Du eller någon närstående får beskriva vilka behov och önskemål du har och förskrivaren undersöker hur de nedsatta funktionerna påverkar din situation i vardagen.

Tillsammans kommer ni fram till i vilka situationer ett hjälpmedel kan underlätta och vad målet ska vara med att använda hjälpmedlet.

Om du får hjälp av en närstående kan ett hjälpmedel ibland underlätta även för den personen. Då kan det tas med i bedömningen. En ställbar säng kan till exempel göra det lättare både för dig och för den som hjälper dig.  

Olika verksamheter använder olika metoder för bedömning

Förskrivaren följer de regler för hjälpmedel som varje landsting, region och kommun har. Ibland finns så kallade behovstrappor där olika behov prioriteras. Viktigast är livsuppehållande behov som att kunna andas eller få i sig näring. Sedan kommer basbehov som att äta själv eller klä på sig. Därefter kommer behov av att fungera i vardagen, som att handla mat. Sist kommer behov som handlar om fritiden.

För att förskrivarna ska kunna göra så rättvisa behovsbedömningar som möjligt använder de särskilda metoder. De kan vara olika beroende på vilken funktionsnedsättning du har, vilket hjälpmedel det gäller och vilket yrke förskrivaren har. 

Fråga förskrivaren om du undrar vilka metoder som används.

Västmanland

Hur görs bedömningen i Västmanland om jag ska få låna ett hjälpmedel?

I Västmanland finns ett regelverk som styr vilka behov som kan tillgodoses med hjälpmedel. Regelverket är politiskt beslutat och gäller i regionen och länets alla kommuner. 

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova det eller de hjälpmedel du behöver. Det kallas utprovning. Finns det flera olika hjälpmedel som kan passa ska förskrivaren informera dig om det.

En del hjälpmedel behöver provas i den miljö där de ska användas. Det gäller till exempel rörelsehjälpmedel.

Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Den som har skrivit ut ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök och ibland genom ett telefonsamtal.

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rollator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda ett kognitivt hjälpmedel eller en elrullstol som ska manövreras i trafik.

Om du vill se och känna på olika hjälpmedel kan du göra det i särskilda butiker och utställningar som kan finnas där du bor. Fråga din förskrivare om vilka möjligheter som finns till det.   

Oftast får du hjälpmedel ur ett upphandlat utbud

I varje landsting, region och kommun finns ett antal hjälpmedel som förskrivaren ska börja med att skriva ut, utifrån vad du behöver. Vilka det är styrs av olika avtal. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud. Oftast får du hjälpmedel från denna grupp av hjälpmedel.  

Förskrivaren kan också ansöka om att skriva ut andra hjälpmedel, om behovsbedömningen visar att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Ett hjälpmedel som du har fått förskrivet är oftast ett lån.

Västmanland

Hur går utprovningen till i Västmanland?

Efter bedömningen provar förskrivaren ut ett hjälpmedel tillsammans med dig. Utprovningen kan göras på mottagningen, i hemmet eller på Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedlet ska fungera i din miljö och livssituationen är avgörande.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Tillsammans ska du och förskrivaren komma fram till vad som blir bäst.

Om det finns det flera olika hjälpmedel inom landstinget, regionen eller kommunen som kan passa dig ska förskrivaren informera om det. I sådana fall ska du få själv välja vilket hjälpmedel som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår den information som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina individuella behov.

Du kan ha rätt till tolk om du inte talar svenska. Du kan också ha rätt till tolk om du till exempel har dövhet eller har talsvårigheter.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Den avgift du får betala för att få hjälpmedel varierar i olika landsting, regioner och kommuner. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift. Avgiften kan vara till exempel en förskrivningsavgift eller en utprovningsavgift. Ibland betalar du även en besöksavgift hos förskrivaren.

På vissa ställen finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Om du tappar bort hjälpmedlet eller om det skadas på annat sätt än genom vanlig användning kan du bli ersättningsskyldig.

Västmanland

Vad kostar det i Västmanland?

Besök för bedömning av funktionsnedsättning eller hjälpmedelsbehov kostar som ett vanligt besök i vården, se patientavgifter i Västmanland. Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån och när hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka.

Du får själv stå för kostnaden för förbrukningsartiklar som till exempel däck och slang, batterier, madrass till vårdsäng eller elektrodplattor till TENS-apparater.

Några få hjälpmedel har en avgift:

Rollator nummer två: 500 kronor
Förskrivning av cykel för barn: 1000 kronor i låneavgift
Högtalande telefon inkl. fjärrstyrning: 500 kr
Mobilt GPS-larm, abonnemangsavgift: 200 kr/mån i eget boende
Talflödeshjälpmedel: 1 000 kr
Respiratorer Bilevel och CPAP: 500 kr
Barncykel 24": 5 000 kr

Dessa hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

Fritt val av hjälpmedel

I några landsting, regioner och kommuner finns möjlighet till det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du kan få möjlighet att välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då istället en så kallad rekvisition på en viss summa pengar. Med den summan kan du sedan själv köpa ett hjälpmedel.

Innan du får möjlighet till fritt val av hjälpmedel görs först en bedömning av dina behov, precis som när du annars får ett hjälpmedel. Sedan diskuterar du och förskrivaren om fritt val av hjälpmedel är något som passar. Om du vill göra ett eget val och förskrivaren bedömer att du klarar det så får du en rekvisition.

Beloppet du får på rekvisitionen motsvarar kostnaden för ett liknande hjälpmedel som du skulle ha erbjudits från det upphandlade utbudet. Vill du ha ett dyrare hjälpmedel kan du själv lägga till pengar.

De landsting, regioner och kommuner som har infört fritt val har själva valt ut vilka hjälpmedelsområden det ska gälla. Några har det på många hjälpmedelsområden och andra på enstaka typer av hjälpmedel.

Du ansvarar själv för ditt hjälpmedel

När du har köpt ett hjälpmedel genom fritt val äger du det. Skötsel och reparationer får du ordna själv. För vissa hjälpmedel kan du få tillgång till en särskild summa pengar på ett servicekonto. Med de pengarna kan du bekosta skötsel och reparationer. Det kan till exempel gälla om du har en rullstol.

Om dina behov förändras så att det hjälpmedel som du har köpt genom fritt val inte längre räcker till, har du rätt att få en ny behovsbedömning.

Även om du har valt att köpa hjälpmedel genom fritt val har din förskrivare ansvar för att följa upp beslutet och din habilitering eller rehabilitering. 

Västmanland

Vad gäller i Västmanland?

Region Västmanland tillämpar inte fritt val.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Om du skulle vilja köpa hjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården kan du kontakta en butik eller leverantör direkt. Det kan du göra oavsett vilket landsting, region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om behovsbedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Vissa hjälpmedel räknas som så kallade egenansvarsprodukter. Då måste du köpa hjälpmedlet själv. 

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

När du har fått ditt hjälpmedel så använder du det så länge som du behöver och som det fungerar som det ska.

Om hjälpmedlet efter en tid inte fungerar lika bra som tidigare, trots service och nödvändigt underhåll, ska du kontakta den som skrev ut hjälpmedlet. Kanske kan hjälpmedlet justeras eller bytas ut. Kanske har behoven ändrats så att en ny bedömning behöver göras.

I samband med att du får hjälpmedlet får du också information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas. Du behöver oftast inte betala något själv för reparation och service för ett hjälpmedel som du har fått förskrivet.

Om du inte längre behöver hjälpmedlet ska det oftast återlämnas. Om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet behöver du kontakta förskrivaren för att ta reda på om det går bra.

Om du är på tillfälligt besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid, kan du ofta få låna eller hyra det tillfälligt där.

Västmanland

Vad gäller i Västmanland när jag fått låna hjälpmedel?

Ett hjälpmedel som du fått via Region Västmanland är alltid ett lån. Hjälpmedlet ska underhållas regelbundet, förvaras på ett tryggt sätt och får inte överlåtas eller säljas till en annan person. Du själv ansvarar för daglig skötsel av ditt hjälpmedel och att leverantörens bruksanvisning följs.

Reparation av hjälpmedel

Reparation och service av hjälpmedlet ska utföras enligt den information du fick vid förskrivningen av hjälpmedlet. Om ditt hjälpmedel går sönder ska du kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Du kan också göra en felanmälan via e-tjänsterna. Kostnader för reparation och underhåll ersätts inte i efterskott.

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer under lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00 (regionens växel). Det gäller i huvudsak reparation av hjälpmedel som du är helt beroende av, till exempel säng, rullstol, säng- eller personlyft.

Anpassningar av hjälpmedlet ska göras av behörig personal.

Skadat, stulet eller saknat hjälpmedel

Du ska anmäla stöld av hjälpmedel till polisen. Anmälan ska inte skickas till Hjälpmedelscentrum. Kontakta din förskrivare som skriver en arbetsorder till Hjälpmedelscentrum om hjälpmedlet är stulet eller saknat.

Hjälpmedelscentrum utreder eventuella ersättningskrav om hjälpmedlet hanterats oaktsamt. Om du bedöms vara ersättningsskyldig till Region Västmanland faktureras hjälpmedlets restvärde på högst 0,2 basbelopp. Du har eget ansvar att kontakta ditt försäkringsbolag, som utreder om du får ersättning från dem.

Då hjälpmedel skadas eller försvinner vid transport eller resa ska skadan anmälas direkt till transportbolaget. Vid flygresa är det viktigt att anmälan sker direkt på flygplatsen.

När behovet inte finns kvar

När hjälpmedlen inte längre används ska de återlämnas väl rengjorda till berörd hjälpmedelsenhet, vårdcentral, sjukhus eller till kommunens rehabiliteringsenhet.

Tillfällig utlandsvistelse

Vid utlandsresa där hjälpmedlet ska tas med behövs en särskild reseförsäkring. Det är låntagarens ansvar att hjälpmedlet kommer med tillbaka till Sverige. Vid frågor inför utlandsvistelse, kontakta den enhet som förskrivit hjälpmedlet (t ex hörselenheten, synenheten osv).

Om du flyttar

Innan du flyttar till annat län eller till ett annat land ska du kontakta den enhet som förskrivit (lånat ut) hjälpmedlet, för överenskommelse om hjälpmedlen får tas med. Som grundprincip gäller att enkla hjälpmedel som behövs för vardagliga aktiviteter samt specialtillverkade och anpassade hjälpmedel får tas med.

Om du flyttar inom länet ska du kontakta den hjälpmedelsenhet eller förskrivare som förskrivit hjälpmedlet för adressändring och eventuell återlämning.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta den som skrev ut ditt hjälpmedel om du inte är nöjd med hur det fungerar. Du kanske behöver få mer information, stöd eller utbildning för att det ska fungera bra.

Det kan också vara så att ditt behov har förändrats och att förskrivaren därför behöver göra en ny behovsbedömning.

Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att få träffa någon annan.

Om du anser att du inte har fått rätt behandling, hjälpmedel eller du inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare, kan du vända dig till patientnämnden. De finns i varje landsting och region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Västmanland

Om du som bor i Västmanland inte är nöjd

Det finns ingen formell överklagansrätt vid avslag eftersom bedömning och beslut sker utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Om du inte är nöjd ska du ta kontakt med berörd verksamhetschef. Om det gäller handläggning och bemötande går det också bra att kontakta Patientnämnden.

Till toppen av sidan