ATT VARA ANSVARIG FÖR ETT BARN

Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn i världen är födda fria och att alla barn har lika värde. Konventionen gäller barn och unga fram till den dag då du fyller 18 år.

Ett barn hänger upp och ner i famnen hos en vuxen. Fotografi.

Förenta Nationerna, FN, antog barnkonventionen 1989. Det fullständiga namnet är FN:s konvention om barnets rättigheter. Alla världens länder utom USA har skrivit under konventionen.

Barnkonventionen utgår från fyra grundprinciper

Rättigheterna i barnkonventionen utgår från fyra huvudprinciper:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
  • Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
  • Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

I praktiken innebär detta bland annat följande saker:

  • Barn har rätt att bli hörda i frågor som rör dem.
  • Barn har rätt till en egen identitet, att bilda och fritt uttrycka egna åsikter.
  • Varje barn ska skyddas mot alla former av våld, utnyttjande, övergrepp och diskriminering.
  • Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, om det är möjligt och det är bra för barnet.
  • Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård.
  • Barn har rätt att ta del av och sprida information.

Barn har rätt till utbildning, men också till vila och fritid.

Barnkonventionen är ingen lag - men ska bli

Barnkonventionen är i dagsläget inte en lag i Sverige. Det innebär att ingen kan dömas för att ha brutit mot reglerna i den. Däremot har flera av artiklarna tagits upp i lagar som rör barn och på så sätt blivit direkt gällande. Det gäller bland annat i socialtjänstlagen, i föräldrabalken och i utlänningslagen. Principerna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska genomsyra alla nya lagar, alla beslut och alla samhällsverksamheter som rör barn.

Riksdagen har beslutat att göra barnkonventionen till svensk lag från och med 1 januari 2020.

Den svenska regeringen är ytterst ansvarig för att barnets rättigheter förverkligas i Sverige.

Barnombudsmannen bevakar barns och ungas rättigheter

Barnombudsmannen är en myndighet med uppdrag att bevaka barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. Varje år träffar Barnombudsmannen barn i Sverige och lämnar en rapport till regeringen som beskriver barnens situation. Barnombudsmannen ger också förslag på hur svenska lagar kan ändras så att barns rättigheter bättre tas tillvara.

FN:s kommitté för barnets rättigheter granskar regeringen

Med jämna mellanrum sammanställer regeringen en rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Det förkortas oftas FN:s barnrättskommitté. Efter rapporteringen håller barnrättskommittén ett förhör med regeringen och ger rekommendationer på hur Sverige kan arbeta för att bättre ta tillvara barns rättigheter. Organisationer och enskilda personer kan också skicka in synpunkter till FN:s barnrättskommitté.

Till toppen av sidan