KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd.

Person som betalar med kort i receptionen. Fotografi.
Hur mycket du får betala för ditt besök beror bland annat på vad det är för typ av vård du ska få.

Vad får jag betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Det innebär att den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök bara är en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och vid operationer vid brytningsfel i ögat som inte är medicinskt motiverade.

Avgifterna kan variera i olika regioner 

Regionerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala. Men avgifterna är oftast ganska lika i de olika regionerna.

Det här gäller för den offentliga vården och för privata vårdgivare som har avtal med en region:

 • Du betalar de patientavgifter som gäller i den region där du får vården. Det gäller även för dig som väljer vård i en annan region än den där du är folkbokförd.
 • Vissa regioner tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del regioner betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid efter din utsatta besökstid.
 • Du kan även bli skyldig att betala besöksavgiften om du inte kommer till den avtalade tiden, och inte har avbokat eller ändrat den.   

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är svensk medborgare men bor utomlands och som söker vård i Sverige.

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter

Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter.

Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra avgifter och villkor för vården när du använder dig av försäkringen.

Värmland

Hur ska jag betala?

Faktura

Avgifter till Region Värmland faktureras till din folkbokföringsadressOm du inte bor på din folkbokföringsadress måste du anmäla adressändring till Skatteverket eller begära eftersändning av din post.

Fakturan innehåller avgifter för en kalendermånad och fakturan skickas till dig månaden efter besöket.

Frågor om din faktura bevaras av Ekonomiservice på telefon 054-61 40 10, telefontid vardagar klockan 9-12.

E-faktura

För att få e-faktura från Region Värmland ska du göra en anmälan i din internetbank. En e-faktura skickas till din internetbank, innehåller samma information som en pappersfaktura och är ett enkelt och miljövänligt alternativ.

Det finns många fördelar med e-faktura, till exempel:

 • Alla uppgifter för betalningen är redan ifyllda, det vill säga du slipper ange krångliga OCR-nr med mera.
 • Du kan välja att e-fakturan betalas per automatik på förfallodagen.
 • Det är enkelt att ta emot och betala e-fakturor på en mobil enhet, var du än befinner dig.
 • E-fakturorna finns tillgängliga via banken i 18 månader.

Det är enkelt att komma igång med e-faktura:

 • Logga in i din internetbank.
 • Navigera till sidan med företag och organisationer som erbjuder e-faktura och anmäl dig till Region Värmland.
 • Nästa faktura skickas digitalt, som e-faktura, till din internetbank. Du kan få avisering via SMS.

Vanliga frågor om e-faktura

Autogiro

För att betala via autogiro ska du lämna ditt medgivande till Region Värmland så att betalningen kan dras från ditt konto.

Detta kan göras på två sätt:

 • Genom din internetbank kan du anmäla att du vill betala fakturor från Region Värmland genom autogiro. 
 • Genom att fylla medgivandeblanketten nedan.

Betalarens exemplar (din kopia)

Betalningsmottagarens exemplar (ska skickas till regionen)

Regler om autogiro.pdf

Blanketter finns även i receptionerna på sjukhusen och på vårdcentralerna.

Ifylld blankett skickas till:
651 82  KARLSTAD

Månaden efter att anmälan gjorts dras fakturabeloppet från ditt konto. Om uppgifterna inte varit rätt ifyllda får du hem en faktura som vanligt.

För att du ska veta vilket belopp som dras från ditt konto får du även fortsättningsvis en faktura hemskickad. Fakturan har texten "Makulerad" på inbetalningskortet för att du ska veta att beloppet dras automatiskt.

Du kan anmäla dig för e-faktura i din internetbank och då behåller du ditt autogiro, men får din faktura till din internetbank istället för hemskickad. Vill du gå över till e-faktura istället för autogiro, måste du först avsluta ditt autogiro och sen anmäla dig för e-faktura.

Patientavgifter i Värmland

Ändrade avgifter från 1 januari 2019
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2018 om nya patientavgifter som börjar gälla från 1 januari 2019.

 • Reducerad avgift för vaccin mot TBE, Bältros, Vattkoppor och Hepatit B. Prislista i Avgiftshandboken gäller.
 • Avgift för allmänna handlingar och journalkopior har prisjusterats.
 • Avgift för ej återlämnat hjälpmedel införs. Avgiften är samma som inköpspriset på hjälpmedlet.
 • Ett distansbesök som ersätter ett fysiskt besök har samma avgift som ett fysiskt besök. Begreppet kvalificerad telefonkontakt som är avgiftsfritt försvinner. Den medicinska bedömningen ska avgöra om det är ett vårdbesök eller inte.
 • Avgiftsfrihet för följande intyg:
    - intyg om bostadsanpassning,
    - intyg om körkortstillstånd på grund av funktionsnedsättning,
    - intyg om skolgång på grund av funktionsnedsättning eller allergi,
    - intyg om funktionsnedsättning
Ett gemensamt tak för patientavgifter inom öppen hälso- och sjukvård, hjälpmedel och sjukresa införs. Du ska maximalt betala 3 300 kronor under en tolvmånadersperiod för denna typ av vård. Högkostnadsskydden gäller som vanligt:
 • Öppen hälso- och sjukvård 1 150 kronor
 • Hjälpmedel 1 150 kronor
 • Sjukresa 2 250 kronor
Hantering av högkostnadsskydden sker automatiskt i Region Värmlands digitala frikortsdatabas och du behöver inte själv kontrollera detta. 
 
Avgifter
Patientavgiften för öppenvårdsbesök är densamma oavsett om du går till den Regiondrivna vården eller till någon privat vårdgivare som regionen har avtal med. Likaså är avgiften densamma på vårdcentralen som på sjukhusens mottagningar.

Barn och unga
För barn och unga är sjukvård och hjälpmedel avgiftsfria till 20 år. Avgiftsfriheten gäller all sjukvård utom uteblivet tidsbeställt besök, intyg och hälsokontroller. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna är avgiftsfria för unga under 21 år. 

Om du är 85 år eller äldre
All öppen vård är avgiftsfri utom uteblivet tidsbeställt besök. Avgiftsfriheten gäller för öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet, det vill säga vårdbesök, receptförnyelse, ambulanssjukvård och tandvård för särskilda grupper.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
Besök i samband med tobaksavänjning är avgiftsfritt. Även vissa hälsofrämjande besök, som mammografi, gynekologisk cellprovtagning och bukaortascreening är avgiftsfria.

Sjukvårdsbesök och behandling
För besök som har ett samband med sjukdom och där du inte är inlagd på sjukhus gäller följande.  

Ambulanssjukvård räknas som ett besök. Om du behöver göra flera besök samma dag betalar du en avgift per besök. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

 

Avgift

Vårdbesök (gäller alla typer av sjukvårdande behandling)

200 kr

Sjukvård via telefon:

 • Förnya recept
 • Förlängning av sjukskrivning

100 kr

 

Om du blir inlagd på sjukhus 
Om du blir inlagd på sjukhus, så kallad slutenvård, får du betala 100 kronor per dygn för de dagar du är på sjukhuset, utom utskrivningsdagen. Denna vårdavgift ingår inte i högkostnadsskyddet. Patienter under 20 år betalar ingen avgift.

Vaccinationer
För vaccinationer får man betala självkostnadspris. I dessa fall tas även ut avgift för barn och ungdom. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. 

 

Avgift

Vid besök för vaccination betalar du:

 1. Grundavgift
 2. Avgift för vaccin

Om flera vaccin ges vid samma tillfälle betalar du endast en grundavgift och avgiften för samtliga vaccin räknas samman.

Om det enligt ordinationen krävs påfyllnadsdos för att åstadkomma fullgott skydd ska både grundavgiften och vaccinationskostnaden enligt prislistan tas ut vid varje tillfälle. 

 

200 kr
enligt prislista

 

Hälsokontroller och intyg
Avgifter för hälsokontroller och intyg grundas på självkostnadspris. Avgift tas ut även för barn och ungdomar. Om du i samband med ett vårdbesök begär ett avgiftsbelagt intyg ska du betala dels för besöket, dels för intyget. Samma gäller när du har varit inlagd på avdelning. Dessa avgifter omfattas inte av något högkostnadsskydd.

Hälsoundersökningar och intyg som har till huvudsakligt syfte att skydda personens hälsa är undantagna från momsskyldighet.

 

Avgift utan moms

Avgift med moms

Enklare intyg, som kan utfärdas utifrån journaler eller kännedom om dig

250 kr

313 kr

Normala hälsokotroller och intyg, som oftast innebär en undersökning

500 kr

625 kr

Omfattande hälsokontroller och intyg, som kräver en större arbetsinsats av sjukvården

750 kr

938 kr

Vissa intyg kan kosta upp till 5 000 kronor. Om du vill ha mer detaljerad information om de olika intygen respektive avgifterna, fråga personalen på mottagningen eller kontakta ekonomiservice på telefon 054-61 40 10, telefontid vardagar klockan 9-12.

Exempel på intyg som är avgiftsfria:

  • Intyg och utlåtanden till Försäkringskassan.
  • Dödsbevis och dödsorsaksintyg.
  • Intyg för god man eller förvaltare.
  • LSS-intyg.
  • Intyg till patientskadeförsäkringen.
  • Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård.
  • Intyg om sterilisering.
  • Intyg för föräldrapenningförmåner.
  • Intyg och hälsokontroller som begärs av socialtjänst inom länet och som rör barn och ungdomar.

Uteblivet besök
Om du uteblir från ett bokat besök, får du betala en avgift som är densamma som besöket skulle ha kostat.

För barn och ungdomar är avgiften för uteblivet besök 100 kronor.

Återbetalning av patientavgiften
Har du fått vänta över 45 minuter efter avtalad tid för besök, som inte påbörjats med provtagning eller dylikt, behöver du inte betala någon patientavgift. Det innebär att du inte får någon faktura för detta besök. Du måste meddela mottagningen direkt vid besöket. Återbetalning av patientavgiften kan inte ske i efterhand.

Ersättning vid inställd vård
Du kan ha rätt till ersättning när din planerade vård blir inställd, det kan vara till exempel en operation eller inläggning och även öppenvårdsbesök som inneburit att längre tid av din dag har tagits i anspråk. Ersättning avser vård i Region Värmlands egen regi.

Ersättning ges om du fått besked om uppskjuten operation senare än 24 timmar före besök eller inläggning.

Du ersätts för inkomstförlust och resekostnad enligt Region Värmlands regler.

Blankett för ersättning vid inställd vård 

Patientavgifter utanför länet
Blir du sjuk utanför ditt eget län eller om du har fått remiss för specialistvård utanför hemlänet, får du betala de avgifter som gäller i länet där du får vård. Högkostnadsskydd och frikort gäller i hela Sverige. Ta därför kontakt med ditt hemlandsting för att få patientavgiften införd i ditt högkostnadsskydd. 

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler, bvc, är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar för gravida är avgiftsfria.
 • De undersökningar med mammografi som kvinnor över 40 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • De gynekologiska cellprovtagningar som kvinnor över 23 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården. 
 • I de flesta regioner betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppenvården, till exempel vid besök på en vårdcentral eller en ungdomsmottagning. I vissa regioner gäller andra åldersgränser. 
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Du som har en så kallad allmänfarlig sjukdom behöver inte betala för undersökningar, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Olika högkostnadsskydd

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.

Högkostnadsskydd inom öppenvården

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i en annan region än där du bor.

Läs mer om högkostnadsskyddet för öppenvård.

Högkostnadsskydd när du är inlagd på sjukhus

Du som är inlagd på sjukhus betalar en avgift som enligt lag får vara högst 100 kronor per dygn. I vissa regioner finns det ytterligare begränsningar i hur mycket du behöver betala när du är inlagd på sjukhus, till exempel om du är inlagd under en längre tid.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Det finns ett högkostnadsskydd för läkemedel som har skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig personal i vården. Receptfria läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Alla läkemedel som skrivs ut finns inte heller med i högkostnadsskyddet.

Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel.

Övriga högkostnadsskydd

Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av regionerna. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika regioner.

Värmland

Högkostnadsskydd i Värmland

Hur vet jag när jag har rätt till högkostnadsskydd?

När du besöker sjukvården inom Region Värmland registreras dina kostnader automatiskt. Om du gör besök i andra regioner eller hos privat vårdgivare ska du spara kvittot för ditt besök. Du har ansvaret att visa upp kvittot vid ditt nästa besök i Region Värmland.

Högkostnadsskydden reglerar det belopp som du maximalt ska betala under en tolvmånadersperiod. Efter att du uppnått gränsen för högkostnadsskydd för sjukvård skickar vi ett brev till din folkbokföringsadress.

I brevet står det ett datum för hur länge du har rätt till fria mottagningsbesök. Du behöver inte ha med brevet vid besök. Däremot behöver du visa att du är berättigad till högkostnadsskydd vid besök i andra landsting och hos privata vårdgivare. 

När du fått frikort kommer vi inte att fakturera avgifter för öppen sjukvård. Besök som du gjort innan ditt frikort började gälla ska du naturligtvis betala.

När gäller inte högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet för sjukvård gäller inte för allt. Det gäller inte för:

 • avgifter när du är inlagd på vårdavdelning
 • vaccinationer
 • intyg och vissa hälsokontroller 
 • kostnad för ett uteblivet besök
 • kostnad för journalkopia
 • fria läkemedel och sjukresor (här gäller särskilda högkostnadsskydd)

Högkostnadsskydd för sjukresor

För att inte egenavgifterna för resorna ska bli för höga, finns ett högkostnadsskydd. Det träder in när du kommit upp i resekostnader på 2 250 kronor.

Högkostnadsskydd för hjälpmedel

För att inte den enskildes kostnader för hjälpmedel ska bli för höga, finns ett högkostnadsskydd om 1 150 kr per tolvmånadersperiod. Vissa undantag finns som inte omfattas av högkostnadsskyddet som till exempel förbrukningsartiklar.

Avgifter inom tandvård

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.

I tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnadsskydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden själv.

Vid bland annat vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan du få tandvård till samma avgifter som i öppna hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa mer om tandvårdsstödet och avgifter vid tandvård.

Avgifter om du är från ett annat land

Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort om du kommer från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Det kallas också EU-kort och visar att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Du som vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgiften behöver ha ett intyg som visar att ditt hemland betalar vården.

Du som kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv, oavsett om det handlar om akut eller planerad vård

Här kan du läsa mer om vård av personer från andra länder.

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

För dig om är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Detsamma gäller om du vistas i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i regionen.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Om du inte är nöjd

Du ska förstå den information som du får om kostnader och avgifter. Kontakta den mottagning där du fick vård om du har frågor om vad vården kostar.

I varje region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd eller har frågor kring avgifter som du har betalat.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Till toppen av sidan