Så samarbetar vård och omsorg

Samordnad individuell plan, SIP

Innehållet gäller Stockholms län

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om kommunen eller regionen ska ha det övergripande ansvaret
  • hur planen ska följas upp.

Initiativet kan komma från flera håll

Initiativet till att ta fram en individuell plan kan tas av dig själv, någon av dina närstående (om du godkänner det) eller personal inom kommunen eller Region Stockholm. Om du själv önskar att en plan tas fram ber du någon du har kontakt med inom regionen eller kommunen att kalla till en gemensam planering.

Så här kan du förbereda dig

Tillsammans med personal från kommunen eller Region Stockholm går ni igenom vad som är dina främsta behov och vad som ska tas upp i planen. Om du vill att någon närstående ska vara med i planeringen kan din kontakt hjälpa till att bjuda in dem.

När ni är överens om vilka frågor som ska tas upp på mötet får du skriva under ett samtycke. Samtycket ska vara tidsbegränsat och anger vilka aktörer som ska delta på mötet och vad mötet ska handla om. Samtycket innebär också att du går med på att de personer som är med i planeringen får utbyta information om det som ska diskuteras på mötet.

Det här händer efter planeringen

Efter planeringen får du (och dina närstående, om du vill det):

  • kontaktuppgifter till den som utses som samordnare för din individuella plan,
  • en kopia av den individuella planen,
  • en beskrivning av hur och när den individuella planen ska följas upp.

Vad säger lagen om individuell plan?

Kommunen och regionen har ansvar för att det görs en samordnad individuell plan när du behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Planen ska göras tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara. Skrivningen om individuell plan hittar du i nya Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4 § och Socialtjänstlagen 2 kapitlet 7 §.

Till toppen av sidan