FUNKTIONSNEDSÄTTNING HOS BARN

Samordnad individuell plan – ett samarbete med barnet i fokus

Om ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär det ofta att ni – det vill säga ditt barn, du och övrig familj – har många kontakter med olika personer som hjälper er. Hjälp och stöd som man får från samhället kallas för insatser. För att underlätta samarbetet med de som är ansvariga för ert barns insatser kan ni göra en samordnad individuell plan, en SIP. Då träffas alla inblandade och lägger upp en plan för hur ni ska arbeta tillsammans.

En samordnad individuell plan är till för ditt barn och er som familj och det är ni bestämmer vilka som ska vara med. Planen gör det lättare för dig att följa ditt barns framsteg och se till att ni får det stöd ni behöver.

Planen inleds med ett möte

En samordnad individuell plan börjar med att man har ett så kallat SIP-möte. Då får ni träffa alla som har ansvar för insatserna kring ert barn, det kan till exempel vara personer från socialtjänsten, skolan eller habiliteringen. Längre ner i texten finns en checklista med sådant som kan vara bra att tänka på inför ett SIP-möte. 

Om ni vill göra en SIP ber ni er kontakt i kommunen eller landstinget om hjälp att kalla till ett möte. Ibland är det någon från kommunen eller landstinget som föreslår en SIP och kallar till mötet. Ni måste alltid ge ert samtycke innan en SIP kan påbörjas. Ditt barn kan ge samtycket själv om hen vill och kan, annars är det du som förälder som ger samtycket. Samtycket kan vara skriftligt eller muntligt.  

På mötet berättar ni om er situation, vilka bekymmer, funderingar och behov ni har. Ni kommer överens med övriga deltagare på mötet om hur ni ska arbeta tillsammans. Ni kan när som helst avbryta arbetet med SIP.  

Vid samordnad planering för barn och ungdomar gäller barnkonventionen.

Vilka ska vara med?

Ni bestämmer vilka som ska arbeta med er SIP. De från kommun och landsting som blir kallade till ett SIP-möte måste komma, även om det inte pågår några insatser för ditt barn just nu.  

Ni kan också bjuda in andra personer som är viktiga för ditt barn. Det är bra om barnet har en egen stödperson med som inte ansvarar för mötet, utan någon som enbart är barnets representant. Det kan till exempel vara en släkting, en vän, ett personligt ombud eller en kontaktperson.

Vem ansvarar för mötet?

Oftast är det den som kallar till mötet som får ansvaret för planen, men ni kan även utse en annan samordnare.  Samordnarens ansvar på mötet är att:

 • hålla i mötet och se till att alla är delaktiga
 • fylla i en plan, ett så kallat SIP-formulär
 • se till att formuläret är uppdaterat
 • se till att formuläret skrivs under och att alla får en kopia med sig
 • besluta om tid för nästa möte
 • besluta vem som gör vad i fortsättningen.

Kom gärna förberedd!

Fundera på vilka frågor och förväntningar ni har och vilket resultat ni vill nå. Ni kan gärna skriva ner hur ni har upplevt det stöd ni haft hittills och hur ni vill att det ska vara i framtiden.

Om ni har önskemål om tider, möteslokal, anteckningshjälp, kommunikationshjälpmedel, tolk eller liknande så meddela den som kallar till SIP-mötet. Det är viktigt att ni känner er så bekväma som möjligt, att ni förstår vad som pågår på mötet och att ni vet hur mötet kommer att gå till.

Till er hjälp finns en checklista. Se senare i texten.

På mötet kommer ni bland annat att prata om

 • hur det är nu, och vilka behov och bekymmer ni har
 • vilket stöd ni har haft förut, hur länge och från vilka
 • vad som har fungerat eller inte fungerat hittills
 • vad som sagts på tidigare möten
 • vilket stöd ni vill ha nu
 • hur ni vill bli kontaktade, telefon, e-post eller genom att träffas
 • vem du och familjen väljer som er kontaktperson i SIP-arbetet
 • hur ni vill ha det i fortsättningen

Vad ska finnas i planen?

På mötet fyller samordnaren i ett SIP-formulär, som sedan ska föras in i barnets journal. Det här ska stå i formuläret:

 • vilka behov som finns idag
 • vilka insatser som kan erbjudas, insatsernas mål och när insatsen ska avslutas
 • hur insatserna ska genomföras
 • vem som ansvarar för vad
 • vem som ska vara samordnare
 • hur ofta, och på vilket sätt insatserna i planen ska följas upp och utvärderas
 • om det är möjligt, när och hur samarbetet ska avslutas
 • hur resultatet av insatserna ska bedömas och av vem

När de utsedda målen är uppnådda, och när barnet inte längre har behov av samordnad individuell plan kan arbetet avslutas. Om ditt barn eller ni föräldrar tagit tillbaka samtycket ska SIP-arbetet avslutas. Avslutet ska dokumenteras på något sätt.

Checklista

För att mötet ska bli så bra som möjligt kan ni lämna önskemål på hur ni vill att mötet ska gå till. Det här är exempel på frågor ni kan svara på. Fundera på dem och lämna era svar till samordnaren före mötet.

 • Var passar det bäst att ses?
 • Vilken tid på dagen passar er bäst?
 • Behövs någon vägbeskrivning?
 • Vilken information vill ni ha om dem som deltar i mötet?
 • Hur långt ska mötet vara, som längst?
 • Behöver ni ta pauser under mötet?
 • Finns det något som kan störa er under mötet?
 • Behöver ni veta något om miljön, inne i eller utanför mötesrummet?
 • Hur vill ni ha anteckningar från mötet, muntligt eller skriftligt?
 • Vill ni ha anteckningarna skickade per post, e-post eller på annat sätt?
 • Vill ni att någon stannar kvar en stund efter mötet och går igenom vad som sades och beslutades på mötet?

Filmtips

En tre minuter lång presentation av samordnad individuell plan. Producent: Sveriges kommuner och landsting, SKL.

En film med en förälder om de kontakter som behövs kring ens barn. Producent: Riksförbundet Attention.

Till toppen av sidan