Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.
Ett hjälpmedel kan till exempel göra att du blir mer aktiv och självständig.

I den här texten kan du läsa allmän information om att få ett hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Klicka på en länk nedan för att läsa mer om en särskild sorts hjälpmedel:

Sörmland

Hur får jag mina inkontinens- och urologiska hjälpmedel?

En förskrivning av inkontinens- och urologiska hjälpmedel ska alltid föregås av en utredning utifrån Sörmlands ”Vårdprogram för inkontinens och urologiska hjälpmedel”. Utredningen och förskrivningen utförs av inkontinenssköterska, sjukgymnast, barnmorska, uroterapeut eller läkare på vårdcentralen, sjukhusens verksamheter eller privat aktör inom hälso- och sjukvård.

Efter att hjälpmedlen är förskrivna och beställningen är utförd, levereras de hem till din bostad efter ca 4-5 vardagar. Förskrivningen är giltig 6 månader med 2 uttag.

Uttag- och förskrivningsrutin:

Som patient/brukare ringer du till Vesicacentralen för andra uttaget. Därefter kontaktas förskrivaren för ny förskrivning.

Vesicacentralen

Telefon 0771-405 406. Kundtjänst har öppet måndag-fredag 8.00-12.00 och 13.00-15.00.

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare, som utreder ditt behov av hjälpmedel. Hen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • audionom
 • synpedagog
 • sjuksköterska.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta, så kallade arbetshjälpmedel.

Sörmland

Hjälpmedelscentralen i Sörmland

Hjälpmedelscentralen svarar för försörjning av hjälpmedel till länets invånare inom områdena:

 • Hörsel, till exempel förstärkning av TV-ljudet eller för att upptäcka att någon ringer på dörren eller telefonen. Dessa hjälpmedel förskrivs av audionom på Öron-, näsa- och halsklinik.
 • Inkontinens, till exempel absorberande produkter, katetrar, urindroppsamlare och hygienunderlägg. Inkontinens- och urologiska hjälpmedel förskrivs t ex av distriktssköterska eller läkare.
 • Kognition, till exempel bildstöd, klockor, kalender och handdator för struktur och påminnelse. Dessa hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeuter och specialpedagoger inom kommunala verksamheter, vårdcentraler och habiliteringsverksamheter.
 • Kommunikation, till exempel samtalsapparater och bildkommunikation. Dessa hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeuter, specialpedagoger och logopeder som arbetar inom sjukhusvård, habilitering och vårdcentraler.
 • Medicinsk behandling, till exempel syrgasutrustning, inhalatorer, CPAP och TENS. Hjälpmedel inom området förskrivs av läkare på lungklinik, barnmorskor, sjuksköterskor och fysioterapeuter/sjukgymnaster.
 • Rörelseteknik, till exempel rullstol, rollator, duschstol och toalettstol, säng, och kryckkäpp. Dessa hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster vid kommunala verksamheter och vårdcentraler, samt inom sjukhusvården.
 • Syn, till exempel glasögon, förstoringshjälpmedel och talande hjälpmedel. Kontakta Ögonkliniken som i sin tur kan remittera dig till Syncentralen, där synpedagoger och optiker förskriver hjälpmedel.

Här finner du kontaktuppgifter till hjälpmedelscentralen och våra filialer, samt mer information om vad vi kan hjälpa till med.

För dig som bor i särskilt boende, vistas i dagverksamhet eller bor i eget boende och har beviljats hemsjukvård har kommunen ansvaret för rehabilitering och utprovning av personliga hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Klicka på någon av länkarna nedan för att se vart du ska vända dig i just din kommun.

Eskilstuna | Flen | Gnesta | Katrineholm | Nyköping | Oxelösund | Strängnäs | Trosa | Vingåker

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Förskrivaren undersöker dina behov av hjälpmedel. Du eller en närstående får berätta vilka behov och önskemål du har. Förskrivaren gör också en bedömning av vad du behöver.

Ni kommer tillsammans fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen.

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra.

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Sörmland

Bedömning i Sörmland

Det är viktigt att man som patient får möjlighet till ett aktivt inflytande i förskrivningsprocessen. För att ett hjälpmedel ska få den effekt man tänkt sig krävs det att den totala livssituationen analyseras och att hjälpmedelsbehovet också relateras till andra vidtagna eller planerade åtgärder.

Sörmlands hjälpmedelsguide används som stöd vid förskrivning av olika hjälpmedel.

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova hjälpmedel. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rullator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda en elrullstol i trafik.

Förskrivaren följer upp hur hjälpmedlet fungerar

Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom telefonsamtal eller genom digitala möten, som till exempel videosamtal.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

I en del regioner och kommuner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Sörmland

Avgifter i Sörmland

De flesta hjälpmedel är kostnadsfria i Sörmland, men några hjälpmedel har en avgift. Här kan du läsa vilka hjälpmedel som har en avgift (pdf).

Fritt val av hjälpmedel

I en del regioner och kommuner kan du göra det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder hjälpmedlet så länge du behöver och det fungerar som det ska. Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka om du inte längre behöver det.

I samband med att du får hjälpmedlet får du information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet.

Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet.

Förskrivaren kan behöva göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Du kanske inte är nöjd med den förskrivare du har träffat. Då kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer överens med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Sörmland

Patientnämnden i Sörmland

Om du är missnöjd med behandling, bemötande eller bedömning så kan du alltid kontakta länets oberoende patientnämnd.

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan