Tillgången på vaccin är begränsad och därmed finns begränsade vaccinationstider.

NÄR NÅGON HAR DÖTT

Dödsfall

En av livets stora prövningar är att förlora någon som står en nära. Förutom sorg kan många känna en oro över vad som kommer att hända den närmaste tiden. Exakt vad som ska ske beror delvis på var personen har dött och av vad.

Kanske är det första gången du upplever ett dödsfall och känner dig oförberedd. Men mycket av det praktiska finns det föreskrifter och regler om.

Det kan vara bra att be om hjälp

Ett dödsfall är aldrig likt ett annat och hur människor reagerar på sorg kan variera mycket. Det kan bero på omständigheterna, vilken relation du hade till den som har dött och hur du är som person.

Det leder det ofta till stora förändringar för barnen om någon i en barnfamilj dör. Beroende på barnets ålder kan man behöva förklara för barnet vad som har hänt på ett anpassat sätt.

Mitt i känslor av sorg och saknad finns ofta en del praktiska frågor. Det kan vara allt från att gå igenom den avlidnes tillhörigheter, informera närstående eller att ta kontakt med dem som ordnar begravningar, till exempel en begravningsbyrå.

I en svår tid är det bra om du kan be närstående som exempelvis familj eller vänner om stöd. Att få prata med någon kan ofta vara en tröst när du känner sorg och saknad. Det är också bra om ni kan hjälpas åt med det praktiska så att du kan göra saker i en lugnare takt.

Sök stöd

Du kan ringa en stödorganisation eller telefonjour om du inte har möjlighet att prata med en närstående. Svenska Kyrkan ger stöd även om du har en annan tro än kristendomen eller inte är troende alls. Andra religiösa samfund ger också stöd.

När någon har dött behöver ibland någon annan person i omgivningen tas om hand. Kommunens socialtjänst kan ge stöd och hjälp om ett omhändertagande behövs. Socialtjänsten kan också se till att husdjur tas om hand.

På Efterlevandeguiden hittar du en checklista för det som behöver ske efter ett dödsfall.

Läkaren skriver dödsbeviset

Det finns olika lagar och föreskrifter som styr vad som ska hända efter ett dödsfall.

En läkare ska fastställa att personen är avliden och undersöka kroppen. Läkaren skriver ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsak, som behövs för begravningen. Du som närstående behöver ringa en begravningsbyrå eller någon som ordnar begravningen. De hämtar den avlidna.

En annan möjlighet är att läkaren ordnar att kroppen transporteras till något av regionens bårhus. Läkaren skickar dödsbeviset till Skatteverket och intyget om dödsorsak till Socialstyrelsen. Intyget kommer också hem till dig som är närstående.

Läkaren kan också besluta att den avlidne under en begränsad tid får ligga kvar hemma. Anledningen kan till exempel vara att närstående vill resa till den avlidnes hem för att ta farväl.

De flesta dör på ett sjukhus eller vårdhem

De flesta människorna dör på ett sjukhus eller vårdhem. I stället för läkaren kan en sjuksköterska göra undersökningen av kroppen om dödsfallet har varit väntat. Läkaren behöver då inte också undersöka kroppen. Hen kan skriva dödsbeviset efteråt med stöd av sjuksköterskans anteckningar.

Att ta farväl på ett sjukhus eller vårdhem

Du som är närstående ska kunna ta farväl av den avlidne på ett värdigt och fint sätt. Vården erbjuder ofta särskilda rum eller ett kapell för att närstående ska kunna se kroppen.

Många gånger är det också möjligt att utöva en religiös ritual om du som närstående är troende eller om det har varit ett önskemål av den döde.

Vården kan även hjälpa till att förmedla en kontakt till en kurator eller en företrädare för något trossamfund om du som är närstående önskar det.

När en person dör i hemmet

Ta kontakt med vården om du är med när en person dör hemma. I första hand kontaktar du den som hade ansvar för personens vård. Det kan till exempel vara hemsjukvården om den avlidne har vårdats hemma.

En läkare från hemsjukvården bekräftar sedan dödsfallet. Det finns alltid tid för att lugnt och värdigt ta farväl av den som har avlidit.

Vårdpersonalen kan hjälpa till att kontakta en begravningsbyrå om du som närstående vill ha hjälp med det. Begravningsbyråerna har jour även på nätter och helger.

Det är vanligt att begravningsbyrån tar hand om kroppen. Men du kan även som närstående vara med och göra i ordning kroppen. Du kan till exempel tvätta och klä den avlidna och hjälpa till att lägga hen i kistan om du önskar det.

De som ordnar begravningen kan också vara ett stöd när du ska planera begravningen och ska göra annat praktiskt i samband med dödsfallet.

Du kan också ringa 112 om personen har avlidit i hemmet. En läkare kommer då till den avlidnes hem för att fastställa döden.

Ibland görs en obduktion

När dödsorsaken är oklar kan det vara nödvändigt att göra en obduktion. Det innebär att en läkare gör en kroppslig undersökning av den avlidne för att ta reda på vad om orsakade döden.

Ibland behöver en rättsläkare undersöka kroppen. Obduktionen utförs inom rättsmedicinen om polisen misstänker att ett brott ligger bakom dödsfallet.

Ring 112 vid plötsligt dödsfall utomhus

Du som är med om ett oväntat dödsfall utomhus eller på offentlig plats ska ringa 112. Ambulanspersonalen kontaktar polisen som också kommer till den avlidna. Polisen gör en bedömning på plats om det behövs en rättsmedicinsk undersökning.

Kontakta en begravningsbyrå

Gravsättningen eller kremeringen behöver enligt lag ske inom en månad från dödsfallet. Det är därför bra att ta kontakt med en begravningsbyrå, eller de som tar hand om begravningen, så fort som möjligt.

En tidig kontakt gör det också lättare att hitta en tid som passar alla som vill komma på begravningen.

Berätta för dem som hjälper dig att planera begravningen om den avlidna hade speciella önskemål om hur begravningen ska gå till. Ibland finns sådan information redan på begravningsbyrån.

Den avlidne kan under sin livstid ha sparat önskemålen på nätet, exempelvis på webbplatsen Livsarkivet.

Du kan få bidrag för begravningen

Den avlidnes hemkommun kan helt eller delvis betala för begravningskostnader om den avlidne saknar tillgångar för att bekosta begravningen. För att få ett sådant bidrag behöver du som är efterlevande söka ekonomiskt bistånd hos kommunens socialkontor.

Någon behöver sköta dödsboet

Du behöver ett dödsfallsintyg med släktutredning om du ska ta han om den avlidnes ekonomi. Intyget visar när personen dog och vilka efterlevande den avlidne har. Efterlevande är exempelvis änka, änkeman eller barn. På Skatteverkets webbplats kan du beställa ett dödsfallsintyg med släktutredning.

Den avlidnes samlade tillgångar och skulder kallas för dödsbo. Dödsboet räknas som en juridisk person och upphör när den dödes egendom har fördelats genom ett så kallat arvskifte. En juridisk person kan precis som en fysisk person äga egendom, låna pengar eller bli stämd inför domstol.

Dödsbodelägare kan vara den dödes efterlevande make, maka eller sambo, arvingar eller de som ska ärva enligt ett testamente.

Läs mer om dödsbo och arvskifte på Efterlevandeguiden.

Fullmakt för att sköta dödsboet

Det kan vara bra att utse en person som sköter dödsboet. Det kan till exempel vara den dödes efterlevande partner. Det kan även vara en utomstående person eller en bank.

Den som ska ta hand om ett dödsbo behöver en fullmakt från alla dödsbodelägare. Att sköta ett dödsbo innebär exempelvis ta hand om posten, avsluta konton eller betala räkningar.

Den avlidnes bankkort och bankkonto spärras ofta direkt när Skatteverket informerar banken om dödsfallet. Skatteverket tar även kontakt med en del myndigheter och den avlidnes hemkommun.

Du kan avsluta den avlidnes konton på sociala medier

Det är bra att tänka på att avsluta den dödes konton på sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter och Instagram. Det behövs ett dödsfallsintyg för att avsluta konton på sociala medier. Att avsluta ett konto är inget du måste göra själv som utan någon annan kan avsluta det. Du kan beställa ett dödsfallsintyg på Skatteverket. 

Du som är efterlevande har också möjlighet att ha kvar kontot som en minnessida. Du kan också använda kontot för att informera om personens död.

Tillgångar sammanställs i bouppteckningen

För att någon ska kunna ärva efter ett dödsfall behöver efterlevande se till att en bouppteckning görs. En bouppteckning är en sammanställning som visar vad den avlidne har ägt och om hen eventuellt hade skulder.

Efterlevande som vill göra en bouppteckning själva behöver ta hjälp av två så kallade förrättningsmän. Förrättningsmännen bär det juridiska ansvaret att bouppteckningen sker på rätt sätt.

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om bouppteckning och förrättningsmän.

Ibland kan efterlevande få göra en så kallad dödsboanmälan i stället för en bouppteckning om den avlidne har ägt väldigt lite. Det är socialtjänsten i den avlidnes hemkommun som prövar om efterlevande behöver göra en dödsboanmälan. Mer information om dödsboanmälan hittar du på kommunens webbplats.

När en svensk medborgare dör utomlands

När en svensk medborgare dör utomlands är det vanligt att en läkare eller polisen på plats kontaktar Sveriges ambassad eller konsulat i landet. En del länder har bara svenska konsulat men de har samma ansvar kring dödsfall som en ambassad.

Ambassaden tar reda på om identiteten är officiellt bekräftad och anmäler händelsen till den konsulära enheten på utrikesdepartementet, UD.

UD tar kontakt med närstående som befinner sig i samma land som den avlidne. Du som är närstående och befinner dig i Sverige blir kontaktad av svensk polis.

Ta kontakt med UD för att ordna transport hem

Ambassaden eller konsulatet skriver dödsbevis och andra intyg som är nödvändiga för att transportera hem kroppen eller en begravning på plats. Det är bra om du eller någon annan närstående kan informera UD om den döde har varit försäkrad. UD behöver också veta om ni önskar en hemtransport av kroppen eller en lokal begravning. Närstående behöver själva betala hemtransporten om det inte finns någon försäkring.

Vid misstanke om brott är det den svenska ambassaden eller konsulatet i utlandet som ordnar med ett tillstånd för polisutredning och obduktion av kroppen.

Till toppen av sidan