Vården i Kronoberg

Patientavgifter i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Här finns information om patientavgifter för olika besök i Region Kronoberg. Det finns också information om högkostnadsskydd och vad du får betala om du inte kommer på ditt bokade besök.

Barn och unga

Barn och unga har avgiftsfri vård till dagen de fyller 20 år. Det avser patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård, sluten vård och för egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel.

Det gäller inte för intyg och vaccinationer utanför det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vid sjukvårdsbesök/behandling

Läkarbesök

Typ av läkarbesök (även vid hembesök)

Avgift

Uteblivandeavgift

Läkarbesök sjukhusvård*

350 kr

550 kr

Läkarbesök jourläkarcentral*

150 kr

350 kr

Läkarbesök på vårdcentral*

150 kr

350 kr

Gruppbesök med läkare sjukhusvård

175 kr

375 kr

Gruppbesök med läkare primärvård

75 kr

275 kr

Utprovning av hjälpmedel av läkare sjukhusvård

350 kr

550 kr

Utprovning av hjälpmedel av läkare på vårdcentral

150 kr

350 kr

Första besök hos specialist efter remiss från läkare på vårdcentral

200 kr

400 kr

Första besök hos läkare i sjukhusvård efter remiss från annan vårdpersonal i primärvård

250 kr

450 kr

Första besök hos läkare i sjukhusvård efter remiss från distanskontakt i primärvård

250 kr

450 kr

* Om din läkare i öppenvården bedömer att du ska skrivas in på sjukhus inom samma dygn, betalar du patientavgift både för läkarbesöket på vårdcentralen/motsvarande och för inskrivningen i sjukhusvården.

Flera besök inom ett kalenderdygn
Om du gör flera besök inom ett kalenderdygn (00.00-24.00) för samma åkomma tas bara en avgift ut. Om besöken gäller olika åkommor betalar du för respektive besök. 

Akuta återbesök inom 24 timmar
Om du gör ett akut återbesök inom 24 timmar för samma åkomma tas endast avgift ut för ett av besöken. Om besöken avser olika åkommor betalar du för respektive besök. 

För både besök inom ett kalenderdygn samt akuta återbesök inom 24 timmar gäller följande; Om du besöker både läkare och annan vårdpersonal än läkare betalar du upp dig till avgiften för läkarbesöket.

Besök hos annan vårdpersonal än läkare (även vid hembesök)
  Avgift Uteblivandeavgift
Besök hos annan vårdpersonal än läkare i sjukhusvården 150 kr 350 kr
Besök hos annan vårdpersonal än läkare på jourläkarcentral 100 kr 300 kr
Besök hos annan vårdpersonal än läkare på vårdcentral 100 kr 300 kr
Gruppbesök med annan vårdpersonal än läkare i sjukhusvården 75 kr 275 kr
Gruppbesök med annan vårdpersonal än läkare på vårdcental 50 kr 250 kr
Utprovning av hjälpmedel av annan vårdpersonal än läkare i sjukhusvården 150 kr 350 kr
Utprovning av hjälpmedel av annan vårdpersonal än läkare på
vårdcentral
100 kr 300 kr
Ambulanssjukvård* 150 kr -

* Ambulanssjukvård är en patientavgift som kommer tas ut i samband med ambulansutryckning. Avgiften motsvarar avgiften för ett besök hos annan vårdpersonal än läkare i sjukhusvården.

Om du som patient bir transporterad av ambulans till akuten och där träffar en läkare uppgår den sammanlagda patientavgiften till 350 kr. Om du istället träffar annan vårdpersonal än läkare uppgår den sammanlagda patientavgiften till 150 kr.

Övriga besök i sjukvården

Typ av besök

Avgift

Uteblivandeavgift

Röntgenundersökning 300 kr 500 kr
Första remissbesöket från primärvård till röntgenundersökning 150 kr 350 kr
Provtagning av patient från läkare utan offentlig finansiering** 100 kr 300 kr
Övriga provtagningar 0 kr 200 kr
Dagsjukvård samtliga vårdgivare 350 kr 550 kr
Barnmorskemottagningen 0 kr 200 kr
Barnhälsovård 0 kr 200 kr
Distanskontakt telefon/video/skriftlig, oavsett vårdpersonal 100 kr 300 kr
Distanskontakt i grupp telefon/video oavsett vårdpersonal 50 kr 250 kr
SIP-möte (Samordnad individuell vårdplan) 0 kr -
Hälsokontroll mammografi för kvinnor 40-74 år*** 0 kr 200 kr
Hälsokontroll gynekologiskt cellprov för kvinnor 23-64 år*** 0 kr 200 kr
Hälsokontroll gynekologiskt cellprov på egen begäran 200 kr 400 kr
Hälsokontroll stora kroppspulsådern (bukaorta) 65 år*** 200 kr 400 kr
Screening för tjock- och ändtarmscancer *** (egenprovtagning) 0 kr 0 kr
Riktade hälsosamtal 50-åringar 0 kr 200 kr
Besök inom specialistpsykiatrin för patienter med avsaknad av sjukdomsinsikt 0 kr -
Tobaksavvänjning 0 kr 200 kr
Besök vid vård i livets slutskede**** 0 kr -
Återbesök för ny antibiotikabedömning***** 0 kr 200 kr
Förskrivning av hjälpmedelskort 0 kr -
Receptförskrivning 0 kr -

** Avgiften får inte tillgodoräknas högkostnadsskyddet och eventuellt frikort gäller inte. 

*** Avser kontroller där patienten automatiskt blir kallad av regionen. Gynekologisk cellprovskontroll på egen begäran kostar 200 kr.

**** Avser läkarbesök i hemsjukvård hos patienter i terminalvård från och med den dag läkaren ger distriktssköterskan/sjuksköterskan rätt att konstatera dödsfall.

***** För en patient som inte har blivit frisk blir återbesöket kostnadsfritt om den nya bedömningen görs inom en vecka, under förutsättning att ingen antibiotika skrevs ut vid det första besöket. Detta gäller för besök i primärvården, barn- och ungdomskliniken, ögonkliniken, infektionskliniken och privata barn- öron- och allmänläkarspecialister. 

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård 1400 kr Uteblivandeavgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Åtgärder/behandlingar utan samband med sjukdom

Typ av åtgärd/behandling

Avgift

Covid-19-vaccination för personer som inte tillhör en riskgrupp 300 kr
Allmän hälsoundersökning + intyg 1 125 kr inkl moms
Influensa- och pneumokockvaccin som tas vid samma tillfälle 593 kr
Influensavaccin 348 kr
Pneumokockvaccin 545 kr
Influensa- och pneumokockvaccin för särskilda riskgrupper

0 kr

TBE-vaccin 300 kr + självkostnad för vaccin
Enklare intyg/åtgärder/undersökningar 375 kr
Övriga intyg/åtgärder/undersökningar Timtaxa (se nedan)

Vid vaccinationer, intyg med mera är avgiften olika beroende på vilken slags vaccination och intyg det handlar om. För flertalet vaccinationer är det en fast avgift på 300 kronor plus självkostnad för vaccinet.

Timtaxa 2024
Timtaxa Avgift med moms
Timtaxa läkare 1 987 kr/timme, 1 timme 2 484 kr
Timtaxa läkare 1 987 kr/timme, 15 min 621 kr
Timtaxa övrig personal 810 kr/timme, 1 timme 1 013 kr
Timtaxa övrig personal 810 kr/timme, 15 min 253 kr

Vid timtaxa ska all tid som går åt ingå i beräkningen av priset. Tid för jourläsande, utfärdande av intyg, utskrift samt tid för åtgärder/undersökningar är exempel på sådant som ska ingå. 

Kopior av din journal
Färre än tio sidor kostar ingenting. Vill du ha fler än tio sidor kostar det 6 kronor per sida, även de tio första. Du betalar aldrig mer än 500 kronor per utskrift. 

Avgifter för kost

Typ av kost

Avgift (kr)

Lunch 110

Övernattning och inläggning på BB-förlossning per natt

Avgift

 
Medföljande till BB-förlossning (måltid ingår) 300 kr  
Föderska 130 kr  

 

Om du behöver läggas in på sjukhus i Kronobergs län

Det kostar 130 kronor per vårddag på sjukhus. Detta gäller från och med den dagen du fyller 20 år och därefter.

Du kan få nedsatt avgift om

  • du har en inkomst eller pension som är lägre än 122 000 kr per år
  • du är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller sjukersättning, då kan du få avgiften minskad de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle

Du betalar då 65 kr per vårddygn. Du måste själv ansöka om nedsatt avgift hos kundtjänst.

Tandvård

För tandvård betalar du själv en stor del av kostnaden. Vad ditt besök hos tandläkaren eller tandhygienisten kostar beror på hur omfattande behandling du behöver. Det är viktigt att fråga tandläkaren eller tandhygienisten vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta det i förväg.

Här kan du läsa prisexempel för besök hos Folktandvården Kronoberg

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala. Det gäller till och med sista december det år de fyller 23 år.

Betalning

Betala med kort eller mot faktura

Betala gärna med betalkort eller via faktura. 
För dig som önskar betala kontant finns möjligheten att göra detta på samtliga vårdcentraler samt vid sjukhusreceptionen på Centrallasarettet i Växjö och i Lasarettet Ljungby. Det går också att betala kontant i sjukhusreceptionen på Sigfridområdet.

På akutmottagningen i Ljungby och Växjö och på jourläkarcentralen är faktura det enda betalningssättet. 

Frågor och kontakt: Ring till Kundtjänst för patientavgifterså får du svar på dina frågor om avgifter: 
Telefon: 0470 58 96 50. E-post: kundtjänst

Faktura - ett smidigt betalsätt

Istället för att betala avgiften i sjukhusreceptionen på sjukhuset eller vårdcentralen får du en faktura hemskickad efter besöket. Fakturan har 30 dagars kredittid och det tillkommer ingen fakturaavgift. Däremot kan banken eller bankombudet ta ut en avgift i samband med betalning, något som Region Kronoberg inte kan påverka.

E-faktura

Region Kronoberg kan erbjuda dig betalning via internetbanksfaktura. Med e-faktura får du dina fakturor samlade på ett smidigt sätt i din internetbank. Kontakta din bank för anmälan av e-faktura.

Betala med autogiro

Du kan välja att betala med autogiro. Läs mer om hur du gör nedan.

Med autogiro dras fakturabeloppet automatiskt från ditt konto och förs över till mottagaren, med fördelen att du inte behöver hålla reda på räkningar och förfallodagar.

Så här skaffar du Autogiro

Du anmäler dig till autogiro genom att göra ett medgivande till Region Kronoberg via din internetbank, eller genom att skicka in en ifylld blankett till regionen. Kontakta kundtjänst för att få en autogiroblankett hemskickad.

Om du anmäler dig till Autogiro via din internetbank behöver du inte beställa, underteckna eller posta en blankett – allt sköts automatiskt.

Avbetalning

Du kan få hjälp med att upprätta en avbetalningsplan för dina patientavgifter mot en viss kostnad.

Kontakta kundtjänst, telefon 0470 58 96 50.

Om du får vänta

Ibland inträffar något akut som påverkar planeringen. Om du får vänta mer än 30 minuter efter överenskommen tid har du rätt att få tillbaka betald patientavgift. Du måste kontakta personalen i direkt anslutning till besöket om detta inträffar. Rättigheten gäller inte vid akutbesök, dagkirurgiska operationer, undersökningar under narkos samt vid besök utan samband med sjukdom.

Om du blir utan vård

Om en planerad operation, undersökning eller behandling ställs in kan du få ersättning för de utlägg du haft. Du kan få ersättning på max 800 kronor per tillfälle. En förutsättning för att få ersättning är att vården uteblivit till följd av ”omständigheter som borde ha kunnat förutses av vårdpersonalen”. Om det sker en större olycka med oväntade akutfall får du inte ersättning.

Betald patientavgift återbetalas alltid. I efterhand kan du begära ut ersättning för utlägg med högst 800 kr, exklusive eventuell patientavgift. Du kan dessutom begära ersättning om du har betalat egenavgift för sjukresa.

För att få ersättning för egenavgift eller andra utlägg, skriver du till den vårdenhet där du skulle ha fått vård. Du ska bifoga kvitto eller liknande som styrker kostnaderna.

Om du inte kan komma på din bokade tid

Om du inte kan komma på din bokade tid ska du avboka eller omboka den minst ett dygn i förväg, så tiden kan ges till någon annan.

Obs! Om du har uteblivit utan att avboka ditt besök debiteras du en uteblivandeavgift. Uteblivandeavgiften är en avgift som är 200 kronor högre än besökstypens ordinarie patientavgift. Om du till exempel uteblir från ett bokat läkarbesök kostar det dig 550 kronor. Läkarbesöket 350 kronor + uteblivandeavgiften som är 200 kronor = 550 kronor. 

Uteblivandeavgift tas ut även för patienter som är yngre än 20 år samt för patienter som har fyllt 85 år. Uteblivandeavgift tas ut även för patienter som har frikort. Uteblivande avgiften räknas inte in i högkostnadskortet.

Högkostnadsskydd

Du behöver aldrig betala mer än 1 400 kronor för sjukvård under en tolvmånadersperiod.

Du kan köpa ett frikort. Du betalar då 1 400 kronor, eller den summa som återstår tills hela summan, 1 400 kronor, är betald.

Frikortet kan du köpa på din vårdcentral eller via någon av Region Kronobergs sjukhusreceptioner i Växjö, Ljungby eller på Sigfrid.

För läkemedel är högkostnadsskyddet 2 850 kronor under en tolvmånadersperiod.

Elektroniskt frikort

I Region Kronoberg har vi elektroniska frikort. Med så kallade e-frikort behöver du inte längre samla stämplar på en pappersremsa för att få högkostnadsskydd. Istället registreras vårdbesöket i ett elektroniskt system som håller reda på när gränsen för fri vård är uppnådd.

Så här går det till:

  • Vid varje nytt besök registreras patientavgifter som ingår i högkostnadsskyddet automatiskt i systemet.
  • När du kommer upp i 1 400 kronor nås gränsen för frikort i Kronoberg. Det gäller i tolv månader, räknat från första besöket. Frikortet gäller vid öppenvårdsbesök i den offentligt finansierade vården.
  • Du får inte längre ett fysiskt frikort i handen men om du behöver kan du få en utskrift på att du har elektroniskt frikort.

Personer med skyddad identitet eller som av annan anledning inte önskar vara en del av e-frikortssystemet kan kontakta Region Kronoberg för att begära utträde. Om man väljer att gå ur e-frikortssystemet får man själv bevaka sitt högkostnadsskydd

Privata vårdgivare i Region Kronoberg

Om du har besökt en privat vårdgivare i Region Kronoberg, som inte har elektroniskt e-frikort, spara dina kvitton och skicka in dem till oss så att vi kan efterregistrera dessa besök. Du kan också besöka en kassa och be dem registrera besöket istället för att skicka in dina kvitton. Det är frivilligt för vårdgivaren att ansluta sig, fråga din privata vårdgivare om hur det fungerar hos dem.

Vård i andra län

Om du besöker vården i en annan region, eller hos en privat vårdgivare i annan region och ditt besök inte har registrerats i e-frikort behöver du kontakta den region eller vårdgivare där vårdbesöket ägde rum för att få besöket registrerat. Region Kronoberg kan inte registrera avgifter som har betalats i andra regioner. 

Kundtjänst kan hjälpa dig med kontaktuppgifter till andra regioners patientkontor. Du som vet med dig att du ska göra besök i annan region kan få hjälp med att skriva ut ett "bevis" på ditt frikort som du kan ta med dig vid besöket.

Kundtjänst

Har du frågor om din faktura? Hos kundtjänst kan du få svar på frågor som rör avgifter, ekonomi- och faktureringsärenden.

Vi svarar på frågor om högkostnadskort, frikort, taxor, avgifter, fakturor, avbetalningsplaner med mera.
 

Kontaktuppgifter

Telefon 
Mån - fre kl. 10-12
0470- 58 96 50
Till toppen av sidan