Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid depression

Du kan få behandling med antidepressiva läkemedel om du har fått en depression. Det finns olika typer av antidepressiva läkemedel, till exempel SSRI, SNRI och TCA.

Den här texten riktar sig till dig som har fått diagnosen depression och har börjat med eller funderar på att pröva läkemedelsbehandling mot depression. I texten finns också information om vad som gäller för barn och tonåringar, i ett särskilt kapitel till dig som är förälder eller på annat sätt ansvarig för ett barn.

Om antidepressiva läkemedel

Depression kan behandlas på olika sätt och beror bland annat på vilka symtom du har, dina tidigare erfarenheter och vad du föredrar för behandling.

Du kan till exempel få psykoterapi eller annan psykologisk behandling, eller behandling med antidepressiva läkemedel. Det finns även en del du kan göra själv när det gäller dina dagliga rutiner. Du kan läsa mer i texterna om depression.

Så fungerar antidepressiva läkemedel

Människor kan reagera olika på läkemedel vid depression. Det är ganska vanligt att man får ändra dos eller byta läkemedel innan behandlingen fungerar som den ska.

Antidepressiva läkemedel påverkar signalsubstanser som finns i hjärnan. Signalsubstanser är ämnen som behövs för att olika nervceller i hjärnan ska kunna kommunicera med varandra. Exempel på sådana ämnen är serotonin, noradrenalin och dopamin.

Effekten av antidepressiva läkemedel kommer långsamt och gradvis. Det kan ta upp till några veckor innan du börjar må bättre och några månader innan läkemedlet ger full effekt. 

När du ska avsluta behandlingen behöver du trappa ner behandlingen långsamt. Det gäller särskilt om du använt läkemedlet under en längre tid.

Om du slutar tvärt med en behandling ökar risken att du får en typ av besvär som kallas utsättningssymtom. Läs mer om det senare i texten

Olika antidepressiva läkemedel

Här är några exempel på olika typer av antidepressiva läkemedel:

Vid behandling av måttliga, medelsvåra depressioner är olika antidepressiva läkemedel lika effektiva.

Vid svårare depressioner har TCA något bättre effekt.

Det finns vissa skillnader i biverkningar mellan olika antidepressiva läkemedel. Det kan avgöra vilket läkemedel som kommer att fungera bäst för dig. Du kan läsa mer om de olika läkemedelsgrupperna senare i texten.

SSRI är oftast det man får använda först

Du kan först få pröva ett läkemedel i gruppen SSRI, när du får läkemedelsbehandling mot depression. Ibland kan du få pröva något annat antidepressivt läkemedel.

Tricykliska antidepressiva, TCA, brukar mest användas vid svår depression eller om andra läkemedel inte har fungerat tillräckligt bra. 

Du får en annan läkemedelsbehandling om du har en depression i samband med bipolär sjukdom.

Om du känner dig tveksam till behandling med läkemedel

Prata med din läkare om du har funderingar kring antidepressiva läkemedel. Passa på att ställa frågor om sådant som du undrar över eller känner dig tveksam till.

Ibland kan man känna sig mer positiv till att pröva läkemedel efter att ha fått veta mer om hur de fungerar.

Även om du inte tycker att läkemedel verkar bra, är det viktigt att be om hjälp för dina besvär. Det finns andra behandlingsformer som du kan pröva.

Bra att veta när du tar antidepressiva läkemedel

De olika antidepressiva läkemedlen fungerar på ett liknande sätt. De ökar aktiviteten av olika signalsubstanser i hjärnan. En annan likhet är att det dröjer innan de verkar. Du behöver dessutom ofta börja och sluta en behandling gradvis.

Börja med en låg dos

Det kan ta ett tag för kroppen att vänja sig vid ett nytt läkemedel. Då är det vanligt att få en del biverkningar, som oftast försvinner efter några veckor. För att minska risken för biverkningar brukar man få börja behandlingen med en låg dos. Dosen ökas sedan gradvis.

Det kan dröja innan du mår bättre

Det är bra att veta att de flesta inte mår bättre direkt i början av en behandling med antidepressiva läkemedel.

Det tar ofta flera veckor innan man börjar må bättre. Det är vanligt att läkemedlet inte har full effekt förrän efter några månader.

Du kan må sämre i början

I början av behandlingen är det vanligt att du mår sämre. Du kan få stark ångest och känna av biverkningar som illamående, huvudvärk och diarré.

Prata med din läkare om du har frågor om biverkningar. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte själv ändra dosen eller avbryta behandlingen.

Du kan behöva ändra medicineringen

Behandlingen bör utvärderas efter fyra till sex veckor. Ibland sker det genom ett möte hos läkaren. Ibland sker det genom ett telefonsamtal med läkaren eller annan vårdpersonal.

Ibland hjälper inte det första läkemedlet tillräckligt eller ger besvärande biverkningar. Då kan du få pröva ett annat. Ibland kan du få använda ett annat läkemedel samtidigt.

Om du tar andra läkemedel

Antidepressiva läkemedel kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Därför är det viktigt att du berättar för läkaren vilka andra läkemedel du använder.

Om du tar flera läkemedel som påverkar halterna av serotonin i hjärnan finns en liten risk för så kallat serotonergt syndrom. Det är mycket ovanligt och innebär att serotoninsystemet överstimuleras.

Symtom kan vara till exempel hög feber, muskelsammandragningar, skakningar eller hjärtklappning. Kontakta sjukvården om du får något eller några av symtomen.

Alkohol kan påverka

Alkohol kan göra att en del biverkningar från antidepressiva läkemedel blir större. Om läkemedlet till exempel ger dåsighet, kan du bli mer dåsig av alkohol. Du kan även få förvirringstillstånd om du har druckit alkohol vid behandling med antidepressiva läkemedel. Alkohol eller andra droger kan göra att du mår sämre psykiskt. Prata med din läkare om du har frågor om alkohol.

Viktigt att inte avbryta behandlingen för tidigt

Det finns en stor risk för att du får en depression igen om du slutar med läkemedlet för tidigt.

Om behandlingen fungerar bör du fortsätta under minst sex månader efter att symtomen från depression har upphört.

Ibland kan man behöva behandling med läkemedel under en längre tid, till exempel om du har haft flera depressioner. Vissa personer har nytta av att ta antidepressiva läkemedel livet ut.

Behandling vid graviditet och amning

Det är svårt att förbereda sig på att få barn om du har en depression under din graviditet.

Det är bättre både för dig och fostret i magen med en väl behandlad depression, än att depressionen är obehandlad.

Prata med din läkare om du behandlas med antidepressiva läkemedel och planerar att bli gravid. Om du blir gravid ska du inte sluta ta läkemedlet men du ska diskutera dina läkemedel med läkaren.

Du kan fortsätta med antidepressiv läkemedelsbehandling när du ammar. Det är viktigt att orka ta hand om sitt barn, och risken för påverkan på barnet är mycket liten.

Vilka biverkningar kan jag få av läkemedlet?

En biverkning är en oönskad effekt av läkemedel. Olika antidepressiva läkemedel ger till viss del samma eller liknande biverkningar. Men det kan även skilja sig åt. Därför kan det ibland vara värt att byta läkemedel. Prata med din läkare eller läs mer om vad som gäller för just det läkemedel, om du vill veta vilka biverkningar ett visst läkemedel ger.

Det är mycket olika hur man känner av biverkningar. Om du får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen. Sedan brukar de minska med tiden.

Kontakta läkaren som har skrivit ut läkemedlet om du får biverkningar som inte går över. Då kan dosen behöva ändras, eller så kan du behöva byta till ett annat läkemedel.

Läkemedel och trafik

Din förmåga att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika. Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon. Du är också själv ansvarig för att bedöma om du kan sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Torr i munnen

Du kan bli torr i munnen av många antidepressiva läkemedel, särskilt av typen TCA. Då ökar risken att få hål i tänderna. Därför är det viktigt att du sköter dina tänder extra noga under behandlingen, att du borstar tänderna med fluoridtandkräm och använder tandtråd. Läs mer om muntorrhet.

Ont i huvudet, må illa och gå upp i vikt

I början av behandlingen kan du få huvudvärk eller må illa. Andra biverkningar som kan förekomma för vissa av läkemedlen är viktuppgång, darrighet, svettningar eller att ha svårt att kissa.

Biverkningar på sexlivet

Det är vanligt att antidepressiva läkemedel ger besvär som påverkar sexlivet. Du kan till exempel få mindre sexlust eller svårare att få orgasm. Det kan hjälpa att minska dosen eller byta till ett annat läkemedel.

Biverkningar hos äldre personer

Det finns en ökad risk för biverkningar när äldre personer tar antidepressiva läkemedel. Det gäller särskilt risken för att falla och skada sig. Prata med läkaren om du har lätt för att falla och använder ett antidepressivt läkemedel.

Viktigt att veta när du slutar med behandlingen

Du bör alltid avsluta behandlingen i samråd med din läkare. Biverkningarna som du kan få om du slutar för tvärt med ett läkemedel kallas för utsättningssymtom.

För att minska risken för utsättningssymtom är det därför vanligt att du får minska dosen gradvis när du avslutar behandlingen. Då minskar risken för besvär. Exempel på sådana symtom är yrsel, illamående, svettningar, skakningar, myrkrypningar, domningar, slöhet, oro och sömnbesvär.

Ju längre tid du har tagit läkemedlet och ju högre dos du har tagit, desto viktigare är det att avsluta behandlingen långsamt. Hur länge du får minska på dosen beror även på vilket läkemedel du har tagit. Det kan ta flera månader att avsluta behandlingen helt.

Om du har tagit läkemedlet i kortare tid än en månad brukar det gå att sluta direkt utan att riskera att få besvärliga biverkningar.

Prata med din läkare om du är osäker

Ibland kan utsättningssymtomen göra att man tror att depressionen har kommit tillbaka. Men om besvären kommer någon eller några dagar efter att du har avslutat behandlingen är det troligen utsättningssymtom, och de går över.

Prata med din läkare om du är osäker på hur du ska tolka dina symtom.

Antidepressiva läkemedel till barn och tonåringar 

I vissa situationer kan barn och tonåringar få behandling med antidepressiva läkemedel. Det kan till exempel vara vid följande situationer:

 • Depressionen är medelsvår eller svår.
 • Depressionen har pågått under en längre tid utan att det har blivit bättre.
 • Barnet eller tonåringen har tidigare haft bra hjälp av antidepressiva läkemedel.

Antidepressiva läkemedel används ofta samtidigt som annan behandling. Vid lätt, lindrig depression rekommenderas inte läkemedelsbehandling.

Läkemedel som kan användas

Det finns i dag bara ett läkemedel som är godkänt för behandling av depression hos barn och tonåringar. Det är läkemedel som innehåller fluoxetin. Det är ett SSRI-läkemedel som är godkänt för barn från åtta års ålder.

Om läkemedel med flouxetin inte fungerar eller ger biverkningar som är allvarliga eller inte går över, kan barnet eller tonåringen få pröva ett annat antidepressivt läkemedel.

Vanliga biverkningar

Barn och tonåringar kan få samma biverkningar av läkemedlet som vuxna. Illamående och huvudvärk är vanliga och går ofta över. Vissa biverkningar kan vara vanligare hos barn och tonåringar, som till exempel att bli mer arg och irriterad.

Förälders eller annan vuxens roll är viktig

Innan barnet eller tonåringen prövar läkemedel ska det finnas en vuxen person som tar ansvar för att behandlingen med läkemedel kommer att skötas på rätt sätt. Ofta är den personen en förälder.

Var uppmärksam på hur personen mår

Det finns en risk att man mår sämre om läkemedlet tas oregelbundet. Därför ska inte barnet eller tonåringen själv ansvara för att ta sina läkemedel. Det är också viktigt att du som vuxen är uppmärksam på hur hen reagerar på läkemedlet. Du bör också alltid följa med på läkarbesök där behandling med läkemedel ska följas upp.

Längre tids användning av ett antidepressivt läkemedel kan göra att barn och tonåringar växer sämre än förväntat.

Sök vård igen vid behov

Sök vård genast på en akutmottagning om barnet eller tonåringen mår så dåligt att hen inte står ut, skadar sig på något sätt eller har planer eller tankar på självmord.

Barnet eller tonåringen ska inte sluta med läkemedlen på egen hand innan ni har varit i kontakt med läkaren som behandlar hen.

När barnet eller tonåringen ska sluta med sitt läkemedel brukar dosen minskas lite i taget. Det kan vara bra att göra det under en period som inte är så stressig, till exempel under sommarlovet.

Selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI

SSRI ökar halten av signalsubstansen serotonin i hjärnan. Det är den mest använda typen av antidepressiva läkemedel. SSRI kan också fungera mot olika typer av ångest.

Exempel på SSRI

Läkemedel som innehåller följande:

 • citalopram
 • escitalopram
 • paroxetin
 • sertralin
 • fluoxetin
 • fluvoxamin.

Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI

SNRI ökar halten av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnan. Effekten på serotonin är något starkare än effekten på noradrenalin. SNRI används till exempel när man inte har fått tillräcklig effekt av SSRI.

Både SSRI och SNRI kan också fungera mot olika typer av ångest. 

Noradrenalin och serotonin är även signalsubstanser i nervbanor som ingår i kroppens egna smärtlindrande system. Därför kan SNRI också användas vid vissa typer av smärta. 

Exempel på SNRI

Läkemedel som innehåller följande:

 • venlafaxin
 • duloxetin.

Tricykliska antidepressiva, TCA

TCA ökar halterna av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnan. Dessa läkemedel kan du också få mot olika typer av ångest.

TCA är en grupp läkemedel som har funnits länge. De har ofta mer besvärliga biverkningar än de andra antidepressiva läkemedlen. De brukar användas vid svår depression eller när SSRI-preparaten inte har tillräcklig effekt.

Noradrenalin och serotonin är även signalsubstanser i nervbanor som ingår i kroppens egna smärtlindrande system. Därför används TCA också vid vissa typer av smärta.

Exempel på tricykliska antidepressiva

Läkemedel som innehåller följande:

 • klomipramin
 • amitriptylin
 • nortriptylin.

Övriga antidepressiva

Läkemedel i gruppen övriga antidepressiva medel ökar på olika sätt halterna av någon eller flera av signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin.

Vissa läkemedel i gruppen kan göra att du blir dåsig. Det gäller till exempel de läkemedel som innehåller de verksamma ämnena mirtazapin eller mianserin. Därför kan de fungera bra om du också har sömnsvårigheter.

Exempel på övriga antidepressiva medel

Läkemedel som innehåller följande:

 • mirtazapin
 • mianserin
 • bupropion
 • agomelatin
 • moklobemid
 • vortioxetin.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan