NERVER

Ryggmärgsbråck

Ryggmärgsbråck är en medfödd skada i ryggmärgen som ofta leder till fysisk funktionsnedsättning. För att minska risken för att barn föds med ryggmärgsbråck rekommenderas kvinnor som vill bli gravida att ta B-vitaminet folsyra. Om man har ryggmärgsbråck går det att leva ett bra liv, men det är viktigt att få rätt hjälp och stöd redan från början.

Ryggmärgsbråcket uppstår under fosterstadiets tredje och fjärde vecka när det så kallade neuralröret sluts. Neuralröret är en föregångare till det centrala nervsystemet. Orsaken är inte helt klarlagd, men miljön har betydelse och ryggmärgsbråck är vanligare i vissa släkter.

Ryggmärgsbråck kan ofta upptäckas vid den ultraljudsundersökning som alla gravida kvinnor erbjuds i graviditetsvecka 18–20, men det är inte säkert att bråcket syns då. Riskgrupper erbjuds ofta ultraljudsundersökning tidigare.

I Sverige föds varje år cirka 15-25 barn med ryggmärgsbråck. I de fall då ryggmärgsbråcket inte är täckt med hud opereras barnet inom två till tre dygn efter förlossningen. Annars är det inte bråttom att bli opererad. En kartläggande undersökningen med magnetkamera görs under barnets första levnadsmånader.

Hinnbråck innehåller till skillnad från ryggmärgsbråck inte nervvävnad utan bara ryggmärgsvätska. Hinnbråck kan även innehålla blodkärl och fett.

Symtom

Om man har ryggmärgsbråck är nerverna som går ut från ryggmärgen på platsen för samt nedanför bråcket helt eller delvis förstörda. Det leder till muskelsvaghet och ibland förlamning samt olika grader av rörelsehinder. Bråckets placering på ryggraden avgör vilka muskler som berörs och hur stor risken är för psykiskt funktionsnedsättning. Ju högre upp på ryggraden bråcket sitter, desto allvarligare symtom får barnet.

Vid ryggmärgsbråck som sitter högt upp på ryggraden är det vanligt att barnet föds med felställningar i höfterna, fötterna och ryggen. Det finns ökad risk för klumpfot. Många av de som har ryggmärgsbråck behöver skenor och andra ortopedtekniska hjälpmedel. Även ortopediska operationer kan behövas. Risken är också större för att hjärnan ska vara påverkad.Vid de bråck som är lägst belägna brukar inte hjärnan bli påverkad.

Försämrad känsel och problem med urinblåsa och tarm

Den som har ryggmärgsbråck har försämrad känsel i de muskelsvaga områdena. När förmågan att känna smärta och beröring är försämrad ökar risken för att man ska skada sig.

Urinblåsan fungerar oftast sämre hos den som fötts med ryggmärgsbråck. Det innebär en ökad risk för urinvägsinfektioner och kan leda till försämrad njurfunktion. Urinläckage är vanligt och ofta kan man inte kissa själv, utan behöver tömma urinblåsan med hjälp av en kateter. Dessutom är det vanligt att tarmen inklusive slutmuskeln inte fungerar som den ska. Det kan innebära att man ständigt är förstoppad och även har svårt att hålla tillbaka avföringen.

Hydrocefalus och hjärnskador

Nästan alla barn som föds med ryggmärgsbråck har eller utvecklar hydrocefalus, även kallad vattenskalle. Då samlas för mycket vätska i hjärnan så att trycket där ökar.

Skador i hjärnan som hänger samman med ryggmärgsbråck kan exempelvis innebära att man får svårt att orientera sig, tolka det som händer, ta egna initiativ och behålla uppmärksamheten.

Barn med ryggmärgsbråck och hydrocefalus kan få svårigheter i skolan när det gäller språk- och läsförståelse samt matematik.

Synsvårigheter och latexallergi

Om man har ryggmärgsbråck och hydrocefalus är det vanligt med synproblem. Det kan till exempel handla om skelning, brytningsfel eller svårigheter att bedöma avstånd.

De som fötts med ryggmärgsbråck utvecklar lätt överkänslighet mot en viss typ av gummi, så kallat latex. Det gäller särskilt dem som genomgått flera operationer. Man kan förebygga latexallergi genom att undvika kontakt med produkter som innehåller latex, som till exempel vissa nappar eller nappflaskor. Alla operationer som en patient med ryggmärgsbråck genomgår måste vara latexfria. Det gäller under hela livet. 

När ska jag söka vård?

Oftast upptäcks ryggmärgsbråck redan vid ultraljudsundersökningen under graviditeten eller genast efter förlossningen. Men om så inte har skett och du längre fram misstänker att ditt barn har ryggmärgsbråck bör du kontakta barnavårdscentralen, BVC.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Så förebyggs ryggmärgsbråck

Forskning har visat att B-vitaminet folsyra minskar risken för ryggmärgsbråck. Om du kan tänkas bli gravid och inte är säker på att få i dig tillräckligt med folsyra genom maten du äter rekommenderar Livsmedelsverket ett dagligt tillskott av tabletter med 400 mikrogram folsyra inför graviditeten. Tabletterna finns att köpa receptfritt och om du blir gravid fortsätter du att ta dem fram till och med tolfte graviditetsveckan. 

Om du äter ensidig kost eller har sjukdomar som medför försämrat upptag av näringsämnen från maten kan du behöva en högre dos av folsyra. Det är bra att bestämma eventuellt doshöjning i samråd med din läkare eller dietist.

Om du tidigare har fött ett barn med ryggmärgsbråck ska du inför en ny graviditet, i samråd med din läkare, behandlas med en högre dos folsyra. Du bör även kontrolleras på specialistmödravård med extra ultraljudsundersökningar.

Behandling av ryggmärgsbråck

När ryggmärgsbråcket inte är täckt av hud saknas i detta område den skyddande barriär mot infektioner som huden skapar. Risken är då stor för att bakterier som till exempel hudbakterier kan komma in i ryggmärgsvätskan och hjärnvätskan och orsaka infektion. Därför genomförs en operation under barnets två till tre första levnadsdygn då nerver frigörs från bråcksäcken och bråcket sluts. Är bråcket helt täckt av hud finns inte denna ökade infektionsrisk och då är det inte så bråttom med operation.

Om barnet har hydrocefalus opereras en så kallad shunt in. Det är en slang med ventil som leder bort vätskan från hjärnans hålrum ner i magen. Där sugs vätskan upp av bukhinnan.

Barn som fötts med ryggmärgsbråck kontrolleras regelbundet avseende urinvägar, tarm, nervsystem, leder och skelett med mera för att läkare och andra specialister ska kunna upptäcka medicinska problem och minimera att det blir fler skador. Det man tittar efter är bland annat njurskador på grund av ändrad urinblåsefunktion och oupptäckta infektioner. Uppföljningen görs utifrån barnets behov och enligt ett nationellt vårdprogram som kallas MMCUP.

Vad händer i kroppen?

Ryggradskanalen är det rör som bildas av de ihåliga ryggkotorna i ryggraden. I ryggradskanalen finns ryggmärgen, som förmedlar nervimpulser mellan hjärnan och den övriga kroppen.

Centrala nervsystemet bildas från neuralröret, som under graviditetsvecka tre till fyra ska slutas till ett rör. Om ryggradskanalen inte sluts som den ska under fosterstadiet kan outvecklad ryggmärg, ryggmärgshinnor och nervtrådar hamna utanför ryggraden i en så kallad bråcksäck. Nerverna är då oskyddade och kan lätt skadas, vilket leder till försämrad funktion. Om bråcket inte täcks av hud kan ryggmärgen lätt bli skadad i samband med förlossningen. Det finns också risk för att ryggmärg och hjärna blir infekterade efter förlossningen.

Bråcket kan finnas var som helst utmed ryggraden från nacken ner till svanskotorna, men vanligast är att det sitter i ryggslutet.

Att leva med ryggmärgsbråck

Det är viktigt med en tidig bedömning av barnets förmågor, och att barnet vid behov får stimulans och träning redan under förskoleåldern. Inför att barnet ska börja i förskoleklass bör en psykologisk bedömning göras för att kartlägga barnets starka och svaga sidor så att undervisningen kan läggas upp på bästa vis. En ny bedömning bör göras inför byte av stadium i skolan, till exempel från låg- till mellanstadiet. De flesta barn med ryggmärgsbråck går i vanlig skola men kan behöva extra stöd, både med praktiska saker och med inlärning.

Den som har ryggmärgsbråck behöver oftast ha regelbundna kontakter med hälso- och sjukvården under hela sitt liv. Hen behöver oftast gå på olika kontroller och kan behöva genomgå operationer. Regelbundna kontroller är speciellt viktiga under barn- och ungdomsåren.

Viktigt med träning

För att uppnå maximal självständighet är det också viktigt med regelbunden fysisk träning och att träna på olika aktiviteter i det dagliga livet, så kallad ADL-träning.

Dessutom är det viktigt med regelbunden bedömning av sjukgymnast för att upptäcka eventuella nytillkomna besvär som kanske behöver utredas och behandlas. De allra flesta har regelbunden kontakt med sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator via barnhabiliteringen under hela uppväxten.

Det varierar hur pass självständigt en vuxen person med ryggmärgsbråck klarar av att leva. Vissa klarar av att sköta sig själv och hushållet helt på egen hand, medan andra kan behöva praktisk hjälp av anhöriga, hemtjänst och personliga assistenter.

Hur man klarar sig i arbetslivet när man har ryggmärgsbråck kan variera från person till person. 

Till toppen av sidan