Vård och stöd för barn

Aktuella utbildningar och aktiviteter

Innehållet gäller Gävleborg

Här hittar du information om utbildningar och aktiviteter inom barn- och ungdomshabiliteringen i Gävleborgs län.

Du anmäler dig till aktuell utbildning genom att logga in på 1177.se. Du når också e-tjänsten på respektive mottagnings kontaktkort: 

Du kan anmäla dig eller ditt barn till utbildningar och aktiviteter i hela länet oavsett vilken mottagning du går till. Alla mottagningar har inte allt som beskrivs på den här sidan. Hittar du inte den utbildning du söker via din mottagnings e-tjänst, så kan du logga in på de andra mottagningarna. Detsamma gäller om du inte tycker att datum och tider på din egen mottagning passar för dig eller ditt barn. 

Autism

Föräldrautbildning

Utbildningen vänder sig till föräldrar eller annan vårdnadshavare till barn och ungdomar med autismspektrumdiagnos. Syftet är att ge grundläggande kunskaper inom autismspektrumtillstånd. Du får träffa andra föräldrar till barn med samma diagnos. Att lära dig förstå barnets funktionsnedsättning är en viktig del i att stötta ditt barn i dess utveckling.

Närståendeutbildning 

Utbildningen vänder sig till närstående samt syskon från 16 år till barn och ungdomar med autismspektrumdiagnos. Syftet är att ge grundläggande kunskaper inom autismspektrumtillstånd. 

Information till barn och unga

Information till dig med autism som är 11-17 år. Syftet med informationstillfället är att ge grundläggande kunskap och egen insikt i din diagnos, autismspektrumtillstånd. Du får också träffa jämnåriga med samma diagnos. Vi erbjuder information i två separata grupper utifrån din ålder: 11-14 år och 15-17 år. 

Kontaktgrupp för barn och unga

Regelbundna träffar för dig som är 13-17 år med autismspektrumtillstånd. Du får träffa andra barn och unga i liknande situation. Här får du chans att träna på det som kan vara svårt när man ska prata och umgås med jämnåriga. Vi pratar, leker enkla lekar och gör samarbetsövningar. När vi fikar tränar vi på sociala koder och osynliga regler.

Första steget

Utbildningen riktar sig till vårdnadshavare, närstående, förskolepersonal, korttidsboende och stödfamilj till barn med autism till och med 6 år. 

Innehåll i utbildningen: Grundläggande kunskap om autismspektrumtilllstånd, kommunikation och lek. Inlärningsteori samt tillämpad beteendeanalys (TBA). Information om att utveckla lek och kommunikation samt använda visuellt stöd.

Intellektuell funktionsnedsättning

Föräldrautbildning 

Utbildningen vänder sig till föräldrar eller annan vårdnadshavare till barn och ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning. Du får träffa andra föräldrar till barn med samma diagnos. Att förstå barnets funktionsnedsättning är en viktig del i att stötta ditt barn i dess utveckling.

Närståendeutbildning

Utbildningen vänder sig till närstående samt syskon från 16 år till barn och ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning.

Information till barn och unga

Information till dig med en intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med informationsdagen är att ge grundläggande kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning.

Rörelsenedsättning

Föräldrautbildning 

Utbildningen vänder sig till föräldrar eller annan vårdnadshavare till barn och ungdomar med rörelsenedsättning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om rörelsenedsättning. Du får träffa andra föräldrar till barn med liknande svårigheter. Att förstå barnets funktionsnedsättning är en viktig del i att stötta ditt barn i dess utveckling. 

Närståendeutbildning

Utbildningen vänder sig till närstående samt syskon från 16 år till barn och ungdomar med rörelsenedsättning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om rörelsenedsättning. 

Information till barn och ungdomar

Information till dig med rörelsenedsättning. Syftet med informationsdagen är att ge grundläggande kunskaper om rörelsenedsättning. 

Fullt ös i rulle

Syftet med tillfället är att få träffa andra barn och ungdomar som kör rullstol. Du får öka självständigheten i ditt rullstolskörande. Under detta tillfälle kommer vi först gå igenom lite grundläggande körteknik och körträning, sedan kommer fokus ligga på lek och fysisk aktivitet i rullstol. 

Kommunikation

AKKtiv KomIgång

Utbildningen vänder sig till föräldrar och annan vårdnadshavare till barn med kommunikationssvårigheter. AKK står för Alternativ Kompletterande Kommunikation. Syftet med utbildningen är att du med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och diskussioner med andra föräldrar ska känna dig tryggare i din situation som förälder till ett barn med kommunikationssvårigheter. Du får veta mer om hur du via lek och samspel stödjer barn i sin kommunikationsutveckling. 

AKKtiv KomFler

Utbildningen vänder sig till föräldrar och annan vårdnadshavare till flerspråkiga barn med kommunikationssvårigheter. AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Syftet med utbildningen är att du med hjälp av ökad kunskap, hemuppgifter och diskussioner med andra föräldrar ska känna dig tryggare i din situation som förälder till ett barn med kommunikationssvårigheter. Du får veta mer om hur du via lek och samspel stödjer barnet i sin kommunikationsutveckling. 

AKKtiv KomHem

Föräldrautbildning som ger fördjupade kunskaper och färdigheter om lek och kommunikation. Du ska ha gått AKKtiv KomIgång innan. Förskole- och skolpersonal kan delta i mån av plats förutsatt att förälder till barnet gör det. Motivation och lust är A och O för barns kommunikationsutveckling. På kursen kommer vi att titta på lekar och vardagsaktiviteter som era barn är intresserade och roade av. Tillsammans gör vi en plan för att stimulera till kommunikation i en lek eller aktivitet.

TAKK uppstart

Utbildningen vänder sig till föräldrar, annan vårdnadshavare, närstående och ansvariga pedagoger från förskola eller skola. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om Tecken som stöd och hur du använder det som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 

TAKK tema 

Utbildningen vänder sig till föräldrar, annan vårdnadshavare, närstående och ansvariga pedagoger från förskola eller skola. 

Temabaserade träffar där du väljer vilket tillfälle du deltar på. Du ska ha gått TAKK uppstart först. Aktuella teman: rutiner i vardagen, lek och samspel, böcker, sång och ramsor samt lärande i lek.

Pekprat

Utbildningen vänder sig till föräldrar, närstående och ansvariga pedagoger från förskola eller skola till barn och ungdomar som är i behov av bilder som Alternativ Kompletterande Kommunikation. Denna utbildning är ett bra repetitionstillfälle för dig som gått AKKtiv KomIgång eller AKKtiv KomFler. Den passar också dig som är nyfiken. 

Syftet med utbildningen är att få fördjupad kunskap om hur bilder kan användas i kommunikation samt att få öva praktiskt på att använda bilder i kommunikationen.

Sociala berättelser

Utbildningen vänder sig till föräldrar som har barn och ungdomar i behov av att på ett tydligt sätt få förberedelser i aktiviteter, hjälp att ändra beteenden eller få sociala situationer förklarat på ett visuellt sätt.

Syftet är att ge föräldrar en bra metod för att tydliggöra, förbereda och förklara olika sociala situationer och aktiviteter.

Rutiner

Bildstöd

Utbildningen vänder sig till föräldrar och annan vårdnadshavare. En pedagog får gå kursen tillsammans med vårdnadshavare. 

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om hur du ger ditt barn eller ungdom ett kognitivt stöd oavsett diagnos. Du får handledning i hur du kan arbeta med bilder för att stärka ditt barns självständighet, lek och samspel. Du kommer tillverkar egna bilder som du tar med hem. Det kan vara exempelvis scheman, tidsstrukturer, minnesbilder eller lekkartor. Om ungdomen själv vill vara med så är det möjligt, meddela det då i anmälan. 

Tid och pengar

Utbildningen vänder sig till föräldrar och annan vårdnadshavare till barn och ungdomar som har svårighet med tidsuppfattning eller pengar. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om bristande tidsuppfattning och nedsatt förmåga att hantera pengar. Vilka konsekvenser får det i vardagen och hur gör vi för att underlätta? 

Tips och trix

Utbildningen vänder sig till föräldrar och annan vårdnadshavare till barn och ungdomar som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Utbildningen ger verktyg för att underlätta vardagssituationer för barn och ungdomar som har nedsatt förmåga att själva strukturera och planera sin vardag. Vi hjälps åt att hitta lösningar på de problem ni själva möter hemma. 

Ha koll

Ha koll är ett arbetsterapeutiskt interventionsprogram som riktar sig till dig som är 15 år och uppåt med bristande tidshantering och organisationsförmåga i vardagen.

Syftet med interventionsprogrammet är att ge dig en stödjande lärandemiljö där du kan börja öva och bygga upp dina förmågor. Målet är att du ska uppnå positiva prestationsmönster och upprepande beteenden för att fullfölja en daglig rutin.

Konflikter

Beteendeutbildning

Utbildningen vänder sig till föräldrar som har barn och ungdomar med svårigheter och där det är svårt att förändra olika beteenden som blir problem i vardagen.

Utbildningen ger fördjupad kunskap om hur vi kan förstå, påverka och förändra beteenden som blir problematiska i vardagen. Den ger en teoretisk grund kring inlärningspsykologi, orsaker till beteenden och hur vi kan analysera dem. Du får hjälp med strategier, bemötande och insikt i hur du kan förstärka önskvärda beteenden. Vi går även igenom ”nödfallsstrategier”.

Hälsa

Ätsvårigheter

Utbildningen vänder sig till föräldrar, närstående och ansvariga pedagoger från förskola eller skola till barn och ungdomar med ätsvårigheter. Utbildningen ger fördjupad kunskap om ätsvårigheter, kost, anpassningar och bemötande. 

Toaträning

Workshop som vänder sig till alla föräldrar oavsett barnets diagnos och ålder. Tillfället ger dig kunskap om toalettträning samt möjlighet att diskutera det med andra föräldrar. 

Sömn

Workshop som vänder sig till alla föräldrar oavsett barnets diagnos och ålder. Tillfället ger dig kunskap om sömnsvårigheter samt möjlighet att diskutera sömnhygien och andra åtgärder för bättre sömn tillsammans med andra föräldrar.

Rörelsegrupp

Rörelsegruppen är till för dig som är ungdom 12-17 år och som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Gruppen är för dig som har behov av att komma ut och röra på dig. För dig som vill öka kunskapen om fysisk aktivitet och dess positiva effekter.

Vi kommer att prata om och utföra fysisk aktivitet, främst utomhus. Vi kommer även att prata lite om kost. Första tillfället börjar inomhus med kort presentation och information om planen för våra träffar. Sedan kommer träffarna att hållas utomhus.

Andra utbildningar och aktiviteter

Syskongrupp 

Syskongrupp är till för dig som är syskon 7–13 år. Syftet med träffarna är att få träffa andra syskon i liknande situationer under trygga och kravlösa former. Beroende på deltagarnas ålder kommer träffarna att anpassas vad gäller samtal och information samt gemensamma aktiviteter och lekar.

Information inför vuxenlivet

Träffen vänder sig till föräldrar till ungdomar, samt ungdomar mellan 16–17 år. Här får du information om vart du som ung vuxen kan få stöd och vilka rättigheter du har.

Navigator ACT

Du kan delta i Navigator ACT – en föräldragrupp för dig som har barn (0–17 år) med funktionsnedsättning och upplever stress, oro eller andra påfrestningar i vardagen.

Gruppen träffas vid fem tillfällen med en uppföljning cirka tre månader senare. I Navigator ACT föräldragrupp får du öva på acceptans och medveten närvaro. Fokus på återhämtning och att göra förändringar för det som är viktigt för dig. Syftet är att främja framför allt eget psykologisk välmående, men även barnets genom ett flexibelt och medvetet närvarande i föräldraskap.

Behandlingen har utvecklats av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, och utvärderas i forskningsstudier i samarbete med Habilitering och Hälsa och KIND, Karolinska Institutet. Utbildningen erbjuds för närvarande endast i Bollnäs.

Till toppen av sidan