Lagar och bestämmelser

Din rätt till jämlik vård

Innehållet gäller Västra Götaland

Hälso- och sjukvården samt tandvården i Sverige, ska enligt lag vara jämlik. Kön, ålder, bostadsort, funktionsförmåga utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning ska inte spela någon roll.

Vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med gott bemötande till alla oavsett kön, genus, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, utbildning, bostadsort, social ställning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde.

Rätt att förstå information

Som patient har du rätt att få information som du förstår. Det står i patientlagen.  Du har också rätt till språk- eller teckentolk om du behöver det. Det är viktigt att du exempelvis förstår vilken sjukdom du har, vad behandlingen går ut på, hur medicinen fungerar och vilka biverkningar den har. Det är också viktigt att du känner att personalen lyssnar på det du har att säga.

Lämna synpunkter

Om du upplever att du inte har behandlats eller bemötts på ett bra sätt kan du berätta det för personalen eller för den som är chef för verksamheten.

Sjukhusen har ofta egna webbplatser med formulär eller kontaktuppgifter som kan användas för att lämna synpunkter.

Ibland finns även särskilda patientombud eller patientvägledare. Läs mer om att vara missnöjd med vården.

När det gäller kommunal hälso- och sjukvård går det bra att vända sig till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, även kallad MAS.

Om du upplever att personalen eller verksamhetschefen inte lyssnar, eller du inte känner dig nöjd med svaret, kan du kontakta Patientnämnden i Västra Götaland.

Diskrimineringsombudsmannen

Om du upplever att du har fått en dålig behandling eller ett dåligt bemötande och du tror att det beror på kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Till toppen av sidan