Lagar och bestämmelser

Din rätt till jämlik vård

Innehållet gäller Västra Götaland

Hälso- och sjukvården samt tandvården i Sverige, ska enligt lag vara jämlik. Kön, ålder, bostadsort, funktionsförmåga utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning ska inte spela någon roll.

Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor. Vården ska också ges med respekt för alla människors lika värde.

Rätt att förstå information

Som patient har du rätt att få information som du förstår. Det står i patientlagen.  Du har också rätt till tolk om du behöver det. Det är viktigt att du förstår vad behandlingen går ut på, hur medicinen fungerar, vilka biverkningar den har och så vidare.

Lämna synpunkter

Om du har upplevt dålig behandling eller bemötande så kan du berätta för personalen eller till den som är chef för verksamheten.

Sjukhusen har ofta egna webbplatser med formulär eller kontaktuppgifter som kan användas för att lämna synpunkter.

Ibland finns även särskilda patientombudsmän, som ibland även kallas patientombud eller patientvägledare. Läs mer om att vara missnöjd med vården.

När det gäller kommunal hälso- och sjukvård går det bra att vända sig till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, även kallad MAS.

Om inte personalen eller verksamhetschefen vill lyssna, kan du kontakta Patientnämnden i Västra Götaland.

Diskrimineringsombudsmannen

Om du upplever att du har fått en dålig behandling eller bemötande och att du tror att det beror på kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning, kan du anmäla detta till diskrimineringsombudsmannen,DO.

 

Till toppen av sidan