Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig, delaktig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det vad du kan få, vad det kostar och vem du ska kontakta för att få ett hjälpmedel. Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter. De är framtagna för att vara just hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och kan ingå i till exempel behandlingar, habilitering och rehabilitering. 

Ofta delas hjälpmedel upp i grupper utifrån olika funktionsnedsättningar. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om den gruppen av hjälpmedel:

Det finns många fler typer av hjälpmedel. Här följer några ytterligare exempel:  

 • Hjälpmedel för andning, till exempel inhalatorer och syrgashjälpmedel.
 • Hjälpmedel vid diabetes, till exempel insulinpumpar och blodsockermätare.
 • Ortopedtekniska hjälpmedel, till exempel skoinlägg, proteser och stöd för leder, så kallade ortoser. 

Ansvar för olika grupper av hjälpmedel

Regionerna och kommunerna ska erbjuda de hjälpmedel som du behöver för att klara det dagliga livet. Med det menas hjälpmedel som du behöver för att till exempel äta, klä dig och sköta din hygien. Men även sådant du behöver för att förflytta dig, kunna kommunicera och sköta hemmet.

Regionerna och kommunerna ska även erbjuda de hjälpmedel som du behöver för vård och behandling.

Andra typer av hjälpmedel ska erbjudas av andra i samhället:

 • Arbetshjälpmedel är hjälpmedel som gör att du kan arbeta. De är Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ansvar. 
 • Hjälpmedel i skolan är ett delat ansvar mellan varje skola och hälso- och sjukvården. 
 • Fritidshjälpmedel kan du ibland hyra, låna eller få bidrag för.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

För att få ett hjälpmedel från regionen eller kommunen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Personen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får. En sådan person kallas förskrivare.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • audionom
 • synpedagog
 • sjuksköterska.

Ta kontakt med vården

Börja med att ta kontakt med en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral. 

Västmanland

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Hörselhjälpmedel

Om du har nedsatt hörsel ska du i första hand kontakta din vårdcentral. De i sin tur skickar vid behov en remiss till Hörselenheten som kallar dig för hörseldiagnostik och hörselrehabilitering.

Synhjälpmedel

Om du har svår synnedsättning ska du i första hand kontakta din vårdcentral. De i sin tur skickar vid behov en remiss till Synenheten som kallar dig till besök.

Hjälpmedel för rörelse, vård och behandling, kognition och kommunikation samt hjälpmedel i hemmet

I Region Västmanland behövs ingen remiss för att få komma till en förskrivare. Förskrivare finns på vårdcentraler, mottagningar och enheter inom Region Västmanland, länets kommuner och på Habiliteringscentrum.

Ortopediska hjälpmedel

Om du behöver ortopediska hjälpmedel kan du kontakta din vårdcentral eller den specialistmottagning där du är patient.

Inkontinenshjälpmedel

Om du har inkontinensbesvär ska du i första hand kontakta din vårdcentral för diagnos och behandling. De i sin tur skickar vid behov remiss till uroterapeut, kvinnoklinik eller urolog. Du kan också prata med kommunens sjuksköterska om du bor på servicehus eller har hemsjukvård.

Information från Hjälpmedelscentrum

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Innan du kan få ett hjälpmedel måste ditt behov av hjälpmedel bedömas. Det görs av en förskrivare. Du eller en närstående får beskriva vilka behov och önskemål du har och förskrivaren undersöker hur de nedsatta funktionerna påverkar dig i vardagen.

Tillsammans kommer ni fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen. Till exempel finns det hjälpmedel som kan göra det lättare om du ska förflytta dig mellan en säng och en rullstol.

Olika verksamheter använder olika metoder för bedömning

Förskrivaren följer de riktlinjer och regler som gäller för förskrivning av hjälpmedel där du bor. 

För att förskrivarna ska kunna göra så rättvisa bedömningar som möjligt använder de särskilda metoder för bedömingen. De kan vara olika beroende på vilken funktionsnedsättning du har, vilket hjälpmedel det gäller och vilket yrke förskrivaren har. 

Fråga förskrivaren om du undrar vilka metoder som används.

Västmanland

Hur görs bedömningen i Västmanland om jag ska få låna ett hjälpmedel?

I Västmanland finns ett regelverk som styr vilka behov som kan tillgodoses med hjälpmedel. Regelverket är politiskt beslutat och gäller i regionen och länets alla kommuner. 

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova det eller de hjälpmedel du behöver. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

En del hjälpmedel behöver provas i den miljö där de ska användas. Det gäller till exempel hjälpmedel för förflyttning. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom digitala möten eller genom telefonsamtal.

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rollator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda ett kognitivt hjälpmedel eller en elrullstol som ska manövreras i trafik.

Oftast får du hjälpmedel ur ett upphandlat utbud

I varje region och kommun finns ett antal hjälpmedel som förskrivaren ska börja med att förskriva, utifrån vad du behöver. Vilka hjälpmedel det är styrs av olika avtal. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud. Oftast får du hjälpmedel från denna grupp av hjälpmedel.  

Förskrivaren kan också ansöka om att kunna förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Ett hjälpmedel som du har fått förskrivet är oftast ett lån.

Västmanland

Hur går utprovningen till i Västmanland?

Efter bedömningen provar förskrivaren ut ett hjälpmedel tillsammans med dig. Utprovningen kan göras på mottagningen, i hemmet eller på Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedlet ska fungera i din miljö och livssituationen är avgörande.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår informationen som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina behov.

Du har möjlighet att få en tolk om du inte talar svenska. Du har också möjlighet att få en tolk om du till exempel har nedsatt hörsel eller har talsvårigheter.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

På vissa ställen finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Du kan bli ersättningsskyldig om du tappar bort hjälpmedlet eller om det skadas på annat sätt än genom vanlig användning.

Västmanland

Vad kostar det i Västmanland?

Besök för bedömning av funktionsnedsättning eller hjälpmedelsbehov kostar som ett vanligt besök i vården, se patientavgifter i Västmanland. Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån och när hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka.

Du får själv stå för kostnaden för förbrukningsartiklar som till exempel batterier, madrass till vårdsäng eller elektrodplattor till TENS-apparater.

Några få hjälpmedel har en låneavgift. Avgiften innebär inte att du köper hjälpmedlet. Den betalas inte tillbaka när hjälpmedlet återlämnas. Dessa hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

Rollator nummer två: 500 kronor
Mobilt GPS-larm, abonnemangsavgift: 200 kr/mån i eget boende
Talflödeshjälpmedel: 1 000 kr
Respiratorer Bilevel och CPAP: 500 kr

För trehjuliga cyklar gäller två olika avgifter:

Låneavgift: 1 000 kr per cykel som förskrivs. Cykeln ska lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum när den inte längre kan användas.

Egenavgift: 5 000 kr för barncykel 24" eller 20" på cykel med två hjul fram. Cykeln ägs därefter av vårdnadshavare och lämnas inte tillbaka. 

Fritt val av hjälpmedel

I några regioner och kommuner finns möjlighet till det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du kan få möjlighet att välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då istället en så kallad rekvisition på en viss summa pengar. Med den summan kan du sedan själv köpa ett hjälpmedel.

Du får berätta om dina behov

Innan du får möjlighet till fritt val av hjälpmedel görs en bedömning av dina behov, precis som när du annars får ett hjälpmedel förskrivet. Sedan diskuterar du och förskrivaren om fritt val av hjälpmedel är något som passar. Om du vill och förskrivaren bedömer att fungerar för dig så får du en rekvisition.

Beloppet på rekvisitionen motsvarar kostnaden för ett liknande hjälpmedel som du skulle ha erbjudits från det upphandlade utbudet. Du kan själv lägga till pengar om du vill ha ett dyrare hjälpmedel.

De regioner och kommuner som har infört fritt val har själva valt ut vilka hjälpmedel det ska gälla. Några har det på många hjälpmedelsområden och andra på enstaka typer av hjälpmedel.

Du ansvarar själv för ditt hjälpmedel

När du har köpt ett hjälpmedel genom fritt val äger du det. Skötsel och reparationer får du ordna själv. För vissa hjälpmedel kan du få tillgång till en särskild summa pengar på ett servicekonto. Med de pengarna kan du bekosta skötsel och reparationer. Det kan till exempel gälla om du har en rullstol.

Du har rätt att få en ny behovsbedömning om dina behov förändras så att det hjälpmedel som du har köpt genom fritt val inte längre räcker till.

Även om du har valt att köpa hjälpmedel genom fritt val har din förskrivare ansvar för att följa upp beslutet och din habilitering eller rehabilitering.

Västmanland

Vad gäller i Västmanland?

Region Västmanland tillämpar inte fritt val.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs mer om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

När du har fått ditt hjälpmedel använder du det så länge som du behöver och det fungerar som det ska.

Kontakta den som skrev ut hjälpmedlet om hjälpmedlet efter en tid inte fungerar lika bra som tidigare, trots service och nödvändigt underhåll. Kanske kan hjälpmedlet justeras eller bytas ut. Kanske har behoven ändrats så att en ny bedömning behöver göras.

I samband med att du får hjälpmedlet får du också information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Hjälpmedlet ska oftast återlämnas om du inte längre behöver det. Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Västmanland

Vad gäller i Västmanland när jag fått låna hjälpmedel?

Ett hjälpmedel som du fått via Region Västmanland är alltid ett lån. Hjälpmedlet ska underhållas regelbundet, förvaras på ett tryggt sätt och får inte överlåtas eller säljas till en annan person. Du själv ansvarar för daglig skötsel av ditt hjälpmedel och att leverantörens bruksanvisning följs.

Reparation av hjälpmedel

Reparation och service av hjälpmedlet ska utföras enligt den information du fick vid förskrivningen av hjälpmedlet. Om ditt hjälpmedel går sönder ska du kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Du kan också göra en felanmälan via e-tjänsterna. Kostnader för reparation och underhåll ersätts inte i efterskott.

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer under lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00 (regionens växel). Det gäller i huvudsak reparation av hjälpmedel som du är helt beroende av, till exempel säng, rullstol, säng- eller personlyft.

Anpassningar av hjälpmedlet ska göras av behörig personal. I samband med reparation av ditt hjälpmedel kan hjälpmedelstekniker från Hjälpmedelscentrum uppmana dig att kontakta din förskrivare för uppföljning.

Uppföljning av ditt hjälpmedel

Ditt hjälpmedel behöver följas upp regelbundet. Då behöver du träffa din förskrivare som utreder och bedömer ditt fortsatta behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram till om ditt hjälpmedel fortfarande fungerar bra eller om det behöver bytas ut. En ny utprovning kan behövas.

Om du inte vet vem som har förskrivit ditt hjälpmedel så kan du kontakta din vårdcentral eller kommunernas rehabenheter i Västmanland, i Västerås via kontaktcenter. Bor du i Arboga eller Köping ska du kontakta din vårdcentral. Du som är under 20 år ska också alltid kontakta din vårdcentral. Den som förskriver hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska.

Skadat, stulet eller saknat hjälpmedel

Du ska anmäla stöld av hjälpmedel till polisen. Skicka ingen anmälan till Hjälpmedelscentrum utan kontakta din förskrivare som ska göra anmälan till Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedelscentrum utreder eventuella ersättningskrav om hjälpmedlet hanterats oaktsamt. Om du bedöms vara ersättningsskyldig till Region Västmanland faktureras hjälpmedlets restvärde på högst 0,2 basbelopp. Du har eget ansvar att kontakta ditt försäkringsbolag, som utreder om du får ersättning från dem.

Då hjälpmedel skadas eller försvinner vid transport eller resa ska skadan anmälas direkt till transportbolaget. Vid flygresa är det viktigt att anmälan sker direkt på flygplatsen.

Om det händer en olycka med ditt hjälpmedel

Om det har hänt en olycka med ditt hjälpmedel som har lett till (eller skulle kunna leda till) en personskada ska du kontakta din förskrivare. Du ska även kontakta förskrivaren om du upptäcker fel till exempel i bruksanvisningen. Hjälpmedelscentrum vill gärna få kännedom om eventuella olyckor där hjälpmedel använts, så att vi kan förbättra patientsäkerheten.

Lämna tillbaka hjälpmedlet när du inte längre behöver det

När hjälpmedlet inte längre används ska du lämna tillbaka det. 

Det kan du göra hos:

 • Vårdcentraler i länet
 • Habiliteringscentrum
 • Hjälpmedelscentrum
 • Kommunens rehabiliteringsenhet
 • Den som förskrivit hjälpmedlet 

När du lämnar tillbaka hjälpmedlet ska det vara väl rengjort. 

Du kan boka hämtning av några utvalda stora hjälpmedel (till exempel säng, sängryggstöd eller el-rullstol) via vår e-tjänst eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Tillfällig utlandsvistelse

Vid utlandsresa där hjälpmedlet ska tas med behövs en särskild reseförsäkring. Det är låntagarens ansvar att hjälpmedlet kommer med tillbaka till Sverige. Vid frågor inför utlandsvistelse, kontakta den enhet som förskrivit hjälpmedlet (t ex hörselenheten, synenheten osv).

Om du flyttar

Innan du flyttar till annat län eller till ett annat land ska du kontakta den enhet som förskrivit (lånat ut) hjälpmedlet, för överenskommelse om hjälpmedlen får tas med. Som grundprincip gäller att enkla hjälpmedel som behövs för vardagliga aktiviteter samt specialtillverkade och anpassade hjälpmedel får tas med.

Om du flyttar inom länet ska du kontakta den hjälpmedelsenhet eller förskrivare som förskrivit hjälpmedlet för adressändring och eventuell återlämning.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren om hjälpmedlet efter en tid inte fungerar lika bra som tidigare, trots service och nödvändigt underhåll. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller bytas ut eller så behöver du mer information, stöd eller utbildning. Kanske har dina behov ändrats och en ny bedömning behöver göras.

Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att få träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Västmanland

Om du som bor i Västmanland inte är nöjd

Det finns ingen formell överklagansrätt vid avslag eftersom bedömning och beslut sker utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Om du inte är nöjd ska du ta kontakt med berörd verksamhetschef. Om det gäller handläggning och bemötande går det också bra att kontakta Patientnämnden.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan