Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.
Ett hjälpmedel kan till exempel göra att du blir mer aktiv och självständig.

I den här texten kan du läsa allmän information om att få ett hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Klicka på en länk nedan för att läsa mer om en särskild sorts hjälpmedel:

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare, som utreder ditt behov av hjälpmedel. Hen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • audionom
 • synpedagog
 • sjuksköterska.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta, så kallade arbetshjälpmedel.

Västmanland

Vem kontaktar jag i Västmanland om jag vill ha ett hjälpmedel?

Hörselhjälpmedel

Om du har nedsatt hörsel ska du i första hand kontakta din vårdcentral. De i sin tur skickar vid behov en remiss till Hörselenheten som kallar dig för hörseldiagnostik och hörselrehabilitering.

Synhjälpmedel

Om du har svår synnedsättning ska du i första hand kontakta din vårdcentral. De i sin tur skickar vid behov en remiss till Synenheten som kallar dig till besök.

Hjälpmedel för rörelse, vård och behandling, kognition och kommunikation samt hjälpmedel i hemmet

I Region Västmanland behövs ingen remiss för att få komma till en förskrivare. Förskrivare finns på vårdcentraler, mottagningar och enheter inom Region Västmanland, länets kommuner och på Habiliteringscentrum.

Ortopediska hjälpmedel

Om du behöver ortopediska hjälpmedel kan du kontakta din vårdcentral eller den specialistmottagning där du är patient.

Inkontinenshjälpmedel

Om du har inkontinensbesvär ska du i första hand kontakta din vårdcentral för diagnos och behandling. De i sin tur skickar vid behov remiss till uroterapeut, kvinnoklinik eller urolog. Du kan också prata med kommunens sjuksköterska om du bor på servicehus eller har hemsjukvård.

Information från Hjälpmedelscentrum

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Förskrivaren undersöker dina behov av hjälpmedel. Du eller en närstående får berätta vilka behov och önskemål du har. Förskrivaren gör också en bedömning av vad du behöver.

Ni kommer tillsammans fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen.

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra.

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Västmanland

Hur görs bedömningen i Västmanland om jag ska få låna ett hjälpmedel?

I Västmanland finns ett regelverk som styr vilka behov som kan tillgodoses med hjälpmedel. Regelverket är politiskt beslutat och gäller i regionen och länets alla kommuner. 

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova hjälpmedel. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rullator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda en elrullstol i trafik.

Förskrivaren följer upp hur hjälpmedlet fungerar

Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom telefonsamtal eller genom digitala möten, som till exempel videosamtal.

Västmanland

Hur går utprovningen till i Västmanland?

Efter bedömningen provar förskrivaren ut ett hjälpmedel tillsammans med dig. Utprovningen kan göras på mottagningen, i hemmet eller på Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedlet ska fungera i din miljö och livssituationen är avgörande.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

I en del regioner och kommuner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Västmanland

Vad kostar det i Västmanland?

Besök för bedömning av funktionsnedsättning eller hjälpmedelsbehov kostar som ett vanligt besök i vården, se patientavgifter i Västmanland. Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån och när hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka.

Du får själv stå för kostnaden för förbrukningsartiklar som till exempel batterier, madrass till vårdsäng eller elektrodplattor till TENS-apparater.

Några få hjälpmedel har en låneavgift. Avgiften innebär inte att du köper hjälpmedlet. Den betalas inte tillbaka när hjälpmedlet återlämnas. Dessa hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

Rollator nummer två: 500 kronor
Mobilt GPS-larm, abonnemangsavgift: 200 kr/mån i eget boende
Talflödeshjälpmedel: 1 000 kr
Respiratorer Bilevel och CPAP: 500 kr

För trehjuliga cyklar gäller två olika avgifter:

Låneavgift: 1 000 kr per cykel som förskrivs. Cykeln ska lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum när den inte längre kan användas.

Egenavgift: 5 000 kr för barncykel 24" eller 20" på cykel med två hjul fram. Cykeln ägs därefter av vårdnadshavare och lämnas inte tillbaka. 

Fritt val av hjälpmedel

I en del regioner och kommuner kan du göra det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Västmanland

Vad gäller i Västmanland?

Region Västmanland tillämpar inte fritt val.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder hjälpmedlet så länge du behöver och det fungerar som det ska. Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka om du inte längre behöver det.

I samband med att du får hjälpmedlet får du information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet.

Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Västmanland

Vad gäller i Västmanland när jag fått låna hjälpmedel?

Ett hjälpmedel som du fått via Region Västmanland är alltid ett lån. Hjälpmedlet ska underhållas regelbundet, förvaras på ett tryggt sätt och får inte överlåtas eller säljas till en annan person. Du själv ansvarar för daglig skötsel av ditt hjälpmedel och att leverantörens bruksanvisning följs.

Reparation av hjälpmedel

Reparation och service av hjälpmedlet ska utföras enligt den information du fick vid förskrivningen av hjälpmedlet. Om ditt hjälpmedel går sönder kan du göra en felanmälan via e-tjänsterna eller kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Kostnader för reparation och underhåll ersätts inte i efterskott.

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer under lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00 (regionens växel). Det gäller i huvudsak reparation av hjälpmedel som du är helt beroende av, till exempel säng, rullstol, säng- eller personlyft.

Anpassningar av hjälpmedlet ska göras av behörig personal. I samband med reparation av ditt hjälpmedel kan hjälpmedelstekniker från Hjälpmedelscentrum uppmana dig att kontakta din förskrivare för uppföljning.

Uppföljning av ditt hjälpmedel

Ditt hjälpmedel behöver följas upp regelbundet. Då behöver du träffa din förskrivare som utreder och bedömer ditt fortsatta behov av hjälpmedel. Tillsammans kommer ni fram till om ditt hjälpmedel fortfarande fungerar bra eller om det behöver bytas ut. En ny utprovning kan behövas.

Om du inte vet vem som har förskrivit ditt hjälpmedel så kan du kontakta din vårdcentral eller kommunernas rehabenheter i Västmanland, i Västerås via kontaktcenter. Bor du i Arboga eller Köping ska du kontakta din vårdcentral. Du som är under 20 år ska också alltid kontakta din vårdcentral. Den som förskriver hjälpmedel är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped, läkare eller sjuksköterska.

Skadat, stulet eller saknat hjälpmedel

Du ska anmäla stöld av hjälpmedel till polisen. Skicka ingen anmälan till Hjälpmedelscentrum utan kontakta din förskrivare som ska göra anmälan till Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedelscentrum utreder eventuella ersättningskrav om hjälpmedlet hanterats oaktsamt. Om du bedöms vara ersättningsskyldig till Region Västmanland faktureras hjälpmedlets restvärde på högst 0,2 basbelopp. Du har eget ansvar att kontakta ditt försäkringsbolag, som utreder om du får ersättning från dem.

Då hjälpmedel skadas eller försvinner vid transport eller resa ska skadan anmälas direkt till transportbolaget. Vid flygresa är det viktigt att anmälan sker direkt på flygplatsen.

Om det händer en olycka med ditt hjälpmedel

Om det har hänt en olycka med ditt hjälpmedel som har lett till (eller skulle kunna leda till) en personskada ska du kontakta din förskrivare. Du ska även kontakta förskrivaren om du upptäcker fel till exempel i bruksanvisningen. Hjälpmedelscentrum vill gärna få kännedom om eventuella olyckor där hjälpmedel använts, så att vi kan förbättra patientsäkerheten.

Lämna tillbaka hjälpmedlet när du inte längre behöver det

När hjälpmedlet inte längre används ska du lämna tillbaka det. 

Det kan du göra hos:

 • Vårdcentraler i länet
 • Habiliteringscentrum
 • Hjälpmedelscentrum
 • Kommunens rehabiliteringsenhet
 • Ev annan verksamhet som förskrivit hjälpmedlet 

Se öppettider på respektive informationsida på 1177.se. När du lämnar tillbaka hjälpmedlet ska det vara väl rengjort. 

Du kan boka hämtning av några utvalda stora hjälpmedel (till exempel säng, sängryggstöd eller el-rullstol) via vår e-tjänst eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Tillfällig utlandsvistelse

När du tar med ditt hjälpmedel på utlandsresa behöver du ha en försäkring som gäller på utlandsresa och som kan täcka för oförutsedda händelser och om något händer där hjälpmedlet är inblandat. Det är ditt ansvar som låntagare att hjälpmedlet kommer med tillbaka till Sverige. Vid frågor inför utlandsvistelse, kontakta den enhet som förskrivit hjälpmedlet (t ex hörselenheten, synenheten osv).

Om du flyttar

Innan du flyttar till annat län eller till ett annat land ska du kontakta den enhet som förskrivit (lånat ut) hjälpmedlet, för överenskommelse om hjälpmedlen får tas med. Som grundprincip gäller att enkla hjälpmedel som behövs för vardagliga aktiviteter samt specialtillverkade och anpassade hjälpmedel får tas med.

Om du flyttar inom länet ska du kontakta den hjälpmedelsenhet eller förskrivare som förskrivit hjälpmedlet för adressändring och eventuell återlämning.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet.

Förskrivaren kan behöva göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Du kanske inte är nöjd med den förskrivare du har träffat. Då kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer överens med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Västmanland

Om du som bor i Västmanland inte är nöjd

Det finns ingen formell överklagansrätt vid avslag eftersom bedömning och beslut sker utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Om du inte är nöjd ska du ta kontakt med berörd verksamhetschef. Om det gäller handläggning och bemötande går det också bra att kontakta Patientnämnden.

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan