Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.
Ett hjälpmedel kan till exempel göra att du blir mer aktiv och självständig.

I den här texten kan du läsa allmän information om att få ett hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Klicka på en länk nedan för att läsa mer om en särskild sorts hjälpmedel:

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare, som utreder ditt behov av hjälpmedel. Hen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • audionom
 • synpedagog
 • sjuksköterska.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta, så kallade arbetshjälpmedel.

Värmland

Vart vänder man sig?

Regionen och kommunerna har ett delat ansvar för hjälpmedel för att klara det dagliga livet. Vid frågor eller behov av hjälpmedel kan man kontakta den vårdmottagning man redan har kontakt med.

Kommunerna tillhandahåller och ansvarar för merparten av hjälpmedel i hemmet. Om man har behov av hjälpmedel eller har frågor kontaktar man kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Om du är i behov av hjälpmedel under en kortare period, mindre än fyra månader och utprovningen inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens (arbetsterapeut eller fysioterapeut) kan du få hyra dessa. Detta gäller tillfällig funktionsnedsättning vid till exempel frakturer, operationer och liknande. De hjälpmedel som innefattas är rullstol, arbetsstol, ramp, duschpall, toahöjning, förhöjningsben, gåstativ och rollator.

Om man är i behov av eldriven rullstol eller tekniskt avancerade hjälpmedel inom kommunikation och kognition kontaktar man behandlande läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut som kan skicka remiss till Hjälpmedelsservice.

Barn och ungdomar under 18 år som har behov av hjälpmedel kontaktar den vårdmottagning man har kontakt med såsom till exempel barn- och ungdomshabiliteringen.
Vid tillfälligt behov av hjälpmedel till exempel vid skada kan man låna hjälpmedel hos kommunen eller barnhjälpmedelscentralen

Om man tillfälligt vistas i Värmland och är i behov av hjälpmedel kan man vid behov hyra hjälpmedel genom kommunen.

Peruker förskrivs med ett bidrag. Vid behov av peruk skickar läkare på behandlande klinik remiss till Hjälpmedelsservice som handlägger beställning till frisör. Vid behov av förnyad förskrivning kontaktas Hjälpmedelsservice.

Hörhjälpmedel
Om man har hörselnedsättning kan man få hörhjälpmedel om hörselnedsättningen gör att man har problem i det dagliga livet. Kontakta vårdcentralen för bedömning.

Om bedömning är att man behöver hörhjälpmedel får man en remiss till en audionom på hörselvården.

Synhjälpmedel
Om man har en svår synnedsättning kan man få synhjälpmedel. Kontakta vårdcentral eller optiker för remiss till ögonläkare på en ögonmottagning eller på syncentralen för bedömning.

Hjälpmedel vid vård och behandling
Om man behöver diabetshjälpmedel, stomihjälpmedel, inkontinenshjälpmedel och övriga behandlingshjälpmedel så skrivs de ut av personal på mottagningen där man är patient.

Ortopedtekniskt hjälpmedel
Om man har behov av ett ortopedtekniskt hjälpmedel såsom protes, ortos, fotbäddar och ortopedtekniska skor kan man kontakta ortopedläkare, vårdcentral, sjukgymnast eller arbetsterapeut för bedömning.

Om bedömning är att man behöver ett ortopedtekniskt hjälpmedel får man remiss till Team Olmed för utprovning.

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Förskrivaren undersöker dina behov av hjälpmedel. Du eller en närstående får berätta vilka behov och önskemål du har. Förskrivaren gör också en bedömning av vad du behöver.

Ni kommer tillsammans fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen.

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra.

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova hjälpmedel. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rullator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda en elrullstol i trafik.

Förskrivaren följer upp hur hjälpmedlet fungerar

Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom telefonsamtal eller genom digitala möten, som till exempel videosamtal.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

I en del regioner och kommuner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Värmland

Vad kostar det i Värmland?

Man får betala en besöksavgift vid förskrivning av hjälpmedel inom Region Värmland.

En del hjälpmedel får man låna kostnadsfritt från regionen. För vissa hjälpmedel får man betala en egenavgift och/eller årlig service- och hjälpmedelsavgift, högkostnadsskydd för hjälpmedel gäller.

För barn och unga är sjukvård och hjälpmedel avgiftsfritt till och med 19 år.

Kommunerna
För besök hos fysioterapeut eller arbetsterapeut i kommunen gäller kommunens taxa.
De flesta hjälpmedel får man låna kostnadsfritt från kommunen.

Hyra vid behov av hjälpmedel vid tillfällig funktionsnedsättning eller skada
Om du är i behov av hjälpmedel under en kortare period, mindre än fyra månader och utprovningen inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens (arbetsterapeut eller fysioterapeut) kan du få hyra dessa. Detta gäller tillfällig funktionsnedsättning vid till exempel frakturer, operationer och liknande. De hjälpmedel som innefattas är rullstol, arbetsstol, ramp, duschpall, toahöjning, förhöjningsben, gåstativ och rollator.

Fritt val av hjälpmedel

I en del regioner och kommuner kan du göra det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder hjälpmedlet så länge du behöver och det fungerar som det ska. Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka om du inte längre behöver det.

I samband med att du får hjälpmedlet får du information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet.

Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Värmland

Vad händer sen?

Hjälpmedel förskrivs till brukaren som ett lån. Hjälpmedlen är formellt huvudmannens egendom och ska återlämnas när de inte längre behövs.

Brukaren ansvarar för hjälpmedlet under lånetiden. Låntagaren ska följa bruksanvisning och förskrivarens individuella anvisningar. Den som lånar ett hjälpmedel ska vara aktsam om det och göra det bästa för att förebygga och undvika att hjälpmedlet skadas eller förloras.

Man kan bli ersättningsskyldig vid till exempel brand, stöld, skadegörelse eller vårdlöshet, därför rekommenderas att brukaren ser över sitt försäkringsskydd särskilt vid lån av dyrare hjälpmedel såsom eldriven rullstol och stöldbegärliga hjälpmedel.

Vid planerad flytt inom och utom länet eller utomlands ska kontakt tas med förskrivaren.

Har man frågor eller behov av service av utprovat hjälpmedel vänder man sig till förskrivaren eller beroende på vilket hjälpmedel det gäller till:

 • Kommunernas hjälpmedelssida (merparten av personliga hjälpmedel)
  Hjälpmedelsservice (eldriven rullstol, tekniskt avancerade kommunikationshjälpmedel)
 • Barn- och ungdomshabiliteringen eller Barnhjälpmedelscentralen
 • Hörselvården
 • Syncentralen
Värmland

Teknisk beredskap

Beredskapen är till för att lösa akuta nödsituationer som beror på fel på ett hjälpmedel (till exempel säng, personlyft eller elrullstol). Nödsituationer som innefattas är när brukaren av hjälpmedlet inte kan tillgodose sina grundläggande behov.

Innan du ringer beredskapen, är det bra att du sett över alternativa lösningar.

Kontakt beredskapstjänsten
Beredskapstekniker finns tillgänglig för teknisk service/support:
Klockan 9:00-15:00

 • helgdagsfria lördagar och söndagar
 • hela julhelgen
 • hela nyårshelgen
 • påskafton och påskdagen
 • midsommardagen


Ingen beredskap på de enskilda helgdagarna

 • trettondagen
 • långfredagen
 • annandag påsk
 • 1:a maj
 • Kristi himmelfärdsdag
 • 6:e juni (nationaldagen)
 • midsommarafton


Telefonnummer växel: 010-831 50 00
Fråga efter teknisk beredskap vid Hjälpmedelsservice. De kopplar dig vidare till tjänstgörande hjälpmedelstekniker.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet.

Förskrivaren kan behöva göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Du kanske inte är nöjd med den förskrivare du har träffat. Då kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer överens med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan