ትግርኛ/Tigrinska

ናብሕክምናምኻድ

Söka vård - tigrinska

Current articles

Visa innehåll som:
እዚ 1177 ቮርድጋይደን እዩ Det här är 1177 - tigrinska

እዚ ጽሑፍ ንደቂ-ተባዕትዮን ደቀንስትዮን ይምልከት. ንስኻ ወይ ሓደ ካብ ስድራ ቤትካ እንተ ሓሚምኩም ናብ ቍጽሪ ተሌፎን 1177 ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ካብ ሓንቲ ኣላይት ሕሙማት ብእንግሊዝኛ ወይ ሽወደንኛ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል። ለይትን መዓልትን ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177.se ብዛዕባ ጥዕናን ሕማማትን ሓበሬታ ኣሎ።  

ኣብ ሽወደን ክንክን ጥዕና ከምዚ ዝስዕብ እዩ Så fungerar vården i Sverige - tigrinska

ንዓኻ ኮነ ንገለ ኣባላት ስድራኻ ክንክን ጥዕና ምስ ዘድልየኩም መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሓደ ማእከል ክንክን ጥዕና ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሕክምና ኣበይ ከም ትረክብ ርግጸኛ እንተ ዘይኴንካ ናብ ቍጽሪ ተሌፎን 1177 ደውል። ብሽወደንኛ ወይ እንግሊዝኛ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። እተን ዝምልሳልካ ኣለይቲ ሕሙማት ጥዕናኻ ንኽምሓየሽ ባዕልኻ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ምኽሪ ክህባኻ እውን ይኽእላ እየን። 

ክንክን ሕማም፡ ሓታት ዑቕባ ምስ እትኸውን ወይ ኣብ ሽወደን ንኽትህሉ ፍቓድ ምስ ዘይህልወካ Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige - tigrinska

ንስኻ በጽሒ ዝኾንካን ዑቕባ ትሓትት ዘለኻን፡ ነቲ ክጸንሕ ዘይክእል ክንክን ሕማምን ክንክን ሕማም ስኒን ሕክምና ክትረኽበሉ መሰል ኣለካ። እዚ ንዓኻ ኣብ ሽወደን ብዘይ መንበሪ ፍቓድ እትነብር እውን ይምልከተካ እዩ። ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ንዝኾንካ፡ ኵሉ ግዜ ክንክን ሕማምን ክንክን ሕማም ስኒን ናይ ምርካብ መሰል ኣለካ።

ክንክን ድሕሪ ሰቖቓ(ቶርቸር) Vård efter tortyr - tigrinska

ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ኮነ ኢሉ ምስ ዘሳቕዮ፡ እዚ ሰቖቓ(ቶረቸር) ይበሃል። ሰብ ምፍርራሕ ወይ ምውራድ ኣብነት ናይ ሰቖቓ እዩ። ሰቖቓ ብሕጊ ክልኩል እዩ። ኣብ ልዕሌኻ ሰቖቓ እንተ ወሪዱካ ሓገዝ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

To the top of the page