Vård och stöd för barn

Besök på barnavårdscentralen, BVC, i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Alla barn upp till skolåldern erbjuds hälsobesök på BVC i Skåne utifrån barnhälsovårdens nationella program.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till hälsovård, god hälsa och utveckling. På BVC erbjuds ni bland annat stöd i föräldraskapet, möjligheten att följa barnets utveckling, hälsa och tillväxt och ni erbjuds vaccinering enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

På BVC finns specialistutbildade sjuksköterskor och läkare som arbetar hälsofrämjande och förebyggande vid hälsobesöken med:

  • samtal om barnets hälsa
  • stöd i föräldraskapet
  • föräldragrupper
  • uppföljning av barnets hälsa och tillväxt
  • utvecklingsbedömningar
  • vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet
  • samtal om barnsäkerhet
  • stöd till barn som av olika anledningar inte har det bra

Du väljer själv

Du väljer själv vilken barnavårdscentral du vill gå till med ditt barn - var som helst i Skåne. Du kan till exempel välja en som vänner rekommenderat eller en som ligger nära bostaden. Hälsobesöken är frivilliga och kostnadsfria.

Läs mer om att välja barnavårdscentral i Skåne

Hitta barnavårdscentraler i Skåne

Det nationella barnhälsovårdsprogrammet

Alla barn erbjuds barnhälsovård enligt det nationella programmet. Barnhälsovårdsprogrammet anpassas efter varje barns och vårdnadshavares behov, men alla barn upp till skolåldern erbjuds följande:

Barnets ålder:  

0–3 veckor

  • Hembesök från BVC av sjuksköterska efter hemkomst från BB.
  • 1–2 hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

4 veckor

Hälsobesök på BVC hos läkare och sjuksköterska.

6–8 veckor

2 hälsobesök på BVC hos sjuksköterska och samtal med depressionsscreening för födande förälder.

3–5 månader

3 hälsobesök med vaccinationer på BVC hos sjuksköterska och enskilt samtal med icke-födande förälder.

6 månader

Hälsobesök på BVC hos läkare och sjuksköterska.

8 månader

Hembesök från BVC av sjuksköterska.

10 månader

Hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

12 månader

Hälsobesök på BVC med vaccinering hos läkare och sjuksköterska.

18 månader

Hälsobesök på BVC med vaccinering hos sjuksköterska.

2,5 år

Hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

3 år

Hälsobesök på BVC hos läkare och sjuksköterska.

4 år

Hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

5 år

Hälsobesök på BVC med vaccinering hos sjuksköterska.

 

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige. Huvudsyftet med BHVQ är att utveckla kvaliteten på barnhälsovården. BVC i Skåne ansluter under 2023. 

Om Svenska Barnhälsovårdsregistret på webbplatsen bhvq.se 

Familjecentraler

BVC kan ingå som en av verksamheterna i en familjecentral tillsammans med öppen förskola och ofta även med social rådgivning och barnmorskemottagning. De som arbetar på familjecentralen har nära samarbete och erbjuder gemensamma aktiviteter för familjer som besöker familjecentralen.

Växa tryggt

Växa Tryggt är ett hembesöksprogram med sex hembesök som erbjuds på vissa BVC i Skåne. Programmet kan erbjudas till familjer som fått sitt första barn eller har fött barn i Sverige för första gången.

Till toppen av sidan