Vård och stöd för barn

Besök på barnavårdscentralen, BVC, i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Alla barn upp till skolåldern erbjuds hälsobesök på BVC i Skåne utifrån barnhälsovårdens nationella program.

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till hälsovård, god hälsa och utveckling. På BVC erbjuds ni bland annat stöd i föräldraskapet, möjligheten att följa barnets utveckling, hälsa och tillväxt och ni erbjuds vaccinering enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

På BVC möter du specialistutbildade sjuksköterskor och läkare som arbetar hälsofrämjande och förebyggande vid hälsobesöken med:

  • samtal om barnets hälsa
  • stöd i föräldraskapet
  • föräldragrupper
  • uppföljning av barnets hälsa och tillväxt
  • utvecklingsbedömningar
  • vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet
  • samtal om barnsäkerhet
  • stöd till barn som av olika anledningar inte har det bra

Du väljer själv

Du väljer själv vilken barnavårdscentral du vill gå till med ditt barn - var som helst i Skåne. Du kan till exempel välja en som vänner rekommenderat eller en som ligger nära bostaden. Hälsobesöken är frivilliga och kostnadsfria.

Läs mer om att välja barnavårdscentral i Skåne

Hitta barnavårdscentraler i Skåne

Det nationella barnhälsovårdsprogrammet

Ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram har successivt implementerats i Skåne sedan 1 januari 2016. Sedan 2018 följer Skåne det nya programmet fullt ut. Barn födda 2016 eller senare erbjuds barnhälsovård enligt det nya nationella programmet i sin helhet, medan äldre barn har slussats in i programmet allt eftersom.

Det nationella barnhälsovårdsprogrammet anpassas efter varje barns och vårdnadshavares behov och alla barn upp till skolåldern erbjuds följande:

Barnets ålder:  

0–3 veckor

  • Hembesök från BVC av sjuksköterska efter hemkomst från BB.
  • 1–2 hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

4 veckor

Hälsobesök på BVC hos läkare och sjuksköterska.

6–8 veckor

2 hälsobesök på BVC hos sjuksköterska och samtal med depressionsscreening för födande förälder.

3–5 månader

3 hälsobesök med vaccinationer på BVC hos sjuksköterska och enskilt samtal med icke-födande förälder.

6 månader

Hälsobesök på BVC hos läkare och sjuksköterska.

8 månader

Hembesök från BVC av sjuksköterska.

10 månader

Hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

12 månader

Hälsobesök på BVC med vaccinering hos läkare och sjuksköterska.

18 månader

Hälsobesök på BVC med vaccinering hos sjuksköterska.

2,5 år

Hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

3 år

Hälsobesök på BVC hos läkare och sjuksköterska.

4 år

Hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

5 år

Hälsobesök på BVC med vaccinering hos sjuksköterska.Till toppen av sidan