KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Patientavgifter i Kronoberg

Innehållet gäller Kronoberg

Här finns information om patientavgifter på mottagning, vid vaccination med mera. Det finns också information om högkostnadsskydd och mycket annat.

Barn och unga

Barn och unga har avgiftsfri vård till det år de fyller 20. Det gäller inte intyg och vaccinationer utanför det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vid sjukvårdsbesök/behandling

Läkarbesök

Typ av läkarbesök

Avgift (kr)

Läkarbesök på vårdcentral* 150
Tillägg vid hembesök 0
Läkarbesök på jourcentral och akutmottagning* 300
Läkarbesök på sjukhusmottagning eller hos specialist* 300
Första besök hos specialist efter remiss från läkare på vårdcentral 150
Distanskontakt telefon 100
Distanskontakt video 100
Distanskontakt skriftlig 100

* Om din läkare i öppenvården bedömer att du ska skrivas in på sjukhus inom samma dygn, betalar du ändå patientavgift för besöket på vårdcentralen/motsvarande.

Vid akuta återbesök inom 24 timmar och för samma sjukdom tas ingen avgift för återbesöket. Det gäller även då återbesöket sker på annan enhet, förutsatt att det gäller samma åkomma.

Annan sjukvårdande behandling

Typ av sjukvårdande behandling

Avgift (kr)

Besök hos sjuksköterska på vårdcentral, sjukhus och inom psykiatrin 100
Mödravård eller barnhälsovård 0
Besök hos sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, psykolog m fl 100
Utprovning av hjälpmedel 0
Behandling i grupp, t ex bassängträning, hjärtgymnastik 50
Röntgenundersökning samma dag som annat sjukhusbesök 0
Röntgenundersökning efter remiss från vårdcentral 150
Röntgenundersökning efter remiss från specialist, inte samma dag 300
Provtagning, som inte är del av annat besök 100

Dagsjukvård

Typ av sjukvårdande behandling

Avgift (kr)

Dagsjukvård 300

Åtgärder/behandlingar utan samband med sjukdom

Typ av åtgärd/behandling

Avgift (kr)

Mammografi 0
Gynekologisk cellprovskontroll, efter kallelse (100 kr om du inte bokar av eller bokar om din tid) 0
Gynekologisk cellprovskontroll, på egen begäran 200
Allmän hälsoundersökning, enkel + intyg från 750
Influensa- och pneumokockvaccin som tas vid samma tillfälle 300
Influensavaccin 220
Pneumokockvaccin 220
Influensa- och pneumokockvaccin för särskilda riskgrupper

0

Vid vaccinationer, intyg med mera är avgiften olika beroende på vilken slags vaccination och intyg det handlar om. För flertalet vaccinationer är det en fast avgift på 300 kronor plus självkostnad för vaccinet.

Kopior av din journal

Färre än tio sidor kostar ingenting. Vill du ha fler än tio sidor kostar det 6 kronor per sida, även de tio första. Du betalar aldrig mer än 500 kronor per utskrift..

Avgifter för kost vid dagsjukvård

Typ av kost

Avgift (kr)

Lunch 70

Om man behöver läggas in på sjukhus i Kronobergs län

Det kostar 100 kronor per vårddag på sjukhus. Detta gäller under det kalenderår man fyller 20 år och därefter.

Man kan få nedsatt avgift om

  • man har en inkomst eller pension som är lägre än 99 000 kr per år
  • man är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller sjukersättning, då kan man få avgiften minskad de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle

Man måste själv ansöka om nedsatt avgift hos kundtjänst.

Betalning

Betala med kort eller mot faktura

Betala gärna med betalkort eller via faktura. 
För de patienter som önskar att betala kontant finns möjligheten att göra detta vid informationsdisken i entréhallen på Centrallasarettet i Växjö och i centralkassan Lasarettet Ljungby. Det går också att betala kontant i psykiatrins reception på Sigfridområdet.

På akutmottagningen i Ljungby och Växjö och på jourläkarcentralen är faktura det enda betalningssättet. 

Frågor och kontakt: Ring till kundtjänst så får du svar på dina frågor om avgifter, 
tel 0470 58 96 50, Öppet mån-fre 09.00-15.00. E-post: kundtjänst

Faktura - ett smidigt betalsätt

Istället för att betala avgiften i receptionen på sjukhuset eller vårdcentralen får du en faktura hemskickad efter besöket. Fakturan har 30 dagars kredittid och det tillkommer ingen fakturaavgift. Däremot kan banken eller bankombudet ta ut en avgift i samband med betalning, något som vi inte kan påverka.

Betala med Autogiro

Du kan välja att betala med Autogiro. Läs mer om hur du gör i dokumentet nedan.

Med autogiro dras fakturabeloppet automatiskt från ditt konto och förs över till mottagaren, med fördelen att du inte behöver hålla reda på räkningar och förfallodagar.

Så här skaffar du Autogiro

Du anmäler dig till Autogiro genom att göra ett medgivande till Region Kronoberg via din internetbank, eller genom att skicka in en ifylld blankett till regionen. Blankett finns i kassorna på mottagningarna.

Om du anmäler dig till Autogiro via din internetbank behöver du inte beställa, underteckna eller posta en blankett – allt sköts automatiskt.

Avbetalning

Från 2017 kan du avbetala dina fakturor. Vi tar ut en avgift för att upprätta en avbetalningsplan.

Kontakta kundtjänst, tel 0470 58 96 50.

Om man får vänta

Ibland inträffar något akut som påverkar planeringen. Om man får vänta mer än 30 minuter efter överenskommen tid har man rätt att få tillbaka betald patientavgift. Kontakta personalen vid besöket om detta inträffar. Rättigheten gäller inte vid akutbesök, dagkirurgiska operationer, undersökningar under narkos samt vid besök utan samband med sjukdom.

Om man blir utan vård

Om en planerad operation, undersökning eller behandling ställs in kan man få ersättning för de utlägg man haft med max 800 kronor per tillfälle. En förutsättning för att få ersättning är att vården uteblivit till följd av ”omständigheter som borde ha kunnat förutses av vårdpersonalen”. Om det sker en större olycka med oväntade akutfall får man inte ersättning.

Faktura för inställt besök skickas inte ut. I efterhand kan man begära ersättning för verifierade utlägg med högst 800 kronor. Man kan dessutom begära ersättning om man har betalat egenavgift för sjukresa.

För att få ersättning för egenavgift eller andra utlägg, skriver man till den vårdenhet där man skulle ha fått vård. Man ska bifoga kvitto eller liknande som styrker kostnaderna.

Om man inte kan komma

Om man inte kan utnyttja sin beställda tid ska man avboka den minst ett dygn i förväg, så tiden kan ges till någon annan.

Om man inte avbokar sin tid får man betala patientavgift. Det gäller även om man är avgiftsbefriad eller har frikort. Man kan inte stämpla avgiften i högkostnadsskyddet. Det gäller även barns bokade besök.

Högkostnadsskydd

Man behöver aldrig betala mer än 1 100 kronor för sjukvård under en tolvmånadersperiod.

Köp ett frikort. Om man vill kan man köpa ett frikort. Du betalar då 1 050 kronor, eller den summa som återstår tills hela summan, 1 050 kronor, är betald.

För läkemedel är högkostnadsskyddet 2 250 kronor under en tolvmånadersperiod.

När det gäller sjukresor träder högkostnadsskyddet in när man har betalat egenavgifter på 1800 kronor.

Kundtjänst

Har du frågor om din faktura? Hos kundtjänst kan du få svar på frågor som rör avgifter, ekonomi- och faktureringsärenden.

Vi svarar på frågor om högkostnadskort, frikort, taxor, avgifter, fakturor, avbetalningsplaner med mera. Mån - fre kl 9-15, tel 0470 589650, e-post kundtjänst.

Avbetalningsplan

Du kan få hjälp med att upprätta en avbetalningsplan för dina patientavgifter mot en viss kostnad. Kontakta Kundtjänst, 0470 - 589650.

Elektroniskt frikort

I slutet av maj 2017 inför Region Kronoberg elektroniska frikort. Med så kallade e-frikort behöver du inte längre samla stämplar på en pappersremsa för att få högkostnadsskydd. Istället registreras vårdbesöket i ett elektroniskt system som håller reda på när gränsen för fri vård är uppnådd.

Så här går det till:

  • När du, för första gången efter införandet, visar upp befintliga högkostnadskort, frikort eller kvitto från tidigare besök registrerar personalen det i ett elektroniskt system.
  • Frikortet är alltså inte längre ett utskrivet laminerat kort, utan systemet håller reda på patientens saldon.
  • Vid varje nytt besök registreras patientavgifter som ingår i högkostnadsskyddet automatiskt i systemet.
  •  När du kommer upp i 1 100 kronor nås gränsen för frikort i Kronoberg. Det gäller i tolv månader, räknat från första besöket. Frikortet gäller sedan för vård i hela Sverige.

Personer med skyddad identitet eller som av annan anledning inte önskar vara en del av e-frikortssystemet kan kontakta Region Kronoberg för att få ett fysiskt frikort.  

Privata vårdgivare och vård i andra län

Om du besöker vården i en annan region eller landsting, spara dina kvitton och skicka in dem till oss så att vi kan efterregistrera dessa besök. Du kan också besöka en kassa och be dem regsitrera besöket istället för att skicka in dina kvitton.

Andra landsting kan inte se om du som Kronobergspatient är nära frikortsgränsen. Du som vet med dig att du ska göra besök i annat landsting kan få hjälp med att skriva ut ett "bevis" på ditt frikort som du kan ta med dig vid besöket.

Om du besöker en privat vårdgivare, till exempel en läkare eller sjukgymnast, som inte är ansluten till systemet behöver du spara besökskvittot och ta med dig det nästa gång du besöker en vårdgivare som är ansluten och kan registrera kvittot. Det är frivilligt för vårdgivaren att ansluta sig, fråga din privata vårdgivare om hur det fungerar hos dem.

Relaterade länkar:

Om högkostnadsskydd 
Nationell text om patientavgifter 
Frågor och svar om e-frikort