Lagar och bestämmelser

Rättigheter inom tandvård

Du ska bli informerad och kunna påverka din behandling när du besöker tandvården. Du ska också få veta vad behandlingen kommer att kosta på ett ungefär.

När du får tandvård finns många likheter med sjukvård. Personalen har bland annat tystnadsplikt och ska föra journal. Du ska också bli bra och respektfullt bemött och få information så att du förstår. Tillsammans med tandvårdspersonalen ska du sedan ta beslut om vilken behandling du ska få.

Behandling och pris varierar

En stor skillnad mellan tandvård och sjukvård är att personer över 24 år ofta betalar en större del av tandvården själva. Det kan finnas flera olika behandlingar för samma tandbesvär, som kan kosta olika mycket. Priserna kan också variera mellan olika tandvårdsmottagningar.

Åtminstone till och med det år du fyller 23 år är tandvården kostnadsfri.

Bra att tänka på innan du väljer tandvård

Du kan välja om du vill gå till folktandvården eller till en privat mottagning. Du kan också byta tandläkare eller tandhygienist under behandlingen, men tänk på att det kan bli dyrare om du byter tandläkare eller tandhygienist under en pågående behandlingsperiod.

När du ska välja tandläkare eller tandhygienist finns det några saker som kan vara bra att tänka på:

 • Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det innebär att varje mottagning själv sätter priset för den tandvård de utför. Behandlingarna på de olika mottagningarna kan också skilja sig åt.
 • Garantier för utförd tandvård kan skilja sig mellan mottagningarna.
 • Tandläkare och tandhygienister måste vara anslutna till Försäkringskassan för att du som patient ska kunna ta del av tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och andra ekonomiska förmåner.
 • Kontrollera vad som gäller om du går till en tandläkare eller tandhygienist utomlands.

Om du inte är nöjd med din behandling ska du i första hand vända dig till den mottagning där du behandlats. Om du ändå inte är nöjd med behandlingen kan du klaga på olika sätt beroende på om du har gått till Folktandvården eller en privat mottagning. 

De privata tandläkarna har en egen branschorganisation som heter Privattandläkarna. Den har egna förtroendenämnder där du kan klaga på din behandling. Är privattandläkaren utanför organisationen kan du framföra klagomål eller synpunkter till mottagningen, men du har också möjlighet att anmäla en vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om du inte är nöjd med din behandling hos Folktandvården klagar du hos patientnämnden i din region. Om du anser att du har fått en vårdskada kan du även kontakta Inspektionen för vård och omsorg,IVO.

Möjlighet att se priser innan besöket

Eftersom du själv får stå för en stor del av tandvårdskostnaderna är det bra att så långt det är möjligt ta reda på vad det kommer att kosta. Mottagningen ska ha sina prislistor tillgängliga för dig som patient. Där ska finnas uppgifter som:

 • Om mottagningens priser samt referenspriser.
 • Om vilka garantier som mottagningen lämnar för sina arbeten.
 • Om patientens möjlighet att på begäran få skriftligt intyg information med uppgifter om vilka material som använts bland annat vid protetiska arbeten.

En del mottagningar har också sina prislistor på internet.

Folktandvårdens mottagningar inom en region har samma priser men det kan skilja sig åt från region till region. Priserna hos privata mottagningar varierar ofta.

Här kan du hitta tandvårdsmottagningar.

Dyrare med akut tandvård

Ibland måste du få hjälp på en gång, så kallad akut tandvård. Det blir oftast dyrare än om du bokat tid för en undersökning.

Varje gång du söker akut brukar du få betala extra för undersökningen. Ofta är det också bara det mest akuta som undersöks och behandlas. Om du behöver ytterligare behandling senare för att allt ska bli klart så betalar du för detta när den behandlingen utförs. Dessutom är det oftast dyrare på kvällar och helger om det är jourtid.

Det finns tandvårdsmottagningar som alltid har öppet kvällar och helger och som inte tar något extra betalt för det.

Om du vill byta tandläkare eller tandhygienist

Du kan byta tandläkare eller tandhygienist när du vill. Men är det mitt i en behandlingsperiod kan den nya tandläkaren eller tandhygienisten behöva göra om en del undersökningar för att skapa sig en egen bild, och då får du betala för dessa undersökningar.

Det är också bra att tänka på att prisförslag från en tandvårdsmottagning inte gäller hos en annan mottagning.

Om du väljer planerad tandvård utomlands

Du kan begära ersättning i efterhand från Försäkringskassan om du får tandvård i ett annat land inom EU eller i Island, Norge och Liechtenstein. Då gäller samma regler som för tandvård i Sverige om att du skulle ha varit berättigad till vård i Sverige. Du måste själv betala för vården och sedan söka ersättning i efterhand.

För planerad vård i annat land kan du även begära ett förhandsbesked från Försäkringskassan.

I övriga delar av världen får du betala fullt pris för tandvården utan att kunna söka avdrag i Sverige.

Ekonomiska förmåner - statligt tandvårdsstöd

För att du ska kunna få statligt tandvårdsstöd måste tandläkaren eller tandhygienisten vara ansluten till Försäkringskassan. Det är de allra flesta tandvårdsmottagningarna. Du kan alltid fråga direkt hos mottagningen om den är ansluten till Försäkringskassan.

Avdrag på priset

Mottagningens prislista ska innehålla information om de så kallade referenspriserna för undersökningar och behandlingar. Referenspriserna är fastställda av staten och styr vilka behandlingar som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård.

Högkostnadsskyddet innebär att du får avdrag på priset när referenspriset på den tandvård du har fått inom en period på tolv månader kostar mer än 3 000 kronor. Högkostnadsskyddet gäller från och med det år du fyller 24.

Läs mer om högkostnadsskyddet för tandvård här.

Ett bidrag till alla vuxna

Förutom högkostnadsskyddet finns det också ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag som förkortas ATB. Det får du från och med det år du fyller 24. Bidraget är på 300 eller 600 kronor per år, beroende på din ålder.

Ibland dras ATB automatiskt när du ska betala för ditt tandvårdsbesök, men det är bra att tänka på att själv säga till när du vill använda det.

Har du en sjukdom som påverkar tänderna får du ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, till förebyggande tandvård. Det behövs oftast ett läkarintyg som visar vilken sjukdom du har och ibland även ett salivprov. Särskilt tandvårdsbidrag är på 600 kronor per halvår.

Du ska få information om behandlingarna

Eftersom många tandbesvär kan behandlas på flera sätt ska du få veta vilka olika behandlingar du kan få. Om du till exempel har hål i tänderna finns flera olika sorters material och sätt att behandla hålen. Du ska få information om de olika alternativen och deras fördelar och nackdelar. Du ska få veta vilka behandlingar som är lämpliga just för dig. Tillsammans med tandläkaren eller tandhygienisten väljer du sedan en behandling.

Tandvårdsbehandlingen ska så mycket som möjligt utformas och genomföras i samråd med dig. Men du har inte rätt att kräva en behandling som tandläkaren tycker är olämplig. Ett exempel är en värkande tand som du vill få utdragen. Tandläkaren får inte dra ut om den kan räddas och tandläkaren bedömer att det är viktigt att den är kvar.

Du ska få veta vad det kommer att kosta

Du ska alltid kunna få en uppfattning av ungefär hur mycket din behandling kan komma att kosta.

Du ska få veta priset för hela behandlingen innan den börjar. Det gäller även om den behandling som behövs inte kan bli klar vid ett tillfälle och du måste komma tillbaka flera gånger. Det ska gå att få prisuppgiften skriftligt.

Ibland behövs fler behandlingar eller dyrare behandlingsalternativ än vad tandläkaren först trodde. Då kan du få betala för den extra behandling som behövs. När tandläkaren märker att det behövs mer tandvård ska du få veta att det bli dyrare.

Du ska få veta vad som ger ekonomiskt stöd

Tandläkare och tandhygienister måste alltid informera om vad i en behandling som ingår i högkostnadsskyddet och vad som inte ingår. Det kan till exempel handla om det material som ska användas ingår i högkostnadsskyddet eller inte.

Du ska också alltid få veta om det finns någon annan likvärdig behandling som ingår i högkostnadsskyddet. Väljer du någon som inte ingår får du betala hela kostnaden själv.

Behandlingsplan om du behöver mycket tandvård

Du kan begära att få en skriftlig behandlingsplan när du behöver du stora och omfattande behandlingar. Det kan exempelvis handla om att du behöver konstgjorda tänder eller att tänderna behöver justeras, till exempel med hjälp av en tandställning.

En behandlingsplan ska innehålla följande:

 • Information om vilken diagnos du har fått.
 • Information om vilka behandlingar som mottagningen föreslår och varför den föreslår just dessa.
 • Information om det finns andra behandlingar som kan hjälpa mot de besvär du har.
 • Information vad behandlingen kostar och vad referenspriset är.
 • Information om behandlingen ingår i högkostnadsskyddet för tandvård.

Undersökningsprotokoll

Du kan begära att få ett undersökningsprotokoll om du har blivit undersökt av en tandläkare eller tandhygienist. Protokollet ska innehålla följande:

 • Information om tänderna och tandköttet är friskt eller om du har några besvär i munnen.
 • Råd om hur du bäst ska sköta dina tänder och hur du ska undvika framtida besvär.
 • En diagnos om du har tänder som behöver behandlas.

Du brukar inte få något undersökningsprotokoll vid ett akutbesök.

Du har rätt till ett detaljerat kvitto

När du betalar ska du få ett kvitto eller en räkning. Där ska det bland annat stå följande: 

 • Vilka undersökningar och behandlingar som har gjorts.
 • Vad du har betalat för undersökningen eller behandlingen.
 • Vad referenspriset är.
 • Om högkostnadsskyddet har gjort att det har blivit avdrag på summan du ska betala.

Du ska få en kopia av det underlag som tandläkaren får från det tandtekniska laboratoriet. Det kan till exempel gälla om du har fått en krona, en bro eller en protes som har tillverkats av en tandtekniker. Underlaget visar vad tandläkaren har betalat för tandteknikerns arbete och vilket material som har använts till kronan, bron eller protesen.

Garantier på vissa behandlingar

Garantier innebär att du har möjligheten att få en behandling omgjord utan att du behöver betala en gång till.

De flesta tandvårdsmottagningar lämnar garantier för kronor, broar, implantat och de flesta avtagbara proteser. Några mottagningar lämnar också garanti på annan tandvård, som till exempel lagningar och rotbehandlingar.

Om du har blivit behandlad utomlands gäller en eventuell garanti enbart där du har fått behandlingen, inte i Sverige.

Det är viktigt att ta reda på vilka garantier som ges innan du börjar en behandling. Du kan alltid be att få skriftlig information om garantier.

Det ska synas i prislistan om du har garanti

I den prislista du har rätt att få se ska det finnas information om tandläkaren eller tandhygienisten erbjuder någon form av garanti. Garantin gäller oftast ett eller två år efter att en behandling med garanti är avslutad. En del tandläkare och tandhygienister har längre garanti.

Ibland kan du ändå få betala en viss del själv fast en garanti används för att göra om en behandling. Det beror på att det kan krävas ytterligare behandling som inte ingick i den första behandlingen.

Har du påbörjat en behandling med garanti hos en mottagning kan du vilja byta mottagning innan behandlingen är färdig. Då ska du fråga om den nya mottagningen lämnar garanti för den behandling som redan påbörjats.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte kommer överens med din tandläkare om garantin eller behandlingen.

Till toppen av sidan