Blodprov

Blodprov: Kalium

Blodprov som visar halten kalium i blodet är ett av de vanligaste proven. Det finns flera anledningar att få lämna provet. Det är särskilt vanligt om du får behandling med vissa vätskedrivande läkemedel eller läkemedel mot högt blodtryck. Det kan också vara om läkaren misstänker att du har en njursjukdom.

När får jag lämna ett prov för kalium?

Ett kaliumprov ingår bland de prover som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar. Det görs både för att följa upp din behandling och vid akuta sjukdomar. Du får till exempel lämna provet om läkaren misstänker att du har högt blodtryck eller någon njursjukdom.

Vanligt vid vissa behandlingar

Det är också vanligt att regelbundet lämna prov för att mäta halten kalium i blodet om du använder vissa läkemedel. Framför allt gäller det läkemedel som används vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck. En del sådana läkemedel kan sänka halten av kalium i blodet medan andra kan höja halten.

Om du får dropp

Ditt kaliumvärde mäts regelbundet om du behandlas på sjukhus och får vätska och salter direkt i blodet med dropp.

Ofta mäts kalium samtidigt som du lämnar andra prover. Det brukar till exempel vara kreatininprov och natriumprov.

Vad är kalium och var finns det?

Kalium finns i alla kroppsvätskor, till exempel i blodet och lymfvätskan. Kalium är ett mineralämne som har stor betydelse för alla kroppens celler. Det är speciellt viktigt för cellerna som finns i musklerna. Muskelceller finns till exempel i hjärtat. Ungefär två procent av kroppens totala mängd av kalium finns i vätskor utanför cellerna.

Kaliumhalten mäts i den vätska som finns runt omkring blodkropparna. Det som undersöks i blodprovet är halten av kaliumjoner.

Muskelsvaghet och kramp vanliga besvär

Du kan märka olika besvär om ditt kaliumvärde blir alltför lågt. Det kan till exempel vara att musklerna blir svaga eller att det blir kramp i musklerna. En låg halt av kalium kan också påverka hjärtats förmåga att pumpa blod.

Kalium finns i fisk, grönsaker och kött

Hur mycket kalium som finns i blodet styrs av flera saker. Du får i dig kalium genom maten du äter. Mest kalium finns det i frukt, grönsaker, kött och fisk.

Hur tas provet?

Provet kan tas när som helst under dygnet. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Provet tas oftast i armen med hjälp av en nål som sticks in i ett ytligt blodkärl som kallas för ven. Därför kallas den här typen av blodprov för ett venöst prov.

Provet kan tas av en sjuksköterska, en undersköterska eller en biomedicinsk analytiker. 

Viktigt att slappna av i armen när provet tas

Du ska inte spänna armmusklerna eller pumpa med handen när du lämna blodprov för kalium eftersom det kan påverka resultatet. Då kan provet visa ett högre kaliumvärde än vad du egentligen har.

Läs om att lämna blodprov.

När får jag svar?

Det är olika hur snabbt du får svar på provet. Det beror på var du har lämnat provet.

Du kan lämna ett kaliumprov på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Provet skickas sedan oftast till ett laboratorium för undersökning. Svaret brukar komma till läkaren på vårdcentralen senast dagen därpå. Du kan få resultatet mycket snabbare om du får vård på ett sjukhus.

Hur mäts halten av kalium?

Kalium i blodet kan mätas i plasma eller serum.

I blodet finns det blodkroppar och vätska. Plasma är den vätska som blir kvar när blodkropparna tas bort från ett blodprov. Vätskan kallas för serum om blodet har fått stelna innan blodkropparna tas bort. Vätskans sammansättning ändras om blodet får stelna.

För kalium brukar halten i serum att bli lite högre än i plasma.

Ibland tas ett nytt prov

Kaliumprovet är känsligt. Det innebär att det är viktigt att provtagningen går till på rätt sätt och att provet hanteras på rätt sätt efter provtagningen. Du kan få ett högre kaliumvärde än vad du egentligen har om något har gått fel vid provtagningen. Det gäller också om provet har hanterats fel. Du kan få lämna ett nytt prov för att kontrollera resultatet om värdet är oväntat högt.

Hur tolkas provsvaret?

Ett enstaka blodprov ger oftast inte något säkert svar på om du har en sjukdom eller inte. Svaret på provet vägs därför ihop med hur du mår och med andra prover som du kan ha lämnat.

Ditt kaliumvärde jämförs med ett referensvärde

Halten av kalium i blodet varierar mellan olika människor. Det gäller också mellan friska personer. Halten av kalium kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. Läkaren tolkar provsvaret genom att jämföra det med ett referensintervall.

Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers kaliumprov. Intervallet kan variera lite beroende på om det är ett plasmaprov eller ett serumprov.

Referensvärden för kalium

Referensintervallet för vuxna är mellan 3,5 och 5,0 millimol per liter (mmol/L) om värdet mäts i serum.

Referensintervallet för vuxna är oftast mellan 3,5 och 4,5 mmol/L om kaliumhalten mäts i plasma.

Höga värden, vad kan det bero på?

Höga halter av kalium i blodet kallas hyperkalemi. Då kan du må illa, känna dig svag och hjärtat kan slå oregelbundet. Det gäller om ditt kaliumvärde är kraftigt förhöjt.

Ett kaliumvärde som är lätt förhöjt brukar inte ge några besvär.

Läkemedel kan ge höga värden

Ett högt värde brukar ofta bero på att du tar ett visst läkemedel som gör att halten av kalium i blodet blir högre. Det gäller om provtagningen och transporten av provet har fungerat bra. Det finns många läkemedel som kan minska njurarnas förmåga att göra sig av med kalium från kroppen. Några exempel är ACE-hämmare och så kallade kaliumsparande vätskedrivande läkemedel.

Sjukdomar i njurarna och skador på kroppen kan ge höga värden

Det är också vanligt att höga värden beror på en njursjukdom. En av njurarnas viktiga uppgifter är att styra kaliumvärdet.

Vissa ovanliga sjukdomar i binjurarna kan också ge höga kaliumvärden.

Större skador på kroppen kan också göra att kaliumvärdet höjs. Det beror på att kalium läcker ut från de skadade cellerna. Det kan till exempel vara stora sår eller stora muskelskador.

Behandling – du kan behöva undvika viss mat

Du kan få behandling om ditt kaliumvärde är högt. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet.

Ibland kan det räcka att undvika mat som innehåller kalium för att kaliumvärdet ska sänkas. Några exempel på mat som innehåller mycket kalium är de här:

  • nötter
  • choklad
  • citrusfrukter
  • banan.

Det finns också läkemedel som sänker kaliumvärdet.

Låga värden, vad kan det bero på?

Låga halter av kalium i blodet kallas hypokalemi. Du känner sällan själv att du har kaliumbrist. Däremot kan kaliumbrist göra att du blir trött och orkar mindre. Men det är mycket vanligare att sådana symtom beror på något annat.

Läkemedel kan ge låga värden

Den vanligaste orsaken till ett lågt kaliumvärde är att du behandlas med en viss typ av läkemedel. Det gäller framför allt vissa vätskedrivande läkemedel som till exempel furosemid.

För lite salt eller för mycket lakrits

Låga kaliumvärden kan också bero på att du har förlorat salter. Det kan till exempel ske om du har haft kraftiga diarréer eller kräkningar.

Ibland kan njursjukdomar ge ett lågt värde i stället för högt värde.

Du kan också få låga värden om du äter väldigt mycket lakrits.

Behandling

Du kan få behandling om ditt kaliumvärde är lågt. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det låga värdet.

Till toppen av sidan