Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel en hälsocentral, närmaste tandvårdsklinik eller ett sjukhus. Den ska ske i direkt anslutning till en vårdkontakt, vid sjukdom eller inför en förlossning.

Det är du som patient eller anhörig som planerar och bokar sjukresa till och från ett planerat besök för vård och behandling.

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för sjukresa. En sjukresa ska i första hand göras med den allmänna kollektivtra­fiken buss eller tåg, eller privat bil. En del av resan behöver du stå för själv, den så kallade egenavgiften. Hur hög den är beror på färdsätt, medicinskt behov och ålder.

Det är alltid den region där du är folkbokförd som ersätter din resa. Även sjukresor till annat län om vård i det egna länet dröjer omfattas, liksom om du har en specialistvårdsremiss till ett annat län. Det gäller även dig som är asylsökande i Gävleborg och har ett giltigt LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Om du på egen hand väljer att vända dig till någon annan region har du inte rätt till ersättning.

På den här sidan kan du läsa om regler, valmöjligheter och priser.

Resor inom Gävleborg

Resa med buss eller tåg

Du kan resa till och från ditt vårdbesök kostnadsfritt med X-trafiks bussar och X-tåg. Biljetten finns på din kallelse. Läs mer om hur du får en biljett på X-trafiks webbplats.

Har du inte fått någon biljett för resa till vården? Då får du köpa en biljett och sedan söka ersättning för biljettkostnaderna vid resa med buss eller tåg i andra klass. Du får ersättning för hela kostnaden för resa i andra klass. Skicka in biljett eller kvitto där resedatum, resväg och utlagt belopp syns, tillsammans med intyg från den vårdenhet du besökt om genomfört besök eller vårdtid. En kallelse godtas inte som bevis på genomfört sjukvårdsbesök.

Anslutningsresa inom Gävleborg

En anslutningsresa är resan mellan ditt hem och närmaste buss- eller tågstation. Anslutningsresan ska i första hand ske med privat bil eller buss, i andra hand med fordon bokat via X-trafiks beställningscentral för serviceresor. Resa med privat bil ersätts enligt reglerna för privat bil. Egenavgiften för anslutning med serviceresa är 120 kronor. Egenavgiften faktureras.

Resa med privat bil

Du får en ersättning på 2,50 kronor per kilometer. Du behöver alltid stå för en egenavgift på 107 kronor per enkel resa. Undantag: Avdrag för egenavgift görs inte för barn och ungdomar yngre än 20 år, och inte heller för personer som är 85 år eller äldre.

Exempel: Enkel resa 84 km x 2,50 kr-107 kr = 103 kronor

Parkeringsavgift, trängselavgift, broavgift eller liknande ersätts inte.

Resa med bokad personbil eller specialfordon

Det går dels att boka vanlig personbil, dels specialfordon med möjlighet att till exempel sitta kvar i sin egen rullstol istället för att sitta i vanligt säte och fordon där bår kan rullas in. 

För att resa med bokad personbil eller specialfordon krävs ett sjukreseintyg. Vårdpersonal ska intyga att du av medicinska skäl inte kan resa med annat färdmedel. Du betalar då en egenavgift på 120 kronor för enkel resa. Egenavgiften faktureras. Om du är 85 år eller äldre eller om du har beviljad färdtjänst i Gävleborgs län behövs inget sjukreseintyg, men egenavgiften får du en faktura på. Barn och ungdomar under 20 år behöver inte betala egenavgift.

Boka din resa hos X-trafiks beställningscentral för serviceresor 0771-38 39 40 i god tid före ditt planerade besök. Om det är möjligt ska du boka din resa senast 12.00 vardagen före resdagen. Om du vet när du ska åka tillbaka beställer du återresan samtidigt.

Det är viktigt att du avbokar resan om ditt besök blir ändrat eller inställt.

Vid resa med bokad personbil eller specialfordon ingår att acceptera samåkning med andra resenärer, även om det innebär en avvikelse i resväg och restid. Du accepterar då även att resan genomförs med det fordon och på de tider som beställningscentralen ger information om.

Har du beställt din resa på annat sätt än via X-trafiks beställningscentral för serviceresor får du stå för hela resan själv. Om det anses vara ett akut vårdbehov kan undantag göras. Det ska i så fall intygas av vårdpersonal.

Resor utanför Gävleborg

Resor till vård utanför Gävleborgs län ersätts om de sker i direkt anslutning till en vårdkontakt. Vården ska också ha remitterat dig dit.

Om du själv har valt vård och behandling i annat län, så kallad valfrihetsremiss eller patientens egen önskan, står du för alla rese- och övernattningskostnader själv. Remiss till annat län från läkare på hälsocentral är ett sådant exempel.

Resa med buss och tåg utanför länet

Du får ersättning för hela kostnaden för resa i andra klass. Skicka in biljett där resedatum, resväg och utlagt belopp syns tillsammans med intyg om genomfört besök eller vårdtid. Intyget kan till exempel vara en sjukreseblankett med en vårdpersonals intygande. Eller så kan vara ett besökskvitto eller en faktura på ditt besök eller din vårdtid om du varit inlagd på sjukhus. En kallelse godtas inte som bevis på genomfört sjukvårdsbesök.

Sjukresebuss linje 150 som går mellan Hudiksvall och Akademiska sjukhuset i Uppsala bokas hos X-trafiks sjukresebeställningscentral på telefon 0771-38 39 40. På linje 150 betalar du inget som patient, men följeslagare eller medresenär får betala för resan.

Hållplatser: 

 • Hudiksvalls sjukhus
 • Hudiksvalls station
 • Iggesund Coop
 • Enånger Oppänge
 • Söderhamn resecentrum
 • Söderhamn sjukhusentrén
 • Gävle central
 • Gävle sjukhus ingång 25
 • Uppsala Akademiska sjukhuset ingång 85.

Anslutningsresa i annat län

Anslutningsresa i annat län till och från buss- eller tågstation och den vårdenhet du besöker ska i första hand ske med kollektivtrafik. För anslutningsresa med taxi ersätts det som överstiger egenavgiften 120 kronor per enkel resa. Personer yngre än 20 år behöver inte betala någon egenavgift.

Resa med privat bil utanför länet

Du får en ersättning på 2,50 kronor per kilometer. Du behöver alltid stå för en egenavgift på 107 kronor per enkel resa. Undantag: Avdrag för egenavgift görs inte för barn och ungdomar yngre än 20 år, och inte heller för personer som är 85 år eller äldre.

Exempel: Enkel resa 84 km x 2,50 kr-107 kr = 103 kronor.

Parkeringsavgift, trängselavgift, broavgift eller liknande ersätts inte.

Resa med bokad personbil eller specialfordon utom länet

Det går dels att boka vanlig personbil, dels specialfordon med möjlighet att till exempel sitta kvar i sin egen rullstol istället för att sitta i vanligt säte och fordon där bår kan rullas in. 

För att resa med bokad personbil eller specialfordon krävs alltid ett sjukreseintyg. Den vårdenhet i Region Gävleborg som har remitterat dig till verksamhet utanför länet ska intyga att du av medicinska skäl inte kan resa med annat färdmedel. Du bokar resan hos X-trafiks beställningscentral för serviceresor 0771-38 39 40. Du betalar då en egenavgift på 120 kronor per enkel resa. Egenavgiften faktureras. Patienter som är under 20 år behöver inte betala egenavgift.

Om du vet när du ska åka tillbaka beställer du den resan samtidigt. Det är viktigt att du bokar av resan om ditt besök blir ändrat eller inställt.

Resa med inrikesflyg

För att resa med inrikesflyg krävs alltid ett sjukreseintyg. Remitterande vårdenhet i Region Gävleborg ska då intyga att du av medicinska skäl inte kan resa med annat färdmedel. Du bokar själv via ett resebolag. Skicka in biljett tillsammans med intyg om besöket. Intyget kan vara en sjukreseblankett alternativt besökskvitto eller faktura på ditt besök. Det kan vara faktura på vårdtid om du har varit inlagd på sjukhus. Du får ersättning för resekostnaderna med avdrag av egenavgift på 120 kronor per enkel resa. Patienter som är yngre än 20 år behöver inte betala egenavgift.

Hur ansöker jag om ersättning för eget utlägg?

Om du har rest till och från vård med tåg eller buss, privat bil eller flyg och har lagt ut pengar själv ansöker du om ersättning i efterhand. Då behöver du skicka in ett intyg från den mottagande vårdenheten om genomfört besök eller vårdtid. Skicka in det tillsammans med dina tåg-, buss- eller flygbiljetter alternativt ange om du har åkt privat bil och om det är enkel resa eller tur och retur.

I ett besöksintyg intygar vårdpersonal att du varit där och datum för sjukvårdsbesöket eller in- och utskrivningsdatum på vårdavdelning. Det kan vara ett besökskvitto, en faktura eller liknande. Om den vårdverksamhet du besöker har en särskild sjukreseblankett går det också bra. En kallelse godtas inte som bevis på genomfört sjukvårdsbesök.

Du ansvarar själv för att skicka in din ansökan om sjukreseersättning inom sex månader.

Sjukreseersättning för barn under 18 år betalas ut till den vårdnadshavare som sänt in ansökan för ersättning. Vårdnadshavarens personnummer måste uppges i ansökan. Är du 18 år eller äldre betalas ersättningen ut till dig oavsett om en närstående, granne eller någon annan har lagt ut pengar för sjukresan.

Skicka din ansökan om ersättning till

Region Gävleborg
Sjukresor -95-
801 88 Gävle

Vilka resor ersätts inte?

 • När du själv valt vård i annat län, så kallad valfrihetsremiss eller patientens egen önskan.
 • När en läkare på hälsocentral remitterat dig till vård i annat län.
 • Permissionsresor.
 • Överflyttningsresor i samband med sjukhusvård.
 • Resor vid vård utom riket.
 • Resor i hälsokontrollerande syfte, exempelvis mammografi och gynekologisk hälsokontroll.
 • Resor i samband med vaccinationer.
 • Resor för att hämta, lämna tillbaka eller köpa hjälpmedel, tillbehör eller reservdelar.
 • Resor till patientutbildningar eller information som ges av vårdgivare.
 • Resor i samband med läkemedelsprövningar.
 • Resor till privata vårdgivare utan avtal med Region Gävleborg.
 • Besöksresor, exempelvis besök av närstående på sjukhus.
 • Självträning, träning efter avslutad behandling hos fysioterapeut.

Mer om sjukresor

Akut sjukvård i annat län

Om du blir sjuk utanför Gävleborgs län kan du få ersättning för resa till närmaste vårdenhet i det län du befinner dig. När du har behandlats klart kan du få ersättning för resa till den plats där sjukresan påbörjades eller till närmaste tåg- eller busstation. Du får ingen ersättning för resan hem till din folkbokföringsadress.

Egenavgifter per enkel resa

Egenavgift är den del av resan du får stå för själv och som räknas in i högkostnadsskyddet för sjukresor.

 • Bokad personbil och specialfordon via X-trafiks beställningscentral för serviceresor: 120 kronor. Egenavgiften faktureras.
 • Privat bil: 107 kronor.
 • Flyg: 120 kronor.

Buss och tåg har ingen egenavgift. Du får ersättning för hela summan vid resa i andra klass. Du behöver skicka in en ansökan.

Personer under 20 år betalar ingen egenavgift oavsett färdsätt.

Följeslagare

Om du har behov av följeslagare vid resa med buss eller tåg ska det intygas av vårdpersonal för att följeslagarens biljett ska ersättas. Biljetten skickas in tillsammans med ansökan.

Om du har behov av att ha med dig en följeslagare på din sjukresa som du har beställt via X-trafiks beställningscentral för serviceresor så gäller att följeslagaren ska påbörja och avsluta resan på samma adress som du, det vill säga där du är folkbokförd. Om du är yngre än 20 år, 85 år eller äldre alternativt har färdtjänst i länet behövs inget intyg för följeslagaren. I andra fall ska behovet intygas av vårdpersonal som vet att du har behov av följeslagare.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Det finns ett högkostnadsskydd också för sjukresor. Om du har nått gränsen för egenavgifter för sjukresor, 2200 kronor inom tolv månader, är du befriad från egenavgiften under den tid som återstår av de tolv månaderna räknat från första sjukresa i perioden.

Observera att intyg alltid krävs vid serviceresa med bokad personbil eller specialfordon.

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut via Swedbanks kontoregister. Har du ett konto kopplat till det registret sätts ersättningen in på ditt konto. Koppla ett konto till registret på Swedbank.

I övriga fall får du en utbetalningsavi. Du behöver ha ett svenskt personnummer för att få ersättning för dina utlägg. Är du under 18 år krävs vårdnadshavares personnummer för utbetalning.

Övernattning inom länet i samband med vårdsbesök

Vid behov av övernattning i direkt anslutning till ett sjukvårdsbesök inom länet ska du kontakta den vårdenhet där du har ditt planerade besök.

Övernattning utanför länet i samband med vårdsbesök

Vid behov av övernattning när du är kallad till vård i annat län ska du kontakta den mottagning som remitterat dig till den vården. 

Du som är folkbokförd i Gävleborgs län kan få ersättning för eget utlägg för boende på hotell, vandrarhem eller liknande. Då behövs en specialistvårdsremiss enligt vårdgarantin eller en specialistvårdsremiss av medicinska skäl utfärdad av en specialistvårdsmottagning på sjukhus i Gävleborg. Besökstid och restid är också avgörande. Övernattningen måste också vara i direkt anslutning till vårdbesöket eller behandlingen.

Remisser för vård utanför det egna länet utfärdade av läkare på en hälsocentral ger inte rätt till ersättning varken för resa eller boende.

Översikt bokad personbil och specialfordon

  Yngre än 20 år  85 år och äldre  Beviljad färdtjänst i länet  Övriga 
Sjukreseintyg Behövs Behövs inte Behövs inte Behövs 
Egenavgift Nej Ja Ja  Ja
En följeslagare  Ja Ja Ja Ska intygas

Kontakt

Sjukresor

Har du frågor om sjukreseregler eller ersättning för sjukresor i Region Gävleborg är du välkommen att höra av dig:

sjukresor@regiongavleborg.se

0771-65 01 01, helgfria vardagar, måndag–fredag 8.00–12.00.

Region Gävleborg
Sjukresor -95-
801 88 GÄVLE

Det är också den adressen du använder när du ska skicka in din ansökan om ersättning för egna utlägg i samband med sjukresa.

X-trafik

För information om tåg och buss inom länet, tidtabeller, sjukresebussen linje 150 Hudiksvall–Uppsala och hur du beställer sjukresa med personbil eller specialfordon kontaktar du olika delar av X-trafik:

Tidtabeller – X-trafik

Information om sjukresor

0771-91 01 09
Allmän kundservice vardagar: 6.00–18.00
Övriga tider: Trafikupplysning.

För att beställa en sjukresa med bokad personbil eller specialfordon kontaktar du X-trafiks beställningscentral för serviceresor 0771-38 39 40. Öppet dygnet runt. Du beställer även resa med busslinje 150 Hudiksvall–Uppsala där.

För kollektivtrafik utanför länet och flygresor, kontakta respektive utförare eller bolag.

Läs mer på 1177.se

Patientboende – patienthotell

Du som reser långt för en behandling eller undersökning kan behöva övernatta i den stad där du får vård. Ibland finns möjligheten att bo på ett så kallat patientboende eller patienthotell.

Till toppen av sidan