SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

En sjukresa ska i första hand göras med allmän kollektivtrafik och i andra hand får du använda annat färdmedel med hänsyn till det medicinska behovet. Det är alltid du som patient som ansvarar för att planera och boka din resa till och från ett planerat besök för vård och behandling. Det är också ditt ansvar att informera dig om de regler som gäller för sjukresor.

Ersättningsregler

Vilka har rätt till ersättning

Du som är folkbokförd i Gävleborgs län kan få ersättning för sjukresor i samband med vård. Du som är asylsökande i Gävleborg och har ett giltigt LMA-kort (lagen om mottagande av asylsökande) kan få ersättning för sjukresor. Du som är från ett EU-land och har ett giltigt EU-kort/EU-intyg kan få ersättning för sjukresor. Kopior av EU-kortets båda sidor alternativt EU-intyg ska skickas till sjukresor i Gävleborg för att få ersättning.

Vilka resor ersätts

Du kan få ersättning mellan din bostadsadress enligt folkbokföringsregistret och den vårdverksamhet du ska besöka, såsom exempelvis sjukhus, hälsocentral, tandläkare eller privat vårdgivare som har avtal med ett landsting/region. Ersättning betalas ut enligt reglerna för respektive transportmedel med hänsyn till det medicinska behovet. Du får själv stå för en del av dina resekostnader, den så kallade egenavgiften. 

Vilka resor ersätts inte

Du får ingen ersättning när du själv valt vård och behandling i annat län, så kallad valfrihetsremiss eller patientens egen önskan. Då står du själv för alla rese -och övernattningskostnader.

Remiss till annat län från läkare på hälsocentraler är en valfrihetsremiss.

 • Permissionsresor.
 • Överflyttningsresor i samband med sjukhusvård.
 • Resor vid vård utom riket.
 • Resor i hälsokontrollerande syfte, exempelvis mammografi, gynekologisk hälsokontroll.
 • Resor i samband med vaccinationer.
 • Resor för hämtning, återlämning eller köp av hjälpmedel, tillbehör eller reservdelar.
 • Resor till patientutbildningar eller information som ges av vårdgivare.
 • Resor i samband med läkemedelsprövningar.
 • Resor till privata vårdgivare utan avtal med Region Gävleborg.
 • Besöksresor, exempelvis besök av anhörig på sjukhus.
 • Självträning, träning efter avslutad behandling hos fysioterapeut. 

Ansökan om sjukreseersättning

I samband med ditt besök på en vårdenhet, mottagning/hälsocentral/vårdavdelning, kan du där efterfråga en sjukreseansökningsblankett, "Ansökan om sjukreseersättning". Vårdpersonal på den vårdenheten ska intyga ditt besök på blanketten. Övriga uppgifter ska fyllas i och skickas in tillsammans med eventuella biljetter. Du ansvarar själv för att skicka in din ansökan om sjukreseersättning till:

Region Gävleborg
Sjukresor -95-
801 88 Gävle

Resor äldre än 6 månader ersätts inte.

Resor inom Gävleborgs län

Resa med buss eller tåg

Reser du med buss eller tåg i andra klass får du ersättning för hela kostnaden. Skickar in biljetten i original och besökskvitto tillsammans med blanketten "Ansökan om sjukreseersättning". Med "resebevis på kallelsen" till vårdbesök inom länet betalar du inget på X-trafiks bussar eller tåg i Gävleborgs län vid uppvisande av resebeviset den dag du är kallad till besök.

Anslutningsresa

Anslutningsresa till närmaste buss eller tågstation eller den vårdenhet du ska besöka ska i första hand ske med bil, i andra hand med taxi eller specialfordon beställd via Region Gävleborgs beställningscentral. Ersättning för anslutningsresa betalas ut enligt reglerna för respektive transportmedel.

Resa med bil

Resa med privat bil ersätts med 1,85 kr/km med avdrag för egenavgift 80 kr/enkelresa. Exempel: enkel resa 83 km x 1,85 kr-80 kr=74 kr. Vid utbetald ersättning ingår egenavgiften i högkostnadsskyddet för sjukresor. Parkeringsavgifter och andra utlägg ersätts inte.

Befriade från egenavgift är:

 • personer med medicinska skäl (fysiska, kognitiva eller psykiska), om det intygas av vårdpersonal på blanketten "Ansökan om sjukreseersättning"
 • barn och ungdomar yngre än 20 år
 • personer fyllda 85 år eller äldre.

Resa med taxi och specialfordon

När du behöver resa med taxi eller specialfordon från hemmet till vårdenhet, krävs sjukreseintyg från vårdpersonal att du på grund av medicinska skäl (fysiska, kognitiva eller psykiska) inte kan resa med annat färdmedel. Personer fyllda 85 år och äldre och de med beviljad färdtjänst i Gävleborgs län behöver inget sjukreseintyg.

Egenavgift per enkelresa är 100 kronor. Avgiften faktureras. Barn- och ungdomar under 20 år är befriade från egenavgift. En följeslagare får följa med utan intyg för personer yngre än 20 år, 85 år och äldre eller med beviljad färdtjänst i Gävleborgs län. För övriga måste följeslagare intygas av vårdpersonal på sjukreseintyget.

  Yngre än 20 år 85 år och äldre Beviljad färdtjänst
i Gävleborgs län 
Övriga resenärer
Intyg  Ja Nej Nej Ja
Egenavgift Nej Ja Ja Ja
En följeslagare  Ja Ja Ja Ska intygas

Beställ din resa hos Beställningscentralen (Serviceresor, X-trafik) i god tid före ditt planerade besök, om möjligt senaste 12.00 vardag före resdag. Om du vet när du ska åka tillbaka beställer du återresan samtidigt. Glöm inte att avboka resan om ditt besök blir ändrat eller inställt.

Har du beställt din resa på annat sätt än via Beställningscentralen får du stå för hela resan själv med undantag om framresan motiverats av ett akut vårdbehov, vilket ska intygas av vårdpersonal.

Vid resa med taxi eller specialfordon är du skyldig att acceptera samåkning med andra resenärer, även om detta innebär en avvikelse i resväg och restid. Du måste också acceptera att resan genomförs med de fordon samt på de tider som Beställningscentralen anvisar. Undantag från dessa skyldigheter godtas inte.

Resor utanför Gävleborgs län

Resor till vårdenheter utanför Gävleborgs län ersätts endast om specialistvårdsremiss finns registrerat i SVEA (specialist vård ekonomi administration). Om du själv har valt vård och behandling i annat län, så kallad valfrihetsremiss eller patientens egen önskan, står du själv för alla rese -och övernattningskostnader. Remiss från läkare på hälsocentraler är en valfrihetsremiss.

Resa med buss och tåg utanför länet

Reser du med buss eller tåg i andra klass får du ersättning för hela kostnaden. Skicka in biljetten i original och besökskvitto tillsammans med sjukreseblankett. Sjukresebuss, linje 150, till/från Uppsala bokas hos Beställningscentralen.

Anslutningsresa

Ersättning för anslutningsresa betalas ut enligt reglerna för respektive transportmedel. Vid anslutningsresa i annat län mellan buss- eller tågstation och den vårdenhet du besöker ska i första hand ske med kollektivtrafik, för resa med taxi ersätts det som överstiger egenavgiften 100 kronro per enkel resa. Personer yngre än 20 år ersätts utan avdrag av egenavgift.

Resa med bil utanför länet

Ersätts med 1,85 kr/km med avdrag för egenavgift 80 kr/enkelresa. Exempel: enkel resa 83 km x 1,85 kr-80 kr=74 kr.
Om medicinska skäl (fysiska, kognitiva eller psykiska) finns och vårdpersonal intygar detta på sjukreseblanketten, är du befriad från egenavgift. Yngre än 20 år och 85 år eller äldre är befriad från egenavgift. Parkeringsavgifter och andra utlägg ersätts inte.

Resa med taxi och specialfordon utom länet

För resa med taxi från hemmet till vårdenhet i annat län krävs alltid ett intyg från remitterande vårdenhet i Region Gävleborg att du på grund av medicinska skäl (fysiska, kognitiva eller psykiska) inte kan resa med annat färdmedel. Då sådant intyg finns registrerat hos Beställningscentralen, beställer du taxiresa hos Gävleborgs Beställningscentral. Egenavgift 100 kr/enkelresa faktureras, yngre än 20 år är befriad från egenavgift.

Resa med inrikesflyg

För resa med inrikesflyg krävs alltid ett intyg från remitterande vårdenhet i Region Gävleborg att du på grund av synnerliga medicinska skäl (fysiska, kognitiva eller psykiska) inte kan resa med annat färdmedel. Resa med flyg bokas själv av den resande. Resan ersätts mot uppvisande av biljett i original och besökskvitto tillsammans med sjukreseblankett med avdrag av egenavgift 100 kr/enkel resa. Personer yngre än 20 år är befriad från egenavgift.

Bra att känna till

Besöksbevis

Be om ett intygande på sjukreseblanketten i samband med ditt besök eller vårdtid och spar besökskvitto eller annat intyg på besök om du har vill söka ersättning för sjukresa. Kallelse är inte godtagbart som intyg på besök.

Följeslagare vid resa

Du som följeslagare ska påbörja och sluta din resa vid samma adress som patienten. Resa med följeslagare kan intygas av vårdenhet på blanketten "Ansökan om sjukreseersättning" eller annat intyg. Personer yngre än 20 år och 85 år och äldre samt de med beviljad färdtjänst behöver inget intyg för en följeslagare. Utebliven lön eller liknande ersätts inte.

Akut sjukvård vid vistelse i annat län

Om du blir sjuk utanför Gävleborgs län kan du få ersättning till närmaste vårdenhet i det län du befinner dig, och åter till den plats där sjukresan påbörjades eller till närmaste tåg eller busstation. Du får ingen ersättning för hemresan till din folkbokföringsadress.

Egenavgifter per enkel resa

Egenavgift är den del av resan du får stå för själv och som räknas in i högkostnadsskyddet för sjukresor.

Taxi och specialfordon, 100 kronor.
Egen bil, 80 kronor.
Flyg, 100 kronor.

Personer yngre än 20 år är befriad från egenavgift.

Egenavgift för resa med taxi eller specialfordon faktureras i efterhand av Region Gävleborg om resa är bokad via Beställningscentralen.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Om du inom en tolvmånadersperiod har egenavgifter för sjukresor till ett sammanlagt värde av 1800 kronor är du befriad från egenavgifter under den tid som återstår av de tolv månaderna, räknat från datumet för första resan, inom tolvmånadersperioden. Har det skett en överbetalning, återbetalas överskjutande belopp. Avgiftsbefrielse för egenavgift medför inte rätt att fritt resa med taxi eller specialfordon till vård/tandvård, intyg krävs alltid vid resa med dessa färdmedel.

Utbetalning av ersättning

Ersättning betalas ut till svenskt personnummer via Swedbanks utbetalningsservice (då ditt konto är registrerat hos Swedbanks kontoregister), annars sker utbetalning via avi. Inga kontonummer hanteras. Är patienten under 18 år krävs målsmans personnummer för utbetalning.

Övernattning i samband med sjukresa

Övernattning inom länet i samband med öppenvårdsbesök

Vård ska i allra möjligaste mån planeras så att övernattning kan undvikas. Vid behov av övernattning i samband med ett öppenvårdsbesök kontakta i första hand den vårdenhet där du har ditt planerade besök.

Vid eget utlägg för boende på hotell, vandrarhem eller liknande i direkt anslutning till ett öppenvårdsbesök inom länet kan sjukresor bevilja ersättning för ett rum en natt med max 747 kronor. Överskjutande kostnad är patientens eget ansvar.

Ansökan om ersättning för hotellkostnad skickas in tillsammans med sjukreseansökan. Kontakta sjukresor för mer information.

Övernattning utanför länet i samband med öppenvårdsbesök

Vård ska i allra möjligaste mån planeras så att övernattning kan undvikas. Vid behov av en övernattning i samband med ett öppenvårdsbesök i annat län, kontakta i första hand remitterande vårdenhet.

Folkbokförda i länet med specialistvårdsremiss av medicinska skäl eller enligt vårdgarantin kan beviljas ersättning för eget utlägg för boende på hotell, vandrarhem eller liknande i direkt anslutning till ett öppenvårdsbesök i annat län. Sjukresor kan bevilja ersättning för ett rum en natt med max 747 kronor, överskjutande kostnad är patientens eget ansvar.

Ansökan om ersättning för hotellkostnad skickas in tillsammans med sjukreseansökan. Kontakta sjukresor för mer information.

Vid behov av fler än en övernattning kontakta remitterande vårdenhet. Är du osäker på om du kan beviljas ersättning för övernattning, kontakta sjukresor.

Kontaktinformation

Sjukresor

För mer information om sjukreseregler, ersättning för sjukresor och dit du skickar din sjukreseansökan.

0771-65 01 01, helgfria vardagar, måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-15.00. 

Region Gävleborg
Sjukresor -95-
801 88 GÄVLE

sjukresor@regiongavleborg.se

X-trafik

För upplysning om buss- och tågtider i Gävleborg.

0771-91 01 09
Vardagar: 6.00-22.00
Helger: 9.00-22.00

x-trafik.se

Beställningscentralen/Serviceresor

För beställning/bokning av sjukresa med taxi eller specialfordon samt resa med busslinje 150 till Uppsala.

0771-38 39 40
Vardagar: 6.00-22.00
Lördag och helgdagsafton: 7.00-22.00
Söndag och helgdagar: 8.00-22.00

Till toppen av sidan