Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare i direkt anslutning till en vårdkontakt, exempelvis läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator.

Du som patient ansvarar för att planera och boka din resa till och från ett planerat besök för vård och behandling.

Det är också ditt ansvar att informera dig om de regler som gäller för sjukresor. 

Var rädd om dig och andra

Har du symtom på covid-19 ska du kontakta vården. Du kan då tas emot på ett smittsäkert sätt eller få boka om ditt besök om det kan vänta. 

Åk inte med kollektivtrafiken om du har symtom på covid-19.

Hur ansöker jag om ersättning för eget utlägg?

För att ansöka om ersättning för eget utlägg vid resa till/från vården ska du skicka in dina tåg- eller bussbiljetter tillsammans med ett besöksbevis från den mottagning du besökt. Har du åkt privat bil så anger du det i din ansökan.

Ett besöksbevis kan vara en ifylld sjukreseblankett där vårdpersonal intygar datum för sjukvårdsbesöket eller in- och utskrivningsdatum på vårdavdelning, ett besökskvitto, en faktura eller liknande. En kallelse godtas inte som bevis på genomfört sjukvårdsbesök.

En sjukreseblankett kan du fråga efter på den vårdenhet du besöker. Det kan vara besök på till exempel ett sjukhus, en hälsocentral, hos tandläkare eller privat vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg. Du ansvarar själv för att skicka in din ansökan om sjukreseersättning

 • Ofrankerade försändelser löses inte ut.
 • Resor äldre än 6 månader ersätts inte.
 • Parkeringsavgift, trängselavgift, broavgift eller liknande ersätts inte.
 • Förlorad arbetsinkomst, kost- eller telefonikostnader ersätts inte.

Sjukreseersättning för barn under 18 år betalas ut till den vårdnadshavare som sänt in ansökan för ersättning. Vårdnadshavarens personnummer måste uppges i ansökan. Är du över 18 år betalas ersättningen ut till dig oavsett om en närstående, granne eller någon annan har lagt ut pengar för sjukresan.

Regler för ersättning

Har jag rätt till ersättning? 

Du som är folkbokförd i Gävleborgs län kan få ersättning för sjukresor i samband med sjukvård och till närmaste tandvårdsklinik. Det gäller även dig som är asylsökande i Gävleborg och har ett giltigt LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. 

Vilka resor ersätts

Du kan få ersättning mellan din bostadsadress enligt folkbokföringsregistret och den vårdenhet du ska besöka, såsom exempelvis sjukhus, hälsocentral, närmaste tandvårdsklinik eller privat vårdgivare som har avtal med en region. Ersättning betalas ut enligt reglerna för respektive transportmedel med hänsyn till det medicinska behovet.

Vilka resor ersätts inte

 • När du själv valt vård i annat län, så kallad valfrihetsremiss eller patientens egen önskan.
 • När en läkare på hälsocentral remitterat dig till vård i annat län (=valfrihetsremiss).
 • Permissionsresor.
 • Överflyttningsresor i samband med sjukhusvård.
 • Resor vid vård utom riket.
 • Resor i hälsokontrollerande syfte, exempelvis mammografi, gynekologisk hälsokontroll.
 • Resor i samband med vaccinationer.
 • Resor för hämtning, återlämning eller köp av hjälpmedel, tillbehör eller reservdelar.
 • Resor till patientutbildningar eller information som ges av vårdgivare.
 • Resor i samband med läkemedelsprövningar.
 • Resor till privata vårdgivare utan avtal med Region Gävleborg.
 • Besöksresor, exempelvis besök av anhörig på sjukhus.
 • Självträning, träning efter avslutad behandling hos fysioterapeut. 

Resor inom Gävleborg

Resa med buss eller tåg

Du kan kostnadsfritt resa till och från ditt vårdbesök med X-trafiks bussar och X-tåg. Läs mer om hur du får din biljett på X-trafiks webbplats.

Har du inte fått någon biljett för resa till vården? Då kan du söka ersättning för biljettkostnaderna vid resa med buss eller tåg i andra klass.

Resa med bil

Ersätts med 1,85 kr/km med avdrag för egenavgift 80 kr/enkelresa. Exempel: enkel resa 83 km x 1,85 kr - 80 kr = 74 kr.  

Parkeringsavgift, trängselavgift, broavgift eller liknande ersätts inte.

Avdrag för egenavgift görs inte:

 • Om du har medicinska skäl. Det kan gälla fysiska, kognitiva eller psykiska skäl. Det behöver då intygas av vårdpersonal i din ansökan.
 • Barn och ungdomar yngre än 20 år
 • Personer fyllda 85 år eller äldre.

Resa med taxi och specialfordon

För att resa med taxi eller specialfordon krävs ett sjukreseintyg. Vårdpersonal ska då intyga att du på grund av medicinska skäl inte kan resa med annat färdmedel. Om du är 85 år eller äldre, eller har beviljad färdtjänst i Gävleborgs län, behövs inget sjukreseintyg. Du faktureras då en egenavgift.

Beställ din resa hos Serviceresor i god tid före ditt planerade besök. Om det är möjligt senaste 12.00 vardagen före din resdag. Om du vet när du ska åka tillbaka beställer du återresan samtidigt. Glöm inte att avboka resan om ditt besök blir ändrat eller inställt.

Vid resa med taxi eller specialfordon är du skyldig att acceptera samåkning med andra resenärer, även om detta innebär en avvikelse i resväg och restid. Du måste också acceptera att resan genomförs med det fordon och på de tider som Beställningscentralen ger information om.

Har du beställt din resa på annat sätt än via Serviceresor får du stå för hela resan själv. Om det anses vara ett akut vårdbehov kan undantag medges. Det ska i så fall intygas av vårdpersonal. 

Egenavgift per enkelresa är 100 kronor. Avgiften faktureras. Barn och ungdomar under 20 år behöver inte betala egenavgift. Se under "Bra att känna till".

  Yngre än 20 år 85 år och äldre Beviljad färdtjänst i Gävleborgs län Övriga resenärer
Intyg Ja Nej Nej Ja
Egenavgift Nej Ja Ja Ja
En följeslagare Ja Ja Ja Ska intygas

Anslutningsresa

En anslutningsresa är resan mellan ditt hem och närmaste buss eller tågstation. Anslutningsresan ska i första hand ske med bil, i andra hand med taxi eller specialfordon. Taxi och specialfordon ska beställas via Region Gävleborgs Serviceresor. Resa med bil ersätts enligt reglerna för bil. Resa med taxi, egenavgift 100 kronor faktureras. 

Resor utanför Gävleborg

Resor till vårdenheter utanför Gävleborgs län ersätts endast om specialistvårdsremiss finns registrerat i SVEA (specialist vård ekonomi administration). Om du själv har valt vård och behandling i annat län, så kallad valfrihetsremiss eller patientens egen önskan, står du själv för alla rese -och övernattningskostnader.

Remiss till annan region från läkare på hälsocentraler är en valfrihetsremiss och då står du själv för alla rese- och övernattningskostnader.

Resa med buss och tåg utanför länet

Du får ersättning för hela kostnaden för resa i andra klass. Skicka in biljett tillsammans med intyg om genomfört besök eller vårdtid. Intyget kan vara en sjukreseblankett med en vårdpersonals intygande alternativt besökskvitto eller faktura på ditt besök, eller faktura på din vårdtid om du varit inlagd på sjukhus.

Sjukresebuss linje 150, som går mellan Hudiksvalls station och Uppsala Akademiska sjukhus ingång 85, bokas hos Beställningscentralen på telefon 0771-38 39 40. På linje 150 betalar du inget som patient, men följeslagare eller medresenär får betala för resan. Se mer om följeslagare under rubriken längre ner ”Bra att känna till”.

Hållplatser: 

 • Hudiksvalls sjukhus
 • Iggesund Konsum
 • Enånger Oppänge
 • Söderhamn Resecentrum
 • Söderhamn sjukhusentrén
 • Gävle Central
 • Gävle sjukhus ingång 6

Anslutningsresa

Anslutningsresa mellan hemmet och närmaste buss eller tågstation för vidare resa med buss eller tåg ska i första hand ske med bil, i andra hand med taxi eller specialfordon som ska beställas via Region Gävleborgs Serviceresor

Anslutningsresa i annat län mellan buss- eller tågstation och den vårdenhet du besöker ska i första hand ske med kollektivtrafik. Vid behov av taxi ersätts det som överstiger egenavgiften 100 kronor per enkel resa. Personer yngre än 20 år ersätts utan avdrag av egenavgift.

Resa med bil utanför länet

Resa med bil utanför länet ersätts med 1,85 kr/km med avdrag för egenavgift 80 kronor per enkelresa. Exempel: enkel resa 83 km x 1,85 kr - 80 kr = 74 kr.  

Parkeringsavgift, trängselavgift, broavgift eller liknande ersätts inte.

Avdrag för egenavgift görs inte: 

 • Om du har medicinska skäl. Det kan vara fysiska, kognitiva eller psykiska skäl. Det behöver då intygas av vårdpersonal i din ansökan. 
 • Barn och ungdomar yngre än 20 år.
 • Personer fyllda 85 år eller äldre. 

Resa med taxi och specialfordon utom länet

För att resa med taxi eller specialfordon krävs alltid ett sjukreseintyg. Remitterande vårdenhet i Region Gävleborg ska då intyga att du på grund av medicinska skäl inte kan resa med annat färdmedel. Du bokar resan hos Region Gävleborgs Serviceresor. En egenavgift på 100 kronor per enkel resa faktureras. Patienter som är under 20 år behöver inte betala egenavgift.

Resa med inrikesflyg

För att resa med inrikesflyg krävs alltid ett sjukintyg. Remitterande vårdenhet i Region Gävleborg ska då intyga att du på grund av medicinska skäl inte kan resa med annat färdmedel. Du bokar resan själv. Skicka in biljett tillsammans med intyg om besöket. Intyget kan vara en sjukreseblankett alternativt besökskvitto eller faktura på ditt besök. Det kan vara faktura på vårdtid om du har varit inlagd på sjukhus. Resan ersätts med avdrag av egenavgift på 100 kronor per enkel resa. Patienter som är yngre än 20 år behöver inte betala egenavgift.

Bra att känna till

Följeslagare vid resa

Du som är följeslagare ska påbörja och sluta din resa vid samma adress som patienten. Behov av följeslagare ska intygas av vårdenheten. Du kan använda blanketten "Ansökan om sjukersättning" eller annat intyg. Din biljett ska bifogas i ansökan. Patienter yngre än 20 år och 85 år eller äldre samt de med beviljad färdtjänst behöver inget intyg för en följeslagare. Utebliven lön eller liknande ersätts inte. Finns intyg för följeslagare vid taxiresa, beställd via Serviceresor, så är resan avgiftsfri för följeslagaren. 

Akut sjukvård i annat län

Om du blir sjuk utanför Gävleborgs län kan du få ersättning för resa till närmaste vårdenhet i det län du befinner dig. När du har behandlats klart kan du få ersättning för resa till den plats där sjukresan påbörjades eller till närmaste tåg eller busstation. Du får ingen ersättning för resan hem till din folkbokföringsadress.

Egenavgifter per enkel resa

Egenavgift är den del av resan du får stå för själv och som räknas in i högkostnadsskyddet för sjukresor.

 • Taxi och specialfordon, 100 kronor. 
 • Egen bil, 80 kronor
 • Flyg, 100 kronor. 

Personer yngre än 20 år är befriad från egenavgift.

Egenavgift för resa med taxi eller specialfordon faktureras i efterhand av Region Gävleborg om resa är bokad via Serviceresor.

Högkostnadsskydd för sjukresor

Har du egenavgifter för sjukresor till ett sammanlagt värde av 1800 kronor på en period inom tolv månader, är du befriad från egenavgifter under den tid som återstår av de tolv månaderna. Det räknas från datumet för första resan och tolvmånader framåt. Har det du betalat för mycket återbetalas överskjutande belopp. Du har inte rätt att resa fritt med taxi eller specialfordon till sjukvård eller tandvård även om du inte behöver betala egenavgiften. Intyg krävs alltid vid resa med dessa färdmedel.

Utbetalning av ersättning

Ersättning betalas ut till svenskt personnummer via Swedbanks utbetalningsservice. Är ditt konto kopplat till ”Swedbanks kontoregister” sätts ersättningen in på ditt konto. I övriga fall får du en utbetalningsavi. Inga kontonummer hanteras. Är du under 18 år krävs målsmans personnummer för utbetalning.

Övernattning i samband med sjukresa

Övernattning inom länet i samband med vårdsbesök

Vid behov av övernattning i direkt anslutning till ett sjukvårdsbesök inom länet ska du kontakta den vårdenhet där du har ditt planerade besök.

Övernattning utanför länet i samband med vårdsbesök

Vid behov av övernattning när du är kallad till vård i annat län ska du kontakta den mottagning som remitterat dig till den vården. 

Du som är folkbokförd i Gävleborgs län kan få ersättning för eget utlägg för boende på hotell, vandrarhem eller liknande. Det ska då finnas en specialistvårdsremiss enligt vårdgarantin eller en specialistvårdsremiss av medicinska skäl utfärdad av en specialistvårdsmottagning på sjukhus i Gävleborg. Besökstid och restid är också avgörande. Övernattningen måste också vara i direkt anslutning till vårdbesöket eller behandlingen.

Obs! Remisser för vård utanför det egna länet utfärdade av läkare på en hälsocentral ger inte rätt till ersättning för resa och boende.

Kontakt

Sjukresor

Har du frågor om sjukreseregler eller ersättning för sjukresor kan du kontakta sjukresor. Här hittar du också adressen till var du skickar din sjukreseansökan.

0771-65 01 01, helgfria vardagar, måndag-fredag 8.00–12.00.

Region Gävleborg
Sjukresor -95-
801 88 GÄVLE

sjukresor@regiongavleborg.se

X-trafik

Buss- och tågtider i Gävleborg kan du hitta på webbplatsen. Har du frågor kan du ringa X-trafik. 

0771-91 01 09
Vardagar: 6.00–22.00
Helger: 9.00–22.00

Information om sjukresor
Tidtabeller – X-trafik
x-trafik.se

Serviceresor

För att beställa en sjukresa med taxi eller specialfordon kontaktar du Serviceresor. Även resa med busslinje 150 sträcka Hudiksvall–Uppsala beställer du hos Serviceresor.

0771-38 39 40
Öppet dygnet runt

Läs mer på 1177.se

Patientboende – patienthotell

Du som reser långt för en behandling eller undersökning kan behöva övernatta i den stad där du får vård. Ibland finns möjligheten att bo på ett så kallat patientboende eller patienthotell.

Till toppen av sidan