Bra att veta om vården i Västra Götaland

Kvalitet i vården

Innehållet gäller Västra Götaland

Västra Götalandsregionen arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på vården. Det handlar om inte bara om behandlingsresultat och patientsäkerhet. Även bemötande och tillgänglighet är viktigt.

För att mäta vårdkvaliteten använder regionen sig av vissa hjälpmedel som t.ex. Hälso- och sjukvårdsbarometern, Nationell Patientenkät, öppna jämförelser och Väntetider i vården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern - befolkningens syn på hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdbarometern är en nationell undersökning som mäter hur människor 18 år eller äldre lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter.

Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga regioner deltar årligen i undersökningen. År 2021 uppgick antal respondenter till 8963 i Västra Götaland och  48068 i Sverige som helhet.

Undersökningen grundar sig på ett gemensamt formulär. Frågorna handlar bland annat om förtroende för sjukvården, samt hur man uppfattar tillgängligheten till sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Nationell patientenkät - patienternas syn på hälso- och sjukvården

Nationell Patientenkät används i hela landet för att regelbundet samla in patienternas synpunkter på vården. Genom att delta i Nationell patientenkät har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används av verksamheterna för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten från mätningarna kan också användas som underlag för jämförelser mellan vårdenheter och som ett redskap för styrning och ledning.

Enkäterna i Nationell Patientenkät består av frågor som handlar om din patientupplevelse och är indelade i sju dimensioner: emotionellt stöd, information och kunskap, involvering och delaktighet, kontinuitet och koordinering, tillgänglighet, respekt och bemötande samt helhetsintryck.

Vem har gett uppdraget?

Arbetet med mätningarna sker på uppdrag av deltagande regioner samt Sveriges Kommuner och Regioner, (SKR). Samtliga regioner i Sverige genomför mätningarna inom Nationell Patientenkät.

Urval och sekretess

Patienter som den senaste tiden besökt vården väljs slumpmässigt ut att delta i mätningarna och sekretess gäller för alla mätningar i Nationell Patientenkät. Endast behörig personal ser enkätsvaren i sin helhet och alla personuppgifter avidentifieras efter insamlandet av data. Enkäterna förses med en streckkod som används för att kunna registrera vilka som svarat, så att patienten slipper få en påminnelse i onödan. Alla uppgifter förstörs i samband med att undersökningen avslutas.

Den leverantör som ansvarar för att genomföra mätningarna har inte tillgång till patientens journal eller andra patientuppgifter.
Respektive region är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i Nationell Patientenkät. Av patientdatalagen följer till exempel att vårdgivare får behandla personuppgifter för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten eller för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Hur kan man delta i mätningarna?

Patienter som varit i kontakt med vården har möjlighet att bli slumpmässigt utvalda till att få en inbjudan om att delta. Inbjudan kommer tillsammans med en enkät, via 1177.se. En avisering om att det finns ett meddelande i e-tjänsterna på 1177 skickas via sms eller e-post.

För att få enkäten via 1177 behöver man ha loggat in på 1177.se tidigare samt valt att få avisering. De som inte har gjort detta får ett brev hemskickat med instruktioner om hur man besvarar enkäten via webben. Med följer även en pappersenkät.

Det finns möjlighet att besvara enkäten på 7 andra språk utöver svenska. Det är frivilligt att delta. Med ett högt deltagande får vi en mer sanningsenlig bild av vården och vilka förbättringar som behövs. Resultat från vissa mätningar redovisas på www.patientenkat.se

Vilka mätningar genomförs?

Primärvård, rehabilitering, specialiserad sjukhusvård (öppen- och slutenvård), psykiatri (öppen- och slutenvård, barn samt rättspsykiatri), akutmottagningar, Habilitering och hjälpmedel är de stora mätningarna som genomförs på regelbunden basis i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Nationella Patientenkäten.

Öppna jämförelser

För att veta hur bra man är på vård inom Västra Götalandsregionen använder man sig bland annat av jämförelser med andra landsting och regioner. Uppgifter om vårdens kvalitet och effektivitet publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen.

Man kan till exempel jämföra medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Jämförelserna sporrar inte bara sjukvården till förbättringar utan ger också medborgarna en möjlighet till insyn. Då kan man också ställa krav – något som ger en bättre vård.

Läs mer om Öppna jämförelser

Väntetider i vården

En viktig jämförelse är hur länge man behöver vänta på att få vård. Skillnaderna i Sverige kan man se på webbplatsen Väntetider i vården. Det är Sveriges Kommuner och Regioner som presenterar uppgifterna om vårdens tillgänglighet. Här kan man också se om de olika vårdgivarna kan hålla den nationella vårdgarantin (hur länge man som mest måste vänta).

Läs mer om vårdgaranti

Till toppen av sidan