VÅRDEN I VÄSTRA GÖTALAND

Kvalitet i vården

Innehållet gäller Västra Götaland

Västra Götalandsregionen arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten på vården. Det handlar om inte bara om behandlingsresultat och patientsäkerhet. Även bemötande och tillgänglighet är viktigt.

För att mäta vårdkvaliteten använder regionen sig av vissa hjälpmedel som t.ex. Hälso- och sjukvårdsbarometern, Nationell Patientenkät, öppna jämförelser och Väntetider i vården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern - befolkningens syn på hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdbarometern är en nationell undersökning som mäter hur människor 18 år eller äldre lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter.

Undersökningen ger underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga landsting och regioner deltar årligen i undersökningen. År 2016 uppgick antal respondenter till 8 100 i Västra Götaland och 41 400 i Sverige som helhet.

Undersökningen grundar sig på ett gemensamt formulär. Frågorna handlar bland annat om förtroende för sjukvården, samt hur man uppfattar tillgängligheten till sjukvården.

Läs mer om hälso- och sjukvårdsbarometern

Nationell patientenkät - patienternas syn på hälso- och sjukvården

Nationell Patientenkät används i hela landet för att regelbundet samla in patienternas erfarenheter och synpunkter av vården. Enkäterna är i första hand utformade för att fånga patientens upplevelser av vården och har således ett mycket tydligt patientperspektiv. Syftet med enkäterna är att ge vårdcentralerna och sjukhusen en möjlighet till verksamhetsutveckling med hjälp av resultaten. 

Vi vill veta vad patienterna i Västra Götaland tycker om vården

Synpunkterna är viktiga och avgörande eftersom de svar som samlas in behövs för att utveckla och förbättra verksamheterna i vården. Resultaten utgör ett underlag för ett lokalt förbättringsarbete.

Vem har gett uppdraget?

Arbetet med enkäterna sker på uppdrag av deltagande landsting och regioner samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samtliga landsting och regioner i Sverige genomför mätningarna inom Nationell Patientenkät.

Urval och sekretess

Patienter som den senaste tiden besökt vården väljs helt slumpmässigt ut att delta i våra mätningar. Sekretess gäller för alla mätningarna. Endast behörig personal ser de ifyllda enkätsvaren i sin helhet och alla personuppgifter avidentifieras efter insamlandet av data. I den sammanställning som sedan presenteras går det inte att utläsa en enskild persons svar. Enkäterna förses med en streckkod som används för att kunna registrera vilka som svarat, så att patienten slipper få en påminnelse i onödan. Alla uppgifter förstörs i samband med att undersökningen avslutas. Den leverantör som ansvarar för insamlingen av data till genomförandet av varje mätning har inte tillgång till patientens journal eller andra patientuppgifter. Svaren sammanställs i ett viktat värde där ju högre värde anger desto större patientnöjdhet. Det handlar om att bedöma och gradera patienternas upplevelse av emotionellt stöd, information, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, bemötande och helhetsintryck.

Hur kan enkäterna besvaras?

Det går bra att svara genom att fylla i den pappersenkät som skickas hem till patienten eller genom att besvara enkäten på webben via den unika kod som finns på varje frågeformulär. Det finns också möjlighet att besvara enkäten på 6 andra språk utöver svenska. Resultaten redovisas öppet efter varje mätning på patientenkat.se.

Vilka mätningar genomförs?

Primärvård, specialiserad sjukhusvård (öppen- och slutenvård), psykiatri (öppen- och slutenvård, barn och rättspsykiatri) samt akutmottagningar är de stora nationella mätningarna som genomförs på regelbunden basis i Västra Götalandsregionen. Utöver dessa så förekommer ibland även andra mätningar som är behovs- och målgruppsanpassade.

Öppna jämförelser

För att veta hur bra man är på vård inom Västra Götalandsregionen använder man sig bland annat av jämförelser med andra landsting och regioner. Uppgifter om vårdens kvalitet och effektivitet publiceras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen.

Man kan till exempel jämföra medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Jämförelserna sporrar inte bara sjukvården till förbättringar utan ger också medborgarna en möjlighet till insyn. Då kan man också ställa krav – något som ger en bättre vård.

Läs mer om öppna jämförelser, SKL

Väntetider i vården

En viktig jämförelse är hur länge man behöver vänta på att få vård. Skillnaderna i Sverige kan man se på webbplatsen Väntetider i vården. Det är Sveriges Kommuner och Landsting som presenterar uppgifterna om vårdens tillgänglighet. Här kan man också se om de olika vårdgivarna kan hålla den nationella vårdgarantin (hur länge man som mest måste vänta).
Läs mer om vårdgaranti

Till toppen av sidan