Hjälpmedel för kognition och kommunikation

Tolkcentralen Region Värmland

Innehållet gäller Värmland

Tolkcentralen ger tolkservice till dig som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet i Värmlands län. Tolkservice finns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Tolktjänster

I Värmland erbjuder vi följande tolktjänster.

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning används av dig som har teckenspråk som första språk. Tolken tolkar mellan dig och den som är hörande. Tolken växlar mellan teckenspråk och talad svenska.

Skrivtolkning

Skrivtolkning kan användas av dig som har fått en hörselskada eller dövhet i vuxen ålder. En skrivtolk skriver ner det som sägs och du kan läsa det på en skärm.

Dövblindtolkning

En dövblindtolk tolkar för dig som har både en synskada och en hörselskada. Tolkarna använder olika typer av tolkning beroende på vad du behöver, till exempel taktilt och visuellt teckenspråk eller tydligt tal. Viss ledsagning ingår vid dövblindtolkning.

Teckenspråks- eller skrivtolkad distanstolkning

Vid tolkning på distans sitter tolken i en studio, med en dator och en kamera. Du som tolkanvändare sitter på annan plats och ser tolkningen på en skärm, till exempel laptop, surfplatta eller videokonferensutrustning. Kommunikationen sker via länk.

Tolkcentralens dövteam ger dig stöd i vardagen

Dövteamet vänder sig till dig som har grav hörselnedsättning eller dövhet. Du behöver ingen remiss.

Dövteamet hjälper till med:

 • Stöd i kontakter med myndigheter, skola och andra verksamheter.
 • Rådgivning och vägledning gällande samhällsviktig information.
 • Stöd att översätta skriven text till teckenspråk och att fylla i blanketter, ansökningar med mera.
 • Information kring hjälpmedel, till exempel varsel, samt alternativ telefoni, till exempel bildtelefoni.
 • Installation eller reparation av hjälpmedel, till exempel varsel.
 • Råd och stöd i utbildningsfrågor, samt vissa utbildningsinsatser.
 • Råd och stöd till anhöriga, myndigheter, vårdgivare eller andra som möter personer med dövhet eller hörselskada i sin profession.
 • Informationsinsatser för att öka kunskapen kring målgruppen.

Bra att veta inför en tolkning

 • Allt som sägs tolkas.
 • Tolken är neutral, objektiv och opartisk.
 • Tolken har tystnadsplik.
 • Tolken arbetar utifrån Kammarkollegiets tolkföreskrifter om god tolksed.
 • Vid vissa tolkuppdrag behövs två tolkar.

Tips för dig som blir inlagd på sjukhus

Blir du inlagd på sjukhus för fortsatt vård finns det möjlighet att låna en läsplatta från tolkcentralen. Läsplattan kan du använda för att kontakta distanstolk vid spontana, oplanerade samtal med vårdpersonal på kväller, nätter och helger.

Så fungerar bokningar

Tänk på att:

 • Förbereda så att du har all nödvändig information tillgänglig innan bokningen, se mer under rubriken "boka tolk" nedan.
 • Boka tolk i god tid.
 • Om du behöver avboka tolken gör det i så god tid som möjligt, så att tolken kan finnas tillgänglig för andra.

Boka dövteam

Kontakta oss via e-post: dovteam@regionvarmland.se

Boka tolk

Förbered information

Se till att du har följande information redo för din bokning:

 • Vem eller vilka det ska det tolkas för.
 • Personuppgifter för den primära tolkanvändaren.
 • Kontaktuppgifter (namn, telefon och e-post) till ansvarig i verksamheten.
 • Tolkmetod (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning).
 • Datum för tolkningen
 • Starttid
 • Sluttid
 • Typ av tolkning (på plats eller på distans).
  Tänk igenom om distanstolkning är ett bättre val.
 • Plats (gatuadress, vägbeskrivning, portkod, verksamhet och avdelning) eller plattform om du i stället valt distanstolkning (Teams, Zoom eller Skype exempelvis).
 • Övriga upplysningar i syfte att ge tolken möjlighet till förberedelse, exempelvis material och dagordning.

Genomför din bokning

Gör din bokning via telefon eller e-post och lämna den information som du har förberett.

E-post: tolkcentralen@regionvarmland.se
Telefonnummer: 010-831 59 67

Vi följer den prioriteringsordning av uppdrag som sjukvårdsregion Mellansverige har tagit fram.

Vid vissa tolkuppdrag krävs det två tolkar.

Avboka tolk

När tolkuppdraget är inställt vill vi att du meddelar oss snarast, så att andra behövande kan få tillgång till tolken.

E-post: tolkcentralen@regionvarmland.se
Telefonnummer: 010-831 59 67
SMS: 070-555 87 20

Kontakt

Vår kontaktinformation finns på vårt kontaktkort.

Akut tolk utanför kontorstid

Vid akut behov av teckenspråks-, dövblind- eller skrivtolk med fara för liv, hälsa eller egendom:

Ring 054-15 03 95

SOS Alarm tar emot ditt samtal.

Till toppen av sidan