Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor utanför Region Värmland

Innehållet gäller Värmland

Du kan få ersättning för resor till vårdgivare i annan region eller övernattning om du fått en specialistvårdsremiss upprättad på initiativ av Region Värmland. Du har däremot inte rätt att få ersättning om du själv har valt att söka vård utanför Region Värmland genom en valfrihetsremiss eller utan remiss.

Kollektivtrafik

En sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik, servicelinjen eller privat bil.  Vid resa med kollektivtrafik ges ersättning för biljetter i andra klass. Du bokar dina biljetter själv och ansöker om ersättning i efterhand. Biljetter som skickas in ska innehålla information om sjukresans datum, destination samt kostnad per resa i enkel riktning per person.

Servicelinjen

Servicelinjen är en specialdesignad/tillgänglighetsanpassad buss som är avsedd för transport av patienter i behov av sjukresa eller liggande sjuktransport. Servicelinjen går från Karlstad via Örebro till Uppsala. Den stannar även i Kristinehamn och Karlskoga.  

Servicelinjen bemannas av en undersköterska eller sjuksköterska och ombord finns sjukvårdsutrustning, syrgas specialliftar för bår och rullstol samt en toalett.  

Tidtabell linje 960 Karlstad-Uppsala (pdf, varmlandstrafik.se)

Tidtabell linje 961 Karlstad-Örebro (pdf, varmlandstrafik.se)

Privat bil

Ersättning för privat bil är 15 kronor per mil. Egenavgiften för barn till och med 19 år är 0 kronor enkel väg. Egenavgiften för vuxen är 90 kronor enkel väg.

Så här beräknas din ersättning för sjukresa med privat bil och avståndet gäller mellan din folkbokföringsadress och aktuell vårdgivare.

Räkneexempel tur och retur för vuxen: Adress 1 – Adress 2
Avstånd enkel resa enligt eniro.se är: 235 km
Ersättning: 2 x 235 x 1,50 kr = 705 kr
Egenavgift: 2 x 90 kr = 180 kr
Din ersättning: 525 kr

Ersättning ges inte för broavgifter, vägtullar eller trängselskatt.

Parkering   

När du reser med privat bil och du betalar för parkering när du besöker öppenvård/slutenvård, kan du få ersättning för en del av den kostnaden. Egenavgift för parkering är 100 kronor per vårdtillfälle. Om du till exempel skickar in ett parkeringskvitto på 150 kronor får du tillbaka 50. Egenavgift för parkering ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukresor.  

Skicka in parkeringskvitton alternativt en specifikation från parkeringsbolaget på dina kostnader. På det inskickade underlaget ska följande uppgifter stå med:  

  • Datum/tid för in- och utcheckning.
  • Kostnaden för parkeringen. 

Anslutning med servicetrafikfordon/taxi

Vid medicinska skäl kan du få en anslutningsresa med våra servicetrafikfordon till närmaste hållplats/servicelinje inom länet. Resa med servicetrafikfordon ska alltid bokas via Värmlandstrafiks beställningscentral. Ersättning för eventuella anslutningsresor med taxi på vårdorten utanför länet bokas på egen hand. Kvitto på kostnad ska bifogas tillsammans med ansökan.

Servicetrafikfordon

Våra servicetrafikfordon består av personbilar eller tillgänglighetsanpassade minibussar.

Om du på grund av medicinska skäl behöver resa med våra servicetrafikfordon krävs ett sjukreseintyg som styrker ditt medicinska behov. Intyget ska efter bedömning utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Värmland.

När du åker med våra servicetrafikfordon förekommer det samåkning med andra resenärer, därför blir det inte alltid den kortaste resvägen. Väntetid och omvägstid kan uppgå till 90 minuter per resa. Samåkning är en förutsättning om inte medicinska skäl föreligger. Vid krav på kortare väntetid, omvägstid eller ensamåkning ska ett sjukreseintyg utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Värmland som styrker det medicinska behovet. Intyget ska skickas till sjukreseenheten.

Flyg

Resa med flyg räknas som dyrare färdsätt och måste vara medicinskt kopplat till din behandling. För att få resa med flyg krävs ett sjukreseintyg från hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Värmland.

Ledsagare

Om ditt tillstånd motiverar att någon följer med på resan lämnas ersättning för ledsagarens kostnader enligt vad som gäller för just dig, men utan avdrag för egenavgift. Ledsagare ersätts enligt samma resväg som dig som patient. 

Sjukreseintyg krävs inte

För barn och ungdomar till och med 19 år. 

Om du har ett färdtjänsttillstånd med beslut om ledsagare och resan går t/r samma dag.

Sjukreseintyg krävs

Vid resa med kollektivtrafik, servicelinje, privat bil servicetrafikfordon ska behovet av ledsagare vara medicinskt motiverat och ska styrkas med ett sjukreseintyg av hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Värmland.

Vid resa med privat bil ersätts sträckan som du som patient är med i bilen. Om det finns ett sjukreseintyg för ledsagare ersätts kostnad för tur och retur även om du inte är med vid inresan/återresan. 

Om patienten vid vårdbesök blir inlagd får ledsagaren återresan ersatt, det primära färdsättet är kollektivtrafik om inte inresan skett med privat bil.

Övernattning

Du kan få ersättning för eget utlägg för boende på hotell, vandrarhem eller liknande. Övernattningen ska vara i direkt anslutning till vårdbesöket. Övernattning kan beviljas när särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl delas in i transporttekniska- och medicinska skäl.

Transporttekniska skäl kan exempelvis vara:

  • Då ditt vårdbesök planerats så att du, med billigast färdsätt behöver starta din resa från folkbokföringsadressen innan kl. 05.00 vid resa till vårdbesöket.
  • Då ditt vårdbesök planerats så att du, med billigast färdsätt ankommer till folkbokföringsadressen efter kl. 23.00 vid hemresan från vårdbesöket.
  • Då två eller fler vårdbesök planerats över flera efterföljande dygn, och där resa till och från vården ej kunnat genomföras mellan vårdbesöken.
  • Om ditt behov av övernattning inte är på grund av transporttekniska skäl krävs ett sjukreseintyg från remitterande klinik inom Region Värmland som styrker det medicinska behovet.

Ersättning för ledsagarens övernattning

Vid planerad vård är huvudregeln att anhörig själv svarar för logi. En ledsagare kan få ersättning för boende då du som patient har ett medicinskt motiverat behov av hjälp under patientboendet/vårdperioden. För att få ersättning för ledsagares övernattning krävs ett sjukreseintyg från remitterande klinik inom Region Värmland som styrker det medicinska behovet. Barn och ungdomar till och med 19 år har alltid rätt till en ledsagare.

Ersättning ges för enkelrum standardrum. Om du är beviljad ledsagare ersätts kostnad för dubbelrum standardrum.

Vill du ha medföljande anhörig på ditt vårdbesök och patientboende men saknar medicinska skäl för ledsagare kan boende bokas så att din grundkostnad för enkelrum standardrum täcks av Region Värmland och återstående kostnad för dubbelrum, och/eller andra tilläggskostnader, för en extra person betalas av dig/anhörig vid ankomst till boendet. Det ska framgå tydligt på kvittot vad kostnaden för ett enkelrum standardrum var vid tillfället för övernattningen.

Sjukreseintyg vid vårdbesök utanför länet

För resa med servicetrafikfordon, flyg eller för att få ersättning för övernattning eller ledsagare krävs ett särskilt tillstånd i form av ett sjukreseintyg som styrker det medicinska behovet.

Det är endast hälso- och sjukvårdspersonal inom- eller anslutna till Region Värmland som får bevilja ett sjukreseintyg för sjukresa. Vid resa/övernattning i samband med vårdbesök i annan region ska intyget utfärdas av den remitterande kliniken inom Region Värmland. Intyget ska skickas till sjukreseenheten.

Slutenvård för barn/ungdom till och med 19 år

Barn/ungdom tom 19 år har alltid rätt till förälder eller annan anhörig med anledning av sjukdom vid besök i öppenvård eller då barnet vårdats på vårdinrättning. I samband med slutenvård lämnas ersättning för resa och eventuell övernattning om besöket ingått som en del i behandlingen av barnet. Båda föräldrarna kan få ersättning för maximalt en tur och returresa per dag.

Växelvårdsresor = Maximalt så ersätts en resa per dag där föräldrarna växelvis avlöser varandra hos barnet som är inneliggande på vårdavdelning. Egenavgift dras på varje enkelresa.

Permissionsresor = Inneliggande barn med beviljad permission ersätts för sjukresa utan avdrag för egenavgift. Vårdgivare ska styrka vilka resor som varit permissionsresor under aktuell vårdperiod för att ersättning ska utgå. Underlaget ska bifogas tillsammans med ansökan.

Slutenvård för vuxna

Vid vård i annan region har du rätt till en permissionsresa efter 30 dagar i slutenvård. Permission enligt ditt eget önskemål/på egen begäran bekostas alltid av dig.

Permissionsresor beviljas och beställs av vårdande klinik via Värmlandstrafiks beställningscentral. Vid ersättning för egna utlägg ska vårdande klinik styrka beviljad permission. Vid ansökan om ersättning ska underlag bifogas tillsammans med ansökningsblanketten.

Inställd vård utanför länet

Om vårdgivaren avbokar eller ändrar en tid för ditt vårdbesök och du har haft utlägg för sjukresan, ska vårdgivaren där besöket skulle ägt rum ersätta kostnaden. Även i de fall någon resa inte påbörjats men utlägg har gjorts för exempelvis tågbiljetter som inte går att avboka, ska ersättning betalas av vårdgivaren. Detta ersätts inte som sjukresa, vänd dig till aktuell vårdgivare för att söka ersättning. 

Är du som patient själv orsak till att vårdbesöket uppskjuts eller ställs in lämnas ingen ersättning.

Vård i samband med byte av hemregion

Du som flyttat till Värmland och som av din tidigare hemregion fått specialistvårdsremiss till specifik vårdgivare ges ersättning för ett återbesök. Därefter ska ny specialistvårdsremiss utfärdas av Region Värmland innan ny ersättning kan ges. Du som flyttat från Värmland får vända sig till din nya hemregion. 

Akut sjuk eller skadad när du är utanför länet

Om du blir akut sjuk eller skadad när du inte är i Värmlands län får du reseersättning från platsen där du insjuknade och till närmaste vårdgivare som kan ge nödvändig akutvård och åter till platsen där du insjuknade. Om du ska hem till din folkbokföringsadress efter vårdtillfället får du ordna den transporten på egen hand. För eventuell ersättning för hemresa till din folkbokföringsadress kontakta ditt försäkringsbolag.  

Om du har blivit vårdad på sjukhus utanför länet och det rör sig om en överflyttning mellan sjukhus för fortsatt vård på vårdavdelning står Region Värmland för transporten till sjukhus. Sjukresan ska bokas av vårdpersonal via Värmlandstrafiks beställningscentral.  

Till toppen av sidan