Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor inom länet Värmland

Innehållet gäller Värmland

Kollektivtrafik

En sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik. Alla Värmlandstrafiks bussar och tåg är tillgänglighetsanpassade för resenärer med funktionsvariation av syn, hörsel och rörelse. Regiontrafikens förare är utbildade för att ta emot resenärer med olika behov.

Du kan antingen ansöka om en kostnadsfri vårdbiljett som skickas via sms till Värmlandstrafiks app eller köpa biljetten och ansöka om ersättning i efterhand. Om du har behov av extra trygghet under din resa med regiontrafiken kan du ta hjälp av Värmlandstrafiks bokningscentral.

Servicelinjen

Du kan också göra din sjukresa till ditt vårdbesök med våra servicelinjer som är tillgänglighetsanpassade minibussar. Servicelinjen trafikerar sjukhus, ett antal vårdcentraler samt buss- och tågstationer. På samma sätt som våra ordinarie buss- och tåglinjer har servicelinjerna en fast tidtabell. 

Karta och tidtabeller (varmlandstrafik.se)

Privat bil

Ersättning för privat bil är 15 kronor per mil. Egenavgiften för barn till och med 19 år är 0 kronor enkel väg. Egenavgiften för vuxen är 90 kronor enkel väg.

Så här beräknas din ersättning för sjukresa med privat bil och avståndet gäller mellan din folkbokföringsadress och aktuell vårdgivare.

Räkneexempel tur och retur för vuxen: Adress 1 – Adress 2
Avstånd enkel resa enligt eniro.se är: 235 km
Ersättning: 2 x 235 x 1,50 kr = 705 kr
Egenavgift: 2 x 90 kr = 180 kr
Din ersättning: 525 kr

Parkeringskostnader ersätts inte i samband med vårdbesök inom länet.

Anslutning med servicetrafikfordon

Vid medicinska eller transporttekniska skäl kan du få en anslutningsresa med våra servicetrafikfordon till eller från närmaste hållplats/servicelinje.

Servicetrafikfordon

Våra servicetrafikfordon består av personbilar eller tillgänglighetsanpassade minibussar.

Om du på grund av medicinska skäl behöver resa med våra servicetrafikfordon krävs ett sjukreseintyg som styrker ditt medicinska behov. Om du har ett färdtjänsttillstånd har du rätt att åka sjukresa med servicetrafikfordon utan intyg till/från vården enligt villkoren i ditt färdtjänsttillstånd. Om du har behov av att resa på annat vis än vad villkoren i din färdtjänst tillåter krävs ett kompletterande sjukreseintyg.

Om du blir akut sjuk och behöver använda servicetrafikfordon får du resa till/från vården utan intyg.

När du åker med våra servicetrafikfordon förekommer det samåkning med andra resenärer, därför blir det inte alltid den kortaste resvägen. Väntetid och omvägstid kan uppgå till 90 minuter per resa. Samåkning är en förutsättning om inte medicinska skäl föreligger. Vid krav på kortare väntetid, omvägstid eller ensamåkning ska ett sjukreseintyg utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Värmland som styrker det medicinska behovet.

Sjukresa med servicetrafikfordon ska alltid beställas via Värmlandstrafiks beställningscentral. Vid sjukresa till vårdgivare med icke kontrakterad taxientreprenör, ersätts patienten endast i de fall resan varit akut. Hemresa med icke kontrakterad taxientreprenör ersätts inte. 

Värmlandstrafiks beställningscentral 0771-32 32 00.

Sjukreseintyg för sjukresa inom länet

För att resa med servicetrafikfordon krävs ett särskilt tillstånd i form av ett sjukreseintyg. Tillstånd för sjukresor med servicetrafikfordon beviljas om du på grund av ditt aktuella medicinska tillstånd har svårigheter att resa med kollektivtrafik till/från vård och behandling.

Det är endast hälso- och sjukvårdspersonal inom eller anslutna till Region Värmland som får bevilja ett sjukreseintyg för sjukresa. Hälso- och sjukvårdspersonal kan exempelvis vara läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, kurator eller psykolog. Intyget ska skickas till sjukreseenheten.

När vårdpersonal inom hälso- och sjukvården utfärdat ett sjukreseintyg skickas det digitalt eller via post direkt till sjukreseenheten. 

Ledsagare

Om ditt tillstånd motiverar att någon följer med på resan lämnas ersättning för ledsagarens kostnader enligt vad som gäller för just dig, men utan avdrag för egenavgift. Ledsagare ersätts enligt samma resväg som dig som patient. 

Sjukreseintyg krävs inte

Vid förbokad sjukresa med kollektivtrafik eller servicelinjen inom länet får en medresenär följa med utan extra kostnad.  

För barn och ungdomar till och med 19 år. 

Om du har ett färdtjänsttillstånd med beslut om ledsagare. 

Sjukreseintyg krävs

Vid resa med servicetrafikfordon ska behovet av ledsagare vara medicinskt motiverat och ska styrkas med ett sjukreseintyg av hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Värmland.

Vid resa med privat bil ersätts den sträcka som du är med i bilen. Om det finns ett sjukreseintyg för ledsagare ersätts kostnad för tur och retur även om du inte är med vid inresan/återresan. 

Om patienten vid vårdbesök blir inlagd får ledsagaren återresan ersatt, det primära färdsättet är kollektivtrafik om inte inresan skett med privat bil.

Liggande sjuktransport

Liggande sjuktransport är till för dig som inte kan sitta under resan till/från vårdgivaren. Alla resor med liggande sjukresa beställs via Sjukvårdens larmcentral på telefonnummer 010-839 50 90.

Slutenvård för barn/ungdom till och med 19 år

Barn/ungdom till och med 19 år har alltid rätt till förälder eller annan anhörig med anledning av sjukdom vid besök i öppenvård eller då barnet vårdats på vårdinrättning. I samband med slutenvård lämnas ersättning för resa och eventuell övernattning om besöket ingått som en del i behandlingen av barnet. Båda föräldrarna kan få ersättning för maximalt en tur och returresa per dag.

Växelvårdsresor = Maximalt ersätts en resa per dag där föräldrarna växelvis avlöser varandra hos barnet som är inneliggande på vårdavdelning. Egenavgift dras på varje enkelresa.

Permissionsresor = Inneliggande barn med beviljad permission ersätts för sjukresa utan avdrag för egenavgift. Vårdgivare ska styrka vilka resor som varit permissionsresor under aktuell vårdperiod för att ersättning ska utgå. Underlaget ska bifogas tillsammans med ansökan.

Slutenvård för vuxna

Vid vård inom länet har du rätt till en permissionsresa efter 30 dagar i slutenvård.

Permission enligt ditt eget önskemål/på egen begäran bekostas alltid av dig som patient.

Permissionsresor beviljas och beställs av vårdande klinik via Värmlandstrafiks beställningscentral. Vid ersättning för egna utlägg ska vårdande klinik styrka beviljad permission. Vid ansökan om ersättning ska underlag bifogas tillsammans med ansökningsblanketten.

Tandvård

För resa till tandvård lämnas ersättning till offentlig/privat vårdgivare inom länet som kan ge nödvändig vård.

Fysioterapi

Du har rätt att vid planerad vård välja fysioterapeut/fysioterapimottagning inom länet. Resa ersätts från folkbokföringsadressen till fysioterapeut.

Till toppen av sidan