Sjukresor och färdtjänst

Förutsättningar för sjukresa

Innehållet gäller Värmland

Rätten till sjukresor regleras i Lagen om resekostnadsersättning vid sjukresa (1991:419), som är en ersättningslag till skillnad mot Färdtjänstlagen som är en rättighetslag.

Varje region utformar sitt eget regelverk för sjukresor. Regionfullmäktige, regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden beslutar i frågor gällande verksamheten.

Region Värmland är kollektivtrafikmyndighet i Värmland som har ansvar för sjukresor samt att de av kommunerna fått ansvar för färdtjänsten och riksfärdtjänsten. Region Värmland Kollektivtrafiken har i uppdrag att hantera den operativa verksamheten, bland annat beställningscentralen och trafikledning av fordon.

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid en sjukresa.

Bokning av sjukresa

Vid planerade vårdbesök ska sjukresan bokas senast en vardag innan klockan 12:00 via Värmlandstrafiks beställningscentral, telefonnummer 0771- 32 32 00. Öppettider vardagar 07:00-1900. Sjukresor till akuta vårdbesök kan beställas dygnet runt alla dagar. Sjukresa från vårdbesök kan beställas samma dag.

Det är viktig att du så snart som möjligt kontaktar Värmlandstrafiks beställningscentral och avbokar din bokade sjukresa om du av någon anledning inte ska resa.

Du får även vara beredd på att anpassa tiden för din avresa med upp till 90 minuter eftersom din resa ska samordnas med övriga patienter/kunder.

Vid resa med rullstol/elrullstol

För att du ska kunna resa säkert i din rullstol krävs det att rullstolen är godkänd för att sitta i under resan. På rullstolen ska det finnas fästpunkter och fästöglor som är tydligt uppmärkta. Föraren ansvarar för att spänna fast rullstolen i fordonets fästanordningar. Om du har elrullstol måste du själv köra ombord den på fordonet. Om du har elrullstol med styre får du inte sitta i den under resan utan ska alltid flytta över till ett säte.

Transportrullstol

Transportrullstolar finns utrustade i våra servicetrafikfordon. Användningsområdet är framför allt för att underlätta för patienter som har svårt att gå och inte klarar att ta sig in/ur fordon utan hjälp. Det kan också vara så att förare inte kan köra ända fram till där patienten befinner sig och att patienten då inte orkar gå fram till fordonet. Patienten ska ej sitta kvar i transportrullstolen under färd.

Trappklättrare

Trappklättrare erbjuds där behov finns och trappklättrare går att använda. Om du exempelvis bor i lägenhet utan hiss och inte själv kan ta dig ner till din port kan föraren behöva använda en trappklättrare. Trappklättrare gäller endast vid yttertrappa till villa samt trappa inne i hyres- eller bostadsrätter, gäller ej inne i villa eller lägenhet. Trappklättrare kan inte användas om du har spiraltrappa.

För din och förarens säkerhet genomförs endast trappklättring i trappor som redan är godkända och/eller där förare bedömer att trappklättring kan ske på ett säkert sätt. Entreprenören åker ut och besiktar trappan för att se om trappklättrare går att använda. Föraren kan alltid neka av säkerhetsskäl. Den totala vikten rullstol och patient får ej överskrida 140 kilo. Trappklättrare kan enbart ta manuella rullstolar. Du ska i första hand använda din egen rullstol som ska passa till trappklättraren. Har du ingen egen rullstol används våra transportrullstolar.

Bärhjälp

Fungerar ej trappklättrare kan det bli aktuellt med bärhjälp. Entreprenören avgör om det är säkert.

Bilsäkerhetsutrustning för barn

Det är barnets vårdnadshavare som ansvarar för att barnet reser med rätt säkerhetsutrustning till/från ett vårdbesök. Som nyfödd och fram till cirka 6–9 månaders ålder åker barnet i ett babyskydd.  När barnet kan sitta själv utan stöd, eller när babyskyddet är urvuxet är det dags att byta till en bilbarnstol. Babyskyddet är urvuxet då barnets huvud sticker upp ovanför stolens kant eller när viktgränsen är passerad 13 kilo. Från 5 år och uppåt kan du börja använda en bältesstol eller bälteskudde där ditt barn åker framåtvänt. Äldre barn upp till 135 centimeter ska sitta på bälteskudde i baksätet.

Vid sjukresa åligger det i första hand dig som vårdnadshavare/ledsagare att ordna eget babyskydd/bilbarnstol/bälteskudde till barnet. Vid behov kan även samtliga bilsäkerhetsutrustningar tillhandahållas om detta uppges vid bokningstillfället.

Djur som medföljande hjälpmedel

Om det finns behov av ledarhund samt signal- och servicehund medföljer den utan avgift vid resa med servicetrafikfordon/servicelinje. Om du har ett djur med som hjälpmedel ska detta uppges vid bokningstillfället. Det är alltid du som hundägare som ansvarar för att hantera hunden vid i- och urlastning. I första hand åligger det även patienten att ta med egen transportbur/anpassat säkerhetsbälte till den medföljande huden. Vid behov kan även transportbur tillhandahållas om detta uppges vid bokningstillfället.

Förarnas ansvar vid sjukresa

Sjukresor samordnas av Värmlandstrafik och utförs av de trafikföretag som Värmlandstrafik har upphandlat. Samtliga förare är certifierade för att få köra så kallade serviceresor.

Föraren ska se till att resan genomförs på ett säkert sätt. Föraren ska inte ge någon form av vård innan, under eller efter resan. För att förarna ska kunna utföra en trygg och säker resa är det viktig att patienten klarar av sitt eget resande. Om patienten inte klarar av att resa själv med den hjälp som föraren kan bistå med under transporten, vid hämtning och lämning inne eller utanför bostaden måste patienten ha ledsagare med sig vid resan.

Förarens uppdrag

Förarens uppdrag är att utföra resan enligt vad som står i körordern för den aktuella beställningen och utifrån vad som gäller för sjukresor.

  • Föraren hämtar och lämnar dig i enlighet med vad beställningen anger, exempelvis vid port eller entré. Om du har behov av extra hjälp vid hämtning ska detta anges vid bokningen och du hämtas enligt den informationen.
  • Föraren hjälper dig in och ut ur fordonet samt säkerställer att du sitter säkert.
  • Föraren hjälper till med att lägga gånghjälpmedel, rollator, kryckor med mera i bagageutrymmet. Du ska själv köra in och ur elrullstol samt lasta in och ur servicehund.

Ditt ansvar under resan

Du är skyldig att följa förarens anvisningar och tillsägelser. Du riskerar annars att bli avvisad från fordonet och därmed förlora rätten att åka vid detta tillfälle. Om du uppträder på ett sådant sätt att det kan misstänkas att du kommer att störa ordningen eller på annat sätt äventyra säkerheten i trafiken, kan du nekas att resa.

Försäkringsansvar

Alla fordon har lagstadgad trafikförsäkring som täcker skador i samband med trafikolyckor. Därutöver har trafikföretaget en ansvarsförsäkring som gäller utanför fordonet till exempel om det uppstår en personskada på grund av att föraren varit försumlig. Vid eventuella olyckor regleras anspråk mellan trafikbolagets och resenärens respektive försäkringsbolag.

Om du har synpunkter eller klagomål

Om du inte är nöjd med din resa och har synpunkter eller klagomål att lämna kan du:

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Region Värmland som är personuppgiftsansvarig. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på Region Värmlands webbplats www.regionvarmland.se/personuppgifter
Genom att du signerar denna blankett med din underskrift godkänner du samtidigt att dina personuppgifter behandlas för det ändamål som ansökan avser och intygar att ansökan är sanningsenligt ifylld.

Till toppen av sidan