Om du inte är nöjd

Bemötande och diskriminering i vården i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Du som söker vård i Region Stockholm kan känna dig trygg i att alla medarbetare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ge dig god och säker vård.

God vård och gott bemötande

Du som patient eller närstående har rätt att bli bemött på ett professionellt och värdigt sätt. Vårdpersonalen ska visa respekt för alla människors lika värde och det gäller både patienter, närstående och medarbetare.

Ingen får bli diskriminerad

Alla som jobbar i vården ska behandla alla lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Detta gäller även dig som patient och närstående. Både du och närstående som följer med måste visa vårdpersonalen motsvarande respekt.

Rätt att tacka nej till vård

Vårdpersonalen strävar efter att så långt som möjligt utforma och genomföra vården i samråd med dig. Det sker utifrån ditt medicinska tillstånd och dina behov. Vården kommer att ges med hjälp av de resurser som finns tillgängliga.

Som patient har du rätt att lämna önskemål om vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig, men du kan inte bestämma det. Särskilda krav på vårdpersonalens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan inte uppfyllas.

Du kan tacka nej till vården som du blir erbjuden och kontakta någon annan vårdgivare som bättre motsvarar dina önskemål. Ingen vårdgivare får dock ställa upp på krav som är diskriminerande.

All vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen är frivillig.

Till toppen av sidan