Läkemedel och alkohol

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Läkemedel och alkohol kan vara en farlig kombination

Det är inte så enkelt att svara på om det går att dricka alkohol och samtidigt använda läkemedel. Ofta är det olämpligt och i en del fall till och med farligt. Det går inte att dra någon exakt gräns mellan vad som är farligt och ofarligt. Alla människor reagerar inte på samma sätt och samma person kan reagera olika vid olika tillfällen. Vissa läkemedel tillsammans med alkohol innebär alltid en stor risk.

Det är också stor skillnad på om man dricker lite alkohol en enstaka gång eller om man dricker alkohol mer eller mindre regelbundet under en längre tid samtidigt som man använder läkemedel.

När man är sjuk kan sjukdomen dessutom göra att man blir känsligare för alkohol, oavsett om man tar medicin eller inte.

Viktigt ta reda på vad som gäller

Det är alltså viktigt att komma ihåg att kombinationen läkemedel och alkohol kan orsaka problem och att man bör ta reda på vad som gäller om man vill dricka alkohol när man använder medicin. Det är viktigt att man frågar sin läkare om detta. Man kan även fråga på ett apotek.

Påverkan på olika sätt

Läkemedel och alkohol kan påverka varandras effekter på flera sätt. Resultatet kan bli att läkemedlets verkan blir svagare eller starkare, att biverkningarna ökar eller att alkoholen får en starkare och ibland oväntad effekt.

Alkohol kan försvaga läkemedlens verkan

Alkohol kan påverka levern så att den bryter ner vissa läkemedel snabbare, framför allt om man dricker alkohol ofta. Det kan göra att läkemedlens verkan blir svagare. Risken ökar också för att man skadas av läkemedlens nedbrytningsprodukter.

Alkohol kan göra att läkemedlens verkan blir starkare

Alkohol kan också göra att levern bryter ner en del läkemedel långsammare. Då kan halten av läkemedlet i blodet blir högre än vanligt. Det kan göra att läkemedlets verkan blir starkare och att risken för biverkningar ökar.

En starkare effekt av ett läkemedel kan också bero på att alkohol gör att det verksamma ämnet frisätts för snabbt från så kallade depåtabletter, som är avsedda att verka under lång tid.

Läkemedel kan påverka hur alkohol bryts ner i kroppen

Läkemedel kan påverka omvandlingen av alkohol i kroppen så att halten av alkoholens giftiga nedbrytningsprodukt, acetaldehyd, i kroppen ökar. Det kan leda till att man mår mycket dåligt och bland annat drabbas av andnöd, hjärtklappning, illamående och kraftig ansiktsrodnad. Det är denna reaktion som brukar uppstå om man dricker alkohol samtidigt som man tar Antabus, ett läkemedel som används för att behandla alkoholmissbruk.

Läkemedel och alkohol kan förstärka varandra

Läkemedel och alkohol kan ibland förstärka varandras effekter i kroppen. Om både läkemedlet och alkoholen påverkar samma organ eller funktion i kroppen kan den sammanlagda verkan bli oväntad och kraftig. Yrsel och trötthet är exempel på biverkningar av många mediciner liksom av alkohol.

Eftersom alkohol påverkar hjärnan bör man vara försiktig om man tar medicin som också påverkar hjärnan, som sömnmedel och lugnande medel, en del värkmediciner och muskelavslappande medel. Reaktionsförmågan, omdömet och vakenheten kan påverkas mycket.

Läs på förpackning och informationsblad

Många läkemedel försämrar reaktionsförmågan och omdömet. I bipacksedeln, det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen, står det om läkemedlet påverkar förmågan att köra bil. Om man använder sådana läkemedel bör man tänka på att alkohol kan förstärka just den effekt av läkemedlet som medför att man blir sämre som bilförare.

När det uttryckligen står i bipacksedeln eller på förpackningen att man inte ska dricka alkohol när man använder läkemedlet, måste man helt undvika alkohol.

Svårt förutsäga hur man kommer att reagera

Om man under lång tid använder läkemedel som påverkar eller påverkas av alkohol kan man vid behov prata med sin läkare. Det är svårt att förutsäga hur man kommer att reagera om man dricker alkohol, särskilt i början av en läkemedelsbehandling. Efter en tids användning av ett läkemedel kan man däremot ibland tillåta sig att dricka lite alkohol, trots samverkande effekter.

Olika typer av läkemedel i kombination med alkohol

Olika typer av läkemedel i kombination med alkohol

Smärtstillande läkemedel med opioider

Läkemedel som tillhör gruppen opioider verkar smärtlindrande via det centrala nervsystemet. Opioider tillsammans med alkohol kan påverka andningen. Därför bör man undvika alkohol om man använder dessa mediciner.

Starka opioider är till exempel morfin och oxikodon, som finns i bland annat Dolcontin, OxyContin, Targiniq och Oxycodone.

Svaga opioider är till exempel kodein och tramadol. Kodein finns bland annat i Citodon, Panocod och Treo Comp. Läkemedel som innehåller tramadol kan till exempel heta Nobligan, Tiparol, Tradolan eller Tramadol.

Smärtstillande läkemedel med paracetamol

Värkmediciner som innehåller paracetamol kan i vissa fall orsaka livshotande leverskador. Det gäller framför allt om man tar för stor dos eller om man har druckit alkohol en längre tid. Om man dricker en mindre mängd alkohol är det vanligtvis ingen fara att ta en enstaka värktablett med paracetamol dagen efter. Om man alltid dricker mycket alkohol bör man aldrig använda paracetamol.

Några exempel på receptfria läkemedel som innehåller paracetamol är Alvedon, Panodil, Pamol och Pinex. Några vanliga receptbelagda läkemedel som också innehåller paracetamol är Citodon, Panocod och Norgesic.

Inflammationsdämpande och smärtstillande läkemedel

Inflammationsdämpande smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra och andra så kallade NSAID (cox-hämmare), försämrar blodplättarnas förmåga att stoppa blödningar från små blodkärl. Medicinerna irriterar också slemhinnan i magen. Alkohol har liknande effekt på blodplättarna och magslemhinnan. Därför ökar alkohol risken för magblödningar tillsammans med dessa läkemedel.

Exempel är Treo, Ibumetin, Ipren, Voltaren, Diklofenak, Eeze, Naproxen och Pronaxen.

Läkemedel mot infektioner

Om man tar läkemedel som innehåller metronidazol eller tinidazol, som bland annat används för behandling av infektioner i underlivet, ska man inte dricka alkohol. Dessa ämnen gör att alkoholen bryts ner långsammare och tar längre tid på sig att försvinna ur kroppen. Då ökar koncentrationen av alkoholens giftiga nedbrytningsprodukt, acetaldehyd, i kroppen. Det gör att man kan må mycket dåligt och bland annat drabbas av andnöd, hjärtklappning, illamående och kraftig ansiktsrodnad.

Exempel på läkemedel som innehåller metronidazol är Flagyl. Tinidazol ingår i Fasigyn. Man bör inte dricka alkohol förrän tidigast ett dygn efter att man har tagit läkemedel med metronidazol. Om man har tagit tinidazol bör man vänta tre dygn innan man dricker alkohol.

Doxycyklin är ett slags antibiotikum som finns i till exempel Doxyferm och Oracea. Doxycyklin kan brytas ner snabbare i kroppen hos den som dricker alkohol ofta och mycket. Det kan göra att läkemedlet får sämre effekt.

Däremot går det bra att dricka lite vin eller öl när man tar penicillin och vissa andra typer av antibiotika. Men man bör tänka på att det inte är bra att belasta kroppen med alkohol när man är sjuk. Exempel på penicillin är Kåvepenin, Tikacillin, Fenoximetylpenicillin, Amimox, Amoxicillin och Imacillin.

Läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar

Alkohol har en försvagande effekt på hjärtmuskeln som kan göra att hjärtats pumpförmåga blir sämre. Alkohol vidgar också blodkärlen och kan förstärka blodtryckssänkande effekter hos olika läkemedel så att man får obehagliga blodtrycksfall. Man ska därför vara försiktig med alkohol och fråga läkaren om man använder

Man ska också vara försiktig med alkohol om man använder blodförtunnande läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra som bland annat finns i Trombyl, och warfarin som finns i Waran och Warfarin.

Om man dricker alkohol samtidigt som man behandlas med warfarin kan doseringen av medicinen behöva ändras. Ett enstaka glas öl eller vin spelar sannolikt liten roll, men om man dricker större mängder alkohol under några dagar ändras kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet. Därmed förändras också läkemedlets påverkan på blodets levringsförmåga. Det är svårt att förutse exakt vad som kan hända när personer som använder warfarin dricker mycket alkohol. Då behövs extra blodprover för att man ska få den rätta dosen av läkemedlet.

Sömnmedel och lugnande medel

Alkohol förstärker effekterna av sömnmedel och lugnande läkemedel, som till exempel Imovane, Zopiklon, Stilnoct, Zolpidem, Flunitrazepam, Oxascand och Sobril. Dessa mediciner bör därför inte kombineras med alkohol.

Läkemedel mot depression och neurologiska sjukdomar

Vissa antidepressiva medel, som till exempel Saroten, Amitriptylin, Anafranil, Klomipramin, Mianserin och Mirtazapin, kan förstärka effekterna av alkohol. Antidepressiva medel kan ge upphov till biverkningar som förvirring och aggressivitet om de tas tillsammans med alkohol. Vidare kan vissa antidepressiva läkemedel, i likhet med alkohol, öka risken för blödningar. Man bör därför diskutera alkohol med läkaren när man påbörjar en läkemedelsbehandling mot depression.

Även läkemedel som används vid neurologiska sjukdomar, till exempel Ergenyl, Fenantoin, Tegretol och Trobalt mot epilepsi, samverkar med alkohol. Den som medicinerar mot epilepsi bör diskutera sitt alkoholintag med läkaren.

Läkemedel vid allergi

När det gäller antihistaminer mot allergiska besvär så är de preparat som ger trötthet som biverkan, till exempel Tavegyl, olämpliga tillsammans med alkohol. Alkoholen förstärker den trötthet som läkemedlen orsakar.

Läkemedel vid hudsjukdomar

Den som behandlas med Protopic salva eller Elidel kräm för svårt exsem kan vara extra känslig för effekten av alkohol. Det är vanligt att få kraftig ansiktsrodnad och hudirritation om man dricker alkohol när man behandlas med dessa medel.

Vid behandling av psoriasis med Neotigason kan samtidigt intag av alkohol öka bildningen av ett ämne som är starkt fosterskadande. Därför måste kvinnor som kan bli gravida avstå från alkoholintag under behandling med Neotigason, och även under de första två månaderna efter avslutad behandling.

Läkemedel vid diabetes

Blodsockersänkande tabletter, exempelvis Daonil, Glibenklamid och Mindiab, som används vid typ 2-diabetes samverkar på ett oberäkneligt sätt med alkohol. Det vanligaste är ökad risk för lågt blodsocker. Detsamma gäller om man behandlas med insulin.

Om man dricker mycket alkohol och tar läkemedel som innehåller metformin finns risk för laktatacidos, vilket innebär att mjölksyra ansamlas i blodet. De första symtomen på laktacidos kan vara diarré, kräkningar och andningsbesvär, och ofta nedsatt medvetandegrad. Det kan snabbt utvecklas till ett mycket allvarligt tillstånd och kräver omedelbar sjukhusvård.

Läkemedel som innehåller metformin kan heta till exempel Glucophage eller Metformin. Det verksamma ämnet metformin finns också i många kombinationstabletter, till exempel Competact, Janumet och Eucreas.

Fäll ihop

I korthet

I korthet

Man ska aldrig dricka alkohol om man använder

 • läkemedel mot infektioner som innehåller metronidazol och tinidazol.

Man ska vara försiktig med alkohol om man till exempel använder

 • smärtstillande läkemedel
 • läkemedel mot kärlkramp
 • vissa blodtryckssänkande läkemedel och vätskedrivande läkemedel, så kallade diuretika
 • blodförtunnande läkemedel
 • sömnmedel och lugnande medel
 • antidepressiva läkemedel
 • epilepsiläkemedel
 • allergiläkemedel som gör att man blir trött
 • blodsockersänkande läkemedel
 • vissa läkemedel mot hudsjukdomar.

Listan är inte fullständig. Den innehåller de vanligaste läkemedelsgrupperna som finns i Sverige och som kan orsaka problem tillsammans med alkohol – men inte alla. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-08-10
Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ellen Vinge, läkare, specialist i läkemedelslära, Universitetssjukhuset, Lund