Sjukresor och färdtjänst

Sjukresor i Sörmland

Innehållet gäller Sörmland

När du är sjuk och behöver resa till sjukvården har du i vissa fall rätt att få ersättning för del av din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av resa som är aktuell för just dig.

Vem har rätt till sjukresa med servicefordon?

Det är vårdpersonalen som bedömer om du har medicinska skäl som kräver resa med servicefordon. När de gör den bedömningen ser de till ditt samlade hälsotillstånd.

Du som har färdtjänst har alltid rätt till sjukresa till vårdenheter och tandvård inom Region Sörmland.

Reglerna för sjukresor gäller alla som bor och är folkbokförda i Region Sörmland och är svenska medborgare, eller som är medborgare i ett land som har konvention med Sverige. Reglerna gäller även för asylsökande, papperslösa och gömda.

Tänk på att:

 • Det är du som patient som har ett eget ansvar att ta dig till och från vården.
 • Du kan ha medicinskt skäl att åka sjukresa till vården men inte därifrån,
  eller tvärtom, beroende på om ditt hälsotillstånd förändrats.
 • Avsaknad av kollektivtrafik är inte ett medicinskt skäl till sjukresa.
 • Resan beviljas endast från folkbokföringsadressen eller korttidsboende.

Hur beställer jag en sjukresa med servicefordon?

För att kunna boka sjukresa med servicefordon behöver du som patient ett intyg av den vårdmottagning som du ska besöka. Om det är utanför regionen behöver du ett intyg från den vårdmottagning som har skickat remissen.

När intyget finns registrerat kan du ringa till Sörmlandstrafikens servicecenter på telefon 020-44 40 00 och boka din resa.

Du kan beställa och avboka din resa dygnet runt.

Tänk på att:

 • Boka din resa i god tid (men tidigast 14 dagar innan resdag).
 • Var klar för avfärd när bilen kommer.
 • Resan samordnas med andra resenärer, därför kan restid och väntetid påverkas.
 • Resan kan ske med personbil eller med ett specialfordon som är utrustad med ramp och har lågt insteg.

Egenavgift för sjukresa med servicefordon

 • Kostnad för resa med sjukresa med servicefordon är 150 kronor per resa.
 • Om du har blivit beviljad en ledsagare åker den med dig utan kostnad.
 • Har du en medföljare med dig betalar den 150 kronor per resa. Den kostnaden räknas inte in i högkostnadsskyddet.

Vem har rätt till ersättning för sjukresa på egen hand?

Du kan få viss ersättning för sjukresa med buss, tåg eller privat bil:

 • Om du har fler än åtta behandlingstillfällen vid samma vård- eller tandvårdsenhet inom regionen under en sammanhängande fyraveckorsperiod.
 • Om du fått en specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss av en läkare vid något av regionens sjukhus, till en vårdgivare i en annan region. 
 • Om du har blivit beviljad färdtjänst eller sjukresa med servicefordon.

Ansök om ersättning för sjukresa på egen hand

Du får ersättning för kostnader för resan minus en egenavgift. Du kan ansöka digitalt, eller genom att skicka din ansökan per post. Du måste skicka in din ansökan inom 12 månader från att resan betalades.

Du kan också skicka in din ansökan per post. Adressen är:

Sjukreseenheten
Region Sörmland
61185 Nyköping

När du ansöker ska du skicka med kvitto från ditt besök i hälso- och sjukvården eller ett vårdgivarintyg. På kvittot ska ditt personnummer, besöksdatum och var du haft ditt vårdbesök framgå. Har du rest med kollektivtrafik ska du även skicka med biljetterna och kvitto för köpet.

Bil, tåg och buss

 • Ersättningen för privat bil är 2.50 kr per kilometer minus egenavgift för resor genomförda från och med 23-05-01. Resor genomförda innan det har den gamla ersättningsnivån 1.85 kr per kilometer.
 • För tåg och buss ersätts biljettkostnaden, minus egenavgiften.

Tänk på att:

 • Egenavgiften är 100 kronor/enkel resa för privat bil, tåg eller buss.
 • Ersättningen beräknas alltid från din folkbokföringsadress.
 • Du får inte ersättning för kostnader för parkering och trängselskatt.
 • Ersättningen motsvarar det billigaste färdsättet som du kan välja med hänsyn till ditt hälsotillstånd. Till billigaste färdsätt räknas buss, tåg 2:a klass och privat bil.
 • Vi ersätter inte resa med taxi.
 • Du behöver ansöka om ersättning inom 12 månader från ditt besök.

Besök som inte ger rätt till sjukresa med servicefordon eller ersättning för sjukresa på egen hand

Du får inte sjukresa eller ersättning för sjukresa i samband med:

 • Förebyggande hälsovård
 • Vaccinationer 
 • Företagshälsovård
 • Hemresa från förlossning
 • Självvalda permissioner
 • Resa till vård som ställts in av vårdgivaren
 • Fritt vårdval
 • Fritt val av hjälpmedel
 • Taxiresa till planerad vård som inte är beställd via Beställningscentralen

Resa till akutbesök och förlossning

Du kan boka sjukresa med servicefordon via Sörmlandstrafikens servicecenter, telefonnummer 020-44 40 00 eller boka en vanlig taxi.

Vid akutresa med vanlig taxi betalar du vad resan kostar. Med vårdkvitto och taxikvitto ersätts resan minus en egenavgift på 150 kr.

Om du har medicinska skäl bokar vårdpersonalen en sjukresa hem åt dig. I så fall betalar du en egenavgift på 150 kronor. I annat fall ansvarar du själv för din hemresa.

Resa till akut sjukvård utanför regionen

Om du behöver akut sjukvård utanför regionen får du reseersättning för resa till närmaste vårdinrättning inom den region du befinner dig i. Vid akutresa med vanlig taxi betalar du vad resan kostar. Med vårdkvitto och taxikvitto ersätts resan minus en egenavgift på 150 kr.

När du åker tillbaka får du ersättning till platsen där du påbörjade sjukresan. Du får inte ersättning för resa till din folkbokföringsadress och du kan inte beställa resa dit via Sörmlandstrafikens servicecenter. Egenavgiften är 150 kronor.

Du som behöver en ledsagare

Du som är över 18 år och av medicinska skäl är i behov av ledsagare ska alltid ha det intygat av vårdpersonal. Vid sjukresa med servicefordon ska det styrkas på sjukreseintyget. Har du ledsagare beviljat har du inte rätt till extra hjälp av föraren.

Om du åker med privat bil eller allmänna kommunikationer behöver du be om ett vårdbesökskvitto som även intygar ditt behov av ledsagare. Ledsagaren betalar inte någon egenavgift.

Du som är under 18 år har rätt att ha med dig en närstående

Du som är under 18 år har alltid rätt att ha med en närstående utan extra kostnad. I vissa fall kan det finnas skäl för två närstående. Det är den remitterande enheten från hemregionen som fattar det beslutet efter särskild prövning.

Om du som är under 18 år vårdas på sjukhus har en närstående rätt till kostnadsfritt boende på sjukhuset eller på patienthotell.

Logi vid vård utanför regionen

Det är remitterande vårdmottagning som kan bevilja boende på patienthotell. Du som patient betalar 130 kr per dygn. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukresor. För eventuell närståendes boende krävs ett intyg från remitterade klinik.

Du som har färdtjänst

Om du har färdtjänst har du alltid rätt till sjukresa inom regionen. Har du andra behov vid sjukresa än vid färdtjänstresa, till exempel om du behöver ha en ledsagare med dig, måste vårdpersonal intyga det med ett sjukreseintyg. Intyget ska ha kommit in till sjukreseenheten tre arbetsdagar innan resan.

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala i egenavgift. Det kallas högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet för sjukresor är 1 800 kronor. Det räknas från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod. Högkostnadsskyddet registreras med automatik. Högkostnadsskyddet gäller bara inom Region Sörmland.

Kostnader för parkering och trängselskatt ersätts inte.

Utbetalning av ersättning

Utbetalningen sker till ditt personnummer via Swedbanks utbetalningssystem. Har du konto i Swedbank eller redan registrerat ett konto i annan bank går pengarna direkt in på kontot. I de flesta fall betalas ersättningen ut inom två till tre veckor.

Tänk på att: 

 • Vill du registrera ett konto i annan bank kan du göra det på www.swedbank.se/kontoregister. För att få din utbetalning behöver du säkerställa att du är registrerad hos Swedbanks kontoregister.
 • Har du valt att inte registrera konto i en annan bank kommer en utbetalningsavi.
 • Om du missar att lösa ut din ersättning i tid tillkommer en avgift på 50 kronor för förnyad utbetalning.

Har du frågor om din ersättning?

Kontakta sjukreseenheten, telefon 0155-24 73 57. Telefontid: vardagar 09.30-11.30 och 13.00–14.30.
E-post: sjukreseenheten@regionsormland.se

Till toppen av sidan