Att vara ansvarig för ett barn

Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som också är svensk lag. Den beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn i världen är födda fria och att alla barn har lika värde. Konventionen gäller barn och unga fram till den dag man fyller 18 år.

Förenta Nationerna, FN, antog barnkonventionen 1989. Det fullständiga namnet är FN:s konvention om barnets rättigheter. Alla världens länder utom USA har beslutat att följa barnkonventionen.

Från och med 2020 är barnkonventionen svensk lag.

Du som är barn och ung kan läsa om barnkonventionen på UMO.se.

Barnkonventionen utgår från fyra grundprinciper

Rättigheterna i barnkonventionen utgår från dessa fyra grundprinciper:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen för diskrimineras varken utifrån hur hen själv är eller har det, eller hur hens förälder är eller har det.
 • De som bestämmer ska i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Det betyder att de ska ta reda på vad barnets bästa är och ta hänsyn till detta när de tar beslut. Det måste inte leda till att det blir som barnet vill, men de ska lyssna på barnet innan de bestämmer något.
 • Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
 • Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

I praktiken innebär detta bland annat följande saker:

 • Barn ska få bli hörda i frågor som rör dem, om de vill. Till exempel myndigheter och domstolar ska lyssna på vad barnet vill när de ska ta beslut.
 • Barn har rätt till en egen identitet, att bilda och fritt uttrycka egna åsikter.
 • Varje barn ska skyddas mot alla former av våld, utnyttjande, övergrepp och diskriminering.
 • Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, om det är möjligt och det är bra för barnet.
 • Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård.
 • Barn har rätt att ta del av och sprida information.
 • Barn har rätt till utbildning, men också rätt till vila och fritid.

Du som är förälder

Du som förälder tar många beslut för och åt ditt barn eftersom du har ansvar för att hen mår bra, har det bra hemma och på fritiden, och att hen skyddas från exempelvis våld.

Du har också ansvar för att barnet kan utvecklas till en självständig person, och att hen får vara delaktig och uttrycka vad hen tycker. Ju äldre barnet är desto mer hänsyn ska tas till hens åsikter.

Barnkonventionen är lag

Den svenska regeringen är ytterst ansvarig för att barnets rättigheter förverkligas i Sverige. Även myndigheter, regioner och kommuner är skyldiga att följa bankonventionen. Det innebär bland annat att socialtjänst, skolor och vården ska följa den.

Barnkonventionen är lag från den 1 januari 2020. Att den är lag gör det tydligare att barn har egna rättigheter och att vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn. Barn ska få vara med och påverka sådant som handlar om hen och hens liv.

Flera av rättigheterna i barnkonventionen tas redan upp i lagar som rör barn, bland annat i socialtjänstlagen, föräldrabalken, utlänningslagen och skollagen. Lagar förändras eller förtydligas också med tiden för att stämma överens med barnkonventionen.

Barnombudsmannen bevakar barns och ungas rättigheter

Barnombudsmannen är en myndighet med uppdrag att bevaka barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. Bland annat går Barnombudsmannen igenom forskning och statistik om hur barn har det, och träffar barn för att lyssna på vad de själva tycker.

Varje år lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen som beskriver barnens situation. Den lämnar också förslag på hur lagar kan bli bättre för unga, och hur barns rättigheter i Sverige kan stärkas.

Du kan ringa eller skriva till Barnombudsmannen om du vill fråga något om barnkonventionen eller barnets rättigheter. Du kan även få råd råd om vem du kan kontakta om rättigheterna inte respekteras.

FN granskar regeringen arbete för barn

Regeringen sammanställer vart femte år en rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Kommittéen kallas ofta för FN:s barnrättskommitté.

Rapporten handlar om vad som görs i Sverige för att uppfylla barnkonventionen. Efter rapporteringen håller barnrättskommittén ett möte med regeringen och ger rekommendationer på hur Sverige kan arbeta för att bättre ta tillvara barnets rättigheter.

Organisationer och enskilda personer kan också skicka in synpunkter till FN:s barnrättskommitté.

Läs mer

För att få veta mer om barnkonventionen kan du läsa mer på Barnombudsmannens webbplats.

FN:s barnrättskommité har tagit fram mer information om de olika artiklarna i barnkonventionen, med förklaringar om hur och vad man ska göra. Dessa kallas för allmänna kommentarer och finns att läsa på Barnombudmannens webbplats.

Mer om barnets rättigheter

Unicef: kort version av barnkonventionen

Unicef berättar kort och enkelt vad barnkonventionen innebär. Hur bestämmelserna ska göra det bättre för barn. Läs om allt från rätt till liv, hälsa, skola, lek till omsorg från föräldrar och barnets rätt att få säga vad de tycker.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

UMO.se ger information till barn och unga

UMO.se förklarar för barn och unga vad barnkonventionen är. I konventionen står bland annat att alla barn och unga har rätt att inte bli utnyttjade eller diskriminerade. Som ung har du också rätt att få säga vad du tycker och att få dina åsikter respekterade.

Mina rättigheter - för barn och unga

Barnombudsmannens sida där du väljer information utifrån din ålder och lär dig mer om dina rättigheter. Välj tema och surfa runt. Det finns också en chatbot.

För dig som är barn eller ung: Filmer om dina rättigheter i vården

Här kan du se filmer bland annat om hur du ska få vara delaktig i din vård och vem som får veta något om din vård. Filmerna gäller dig som är till och med 17 år.

Till toppen av sidan