Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige

Skriv ut (ca 5 sidor)

Om du som vuxen söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd ska du erbjudas sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Om du är under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i det landsting som du söker vård i.

Skriv ut

Gratis vård till och med 19 år i Sörmland

Sörmland

Gratis vård till och med 19 år i Sörmland

All hälso- och sjukvård för barn och ungdomar upp till och med 19 år är gratis i Sörmland.

Fäll ihop

Hur söker jag vård?

Hur söker jag vård?

Om du är sjuk kan du besöka en vårdcentral eller öppen specialistvård, till exempel en ögonmottagning, i vilket landsting eller region som helst i Sverige. Då får du träffa antingen en sjuksköterska eller en läkare för att berätta om dina besvär.

Ibland kan det behövas en remiss för att få komma till den öppna specialistvården. En remiss är ett meddelande som läkaren du träffat skickar till den andra mottagningen. I remissen står det till exempel hur du mår och om du har varit sjuk tidigare. Den mottagning som får remissen kallar dig till ett besök.

Du behöver inte ha en remiss för att söka vård på en vårdcentral.

Om du bedömer att du behöver få vård omedelbart kan du också besöka en akutmottagning på ett sjukhus. För att besöka en akutmottagning krävs ingen remiss.

Det är vårdpersonalen som bestämmer om du behöver vård som inte kan vänta.

LMA-kort

När du söker vård ska du uppge ditt namn, födelsedatum, adress och telefonnummer om du har ett. Som asylsökande ska du också visa ditt LMA-kort eller kvitto på mottagen ansökan om asyl om du har ett sådant. Barn ska också kunna visa LMA-kort eller kvitto om de har ett sådant.

LMA-kortet får du av Migrationsverket när du söker asyl. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Har du inte hunnit få ditt LMA-kort så ska du visa upp ditt kvitto på att du har ansökt om asyl.

Första gången du söker vård får du ett reservnummer. Spara numret. Du kan behöva det om du söker vård igen. Om du har fått ett reservnummer tidigare och inte har kvar det ska du uppge namn och födelsedatum.

Fäll ihop

Vad kostar vården för vuxna?

Vad kostar vården för vuxna?

Från vilken ålder du betalar för vård och tandvård varierar mellan de olika landstingen och regionerna, men du börjar betala tidigast från 18 år. Då gäller följande när du söker vård:

 • Besök hos läkare på en vårdcentral kostar högst 50 kr.
 • Läkarvård som ges efter remiss kostar högst 50 kronor.
 • Besök med remiss för annan sjukvårdande behandling än läkarvård kostar högst 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.
 • Vård med inläggning på sjukhus är utan kostnad.
 • Läkemedel på recept kostar högst 50 kronor.
 • Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, till exempel hostmedicin, kostar fullt pris.
 • Förebyggande barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering samt vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.
 • För asylsökande kostar en behandling hos en tandläkare 50 kronor om det är tandvård som inte kan vänta. Behandlingen ska då ske hos Folktandvården eller hos en tandläkare som tillhör en vårdgivare som landstinget slutit avtal med.
 • För den som vistas i Sverige utan tillstånd kostar behandling hos tandläkare 50 kronor om det är tandvård som inte kan vänta. Behandlingen ska då ske hos tandläkare som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet.
 • Avgift för hjälpmedel skiljer sig åt mellan landstingen och regionerna.

Om du inte först går till en vårdcentral och får en remiss till specialistvården kan patientavgiften bli högre.

Behöver du sjukresor inom landstinget där du är kostar det högst 40 kronor. Om du väljer att resa till ett annat landsting betalar du vad resan kostar. Detta gäller för både barn och vuxna.

Det finns en övre gräns för hur mycket du som asylsökande betalar för läkemedel på recept. Om du inom sex månader kommer upp i en viss summa för sjuk- och tandvård samt receptbelagd medicin kan du ansöka om bidrag från Migrationsverket för de utgifter som överstiger den summan. För dig som vistas i Sverige utan tillstånd finns inget motsvarande högkostnadsskydd.

Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den kostnadsfri.

Fäll ihop

Kostnadsfri vård för barn och unga

Kostnadsfri vård för barn och unga

Vård är vanligtvis avgiftsfri för unga under 18, men i många regioner och landsting kan du vara äldre än 18 år för att få avgiftsfri vård. All tandvård är avgiftsfri för unga under 18 år.
Kostnadsfri vård gäller till exempel på:

 • ungdomsmottagningar
 • vårdcentraler
 • sjukhus
 • Folktandvården.

Vård på en akutmottagning kan kosta eller vara gratis beroende på vilket landsting eller region du befinner dig.

Ett barn som har en smittsam sjukdom och behöver behandling får vård utan kostnad.

Fäll ihop

Vad kostar vård för asylsökande och papperslösa i Sörmland?

Sörmland

Vad kostar vård för asylsökande och papperslösa i Sörmland?

Vård som du inte kan vänta med

Den största delen av kostnaden för din vård betalas av staten. Men du får själv betala en så kallad patientavgift:

 • All hälso- och sjukvård för barn och ungdomar upp till och med 19 år är gratis.
 • Ett besök på sjukhusens akutmottagningar utan remiss från vårdcentralen kostar 400 kr.
 • Ett besök på sjukhusens akutmottagningar med remiss från vårdcentralen kostar 50 kronor.
 • Ambulanstransport är gratis.
 • Ett läkarbesök på vårdcentralen kostar 50 kronor.
 • Ett besök för annan sjukvårdande behandling på vårdcentralen kostar 25 kronor.
 • Ett besök hos Folktandvården kostar 50 kronor.
 • Ett besök hos specialistläkare kostar 50 kronor efter remiss från primärvården.
 • Hälsoundersökningen är gratis.

I övrigt gäller oftast samma avgifter som för folkbokförda i Sörmland.

Vård som du kan vänta med

Asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland har samma rätt till vård och hjälpmedel som folkbokförda i Sörmland. Även villkor och avgifter för den här typen av vård och hjälpmedel är samma som för folkbokförda i Sörmland. Högkostnadsskyddet gäller för ordinarie avgifter.

Fäll ihop

Rätt till tolk

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska kan du ha rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker vården eller tandvården. Det kostar inget. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller tolka via telefon.

Det är vårdpersonal som avgör om det behövs en tolk och väljer den personen. Har du en tal- eller hörselskada tas också hänsyn till dina behov av tolkning. Det är bättre att anlita vårdens tolkar i stället för att ta med en egen. Om du väljer en egen tolk är inte vården skyldig att betala ersättning för tolkens arbete.

Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal

Sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

Fäll ihop

Hälsoundersökning gratis för barn och vuxna

Hälsoundersökning gratis för barn och vuxna

Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning utan att behöva betala. Då erbjuds du att göra en hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Om du är tillståndslös ska du få erbjudande om en kostnadsfri hälsoundersökning när du söker vård.

Under hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska och ibland en läkare. Sjuksköterskan frågar om din hälsa, tar prover för att se om du bär på någon sjukdom som behöver behandlas och informerar dig om hur vården fungerar. Läkaren gör en kroppsundersökning om det behövs. Detta görs för att du ska kunna få den vård och behandling som behövs.

Fäll ihop

Tandvård för asylsökande och papperslösa i Sörmland

Sörmland

Tandvård för asylsökande och papperslösa i Sörmland

Störst vårdbehov prioriteras

Det är extremt stort efterfrågan på tandvård i länet nu. För både barn, ungdomar och vuxna gäller att de med störst vårdbehov prioriteras.

Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar som söker asyl eller är papperslösa har rätt till samma tandvård som de barn och ungdomar som är skrivna i Sörmland. Det innebär att man har rätt till fri tandvård till det kalanderår man fyller 21 år. Den som behöver tandvård ska vända sig till närmaste klinik inom Folktandvården. För mer information kan man ringa Folktandvårdens kundtjänst på 0155-24 76 00.

Asylsökande och papperslösa vuxna (födda 1993 och tidigare)

Alla asylsökande och papperslösa vuxna rätt till akut tandvård till en kostnad av en besöksavgift på 50 kr. Vad som är akut bedöms av tandläkaren (vård som inte kan anstå) men det kan exempelvis röra sig om tandvärk och infektioner.

Landstinget Sörmland har dessutom beslutat att asylsökande och papperslösa vuxna med ett icke akut tandvårdsbehov har rätt till samma tandvård som de vuxna som är skrivna i Sörmland. Vilket innebär att man betalar för den vården enligt samma avgifter som folkbokförda i Sörmland. Den som behöver tandvård ska vända sig till närmaste klinik inom Folktandvården. För mer information kan man ringa Folktandvårdens kundtjänst på 0155-24 76 00.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-08-29
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Olle Olsson, handläggare Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Fotograf:

Juliana Wiklund


Sörmland
Tillägg uppdaterade:
2016-11-08