Sjukresor i Sörmland

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

När du är sjuk och behöver resa till sjukvården har du i vissa fall rätt att få ersättning för del av din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av resa som är aktuell för just dig.

Resor inom länet ersätts när du har fler än åtta behandlingstillfällen vid en och samma vård- eller tandvårdsenhet under en sammanhängande fyraveckorsperiod, eller till akutbesök och förlossning. För resor till vård i annat landsting utgår ersättning när det finns en giltig betalningsförbindelse från Region Sörmland. Ersättning utgår med 1,85/km för privat bil eller för biljettkostnaden för allmän kollektivtrafik (tåg eller buss) minus egenavgift.

Visa mer

Akutbesök och förlossning

Akutbesök och förlossning

Om patientens medicinska skäl motiverar en taxiresa in till akuten eller förlossningen ring i första hand Beställningscentralen på telefonnummer 020-44 40 00, eller till annat taxibolag. Ersättningen för kostnader av taxiresan ersätts minus egenavgiften. Du skickar in taxikvitto och besökskvitto till sjukreseenheten. Finns det inga medicinska skäl till särskild kollektivtrafik vid återresan ansvarar du för och bekostar själv din hemresa.

Fäll ihop

Akut sjukvård utanför länet

Akut sjukvård utanför länet

Vid akut sjukvård utanför länet lämnas reseersättning för resa till närmaste vårdinrättning inom det landsting du befinner dig i. Återresan ersätts till platsen där sjukresan påbörjades. Resan till folkbokföringsadressen ersätts inte och kan inte beställas via Beställningscentralen.

Fäll ihop

Planerade besök

Planerade besök

SjukresaFör att kunna beställa resa med särskild kollektivtrafik vid planerade besök krävs ett sjukreseintyg från vårdgivaren. Kostnad för vanlig taxi ersätts inte. Den som har färdtjänst kan åka sjukresa till vårdenheter och tandvård inom Region Sörmland utan sjukreseintyg. Har patienten andra behov vid sjukresa än vid färdtjänstresa, exempelvis om hen behöver ha en följeslagare med sig, måste vårdpersonal intyga det med ett sjukreseintyg. Intyget ska ha kommit in till sjukreseenheten tre arbetsdagar innan resan. Resan samordnas med andra resenärer vilket kan göra restiden längre. Bilbarnstol för barn under sex månader kan inte bokas. Du ringer Beställningscentralen och bokar din resa.

Fäll ihop

Följeslagare

Följeslagare

Om patientens hällsotillstånd motiverar att någon följer med på resan lämnas ersättning för följeslagarens reskostnad utan avdrag för egenavgiften. Behovet av följeslagare intygas av vårdgivaren. Vid resa med särskild kollektivtrafik där två anhöriga/följeslagare är med i bilen betalar alltid en anhörig/följeslagare samma kostnad för transporten som patientens egenavgift.

Barn under 18 år har rätt till en anhörig/följeslagare som följer med på resan utan avdrag för egenavgiften. I vissa fall kan det finnas skäl för två anhöriga/följeslagare. Det är den remitterande enheten från hemregionen som fattar det beslutet efter särskild prövning. Om barnet vårdas på sjukhus har en anhörig rätt till kostnadsfritt boende på patienthotell.

Fäll ihop

Ersättning och egenavgifter

Ersättning och egenavgifter

Resor inom länet ersätts när du har fler än åtta behandlingstillfällen vid samma vård- eller tandvårdsenhet under en sammanhängande fyraveckorsperiod. Resor ersätts också när kraven för sjukresetaxi eller färdtjänst är uppfyllda. Vårdkvitto, buss och tågbiljetter skickas in i original till Sjukreseenheten senast tolv månader räknat från första resedatum. För att ersättning ska utgå för sjukresan ska resan ske på behandlingsdagen alternativt på in- och utskrivningsdagen.

 • Ersättningen betalas ut på ditt personnummer via Swedbank.
 • Löser du inte ut din ersättning i tid tillkommer en avgift på 50 kronor för förnyad utbetalning.
 • Ersättningen för privat bil är 1:85 kronor per kilometer, minus egenavgift. För tåg och buss ersätts biljettkostnaden, minus egenavgiften. Egenavgiften är 60 kronor/enkel resa för privat bil, tåg eller buss.
 • Högkostnadsskyddet är 1 800 kronor. Det räknas från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod. Högkostnadsskyddet registreras med automatik. Högkostnadsskyddet gäller bara inom Region Sörmland.
 • Kostnad för resa med särskild kollektivtrafik är 100 kronor/enkel resa.
 • Vid akutresa med vanlig taxi betalar patienten vad resan kostar. Med vårdkvitto och taxikvitto ersätts resan minus en egenavgift på 100 kr.
 • Kostnader för parkering och trängselskatt ersätts inte.
 • Patienter över 18 år som har rätt till logi på patienthotell betalar via faktura från sjukreseenheten 80 kr/dygn. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.
Fäll ihop

Resor som inte beviljas eller ersätts

Resor som inte beviljas eller ersätts

Resor i samband med:

 • Förebyggande hälsovård
 • Vaccinationer
 • Företagshälsovård
 • Hemresa från förlossning
 • Självvalda permissioner
 • Resa till vård som ställts in av vårdgivaren
 • Fritt vårdval
 • Fritt val av hjälpmedel
 • Taxiresa till planerad vård som inte är beställd via Beställningscentralen
Fäll ihop

Kontakt

Kontakt

Beställningscentralen telefon 020-44 40 00

Kvitton sänds till:

Sjukreseenheten
Region Sörmland
611 85 Nyköping

Sjukreseenheten telefon 0155-24 73 57, vardagar 09.30-11.30 och 13.00–14.30
E-post: sjukreseenheten@regionsormland.se

Reglerna för sjukresor gäller alla som bor och är folkbokförda i Region Sörmland och är svenska medborgare eller som har sin nationella tillhörighet i ett land som har konvention med Sverige. Reglerna gäller även för asylsökande, papperslösa och gömda.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-12-19
Skribent:

Annika Sandberg, Sjukreseenheten

Redaktör:

Thomas Andersen