Råd om läkemedel

När du tar läkemedel

När du tar läkemedel är det en del du bör tänka på. Effekten av ett läkemedel kan påverkas av andra läkemedel du tar eller av viss mat eller dryck. Annat som kan påverka användningen av läkemedel är din ålder, om du är gravid eller ammar eller om du får vissa biverkningar.

Här kan du läsa om vad som är viktigt att känna till när du tar läkemedel.

Östergötland

Vet du varför du tar dina läkemedel?

Tveka inte att ställa frågor om dina läkemedel. Det är viktigt att du funderar på om läkemedlen har fungerat bra och om du känner dig beredd att fortsätta behandlingen.

Du bör informera din läkare om:

 • När och hur du tar dina läkemedel (ta gärna med listan du följer)
 • Vilka receptfria läkemedel och naturläkemedel du tar
 • Eventuella problem du upplevt med dina läkemedel, till exempel svårt att dela tablett

Det du bör veta är:

 • Varför använder jag mina läkemedel och vilken effekt har de på min sjukdom?
 • Vad är målet med behandlingen?
 • När och hur ska jag ta läkemedlen?
 • Hur länge ska jag använda mina läkemedel?
 • Är det något speciellt jag måste tänka på när jag använder mina läkemedel?
 • Vad händer om jag någon gång avstår från eller glömmer att ta mitt läkemedel?
 • Vilka är de vanligaste biverkningarna? Vad gör jag då?
 • Finns det några andra sätt att behandla min sjukdom på än med läkemedel?

Om du vill ha skriftlig information om nyinsatta läkemedel, fråga efter en läkemedelsberättelse.

Vad händer med läkemedel i kroppen?

Läkemedel som du tar genom munnen.

När du tar läkemedel genom munnen tas det verksamma ämnet ofta upp i blodet genom slemhinnorna i magen, tunntarmen eller munhålan. Sedan sprids det i kroppen genom blodet och når det ställe där det ska verka. Ett exempel på det är hostdämpande läkemedel som tas upp i blodet genom tarmen och sedan når den del av hjärnan som styr hostreflexerna.

Läkemedel som du får i form av en spruta, sprutas in antingen under huden, i en muskel eller direkt i blodet. Om det sprutas in under huden eller i en muskel, sprids det till blodet genom underhudsfettet eller muskeln. Med blodet sprids det sedan i kroppen och når den del där det ska verka.

En del läkemedel används för så kallad lokalbehandling. Då använder du läkemedlet på den del av kroppen som ska behandlas. Till exempel smörjs kräm med hydrokortison direkt på de eksem som ska behandlas.

Läkemedlen bryts ofta ner i kroppen, till exempel i levern eller njurarna.  Läkemedlen lämnar så småningom kroppen med urinen, avföringen eller när du svettas och andas ut.

Här kan du hitta praktiska råd och läsa om hur du tar olika former av läkemedel.

Östergötland

Följ läkemedelslistan från läkaren

När du tar dina läkemedel är det alltid den senast utskrivna läkemedelslistan från läkaren du ska följa. Den listan ska beskriva varför du ska ta läkemedlen, hur stor dos du ska ta och hur länge behandlingen ska pågå. Läkemedelslistan kan bara skrivas ut av din läkare eller på din vårdmottagning.

Apotekets lista över sparade recept

Apoteken har en lista över sparade recept på apotek. Den listan visar vilka recept du har, hur länge recepten gäller och hur många gånger du kan hämta läkemedel på dem. Tänk på att listan från apoteket kan innehålla recept på läkemedel som inte längre är aktuella för dig. Du kan be apoteket att de tar bort dessa från listan. Listan över sparade recept på apotek hittar du om du loggar in på e-tjänsterna på 1177.se, och även på apotekens webbsidor om du loggar in där.

Östergötland

Läkemedelsgenomgång i Östergötland

I Region Östergötland har alla patienter, oavsett ålder och antal läkemedel, rätt att få en enkel läkemedelsgenomgång. Vid en enkel läkemedelsgenomgång går vi igenom vilka läkemedel du använder. Vi ser över om du har rätt läkemedelsbehandling och om den är säker.

En enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas vid:

 • besök hos läkare i öppen vård
 • inskrivning i sluten vård inom det första dygnet
 • påbörjad hemsjukvård
 • inflyttning i boendeform som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, till exempel särskilt boende
 • årlig receptförnyelse

Det finns också en fördjupad läkemedelsgenomgång. Den kan du få om du efter en enkel läkemedelsgenomgång fortfarande har problem med din läkemedelsbehandling. Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång görs en omprövning av varje läkemedel du tar utifrån hur du mår och vilka behov du har, hur lämpligt läkemedlet är, om dosen är lagom och hur det passar ihop med de övriga medicinerna.

En läkare ansvarar för såväl en enkel som en fördjupad läkemedelsgenomgång. Ibland kan också andra delta, till exempel en sjuksköterska, apotekare eller personal i äldreomsorgen.

Efter en läkemedelsgenomgång får du en uppdaterad läkemedelslista över de läkemedel du använder.

Att tänka på när du tar läkemedel

Det finns en del saker som är bra att tänka på när du tar läkemedel.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Vilket läkemedel som du får av läkaren beror på vilken sjukdom du har, din ålder och om du har andra sjukdomar eller tar andra läkemedel. Om någon annan än du tar ditt läkemedel kan hen få oväntade biverkningar eller dålig effekt. Ge därför aldrig ditt receptbelagda läkemedel till någon annan. Du ska heller inte använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Du kan fråga på apoteket om du vill veta mer. Läs också i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Förvaring av läkemedel

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. Det gäller om inte läkaren har sagt något annat.

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, exempelvis i samband med en måltid. Ibland kan du välja själv. Tänk då på att det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga din läkare. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt utan dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier i flytande läkemedel. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar och ibland till och med vara skadliga. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

Kasta inte läkemedel i toaletten

För att skydda miljön ska du inte spola ner gamla eller överblivna läkemedel i toaletten eller i handfatet. Lämna in gamla eller överblivna läkemedel på ett apotek. Läs mer om läkemedel och miljö.

Råd för barn, äldre, gravida och ammande

Tänk på att använda läkemedel på rätt sätt.

Läkemedel till barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel. Det finns därför en del läkemedel som barn inte ska ta. Du kan fråga på barnavårdscentralen, BVC eller på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra om du vill ge ditt barn receptfria läkemedel. Rådgör med BVC eller en vårdcentral innan du ger receptfria läkemedel till barn yngre än sex månader. Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av vården. Läs mer om att ta läkemedel när du är äldre.

Du som är gravid eller ammar

Ibland kan du behöva läkemedel när du är gravid eller ammar. En del läkemedel kan påverka fostret eller barnet som ammas. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Ta därför reda på vad som gäller innan du använder läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kan fråga din läkare eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Läkemedel tillsammans med mat och dryck

Effekten av ett läkemedel kan påverkas av vad du äter och dricker. Olika läkemedel kan också påverka varandra.

Mat och dryck kan påverka

En del läkemedel ska du ta tillsammans med mat och en del ska du ta mellan måltider. För många läkemedel spelar det ingen roll. 

Däremot kan du behöva undvika viss mat för att inte effekten av vissa läkemedel ska påverkas. Det gäller till exempel mjölkprodukter och grapefrukt. Du kan läsa i bipacksedeln, fråga en läkare eller på ett apotek.

Läkemedel och alkohol

Det kan vara olämpligt att kombinera läkemedel och alkohol. Alla personer reagerar inte på samma sätt och samma person kan reagera olika vid olika tillfällen. En del läkemedel tillsammans med alkohol innebär alltid en stor risk.

Du bör fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller. Om du är osäker är det bäst att avstå från alkohol helt och hållet. Läs mer om läkemedel och alkohol.

När du tar flera olika läkemedel

Om du samtidigt tar flera olika läkemedel kan de ibland påverka varandra, till exempel genom att öka eller minska varandras effekt. Det kallas för interaktion. Om effekten av ett läkemedel ökar kan också biverkningarna öka.

Vissa läkemedel påverkar varandra så mycket att de inte alls ska tas tillsammans. Andra läkemedel som påverkar varandra kan tas samtidigt om doserna anpassas. Du ska alltid tala om för din läkare vilka läkemedel du använder. Läkaren kan då välja det läkemedel och den dos som passar bäst för dig.

Biverkningar

Ett läkemedel har en önskad effekt på en sjukdom eller något besvär, men ibland kan läkemedlet ge biverkningar.

Olika reaktioner

En del läkemedel ger oftare biverkningar än andra, men olika personer kan också reagera olika på samma slags läkemedel. Att vissa personer får mer biverkningar än andra kan bero på att kroppen tar upp olika mycket av det verksamma ämne som finns i läkemedlet. Det kan också bero på skillnader i förmågan att bryta ner ämnet och hur lång tid det tar innan ämnet lämnar kroppen. Annat som kan påverka hur du reagerar är till exempel ålder, vikt och andra sjukdomar.

De flesta biverkningar är ofarliga

Ofta är biverkningar lindriga och ofarliga. Många biverkningar går över när du har använt läkemedlet en tid. Men en del läkemedel kan ge svåra biverkningar. Risken för biverkningar måste alltid bedömas i förhållande till nyttan med läkemedlet. Det är bra att ta reda på vad som gäller för det läkemedel du använder. Du kan läsa i bipacksedeln, fråga en läkare eller på ett apotek.

Muntorrhet

Det finns många läkemedel som gör att mängden saliv i munnen minskar. Denna minskning sker gradvis och kan därför finnas där utan att du upplever att du är torr i munnen. Om du har för lite saliv minskar skyddet mot hål i tänderna och risken för inflammation i tandköttet eller munslemhinnan ökar. Om du använder något läkemedel som gör att du blir torr i munnen är det extra viktigt att borsta tänderna noga med fluoridtandkräm, även om du inte känner dig torr i munnen. Du kan ytterligare förstärka skyddet genom att tugga fluortuggummi eller suga på en fluortablett. Dessa produkter ökar även salivproduktionen. 

Läkemedel och trafik

När du är sjuk kan du reagera långsammare än vanligt. Vissa läkemedel kan också göra att du blir trött och inte kan reagera lika fort som du brukar. Uppmärksamheten och förmågan att snabbt bedöma en viss situation kan trubbas av. En del läkemedel kan påverka synen, till exempel kan du se suddigt eller få svårt att fokusera blicken. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Att bli beroende

Vissa läkemedel, till exempel sömnmedel och lugnande medel ska bara användas under en kort tid. Om du använder dem utan uppehåll under en längre tid kan du bli beroende. Då behöver du oftast ta större och större doser för att få samma effekt. Det kan också bli svårt att sluta med läkemedlet trots att de ursprungliga besvären har gått över. Prata med din läkare om du tror att du håller på att bli beroende av ett läkemedel.

Du kan själv anmäla biverkningar

När nya läkemedel kommer är bara de vanligaste biverkningarna kända från de studier som gjorts på en utvald grupp patienter och friska frivilliga försökspersoner. Ofta saknas kunskap om mer ovanliga biverkningar. En bra biverkningsrapportering är därför viktig för att få mer kunskap om säkerheten hos nya läkemedel när de börjar användas i stor skala.

Om du får en biverkning, kan du rapportera den direkt på Läkemedelsverkets webbplats.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Frågor om akuta förgiftningar

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt. Här kan du läsa mer.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan