Olika vårdformer

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Vem kan få planerad vård hemma?

Kontakta vårdcentralen, din fasta vårdkontakt eller någon där du brukar få vård för att prata om dina behov och om du kan få vård hemma.

Vården planeras tillsammans med dig. En närstående kan också vara med. Din fasta vårdkontakt samordnar planeringen. Här kan du läsa mer om fast vårdkontakt och hur vården planeras.

Vad kostar det?

Hur mycket du behöver betala för vård hemma beror på var du bor. Det varierar mellan olika delar av landet.

Örebro län

Patientavgifter i Örebro län

Om du får vård i hemmet av personal från Region Örebro län får du betala samma avgifter som om du besöker Region Örebro läns mottagningar. Läs mer om vilka avgifter som gäller i Region Örebro län.

För avgifter för kommunal hemsjukvård, se din kommuns information.

Vad kan jag få hjälp med?

Det är olika vad du kan få hjälp med. Det beror på vad du behöver och vad som finns där du bor. Det kan vara hjälp med läkemedel, omläggning av sår, rehabilitering eller habilitering.

Det kan också gå att få mer avancerad vård, till exempel dialys eller dropp.

Vem ger mig vård hemma?

Ofta samarbetar flera yrkesgrupper i team. Vilka som ingår i teamet beror på vad du behöver. Det kan till exempel vara en undersköterska, en sjuksköterska, en fysioterapeut, en arbetsterapeut, en kurator, en dietist, en läkare eller en person med något annat vårdyrke.

Även hemtjänsten kan ingå i teamet, om du har hemtjänst.

Örebro län

Vem ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet i Örebro län?

Hälso- och sjukvård i hemmet, hemsjukvård, ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal hos kommunen eller av privat utförare. Läkare och sjukgymnast/fysioterapeut kommer från Region Örebro län.

Sjuksköterskan och arbetsterapeuten utgår från var du bor, omvårdnadspersonalen utgår från kommunen eller det val du kan ha haft möjlighet att göra av hemvård/hemtjänst. Läkare och sjukgymnast/fysioterapeut utgår från den vårdcentral du har valt att vara listad vid. Alla samverkar kring dig och din vård, och du ska ha tillgång till och ha möjlighet att påverka de planer som skrivs för dig. Exempel på vad du kan få hjälp med inom hemsjukvård är läkemedelsdelning, såromläggning eller träning för att bibehålla eller förbättra funktioner. Vården hemma kan också innehålla kontroller och provtagning, som du annars skulle behöva besöka vårdcentralen för.

Örebro län

Avancerad sjukvård i hemmet

Om du har omfattande behov av medicinsk vård, till exempel med mycket medicinsk teknisk utrustning och/eller behöver mycket medicinsk vård i livets slutskede, kan du få avancerad sjukvård i hemmet. Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är ett alternativ till att bli inlagd på sjukhus, till exempel för dig som hellre vill vårdas hemma. För att få det behöver du en remiss.

Om du är inskriven och får avancerad sjukvård i hemmet får du tillgång till vård på sjukhus om vården i hemmet inte längre är önskvärd eller lämplig. Du och dina närstående kan även få samtalsstöd av kurator eller präst.

Du som är närstående

Du som är närstående kan hjälpa till med viss vård om du vill och det är möjligt, men du måste inte. Här kan du läsa mer om att vara närstående och vilket stöd som finns.

Till toppen av sidan