Att få hjälpmedel

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer självständig och aktiv i ditt liv.

Person i rullstol som tränar på gym. Fotografi.
Ett hjälpmedel kan till exempel göra att du blir mer aktiv och självständig.

I den här texten kan du läsa allmän information om att få ett hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel

Klicka på en länk nedan för att läsa mer om en särskild sorts hjälpmedel:

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Börja med att kontakta en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare, som utreder ditt behov av hjälpmedel. Hen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får.

Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • audionom
 • synpedagog
 • sjuksköterska.

Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna arbeta, så kallade arbetshjälpmedel.

Kronoberg

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett hjälpmedel?

Synhjälpmedel
Om man har svår synnedsättning kan man ha rätt till synhjälpmedel. Exempel på synhjälpmedel är förstoringsglas, specialanpassad dator och daisyspelare. 

Du tar kontakt med din vårdcentral. Om du redan har en vårdkontakt med ögonläkare vänder du dig dit. Om läkaren bedömer att du behöver ett synhjälpmedel blir du remitterad till synhabiliteringen och får en kallelse dit.

Kontakta synhabiliteringen direkt om du varit där tidigare, via telefon eller genom att logga in på 1177.se.

Kontaktinformation 

Hörselhjälpmedel
Om du har nedsatt hörsel vänder du dig först till din vårdcentral.  Du blir då remitterad till audionommottagningen för hörseldiagnostik och hörselrehabilitering.  Vid behov får du hörselhjälpmedel anpassat och förskrivet. Exempel på hörselhjälpmedel är hörapparat och samtalsförstärkare.

Kontakta audionommottagningen direkt om du varit där tidigare, via telefon eller genom att logga in på 1177.se.

Audionommottagningen Växjö

Audionommottagningen Ljungby

Ortopediska hjälpmedel
Vänd dig till din vårdcentral eller den specialistmottagning där du är patient. De gör en bedömning och skriver remiss för utprovning. Exempel på ortopediska hjälpmedel är proteser, ortoser och ortopediska skor.

Efter bedömning kan du få remiss till TeamOlmed för utprovning. TeamOlmed är ett privat företag som har avtal med Region Kronoberg.

Hjälpmedel för barn
Region Kronoberg ansvarar för hjälpmedel till barn och unga upp till och med 17 år. För att få ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare, dvs någon som bland annat utreder behovet av och förskriver hjälpmedel. Det kan t ex vara en arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast/fysioterapeut. Förskrivare finns där du har din övriga vård kring habilitering och rehabilitering. Exempel på förskrivande enheter är barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomskliniken,  lasarettsrehabiliteringen, vårdcentralen.

Övriga hjälpmedel till vuxna
När det gäller vuxna är ansvaret för hjälpmedel delat mellan regionen och länets kommuner. Regionens hjälpmedelscentral ansvarar för:

 • Elektriska rullstolar
 • Hjälpmedel för kommunikation
 • Hjälpmedel för kognition (minnesstöd, orientering till i tid, planering)
 • Hjälpmedel för behandling och träning
 • Formgjutna sitsar

Kommunen ansvarar för övriga hjälpmedel till vuxna.

För att få ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare, dvs någon som bland annat utreder behovet av och förskriver hjälpmedel. Det kan t ex vara en arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast/fysioterapeut. Förskrivare finns där du har din övriga vård kring habilitering och rehabilitering. Exempel på förskrivande enheter är vårdcentralen, vuxenhabiliteringen, psykiatrin, lasarettsrehabiliteringen, rehabiliteringskliniken och hjälpmedelscentralen. Förskrivare finns även i länets kommuner.

Kronoberg

Frågor och svar om hjälpmedel i Kronoberg

Du som är över 18 år får låna hjälpmedel av din kommun. Ett antal hjälpmedel lånas även ut av Region Kronoberg.  Här kan du läsa vanliga frågor och svar om hjälpmedel i Kronoberg.

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Förskrivaren undersöker dina behov av hjälpmedel. Du eller en närstående får berätta vilka behov och önskemål du har. Förskrivaren gör också en bedömning av vad du behöver.

Ni kommer tillsammans fram till om ett hjälpmedel kan hjälpa dig och i så fall i vilka situationer.

Ett hjälpmedel kan ibland underlätta även för en närstående som hjälper dig. Då kan det tas med i bedömningen.

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra.

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Kronoberg

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel?

Den enhet som behandlar dig gör först en behovsbedömning. Du får kontakt med en förskrivare av hjälpmedel. Vilken yrkesroll förskrivaren har beror på vilken funktionsnedsättning du söker hjälpmedel för.

Om du till exempel söker hjälpmedel för en rörelsenedsättning kan förskrivaren vara en sjukgymnast, om du söker ett kognitionshjälpmedel får du träffa en arbetsterapeut, och om du behöver ett synhjälpmedel får du träffa en synpedagog.

Kronoberg

Frågor och svar om hjälpmedel i Kronoberg

Du som är över 18 år får låna hjälpmedel av din kommun. Ett antal hjälpmedel lånas även ut av Region Kronoberg. 

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om hjälpmedel i Kronoberg.

Hur går utprovningen till?

Efter att förskrivaren har bedömt dina behov får du prova hjälpmedel. Det kallas utprovning. Förskrivaren ska informera dig om det finns flera olika hjälpmedel som kan passa.

På vissa orter finns det särskilda butiker eller utställningar där du kan se och känna på olika hjälpmedel. Fråga din förskrivare om vad som finns där du bor.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Ibland kan du få låna hjälpmedel för att själv ta med hem och testa, innan förskrivaren fattar beslut om du ska ha det.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Du får också lära dig att använda hjälpmedlet. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rullator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda en elrullstol i trafik.

Förskrivaren följer upp hur hjälpmedlet fungerar

Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom telefonsamtal eller genom digitala möten, som till exempel videosamtal.

Du ska vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Förskrivaren ska berätta för dig om det finns flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig. I sådana fall ska du få välja själv vilket hjälpmedel du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.  

Barn ska få vara delaktiga

Barn ska få vara delaktiga i sin vård. Det finns ingen åldersgräns för detta. Barnets möjlighet att ha inflytande över vården beror på hens ålder och mognad.

För att kunna vara aktiva i valet av hjälpmedel och ta beslut är det viktigt att barnet och du som vuxen förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ni har möjlighet till tolkning till andra språk om någon av er inte pratar svenska. Ni har också möjlighet till tolkhjälp om någon av er till exempel har en hörselnedsättning.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Det varierar mellan olika kommuner och regioner hur mycket du får betala för att få ett hjälpmedel. Ibland är det helt utan kostnad och ibland får du betala en avgift.

I en del regioner och kommuner finns ett särskilt högkostnadsskydd för hjälpmedel. Då behöver du bara betala kostnader upp till en viss gräns.

Kronoberg

Vad kostar det att få ett hjälpmedel i Kronoberg?

Besök för bedömning av din funktionsnedsättning eller dina behov kostar som ett vanligt besök i vården. Se patientavgifter i Kronoberg.

 • Om du behöver låna ett hjälpmedel kan det ibland finnas en egenavgift. Egenavgifterna kan variera, men din förskrivare kan informera dig.
 • För vissa hjälpmedel, till exempel elektriska rullstolar, betalar du en årlig låne- eller driftsavgift.
 • För barn och unga är besök och lån av hjälpmedel gratis. Vid förskrivning av cykel ta en egenavgift.

Lånekostnad, driftskostnad och egenavgift för hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

Fritt val av hjälpmedel

I en del regioner och kommuner kan du göra det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får välja något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet. Du får då en viss summa pengar och köper själv ett hjälpmedel.

Kronoberg

I Region Kronoberg tillämpas inte fritt val av hjälpmedel.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland rekommenderas du av förskrivaren att köpa ett hjälpmedel själv. Det kan till exempel hända om bedömningen visar att dina behov inte motsvarar kraven för att du ska kunna få ett hjälpmedel.

Läs om att köpa hjälpmedel själv.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Du använder hjälpmedlet så länge du behöver och det fungerar som det ska. Hjälpmedlet ska oftast lämnas tillbaka om du inte längre behöver det.

I samband med att du får hjälpmedlet får du information om vad du ska göra om hjälpmedlet behöver repareras eller underhållas.

Fråga förskrivaren om hur du ska göra om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet.

Du kan ofta låna eller hyra ett hjälpmedel tillfälligt om du är på besök någonstans i landet och behöver hjälpmedel för en kortare tid.

Skada eller förlust av hjälpmedel

Du som hyr eller lånar ett hjälpmedel från din region ska kontakta förskrivaren för att anmäla att det har blivit skadat, borttappat eller stulet.

Du måste också göra en anmälan till polisen om ditt hjälpmedel har blivit stulet.

Kronoberg

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

Om du förlorar ditt hjälpmedel gör hjälpmedelscentralen en ny behovsbedömning med en ny förskrivning. Om du förlorar din hörapparat får du betala 500 kronor.

Om du lånar ditt hjälpmedel av Region Kronoberg behöver du inte betala för service och reparation.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Kontakta förskrivaren som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet.

Förskrivaren kan behöva göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Du kanske inte är nöjd med den förskrivare du har träffat. Då kan du kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att träffa någon annan.

Du kan kontakta patientnämnden om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller om du inte kommer överens med din förskrivare. Patientnämnden finns i varje region, och ibland även i kommunerna.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården

Regler och avgifter kan vara olika

Regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Det här kan därför vara olika:

 • vad du kan få
 • vad det kostar
 • vem du ska kontakta.

Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Du får oftast hjälpmedel ur ett särskilt utbud

Det finns avtal som styr vilka hjälpmedel en region eller kommun erbjuder. Det kallas att det finns ett upphandlat utbud.

De hjälpmedel du kan få förskrivna från vården är oftast så kallade medicintekniska produkter

Förskrivaren kan också förskriva andra hjälpmedel, om hen bedömer att de upphandlade hjälpmedlen inte fungerar för ditt behov.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Planerad vård hemma

Ibland går det att få vård hemma i stället för på till exempel vårdcentralen eller sjukhuset. Det beror på vad du behöver och vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan