OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att få skydd mot sjukdomen.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns flera godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med ytterligare vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka erbjuds vaccination först?

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

De med störst behov av skydd får vaccin först

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år. 
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. 
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de får doserna.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

Kalmar län

Prioriteringsordning i Kalmar län

Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, men inkluderar också de med stöd enligt LSS i första fasen.

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus, kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du som nyligen har haft covid-19 med feber, hosta och andra kraftiga besvär har förmodligen ett bra skydd mot sjukdomen under de närmaste månaderna. Men man vet inte säkert hur länge ett bra skydd mot sjukdom finns kvar.  

När kan jag vaccinera mig?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Kalmar län

Vaccination för dig som bor i Kalmar län

Vaccinationerna mot covid-19 är igång. Målsättningen är att alla över 18 år i Kalmar län ska erbjudas vaccin mot covid-19 under första halvåret av 2021. Vem som får vaccin först beslutas om nationellt och Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Nedan kan du ta del av en preliminär tidsplan för när olika personer får vaccinera sig. Tillgången till vaccin fortfarande begränsad och att leveranser kommer som planerat är avgörande för att de olika faserna kan starta som beräknat.

Preliminär tidsplan för de olika faserna

Fas 1: Pågående sedan december 2020

 • Du som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst/hemsjukvård
 • Du som är över 18 år och får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
 • Du som bor med någon i ovan grupper
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal samt personliga assistenter som arbetar nära personer enligt ovan.

Region Kalmar län och länets kommuner samverkar kring vaccinationerna i den här fasen. Vaccination erbjuds på ditt boende, i hemmet eller på hälsocentral.

Vaccinationserbjudande har gått ut per brev eller genom arbetsgivaren.

Fas 2: Vaccinationsstart i början av mars

 • Du som är 65 år och äldre (född -56 eller tidigare), varav de äldsta vaccineras först
 • Du som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och de som du bor tillsammans med
 • Du som får dialysbehandling och de som du bor tillsammans med
 • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19

Vaccination erbjuds på din hälsocentral eller på din vårdmottagning på sjukhuset. Här kan du hitta mer information om hur du går tillväga för att boka en tid. 

 • För dig som är 65 år eller äldre erbjuds vaccination på hälsocentralen. De äldsta ges prioritet och i nuläget är bokning endast öppen för de som är 80 år eller äldre samt personer i deras hushåll som är över 65 år. Vaccinationserbjudande kommer att gå ut per brev till alla födda 1956 eller tidigare och folkbokförda i Kalmar län. Du som bor i Kalmar län men är folkbokförd i ett annat län får vaccinera dig här förutsatt att du tar båda doserna här.
 • Du som får dialysbehandling eller har genomgått benmärgs-/organtransplantation erbjuds vaccination genom din ordinarie vårdmottagning. Invänta kontakt med mer information och för att boka en tid. Även de som du bor med kommer att erbjudas vaccination.

Fas 3: Beräknad vaccinationsstart i början av april

 • Du som är 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • Du som är mellan 60–64 år
 • Du som är 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • Du som har ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • Kronisk lever- eller njursvikt
 • Diabetes typ 1 och typ 2
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom.

Du kan inte boka din tid ännu. Mer information om hur du går tillväga för att boka en tid kommer att publiceras i samband med vaccinationsstart för den här gruppen.

Fas 4: Beräknad vaccinationsstart i slutet av april

 • Övriga personer som är 18–59 år

Du kan inte boka din tid ännu. Mer information om hur du går tillväga för att boka en tid kommer att publiceras i samband med vaccinationsstart för den här gruppen.

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det varierar hur lång tid det ska vara mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du kan inte räkna med att vara skyddad mot covid-19 efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått. 

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Kalmar län

Milda biverkningar som smärta, svullnad eller rodnad på stickstället, huvudvärk, trötthet, feber, muskel- och ledvärk är vanliga. Ungefär 80 % av alla som vaccineras upplever något av dessa symtom. Äldre personer verkar uppleva färre biverkningar än yngre.

Besvären kommer vanligen en till två dagar från vaccinationen och försvinner i regel inom några dagar. Biverkningar av denna typ utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om någon fått en behandlingskrävande allergisk reaktion efter en första dos vaccin ska läkare bedöma om en andra dos kan ges.

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn.  

Stanna hemma om du får symtom efter vaccinationen  

Stanna hemma om du får symtom som feber, får ont i lederna och musklerna eller får ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccinationen. Det är förmodligen biverkningar av vaccinationen.Stanna hemma så länge du har symtom. 

Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du har covid-19, till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig.   

Rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket

Du kan rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. De har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner. Även vårdpersonal ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom. 
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Frågor och svar på 1177.se om vaccinationerna mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan