Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

Skriv ut (ca 18 sidor)

Barn med en eller flera funktionsnedsättningar har rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du som förälder söka själv.

Skriv ut

I denna artikel får du veta vilka typer av stöd som du och ditt barn kan få.

Definitionen av en funktionsnedsättning är nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan förekomma under en period eller för alltid och en person kan ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker. Med funktionshinder menas de begränsningar som en funktionsnedsättning ger upphov till på grund av att omgivningen inte anpassas utifrån människors olika behov.

Om omgivningen har förväntningar på att ditt barn ska samarbeta får barnet ett funktionshinder om hen inte klarar av det på grund av sin funktionsnedsättning. Om det bara finns trappor i ett hus uppstår ett funktionshinder om ditt barn inte kan gå i trappor. Om huset har en hiss finns inte längre ett funktionshinder.

Tre typer av funktionsnedsättning

Tre typer av funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar grupperas så här:

 • Fysisk funktionsnedsättning innebär svårigheter att använda, styra, balansera och koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel på en sådan funktionsnedsättning kan vara cerebral pares, CP, eller ryggmärgsbråck.
 • Psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär svårigheter som bland annat påverkar barnets sociala samspel. Barnet kan till exempel ha svårt att läsa av och tolka andra människors känslor och ha svårt att koncentrera sig. Till denna grupp räknas till exempel Aspergers syndrom och Adhd.
 • Sensoriska funktionsnedsättningar brukas också räknas hit.
 • Intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning innebär svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information. Det innebär att det krävs längre tid för att förstå och lära sig saker.
Fäll ihop

Var får jag stöd?

Var får jag stöd?

Utgångspunkten i stödet och hjälpen som ditt barn får från samhället är att hen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ibland upptäcks funktionsnedsättningen redan vid födseln, på bvc, barnavårdscentralen, eller senare när barnet går i skolan.

Bvc brukar hänvisa barnet till en barnläkare, barnpsykolog eller primärvårdsläkare som undersöker ditt barn och ställer en diagnos.

I skolan finns elevhälsan med skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog skolkurator och någon som har specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling för att klara kunskapskraven. På uppdrag av skolans rektor kan elevhälsan utreda orsaker till att ett barn har svårigheter i skolan, så att barnet får rätt stöd. Ibland behöver svårigheterna utredas mer, och då kan elevhälsan skicka en remiss till en specialistverksamhet, som till exempel till barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, bup.

Båda vårdnadshavarna måste vara överens om det ska göras en utredning utanför skolan.

Stödet till familjen beror på vilken funktionsnedsättning barnet har och hur mycket den påverkar barnets vardag. Som vårdnadshavare ska du få stöd hos kommunen eller landstinget/regionen där ni bor.

Det är framför allt fyra lagar som styr vilket stöd ni har rätt till och vem som ska erbjuda stödet:

 • hälso- och sjukvårdslagen, HSL.
 • socialtjänstlagen, SoL.
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • skollagen.

I följande kapitel får du veta mer om lagarna som beskriver samhällets stöd till barn med funktionsnedsättning.

Fäll ihop

Stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Habilitering går ut på att barnet ska fungera så bra som möjligt i alla delar av livet. Det handlar bland annat om medicinska insatser, anpassning av hemmiljön, hjälpmedel, teckentolktjänst samt stöd för att främja motorisk, språklig, psykisk och pedagogisk utveckling.

Habiliteringen är ofta organiserad som en enhet med tillgång till bland andra läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, psykolog och kurator. Kuratorn hjälper ofta till att fylla i vissa ansökningar, till exempel ansökan om vårdbidrag. Vårdbidrag söker man hos försäkringskassan.

Organisationen kan se olika ut i olika landsting. Ofta finns det flera habiliteringsteam i varje landsting för att underlätta samarbete kring barnet med till exempel skola, socialtjänst och försäkringskassa.

Ni ska inte behöva ansöka om de insatser som ni i familjen har behov av. Det ska landstinget erbjuda ändå, enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Läkaren som har ställt diagnos remitterar barnet till barnhabiliteringen. Habiliteringen kan finnas på barnkliniken på sjukhuset eller i andra, egna lokaler.

Fäll ihop

Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL

Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL

Kommunen och socialtjänsten där barnet bor har ansvar för att ge stöd till barn med funktionsnedsättning. Det är socialtjänstlagen, SoL, som styr socialtjänstens verksamhet. Målet, med stöd av socialtjänstlagen är att familjen ska ha en så kallad skälig levnadsnivå.

Ni kan bland annat söka så kallat bistånd till livsföringen. Med det menas bland annat ledsagar- och avlösarservice, korttidsboende, kontaktperson och boende med särskild service för barn med funktionsnedsättning. Det kan också vara kostnader för hemutrustning och resor.

Stöd enligt SoL söker du hos socialtjänsten. Efter ansökan tar biståndshandläggaren kontakt för att boka ett möte och göra en uppskattning av familjens behov av hjälp. Biståndshandläggaren utreder och beslutar sedan om ni har behov av det stöd som ni har sökt. En ansökan ska alltid prövas av kommunen och det är individens behov som ska vara i centrum.

Fäll ihop

Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Målet med stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är att barnet ska kunna leva som andra. Stöd enligt LSS är alltså mer omfattande än det stöd som barn kan få genom annan lagstiftning som socialtjänstlagen, SoL, eller hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Stöd enligt LSS söker man hos LSS-handläggaren i kommunen och i landstinget/regionen där barnet bor.

För att ett barn ska omfattas av LSS finns dessa bedömningsgrunder:

 • Barnet ska ha en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Barnet ska ha andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, och som gör att hen har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring.

Barnet kan ha rätt till flera olika stödinsatser om någon av beskrivningarna ovan stämmer in. Det är LSS-handläggaren som avgör vilka insatser det kan vara. Varje barn som har stöd enligt LSS har också rätt att få en individuell handlingsplan där alla stödinsatser ska samordnas.

Här står mer om LSS och vilka stöd som finns.

Fäll ihop

Stöd enligt skollagen

Stöd enligt skollagen

Skolan har skyldighet att ge barn som behöver det särskilt stöd, enligt skollagen. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att delta i undervisningen ska dessutom få det stöd de behöver för att funktionsnedsättningen inte blir ett funktionshinder. För att få stöd i förskolan eller i skolan krävs ingen funktionsnedsättning eller diagnos, det är barnets och elevens behov som avgör. Stöd i förskola och skola ska i första hand ges i den grupp eller klass barnet vanligen går i.

Förskola

Barn i behov av särskilt stöd har precis som andra barn rätt att få plats i en förskola. Det är förskolan som har ansvar för barn i förskoleåldern.

Stödet ska i första hand ges i den grupp som barnet tillhör. Det betyder att den pedagogiska verksamheten i förskolan ska anpassas så att alla barn ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas i en trygg miljö. Det gäller oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. I vissa kommuner finns det förskolor som är särskilt anpassade för barn med funktionsnedsättning.

Grundskola och gymnasium

Har barnet svårigheter i skolan ska skolpersonalen ge stöd, så kallade extra anpassningar. Rektorn ansvarar för att behovet av stöd utreds om barnet, du som barnets vårdnadshavare, skolans personal eller någon annan ser att de extra anpassningarna inte är tillräckliga.

Om utredningen visar att barnet behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram. Det ska svara på de här frågorna:

 • Vilka är barnets behov?
 • Hur ska barnets behov tillgodoses?
 • Hur ska åtgärderna följas upp?
 • Vems ansvar är det att åtgärderna genomförs?

Barnet och du har rätt att vara med i att ta fram ett åtgärdsprogram. Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram och innehållet i åtgärdsprogrammet går att överklaga. Skolan ska informera om hur det går till.

Grundsärskola och gymnasiesärskola

Grund- och gymnasiesärskolan är till för barn med betydande och bestående kognitiva funktionsnedsättningar.

Det är barnets hemkommun som avgör om hen får gå i grundsärskola, ofta på skolans initiativ. Innan barnet får en plats på grundsärskolan ska en utredning genomföras. Utredningen ska innehålla en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Som barnets vårdnadshavare måste du samtycka till att genomföra en utredning. Om det finns två vårdnadshavare krävs att båda samtycker. Vårdnadshavarna bestämmer gemensamt om barnet ska gå i särskola eller inte om utredningen visar att barnet har rätt till en plats i grundsärskola och senare gymnasiesärskola.

Undervisningen inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan liknar grundskolans. Barnen läser samma ämnen som i grundskolan men i grundsärskolan finns större möjlighet att individanpassa undervisningen. Där finns till exempel fler timmar i de praktiska ämnena.

I grundsärskolan och gymnasiesärskolan är arbetstakten långsammare och arbetssätten varierar efter elevernas behov.

Grundsärskoleundervisning kan organiseras på olika sätt. Ofta går barnet på en grundsärskola i en klass med andra grundsärskoleelever. Men ett barn kan också gå i en grundskoleklass men läsa enligt grundsärskolans läroplan.

Den obligatoriska grundsärskolan består av nio årskurser. Grundsärskolan har två inriktningar, antingen läser eleverna ämnen eller så läser de ämnesområden. Den inriktningen där barnen läser enligt ämnesområden kallas för träningsskolan. Träningsskolan är tänkt för elever som inte har möjlighet att uppnå kunskapskraven i grundsärskolan.

Träningsskola

Träningsskolans kursplan är mindre teoretiskt inriktad än grundsärskolans. Det innebär att den är mer praktiskt orienterad utifrån fem ämnesområden. De är kommunikation, estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning. Det är vanligt att elever i träningsskolan har flera funktionsnedsättningar. Undervisningen är därför mycket individuellt anpassad.

Specialskola

Nästa alla barn med funktionsnedsättningar som hörselnedsättning, synnedsättning, blindhet eller språkstörning får sin undervisning i kommunala eller fristående skolor.

Det finns åtta specialskolor för barn som behöver att alternativ till den vanliga skolan. De drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Specialskolorna tar emot elever från hela landet. Målgruppen för de olika skolorna är elever med dövhet eller hörselnedsättning, barn med hörselnedsättning och utvecklingsstörning, barn med dövblindhet, barn med synnedsättning med ytterligare funktionsnedsättning och barn med grav språkstörning.

Specialskolan har tio årskurser och ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan eller grundsärskolan.

Fäll ihop

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Jönköpings län

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Barn och unga

Om man som förälder eller närstående är orolig för ett barn som är under sex år kontaktar man barnhälsovård/familjecentral.

Är barnet äldre kontaktar man elevhälsan eller vårdcentralen.

Är man ung kan man själv vända sig till

Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga mellan 6 och 18 år som inte mår bra. Det finns två mottagningar i länet, en i Huskvarna och en i Nässjö.

Specialistkunskap för barn- och unga med funktionsnedsättning finns på barn- och ungdomshabiliteringen och LSS Råd och stöd Länssjukhuset Ryhov. Man får också hjälp och stöd från kommunens socialtjänst.

Akut hjälp

Om läget är akut ska man söka hjälp direkt.

Telefonjourer och patient- och närståendeföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många telefonjourer man kan ringa för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och närståendeföreningar man kan kontakta.

Fäll ihop

Om du vill överklaga

Om du vill överklaga

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kan överklagas till domstol.

Om socialtjänsten i kommunen där du bor har fattat ett beslut som du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Får du avslag där kan du överklaga till Kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. Även försäkringskassans beslut överklagas till förvaltningsrätten i första hand.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är tillsynsmyndighet och ska se till att kommunerna och landstingen följer lagarna som styr deras verksamheter. Till IVO kan man vända sig om man har synpunkter på hur landstinget eller kommunen där man bor följer lagarna.

Om du är missnöjd med skolans insatser kan skolan anmälas till Skolinspektionen. Eftersom diskriminering av personer med funktionsnedsättning är förbjudet enligt lag kan du ta kontakt med diskrimineringsombudsmannen, DO, om du anser att ditt barn blir diskriminerat.

Fäll ihop

Samhällsstöd till familjer där det finns barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Jönköpings län

Samhällsstöd till familjer där det finns barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Aktivitetsersättning – vid förlängd skolgång

Ungdomar med funktionsnedsättning som innebär att de måste förlänga sin skolgång inom grundskola eller gymnasiet, kan få aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång gäller från och med juli det år man fyller 19 år. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Aktivitetsersättning – vid nedsatt arbetsförmåga

Den som är mellan 19 och 29 år, kan få aktivitetsersättning om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst 1 år. Nedsättning av arbetsförmågan ska gälla alla arbeten på arbetsmarknaden. Aktivitetsersättning är t.ex. aktuell vid sysselsättning inom daglig verksamhet.

Vid ansökan, som görs till Försäkringskassan, ska ett läkarintyg bifogas.

Man kan få hel, ¾, ½ eller ¼ aktivitetsersättning beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt och personens möjligheter att försörja sig genom arbete.

Assistansersättning

För att kunna få assistansersättning måste man tillhöra någon av de grupper som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den statliga assistansersättningen ansöker man om hos Försäkringskassan.

Barn och vuxna som har en stor funktionsnedsättning och behöver personlig hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till assistansersättning. Det är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.

Man måste ha ett omfattande omvårdnadsbehov som går utöver föräldraansvaret.

Det krävs att man behöver hjälp med de grundläggande behoven, exempelvis personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att meddela sig med andra personer

Om behovet av personlig assistans är mindre än 20 tim/vecka är kommunen ansvarig.

Information om Lagen om särskilt stöd och service/LSS:

Bilstöd

Föräldrar kan i vissa fall ha rätt till bilstöd om de behöver bilen för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet.

Även ungdomar som på grund av en varaktig funktionsnedsättning har stora svårigheter med att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer kan ha rätt till bilstöd.

Bidrag inom bilstöd

 • grundbidrag, ej inkomstprövat
 • anskaffningsbidrag, inkomstprövat och ges vid låg inkomst
 • anpassningsbidrag, för kostnader som beror på specialutrustning i bil
 • bidrag till körkortsutbildning under vissa förutsättningar

Man ansöker om bilstöd hos Försäkringskassan. Läkarutlåtande ska bifogas ansökan.

OBS! Man kan inte få ekonomiskt bidrag i form av grund- och anskaffningsbidrag för fordon som man köpt innan Försäkringskassan fattat beslut i ärendet.

Blöjor

Har man ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning finns det möjlighet att få kostnadsfria blöjor från sjukvården. Behovet ska vara styrkt och gäller från det att barnet är cirka 4 år.

Vissa barn har extra stor förbrukning av blöjor redan från födseln. I sådana fall kan föräldrarna ta upp detta som merkostnad i sin vårdbidragsansökan.

För mer information kontakta den distriktssköterska på respektive vårdcentral som är ansvarig för inkontinenshjälpmedel.

Bostadsanpassningsbidrag

Om man behöver anpassa bostaden på grund av sitt barns funktionshinder kan man söka bostadsanpassningsbidrag i sin hemkommun. Bidraget innebär att kommunen bekostar förändringar i bostaden som är nödvändiga för att barnet och familjen ska kunna fungera i sin hemmiljö. Exempelvis kan man få hjälp med en ramp vid entrén, borttagning av trösklar eller breddning av dörrar. Vid eventuellt byte av bostad, kontakta arbetsterapeuten på barn- och ungdomshabiliteringen för rådgivning.

Bostadstillägg – till dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning

Om man har aktivitets- eller sjukersättning kan man få bostadstillägg. Hur mycket man kan få beror på hur stora inkomster man har och hur stora boendekostnaderna är.

Man ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Fritidsaktiviteter

För att få mer information får man vända sig till sin hemkommun eller olika brukarorganisationer.

Färdtjänst

Om man på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan man få färdtjänst. Region Jönköpings län och dess förvaltning Jönköpings Länstrafik ansvarar för färdtjänsten i Jönköpings län. All färdtjänsthandläggning sker hos Länstrafiken.

Den som använder färdtjänst, brukar få betala vad det kostar att åka med allmänna kommunikationer. Färdtjänsten kan användas vid fritids-, studie- och arbetsresor, men inte vid besök vid till exempel sjukvården.

För att ansöka om färdtjänst i Jönköpings län måste man vara folkbokförd i länet. För barn och ungdomar under 18 år görs en prövning där man jämför möjligheterna för barn och ungdomar i motsvarande ålder som inte har en funktionsnedsättning. Ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst görs hos Länstrafiken, färdtjänstenheten.

Man får göra resor inom Jönköpings län samt 30 km in i angränsande län. Resmålet måste uppges i förväg och man har rätt att resa under de tider som finns angivna i regelverket för färdtjänst i Jönköpings län.

Färdtjänst får inte användas

 • för resor i tjänsten eller till/från grundskola/särskola. Skolan anordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan.
 • för resor som ersätts av Region Jönköpings län, det vill säga för resor till/från läkare, tandläkare, sjukgymnast, distriktssköterska eller vid utprovning/hämtning av hjälpmedel m.m.

Riksfärdtjänst

För resor inom Sverige, men utanför länsgräns gäller riksfärdtjänstlagen.

Förlängt barnbidrag

För ungdomar med funktionsnedsättning som går kvar i grundskolan eller i särskolan/ gymnasiesärskolan/förlängd gymnasieutbildning utbetalar Försäkringskassan förlängt barnbidrag från och med kvartalet efter 16-årsdagen. Man behöver inte ansöka om förlängt barnbidrag. Skolan är skyldig att lämna uppgifter om dessa elever direkt till Försäkringskassan. Beloppet motsvarar studiebidraget, men betalas ut 12 månader per år.

God man/förvaltare

Man blir myndig när man fyller 18 år och har då rätt att bestämma själv.

I Föräldrabalken står det: ”om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten om det behövs, förordna god man för honom eller henne”. Anmälan om behov av god man kan göras av den enskilde, anhöriga eller till exempel kurator på barn- och ungdomshabiliteringen till överförmyndaren i kommunen. Till ansökan ska läkarintyg, personbevis och i vissa fall socialt yttrande bifogas.

En god man kan inte bestämma mot den enskildes vilja. Om den enskilde fattar beslut som skadar henne eller honom eller blir utnyttjad av andra kan man behöva en förvaltare i stället. Har man en förvaltare bestämmer förvaltaren. Förvaltare får inte tillsättas om det är tillräckligt med god man.

Tingsrätten fattar beslut om god man/förvaltare.

Handikappersättning

Den som har en funktionsnedsättning kan få handikappersättning från och med juli det år man fyller 19 år. För att få handikappersättning krävs att man behöver tidskrävande hjälp för att klara sina vardagliga behov, och/eller att man har betydande merkostnader. Behovet av hjälp ska vara direkt kopplat till funktionsnedsättningen.

Handikappersättningen är 36, 53 eller 69% av prisbasbeloppet beroende på vilket behov av hjälp man har och/eller hur stora merkostnaderna är. Vid ansökan, som görs till Försäkringskassan, ska ett läkarintyg bifogas.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att man inte behöver betala mer än 2200 kronor för läkemedel inom samma tolvmånadersperiod. De flesta receptbelagda läkemedel ingår i högkostnadsskyddet. Alla barn i samma familj räknas in i ett och samma högkostnadsskydd.

Apotek svarar på frågor om högkostnadsskydd för läkemedel.

Kontaktdagar

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som omfattas av LSS (= Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt till 10 kontaktdagar om året, från barnets födelse tills barnet fyller 16 år. Ersättning kan betalas ut till båda föräldrarna för samma barn och tid. Dagarna kan inte sparas från ett år till annat. Kontaktdagar kan till exempel användas vid besök på barnets förskola, skola eller inom skolbarnsomsorgen.

För ett förhandsbeslut krävs läkarutlåtande som styrker att barnet omfattas av LSS.

Kontaktdagar ingår i föräldraförsäkringen och man ansöker hos Försäkringskassan.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

Syftet med  lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Lagen innehåller bestämmelser om insatser för personer med

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service

Man ska ha behov av den sökta insatsen.

Tio olika typer av stöd/hjälpinsatser:

1. rådgivning och annat personligt stöd

2. personlig assistans

3. ledsagarservice

4. kontaktperson

5. avlösarservice i hemmet

6. korttidsvistelse utanför hemmet

7. korttidstillsyn för skolungdom över tolv år

8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

9. boende med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och hjärnskador som man fått i vuxen ålder

För barn under 15 år eller om man inte har förmåga att ansöka själv är det vårdnadshavare eller god man som begär stöd/insatser.

Ansökan för insatserna 2-10 söks hos hemkommunen där det finns särskilda biståndshandläggare/LSS-handläggare. Ansökan om insats 1 – råd och stöd, görs hos regionen. Till ansökan ska bifogas ett läkarutlåtande eller intyg från annan som kan styrka personkretstillhörigheten.

LSS-insatser är i huvudsak kostnadsfria.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

När man bedömer rätten till parkeringstillstånd är det gångförmågan som avgör. Man ska ha utpräglade gångsvårigheter, ha mycket svårt att förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd. Det man bedömer är alltså en persons fysiska svårigheter.

Ansökan om parkeringstillstånd görs till kommunen och läkarintyg ska bifogas ansökan.

Sjukresor i Region Jönköpings län

Huvudregeln är att man själv ansvarar för att ta sig till och från sjukvård och tandvård. För en del resor kan man få viss ersättning, men man betalar alltid en viss avgift själv (egenavgift) oavsett färdsätt.

Sex och samlevnad

Ungdomsmottagningar finns för tjejer och killar från 13 år och fram till man fyller 22 år. Till ungdomsmottagningen kan man gå för att få prata med någon om samlevnadsfrågor och få råd och information rörande exempelvis preventivmedel. Man betalar ingenting för ett besök och personalen på ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

Tandvårdsstöd

Nödvändig tandvård

Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med året de fyller 19 år. Därefter får de själva betala sin tandvård enligt tandvårdstaxan. Det finns dock ett tandvårdsstöd, som bland annat innebär att man i vissa fall kan få nödvändig tandvård till samma avgifter som för öppna hälso- och sjukvården.

Man kan få en munhälsobedömning och nödvändig tandvård om man har ett omfattande behov av daglig service, personlig omvårdnad och bor

 • i särskilt boende
 • i gruppboende
 • i det egna hemmet och är i behov av omvårdnad större delen av dygnet

Den som har en funktionsnedsättning och som tillhör personkretsen enligt LSS §1, punkterna 1-3, har också möjlighet att få den här tandvårdshjälpen. Tillhörighet till personkrets ska styrkas med intyg från läkare. Förutom personkretstillhörighet krävs även ett beslut om beviljad LSS-insats.

För att visa att man är berättigad till nödvändig tandvård utfärdas ett intyg av en speciell intygsutfärdare, t.ex. kommunens LSS-handläggare eller kurator på habiliteringscentrum.

Utfärdat intyg har samma giltighetstid som LSS-beslutet.

Särskilt tandvårdsstöd

Detta stöd riktas till personer med vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar, bl.a. cerebral pares samt vissa ovanliga diagnoser t.ex. Duchennes muskeldystrofi, dystrofia myotonika, SMA.

För att kunna ansöka om stödet behöver man ett speciellt läkarintyg där läkaren beskriver sjukdomen och ofta också funktionsnedsättningen. Det är läkaren man behandlas av som har mer information om vad som krävs.

Tillfällig föräldrapenning

Alla föräldrar till barn under 12 år kan ansöka om tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt eller bär smitta samt vid besök i samhällets förebyggande barnhälsovård (BVC, skolhälsovård, BUP, tandläkare).

Föräldrar till barn under 12 år som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning har ut-ökade rättigheter och kan, om de avstår från förvärvsarbete, dessutom få tillfällig föräldrapenning vid

 • besök på en institution som t.ex. barn- och ungdomshabiliteringen för medverkan i behandling av barnet
 • deltagande i utbildning anordnad av barn- och ungdomshabiliteringen
 • läkarbesök som är en del av behandlingen av barnet
 • deltagande i en behandling som är ordinerad av läkare

Man kan ta ut ersättning vid besök på habiliteringen oavsett om barnet är med eller ej och båda föräldrarna kan vid behov ta ut ersättning för samma period.

Föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning för ett barn som är 12-16 år ifall barnet har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som kräver extra tillsyn och omvårdnad.

Försäkringskassan kräver ett särskilt läkarutlåtande om barnets tillstånd för att besluta om förlängning/utökad rätt till ersättning som vanligen medges 2 år i taget.

Föräldrar kan ansöka om tillfällig föräldrapenning även för ett barn som är 16-21 år (23 år) om barnet omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller om förälder måste avstå från förvärvsarbete p g a sjukdom hos barnet. Man kan däremot inte längre få ersättning vid besök på barn- och ungdomshabiliteringen eller om man följer med barnet/ungdomen vid besök hos läkare.

Vårdbidrag

Föräldrar kan få vårdbidrag om de vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. Barnet måste behöva särskild tillsyn och vård i minst sex månader. Man har också rätt till vårdbidrag om man har stora merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom.

Vårdbidrag kan man få från det att barnet är nyfött och längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Hur stort bidraget blir beror på omfattningen av det merarbete som krävs för särskild tillsyn och vård och/eller för de merkostnader som barnets sjukdom eller funktionsnedsättning ger upphov till.

Ansökan om detta ekonomiska stöd görs hos Försäkringskassan och ett särskilt läkarutlåtande ska bifogas.

Vid behov av fördjupad information om olika stödinsatser och rättigheter, hänvisas till respektive myndighets/hemkommuns egen information i form av faktablad, hemsidor eller personlig rådgivning.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 18 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-08-16
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lisbeth Ahlqvist, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Malmö


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2017-09-01
Skribent och redaktör:
Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län.